Yakubu 2​:​1-26

  • Ɛsɩmɩyɛ yɔɔ lakasɩ kɛ kɩwɛɛkɩm (1-13)

    • Sɔɔlɩm kɛ wiyaʋ paɣtʋ (8)

  • Tisuu ɛfɛyɩnɩ tʋma yɔ pɩsɩba (14-26)

    • Aleewaa tisiɣ nɛ peseliɣ (19)

    • Paya Abraham se Yehowa taabalʋ (23)

2  Mon-koobiya, ɛzɩ ɩñɔnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ sɔsɔ Yesu Krɩstʋ tisuu nɛ ɩtɛ ɩlakɩ ɛsɩmɩyɛ yɔɔ lakasɩ yaa we?  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛlɛ sika kokoo e-niwee yɔɔ nɛ esuu ñɩɣlɩm toko nɛ ɛkɔɔ mi-kediɣzaɣ taa, ɛlɛ kʋñɔndʋ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ sʋʋ, esu toko ŋgʋ kipiyaa yɔ,  ɛzɩ ɩɖʋʋ hɩɖɛ weyi esu ñɩɣlɩm toko yɔ nɛ iheyi-i se: “Ña, caɣ cɩnɛ lone kɩbanɖɛ taa,” nɛ iheyiɣ kʋñɔndʋ se: “Ña, sɩŋ mbʋ” yaa: “Caɣ cɩnɛ ma-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ taa” yaa we?  Ye ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɛzɩ ɩɩɖʋʋ tayʋʋ mɩ-hɛkʋ taa, nɛ ɩtɩpɩsɩ tɔm hʋyaa mba paahʋʋ tɔm siɣsiɣ yɔ?  Iwelisi, mon-koobiya kʋsɔɔlaa. Ɛzɩ Ɛsɔ tɩlɩzɩ mba pɛkɛ kʋñɔndɩnaa ɛjaɖɛ ɛsɩndaa yɔ se pɛkɛ ñɩm tɩnaa tisuu taa nɛ pamʋ Kewiyaɣ ŋga ɛyɔɔdaa se ɛcɛlɩɣ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ?  Ɛlɛ mɩ lɛ, inim kʋñɔndʋ. Ɛzɩ pɩtɩkɛ ñɩm tɩnaa nazɩɣnɩ-mɩ nɛ pɔhɔŋ-mɩ nɛ powokini tɔm ɖɩhʋyɛ yaa we?  Paayɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ hɩɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ payanɩ-mɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ yaa we?  Ye lɛɛlɛɛyɔ, ɩɖɔŋ wiyaʋ paɣtʋ yɔɔ ɛzɩ mayaɣ yɔɔdʋʋ yɔ se: “Sɔɔlɩ ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ,” ɩlakɩ camɩyɛ.  Ɛlɛ ye iwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɩlakɩ ɛsɩmɩyɛ yɔɔ lakasɩ yɔ, iɖiɣni labʋ kɩwɛɛkɩm, nɛ paɣtʋ kʋʋ mɩ-tɔm se ɩkɛ mba pamaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye nɔɔyʋ ɛñaŋ Paɣtʋ tɩŋa ɛlɛ ɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ kɩdɛkɛdaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yɔ, ɛpɩsɩ weyi ɛyʋsɩnɩ Paɣtʋ tɩŋa yɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛyɔɔdaa se: “Taala acɛyɛ” yɔ, ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Taakʋ ɛyʋ.” Ye lɛɛlɛɛyɔ, ŋtɩla acɛyɛ ɛlɛ ŋkʋ ɛyʋ yɔ, ŋpɩsɩ paɣtʋ yɔɔ mayʋ. 12  Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩyɔɔdʋʋ nɛ ɩɖɔŋ ɛzɩ ɛyaa mba pakaɣ tɩŋnʋʋ samaɣ ŋga kɛwɛ ka-tɩ yɔɔ yɔ ka-paɣtʋ* yɔɔ nɛ pahʋʋnɩ-wɛ tɔm yɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛɛnaɣ pʋtɔdɩyɛ yɔ, pakaɣ ɛ-tɔm hʋʋ nɛ paanaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ. Pʋtɔdɩyɛ naʋ wakɩ tɔm hʋʋ. 14  Mon-koobiya, ye nɔɔyʋ ɛyɔɔdʋʋ se ɛwɛnɩ tisuu ɛlɛ ɛfɛyɩnɩ tʋma yɔ pɩwazɩɣ we? Tisuu mbʋ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩya ɛ-ñʋʋ, yaa pɩtɩkɛ mbʋ? 15  Ye koobiya abalɩñɩma yaa halɩñɩma nabɛyɛ ɩfɛyɩnɩ wondu kususutu* nɛ kɩyakʋ tɔɔnaɣ ŋga pɩpɔzʋʋ-wɛ yɔ, 16  ɛlɛ mɩ-taa nɔɔyʋ heyi-wɛ se: “Iwobini laŋhɛzɩyɛ; pisoŋi-mɩ nɛ ɩtɔɔ camɩyɛ,” ɛlɛ ɩtɩcɛlɩ-wɛ mbʋ po-tomnaɣ tɛɖɩɣ yɔ yɔ, pɩwazɩɣ we? 17  Mbʋ ɖɔɖɔ tisuu wɛɛ, ye pɩfɛyɩnɩ tʋma yɔ, pɩsɩba. 18  Ɛlɛ nɔɔyʋ kaɣ yɔɔdʋʋ se: “Ŋwɛnɩ tisuu, nɛ ma lɛ mɛwɛnɩ tʋma. Wɩlɩ-m ñe-tisuu mbʋ pɩfɛyɩnɩ tʋma yɔ, nɛ mankaɣ-ŋ wɩlʋʋ men-tisuu pɩtɩŋnɩ man-tʋma yɔɔ.” 19  Ŋtisiɣ se Ɛsɔ kʋɖʋm wɛna, yaa we? Ŋlakɩ camɩyɛ. Aleewaa ɖɔɖɔ tisiɣ nɛ peseliɣ. 20  Ɛlɛ, hayɩ ɛyʋ kɩmɛlɛŋ ña, ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ se tisuu mbʋ pɩfɛyɩnɩ tʋma yɔ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ? 21  Pɩtɩkɛ tʋma yɔɔ paya ɖa-caa Abraham se siɣsiɣ tʋ, ɛla ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ altaaru yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ? 22  Ŋnaɣ se e-tisuu nɛ ɛ-tʋma pɛkpɛndaɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ, nɛ pɩtɩŋnɩ ɛ-tʋma yɔɔ lɛ e-tisuu talɩ pilim, 23  nɛ mayaɣ taa tɔm tʋnɛ tɩla, tɩtɔŋ se: “Abraham kaawɛnɩ tisuu Yehowa* yɔɔ, nɛ pakpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ,” nɛ payaa-ɩ se Yehowa* taabalʋ. 24  Ŋnaɣ se payaɣ ɛyʋ se siɣsiɣ tʋ pɩtɩŋnɩ tʋma yɔɔ nɛ pɩtɩkɛ tisuu ɖeke yɔɔ. 25  Mbʋ ɖɔɖɔ, pɩtɩkɛ tʋma yɔɔ paya ɖɔɖɔ Rahaabɩ, halʋ tɩ pɛdɩyʋ se siɣsiɣ tʋ, ɛmʋ mba petiyi-wɛ yɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ pɛɖɛɛ lɛ? 26  Toovenim taa lɛ, tomnaɣ ŋga kɛfɛyɩnɩ fezuu yɔ kasɩba, mbʋ ɖɔɖɔ tisuu mbʋ pɩfɛyɩnɩ tʋma yɔ pɩsɩba.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Piye piye, “tɩ-yɔɔ wɛʋ paɣtʋ.”
Piye piye, “nabɛyɛ ɩwɛ ndaakpeɖe.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.