Yuudi 1​:​1-25

  • Sɛtʋ (1, 2)

  • Pɩtʋʋ fɛyɩ se pahʋʋnɩ cɛtɩm wɩlɩyaa tɔm (3-16)

    • Mikayɛɛlɩ nɛ Eleeu pɔhɔmnɩ ɖama tɔm (9)

    • Enɔɔkɩ natʋ tɔm (14, 15)

  • Ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa (17-23)

  • Pɛcɛlɩ Ɛsɔ samtʋ (24, 25)

 Ma Yuudi, Yesu Krɩstʋ yom nɛ Yakubu neu, mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ ɛyaa mba paya-wɛ yɔ, mba Caa Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ nɛ ɛñɔɔzɩ-wɛ nɛ ɛsɩɩ Yesu Krɩstʋ yɔ:  Tɛtɛ nɛ pɔsɔzɩ-mɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ sɔɔlɩm.  Man-kʋsɔɔlaa, maawɛɛ nɛ mañakɩ pana siŋŋ se mama-mɩ ɖa-tɩŋa ɖa-ñʋʋ yabɩtʋ tɔm, ɛlɛ mana se pɩcɛyaa se mama-mɩ nɛ menseɣti-mɩ se ɩlʋ siŋŋ tisuu mbʋ paha ɛyaa kiɖeɖema tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ.  Mamaɣ-mɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa nabɛyɛ sʋ mɩ-hɛkʋ taa lɔɔɔ nɛ Masɩ kaayɔɔdɩ pɔ-tɔm hʋʋ pʋnɛ pɩ-tɔm ɖooo lɔŋ; pɛkɛ ɛyaa mba paañaŋ Ɛsɔ nɛ pawaɣnɩ Ɛsɔ lootiye nɛ palakɩ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ,* nɛ pekiziɣ weyi e-ɖeke koŋ ɛkɛ ɖa-tʋ* nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ yɔ, Yesu Krɩstʋ.  Paa ɩsɩm tɔm tʋnɛ tɩ-tɩŋa camɩyɛ yɔ, mɔnsɔɔlaa se mɔntɔzɩ-mɩ se Yehowa* kaaholi samaɣ nakɛyɛ Ejipiti ɛjaɖɛ taa, nɛ pʋwayɩ lɛ ɛɖɩzɩ mba pataawɩlɩ se pɛwɛnɩ tisuu yɔ.  Nɛ Ɛsɔ tiyiyaa mba peyebi lone nɖɩ paawɛnɩ kiɖe tɛɛ, nɛ peyele pa-maɣmaɣ pa-ɖɩjaɣyɛ yɔ, ɛhɔkɩ-wɛ tamtam kpasɩ nɛ ɛɖʋ-wɛ cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ taa nɛ ɛsɩɩ-wɛ se pahʋʋnɩ-wɛ tɔm kɩyakʋ sɔsɔʋ wiye.  Mbʋ ɖɔɖɔ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ nɛ tɛtʋ ndʋ tɩɩcɔ-wɛ nɛ tɩta yɔ, pɛcɛlɩ pa-tɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* kadadayaɣ nɛ pɛ-ɛsɩyɛ sɛɛnɩ tomnaɣ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩtɩmʋna yɔ; pɔhɔm pa-nɩŋgbaŋʋʋ tamtam miŋ taa nɛ paha-ɖʋ pa-kɩɖaʋ se papaɣ-ɖʋ.  Paa mbʋ yɔ, ɛyaa mba ɖɔɖɔ peyeki pa-tɩ nɛ ɖoza, pepisiɣ tomnaɣ, peniŋ ñʋndɩnaa, nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mba pɛcɛlɩ-wɛ samtʋ yɔ* pɔ-yɔɔ.  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ tɔm kaakɔm Ɛsɔ tiyiyu sɔsɔ Mikayɛɛlɩ nɛ Eleeu pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɔhɔŋ tɔm Moyizi tomnaɣ yɔɔ yɔ, ɛtɩkatɩ nɛ eheyi-i tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ se ɛhʋʋnɩ-ɩ tɔm; ɛlɛ ɛyɔɔdaa se: “Yehowa* ɛhʋnɩ-ŋ tɔm.” 10  Ɛlɛ ɛyaa mba, pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ mbʋ payɩ paanɩɣ pɩ-taa toovenim taa yɔ pɩ-yɔɔ. Nɛ mbʋ payɩ panɩɣ pɩ-taa nɛ pa-maɣmaɣ pɔ-lɔŋ ɛzɩ kpɩna wena aamaɣzɩɣ yɔ, powoki pɩ-yɔɔ nɛ pɛwɛɛkɩɣ pa-tɩ pɩ-taa. 11  Pɩtɔɔ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩŋ Kayɩnɩ nʋmɔʋ nɛ pekpidisi nɛ pakpaɣ Baalam nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ se pehiɣ kɩhɛyʋʋ, nɛ pasɩ ñʋʋ taa ɖoŋ tɔm ndʋ Kora kaayɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ! 