Yakubu 5​:​1-20

  • Ñɩm tɩnaa paɣʋ (1-6)

  • Ɛsɔ wazɩɣ weyi ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ nɛ suuɖu yɔ (7-11)

  • Iyele nɛ mɩ-tɛ “ɛɛɛ” kɛ ɛɛɛ (12)

  • Tisuu adɩma wɛnɩ ɖoŋ siŋŋ (13-18)

  • Kɩwɛɛkɩm laɖʋ sɩnʋʋ se eyele ɛ-nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ (19, 20)

5  Lɛɛlɛɛyɔ, iwelisi, mɩ ñɩm tɩnaa, iwii nɛ ipeendi kʋñɔmɩŋ weyi ɩkɔŋ mɩ-yɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ.  Mɩ-ñɩm ɖazaa, nɛ ŋgbam* tɔɔ mi-tokonaa.  Kalɩkɔdaɣ kpa mi-sika nɛ mi-liidiye ñɩɣyʋʋ, nɛ pa-kalɩkɔdaɣ kaɣ lɩzʋʋ aseɣɖe mɩ-yɔɔ nɛ kakaɣ tɔɔʋ mi-tomnaɣ. Mbʋ ɩcazaa nɛ ikpeɣli yɔ pɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ miŋ yɔ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa.  Ɩna! Kɩhɛyʋʋ ŋgʋ ɩpɛm tʋmlaɖaa mba pakʋm mɩ-hayɩm taa tɔɔnaɣ yɔ, kɩwɛ kubusi mabʋ yɔɔ, nɛ kubusi nzɩ kʋnɖaa makɩ se paya pa-ñʋʋ yɔ, sɩtalɩ yoyaa tɛ Yehowa* nɩŋgbaaŋ taa.  Ɩcaɣ leleŋ nɩʋ wezuu nɛ wezuu ŋgʋ kiɖeni mi-ɖeke yɔ tɛtʋ yɔɔ. Ɩlaba nɛ mɩ-laŋa ɖʋ num kʋʋ kɩyakʋ wiye.  Ɩkʋ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ tɔm, nɛ ɩtɛ ɩkʋ-ɩ. Ɛzɩ ɛɛkaɖɩɣnɩ-mɩ?  Pʋyɔɔ lɛ, koobiya, ɩwɛɛ suuɖu nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Kɩbaɣlʋ wɛʋ alɩwaatʋ taa. Ɩna! Haɖʋ wɛɣ nɛ ɛɖaŋɩɣ tataa pee wena awɛ wazaɣ yɔ, nɛ ɛɖʋʋ suuɖu nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ kajalaɣ tɛʋ nɛ wayɩ wayɩ tɛʋ panɩɣ yɔ.  Mɩ ɖɔɖɔ ɩɖʋ suuɖu; ɩla nɛ mɩ-laŋa ka camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Kɩbaɣlʋ wɛʋ alɩwaatʋ ñɔtaa.  Koobiya, itaamidi mɩ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ ɖama, se pɩsa nɛ pataahʋʋnɩ-mɩ tɔm. Ɩna! Tɔm Hʋyʋ sɩŋ nɔnɔsɩ taa. 10  Koobiya, tɩ ɖɔkʋʋ kʋñɔŋ taa nɛ suuɖu ɖʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, iyele nɛ nayaa mba pɔyɔɔdɩ tɔm Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ, pɛkɛnɩ-mɩ kɩɖaʋ. 11  Ɩna! Ðɩkpakɩɣ mba pɔɖɔkɩ pa-laŋa yɔ se pɛkɛ koboyaɣ tɩnaa.* Ɩnɩ Yɔɔb laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ tɔm nɛ ɩna mbʋ Yehowa* yeba nɛ pɩtɛmnɩ-ɩ yɔ, nɛ iɖiɣzinaa se Yehowa* wɛnɩ sɔɔlɩm sɔsɔm nɛ ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ. 12  Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, mon-koobiya, iyele ɖuuu; paa pɩtɩɩkɛ ɛsɔdaa yaa tɛtʋ yaa pʋyʋ lɛɛbʋ yɔ, itaaɖuuni pɩ-taa nabʋyʋ. Ɛlɛ iyele nɛ mɩ-tɛ “Ɛɛɛ” kɛ ɛɛɛ nɛ mɩ-tɛ “Aayɩ” kɛ aayɩ, se pɩsa nɛ ɩtaamʋnɩ tɔm hʋʋ. 13  Mɩ-taa nɔɔyʋ tɔkɩ kʋñɔŋ na? Ɛwɛɛ adɩma yɔɔ. Nɔɔyʋ wɛ taa leleŋ taa? Ɛma keɣsi. 14  Pɩwɩɣ mɩ-taa nɔɔyʋ? Ɛyaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɛ-cɔlɔ, nɛ patɩmɩ ɛ-yɔɔ, nɛ pataa-ɩ num Yehowa* hɩɖɛ taa. 15  Nɛ tisuu adɩma kaɣ yebu nɛ kʋdɔndʋ* yɔɔ cɛ, nɛ Yehowa* kaɣ-ɩ kʋsʋʋ. Pɩtasɩ lɛ, ye ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, pakaɣ-ɩ pʋ kpeɣu. 16  Pʋyɔɔ lɛ, iheyi ɖama mɩ-kɩwɛɛkɩm kaɣlaa nɛ ɩtɩmɩ ɖama yɔɔ, se pɩsa nɛ mɩ-yɔɔ cɛ. Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ tenduu wɛnɩ ɖoŋ siŋŋ.* 17  Eliya kaakɛ ɛyʋ ɛzɩ ɖa yɔ, paa mbʋ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɩmɩ siŋŋ se tɛʋ ɛtaanɩɩ yɔ, tɛʋ tɩnɩɩ tɛtʋ yɔɔ pɩnzɩ naadozo nɛ fenasɩ loɖo. 18  Nɛ ɛtasɩ tɩmʋʋ, nɛ tɛʋ nɩɩ nɛ tɛtʋ lʋlɩ pee. 19  Mon-koobiya, ye pipeɣzi mɩ-taa nɔɔyʋ nɛ eposini toovenim nɛ lɛlʋ pɩsɩnɩ-ɩ yɔ, 20  ɩtɩlɩ se weyi ɛlɩzɩɣ kɩwɛɛkɩm laɖʋ ɛ-nʋmɔʋ kilebuu taa yɔ, ɛkaɣ yabʋ ɛlɛ ñʋʋ* sɩm taa nɛ ɛkaɣ huuzuu kɩwɛɛkɩm sakɩyɛ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ, pɩkɛ fiidiviŋ weyi ɩtɔkɩ wondu yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɛkɛ mba pawazɩ-wɛ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “weyi pɩnɩ-ɩ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “wɛnɩ ɖoŋ sɔsɔŋ alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ.”
Yaa “kalɩzaɣ.”