Yakubu 4​:​1-17

  • Ɩtaakɛ ɛjaɖɛ taabalaa (1-12)

    • Ɩkaɖɩnɩ Eleeu (7)

    • Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ (8)

  • Ɛpaɣ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ agʋnda (13-17)

    • “Ye Yehowa ɛsɔɔlaa kɔyɔ” (15)

4  Le yoŋ nɛ lʋbɩyɛ palɩɣnɩ mɩ-hɛkʋ taa? Pɩtɩkɛ mi-tomnaɣ kɔɖɛyɩ ŋgʋ kɩwɛɛ nɛ kɩlakɩ you mɩ-taa* yɔ, kɩ-cɔlɔ palɩɣna yaa we?  Mi-liu tɛɛ kɔtʋʋ, ɛlɛ ɩfɛyɩna. Ɩwɛɛ nɛ ɩkʋʋ ɛyaa nɛ ɩɖʋʋ ɛsɩyɛ, ɛlɛ ɩɩpɩzɩɣ hiɣu. Ɩwɛɛ nɛ ɩlʋkɩ nɛ iyou. Ɩfɛyɩna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩpɔzʋʋ.  Alɩwaatʋ ndʋ ɩpɔzʋʋ yɔ, paahaɣ-mɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ yɔɔ ɩpɔzʋʋ, se pɩsa nɛ ɩkpaɣ-pʋ nɛ ɩlabɩnɩ mi-tomnaɣ kɔɖɛyɩ.  Acɛyɛ tɩnaa mɩ,* ɩɩsɩŋ se ɛyʋ ɛkɛ ɛjaɖɛ taabalʋ yɔ ɛpɩsɩɣ Ɛsɔ koyindu na? Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛsɔɔlaa se ɛkɛ ɛjaɖɛ taabalʋ yɔ, eɖiɣni ɛ-tɩ pɩsʋʋ Ɛsɔ koyindu.  Yaa ɩmaɣzɩɣ se falaa yem mayaɣ yɔɔdʋʋ se: “Fezuu ŋgʋ kihiɣ ɖɩjaɣyɛ ɖa-taa yɔ, ki-liu wɛ pɩtɩŋa siŋŋ nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ” yaa we?  Ɛlɛ lootiye nɖɩ Ɛsɔ lakɩ yɔ, ɖɩpaɣlaa nɛ pɩkɩlɩ. Pʋyɔɔ mayaɣ yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔ kaɖɩɣnɩ tɩ kpazɩyaa, ɛlɛ ɛlakɩ lootiye mba poluzuu pa-tɩ yɔ.”  Pʋyɔɔ lɛ, iluzi mɩ-tɩ Ɛsɔ tɛɛ; ɛlɛ ɩkaɖɩnɩ Eleeu, nɛ ɛkaɣ seu mɩ-cɔlɔ.  Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ, nɛ ɛkaɣ-mɩ ñɔtɩnʋʋ. Ɩsaŋ mi-nesi, kɩwɛɛkɩm laɖaa mɩ, nɛ ɩla nɛ mɩ-laŋa wɛɛ kele kele, mɩ mba ɩɩpɩzɩɣ lɩmaɣza kpaɣʋ yɔ.*  Ɩwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ ɩcaɣ kʋñɔwiye nɛ iwii. Iyele nɛ mi-woŋa pɩsɩ kʋñɔwiye, nɛ mɩ-taa leleŋ pɩsɩ laŋwɛɛkɩyɛ. 10  Iluzi mɩ-tɩ Yehowa* ɛsɩndaa, nɛ ɛkaɣ-mɩ kpazʋʋ. 11  Koobiya, iyele tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ ɖama yɔɔ. Weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ koobu nɔɔyʋ yɔɔ yaa ɛhʋʋnɩ e-koobu tɔm yɔ, paɣtʋ yɔɔ ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ paɣtʋ ɛhʋʋnɩ tɔm. Ŋgʋ, ye ŋhʋʋnɩ paɣtʋ tɔm yɔ, ŋtɩkɛ weyi ɛɖɔŋ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛlɛ ŋkɛ tɔm hʋyʋ. 12  Paɣtʋ Ðʋyʋ nɛ Tɔm Hʋyʋ kʋɖʋm ɖeke wɛna, weyi ɛpɩzɩɣ ɛya ñʋʋ nɛ ɛpɩzɩɣ ɛɖɩzɩ yɔ. Ɛlɛ ña yɔ, anɩ ŋkɛnaa nɛ ŋhʋʋnɩ ña-taabalʋ tɔm? 13  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, iwelisi, mɩ mba ɩyɔɔdʋʋ se: “Sɔnɔ yaa cee ɖɩkaɣ wobu tɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa nɛ ɖɩkaɣ caɣʋ peeɖe pɩnaɣ, nɛ ɖɩkaɣ labʋ tadɩyɛ nɛ ɖihiɣ kɛzɛɣa,” 14  ŋgʋ ɩɩsɩŋ ɛzɩma mi-wezuu kaɣ wɛʋ cee yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkɛ hulumiye nɖɩ ɖɩlɩɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩmʋʋ yɔ. 15  Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɩyɔɔdɩ se: “Ye Yehowa* ɛsɔɔlaa yɔ, ɖɩkaɣ wɛʋ wezuu nɛ ɖɩla pʋnɛ yaa mbʋ yɔ.” 16  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩkʋndʋʋ mɩ-agʋnda wena tɩ kpazʋʋ wɛ a-taa yɔ a-yɔɔ. Agʋnda ana a-tɩŋa akɛ kɩdɛkɛda. 17  Pʋyɔɔ lɛ, ye nɔɔyʋ ɛsɩm labʋ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ, ɛlɛ ɛɛlakɩ-pʋ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “mi-pilinzi taa.”
Yaa “Mɩ mba ɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ.”
Piye piye, “mɩ mba mɩ-lɩmaɣza tayaa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.