12  Pɛkɛ kaaŋ weyi ɩmɛlɩ lɩm tɛɛ mɩ-sɔɔlɩm kazandʋ wiye, alɩwaatʋ ndʋ pɛkpɛndɩɣ mɩ-yɔɔ nɛ ɩtɔkɩ kazandʋ yɔ, pɛkɛ ninɖiɣyaa mba pacalɩɣ pa-tɩ nɛ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-wɛ yɔ; pɛkɛ mɩndʋ ndʋ tɩ-taa lɩm fɛyɩ nɛ helim cɔzʋʋ-tʋ yɔ; pɛkɛ tɩŋ weyi ɩɩlʋlʋʋ pee alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, weyi ɩsɩbɩ tam nabʋlɛ* nɛ pɛkpɛzɩ-ɩ yɔ; 13  pɛkɛ teŋgu lɩm hola sɔsɔna wena akpazɩɣ huluu ŋgʋ kiyeki se fɛyɛ ɛkpa-wɛ yɔ; pɛkɛ tɩɩnzɩ nzɩ sɩfɛyɩnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa pɩwɛɛ se sɩɖɔ yɔ, nzɩ pɔñɔɔzɩ-sɩ tamtam cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ nɛ pasɩɩ yɔ. 14  Ɛɛɛ, Enɔɔkɩ weyi ɛkɛ ɛyʋ lʋbɛ tʋ Aɖam liɖe taa yɔ, ɛɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ pɔ-yɔɔ natʋ tɔm se: “Ɩna! Yehowa* kɔma, ɛ nɛ e-tiyiyaa kiɖeɖema kudokiŋ hiŋ sakɩyɛ 15  se ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɩŋa tɔm, nɛ ɛkʋ mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ pɔ-tɔm kaañamtʋ lakasɩ nzɩ palaba yɔ sɩ-tɩŋa sɩ-yɔɔ, nɛ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ sɔsɔtʋ tɩŋa, ndʋ kɩwɛɛkɩm laɖaa mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ pɔyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ.” 16  Ɛyaa mba, pemidiɣ pɔ-mɔɔŋ tɛɛ, pewiɣ pa-tɩ mbʋ pɩtalɩɣ-wɛ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ, palakɩ mbʋ pa-maɣmaɣ pe-liu wɛɛ yɔ, nɛ pɔ-nɔsɩ taa nɛ agʋnda tɔm sɔsɔtʋ, nɛ pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛɣa yɔɔ lɛ pepeɣziɣ lalaa.* 17  Mɩ yɔ, man-kʋsɔɔlaa, ɩtɔzɩ tɔm ndʋ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ tɛ apostoloowaa kaayɔɔdaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ tɩ-yɔɔ, 18  ɛzɩma peheyaɣ-mɩ se: “Kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa, woŋiyaa kaɣ lɩʋ, nɛ palakɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɛzɩ pa-maɣmaɣ pe-liu wɛʋ yɔ.” 19  Pɛkɛ ɛyaa mba pɔkɔŋnɩ tayʋʋ yɔ, pɛwɛ ɛzɩ kpɩna yɔ* nɛ pɛfɛyɩnɩ fezuu taa wɛtʋ.* 20  Ɛlɛ mɩ yɔ, man-kʋsɔɔlaa, ɩkpa ɖoŋ mi-tisuu mbʋ pɩkɛ kiɖeɖem siŋŋ yɔ pɩ-taa, nɛ ɩtɩmɩ fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ taa, 21  se pɩsa nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-tɩ kpam Ɛsɔ sɔɔlɩm taa, alɩwaatʋ ndʋ ɩɖaŋɩɣ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pʋtɔdɩyɛ naʋ se ihiɣ wezuu maatɛŋ yɔ. 22  Pɩtasɩ lɛ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩnaɣ mba papɩtɩɣ yɔ pa-pʋtɔdɩyɛ; 23  ɩlɩzɩ-wɛ miŋ taa nɛ ɩya pa-ñʋʋ. Ɛlɛ iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩnaɣ lalaa pʋtɔdɩyɛ, ɩla mbʋ nɛ sɔɔndʋ, nɛ ɩpaɖɩ pɩkpɛndɩnɩ po-toko ŋgʋ tomnaɣ pisi-kʋ yɔ. 24  Nɛ Ɛsɔ weyi ɛpɩzɩɣ ɛkandɩyɩ mɩ-yɔɔ se pitaatuuli-mɩ, nɛ ɛla nɛ ɩwɛɛ kele kele ɛ-samtʋ ɛsɩndaa* nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ yɔ, 25  ɛnʋ weyi ɛkɛ Ɛsɔ kʋɖʋm koŋ nɛ ɖa-Ñʋʋ yaɖʋ pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ, ɛnʋ tɩnɩ samtʋ, sɔsɔtʋ, ɖoŋ nɛ kewiyitu kpaɣnɩ ɖooo tamtam nɛ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɣ piwolo tamtam. Amɛn.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɖa-ñʋʋdʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se mba pɛwɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩsɩbɩ kpaagbaa sɩbʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “yɔɔ lɛ pasaŋ lalaa.”
Yaa “pɛkɛ tomnaɣ yɔɔ ɛyaa.”
Piye piye, “pɛfɛyɩnɩ fezuu.”
Yaa “kele kele ɛ-wɛʋ alɩwaatʋ sɔsɔtʋ taa.”