Yakubu 3​:​1-18

  • Nzʋlʋmɩyɛ hayɩsʋʋ se ɖɩña (1-12)

    • Sakɩyɛ ɩtaapɩsɩ wɩlɩyaa (1)

  • Lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ hayo yɔ (13-18)

3  Mon-koobiya, mɩ-taa sakɩyɛ ɩtaapɩsɩ wɩlɩyaa, ɩsɩm mbʋ se pakaɣ-ɖʋ tɔm hʋnʋʋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pituuluu* ɖa-tɩŋa tam sakɩyɛ. Ye piituuluu nɔɔyʋ yɔɔdaɣ taa yɔ, ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ, weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ ɖɔɖɔ e-tomnaɣ kpeekpe yɔ.  Ye ɖɩɖʋʋ ñɩɣtʋ kpaŋnaŋ nɔsɩ taa se ɖɩla nɛ ɩñam-ɖʋ yɔ, ɖiɖiyiɣ ɖɔɖɔ i-tomnaɣ kpeekpe.  Ɩcɔnɩ ɖɔɖɔ mɛlɛnaa: Paa papaɣlaa siŋŋ nɛ paa helim ɖoŋ ñɩmbʋ etuyuuni-wɛ yɔ, ɖaʋ cikpeluu nakʋyʋ yɔɔ weyi ɛsaɣ mɛlɛ yɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ eɖiyiɣ-kʋ nɛ ewokini ɖenɖe ɛsɔɔlaa se ewolo yɔ.  Mbʋ ɖɔɖɔ, nzʋlʋmɩyɛ kɛ tomnaɣ hɔɔlʋʋ cikpeluu nakʋyʋ, paa mbʋ yɔ ɖɩkpazɩɣ ɖɩ-tɩ siŋŋ. Ɩna ɛzɩma miŋ cikpeŋ pɩzɩɣ nɛ ɩñaɣ laʋ sɔsɔʋ yɔ!  Nzʋlʋmɩyɛ kɛ ɖɔɖɔ miŋ. Nzʋlʋmɩyɛ sɩŋnɩ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɩ-ɛjaɖɛ ɖo-tomnaɣ pilinzi taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖipisiɣ tomnaɣ tɩŋa nɛ ɖɩñaɣzɩɣ wezuu caɣʋ kpeekpe* miŋ, nɛ Gehena* ñaɣzɩɣnɩ-ɖɩ miŋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa tɛtɛgbɩnɛ nɖɩ nɛ paa sumaɣ ŋga nɛ paa kpɩnɛ nɖɩ ɖituu yɔ, nɛ paa teŋgu taa kpɩnɛ nɖɩ lɛ, ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pahayɩsɩ-ɖɩ nɛ ɖɩña, nɛ mbʋ palaba ɖɔɖɔ.  Ɛlɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛhayɩsɩ nzʋlʋmɩyɛ nɛ ɖɩña. Ðɩkɛ mbʋ ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ pɩ-yɔɔ kɛlɛʋ yɔ nɛ ɖɩkɛ kɩdɛkɛdɩyɛ, ɖɩ-taa suni sɔtʋ ndʋ tɩkʋʋ yɔ ɖo.  Ðɩtɩŋɩɣnɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsaŋ Yehowa,* weyi ɛkɛ Caa yɔ, ɛlɛ ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩlɔʋ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ mba palɩzɩ-wɛ nɛ “pɛwɛɛ ɛzɩ Ɛsɔ” yɔ pɔ-yɔɔ. 10  Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga ka-taa wazaɣ nɛ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ palɩɣna. Mon-koobiya, pɩtɩmʋna se pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ mbʋ. 11  Lɩm leleŋ ñɩmbʋ* nɛ lɩm ñaŋ ñɩmbʋ paapɩzɩɣ nɛ palɩɩnɩ hiɖe kʋɖʋmɖɩyɛ taa, yaa we? 12  Mon-koobiya, fiigi tɩʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩlʋlɩ oliivi pee, yaa viiñi ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩlʋlɩ fiigi pee, yaa we? Hiɖe nɖɩ ɖɩ-taa lɩm wɛ ɖɔm yɔ, lɩm mbʋ pɩwɛ leleŋ yɔ pɩɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩlɩɩnɩ ɖɩ-taa. 13  Mɩ-taa anɩ pʋdʋ wɛ lɔŋ nɛ ɛwɛɛnɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ? Ɛtɩŋnɩ ɛ-ɖɔnɛ kɩbanɖɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ tʋma wena ɛlabɩ-yɛ nɛ hɛɛɛ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ taa yɔ. 14  Ɛlɛ, ye ɩwɛnɩ sʋsɩ kadadayaɣ nɛ nɔɔhɔnɖɛ* mɩ-laŋa taa yɔ, ɩtaawɛɛ nɛ ɩkpazɩɣ mɩ-tɩ nɛ ɩcɛtɩɣnɩ toovenim taa. 15  Pɩtɩkɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ hayo yɔ; pɩkɛ tɛtʋ yɔɔ ñɩnɖɛ, kpɩna ñɩnɖɛ, aleewaa ñɩnɖɛ. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖenɖe sʋsɩ nɛ nɔɔhɔnɖɛ* pɛwɛɛ yɔ, peeɖe ɖɔɖɔ yem yem lakasɩ nɛ paa kɩdɛkɛdɩm lakasɩ nzɩ lɛ, sɩkaɣ wɛʋ. 17  Ɛlɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ hayo yɔ, kajalaɣ lɛ, ɖɩwɛ kele kele, pʋwayɩ lɛ ɖɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ, ɖɩnɩɣ tɔm taa, ɖitisiɣ faaa nɛ ɖɩñaŋ, ɖɩ-taa suni pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ pee kɩbana ɖo, ɖɩɩɖʋʋ tʋkaɣ ɛyaa taa, ɖɩɩlakɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ. 18  Pɩtasɩ lɛ, poɖuu siɣsiɣ wɛtʋ piye laŋhɛzɩyɛ taa, mba palakɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ pɔ-yɔɔ.*

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “piyiɣdiɣ.”
Piye piye, “ɖɩñaɣzɩɣ lʋlʋʋ kpeɖe.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Lɩm kɩbam.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “piɖeni men-ɖeke lɩmaɣza.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “piɖeni men-ɖeke lɩmaɣza.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “mba palakɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ, poɖuu siɣsiɣ wɛtʋ piye laŋhɛzɩyɛ taa.”