Yakubu 1​:​1-27

 • Sɛtʋ (1)

 • Laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ kɔŋnɩ koboyaɣ (2-15)

  • Tisuu mbʋ pɩtakɩ-pʋ yɔ (3)

  • Ɛwɛɛ pɔzʋʋ yɔɔ nɛ tisuu (5-8)

  • Kɔɖɛyɩ wokini kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pa-taa (14, 15)

 • Paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ kɩlɩɣnɩ hayo (16-18)

 • Tɔm welisuu nɛ tɩ-yɔɔ ɖɔm (19-25)

  • Ɛyʋ weyi ɛcɔŋnɩ ñɩnʋʋ taa yɔ (23, 24)

 • Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩwɛ kele kele nɛ tɩfɛyɩnɩ azuluma yɔ (26, 27)

1  Ma Yakubu, Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ po-yom, mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ cejewe 12 wena amɩzaa yɔ: Mɛnsɛ-mɩ!  Mon-koobiya, alɩwaatʋ ndʋ ɩkatɩɣ takɩm ndɩ ndɩ yɔ, ɩkpaɣ-pʋ se pɩkɛ taa leleŋ sɔsɔŋ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm mbʋ se mi-tisuu mbʋ pɩtakɩ-pʋ mbʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ.  Ɛlɛ iyele nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ tɛzɩ pɩ-tʋmɩyɛ labʋ, se pɩsa nɛ ɩwɛɛ pilim nɛ ɩtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa, nɛ nabʋyʋ ɛtaatɛɖɩ-mɩ.  Ye mbʋ, ye mɩ-taa nɔɔyʋ ɛfɛyɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-ɖɩ Ɛsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛhaɣ ɛyaa kpeekpe faaa nɛ ɛɛkalɩɣ,* nɛ pakaɣ-ɩ ɖɩ haʋ.  Ɛlɛ ɛwɛɛ pɔzʋʋ yɔɔ nɛ tisuu, ɛtaapɩtɩ kaaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛpɩtɩɣ yɔ ɛwɛ ɛzɩ teŋgu taa lɩm hoɖe nɖɩ helim kʋsʋʋ nɛ pɩcɔzʋʋ yɔ.  Toovenim taa lɛ, ɛyʋ ɛnʋ ɛtaaɖaŋ se ɛmʋʋ nabʋyʋ Yehowa* cɔlɔ;  ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛɛpɩzɩɣ lɩmaɣza kpaɣʋ yɔ,* ɛɛkaŋ camɩyɛ ɛ-nʋmɔŋ kpeekpe taa.  Ɛlɛ koobu weyi ɛkɛ kʋñɔndʋ yɔ, ɛ-taa ɛla leleŋ* ɛzɩma pakpazɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ, 10  nɛ ñɩm tʋ taa ɛla leleŋ* ɛzɩma poluzi-i yɔ pɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkaɣ ɖɛʋ ɛzɩ hayɩm taa hɛɖʋʋ yɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ wɩsɩ kpaʋ nɛ sɩñakɩ ɖoŋ nɛ siyeki nɛ ñɩyʋʋ lou, nɛ kɩ-hɛɖʋʋ tɔlʋʋ nɛ kilesiɣ kɩ-kajʋka yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ñɩm tʋ kaɣ lou ɛ-tʋma hɛkʋ taa. 12  Koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ takɩm taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛpɩsɩɣ weyi ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ lɛ, ɛkaɣ mʋʋ wezuu wabɩtʋ hulaɣ ŋga Yehowa* yɔɔdaa se ɛhaɣ mba powoki pɩ-yɔɔ nɛ pɔsɔɔlʋʋ-ɩ yɔ. 13  Ye nɔɔyʋ ɛwɛ takɩm taa yɔ, ɛtaayɔɔdɩ se: “Ɛsɔ wɛna nɛ ɛtakɩɣ-m.” Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paapɩzɩɣ nɛ patakɩ Ɛsɔ nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, nɛ ɛ-maɣmaɣ ɖɔɖɔ ɛɛtakɩɣ nɔɔyʋ mbʋ. 14  Ɛlɛ paa weyi lɛ, pɩtakɩɣ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɔɖɛyɩ hɔŋɩ-ɩ nɛ kipeɣziɣ-i* yɔ. 15  Nɛ alɩwaatʋ ndʋ kɔɖɛyɩ paɣlɩɣ yɔ,* kɩlʋlʋʋ kɩwɛɛkɩm; piyele nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ lakɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩtɛ yɔ, pɩlʋlʋʋ sɩm. 16  Mon-koobiya kʋsɔɔlaa, itaapeɣzi mɩ-tɩ. 17  Paa kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ nɛ paa haɖɛ pilim ñɩnɖɛ nɖɩ lɛ, ɖɩlɩɣnɩ hayo, ɖɩlɩɣnɩ ɛsɔdaa mintʋsʋŋ Caa cɔlɔ nɛ ɖitiki, ɛnʋ weyi ɛɛlɛɣzɩɣ ɛzɩ kuzotiŋ weyi ɩlɛɣzɩɣ yɔ. 18  Pɩɩkɛ ɛ-sɔɔlɩm se ɛtɩŋnɩ toovenim tɔm yɔɔ nɛ ɛlʋlɩ-ɖʋ, se pɩsa nɛ ɖɩpɩsɩ e-wondu kɩlɩzɩtʋ tɛ kajalaɣ pee naayɛ. 19  Mon-koobiya kʋsɔɔlaa, ɩtɩlɩ tɔm tʋnɛ: Pɩwɛɛ se paa weyi lɛ ɛwɛɛ kpekpeka tɔm welisuu taa, ɛwɛɛ hɛɛɛ tɔm yɔɔdʋʋ taa, nɛ ɛwɛɛ hɛɛɛ pana kɔʋ taa, 20  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ pana ɛɛlakɩ Ɛsɔ siɣsiɣ tɔm yɔɔ. 21  Pʋyɔɔ lɛ, ɩlɔ azuluma kpeekpe nɛ paa kɩdɛkɛdɩm mbʋ,* nɛ itisini hɛɛɛ wɛtʋ se poɖuu mɩ-taa tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩya mɩ-ñʋŋ* yɔ. 22  Ɛlɛ, ɩpɩsɩ mba pɔɖɔŋ tɔm yɔɔ yɔ nɛ ɩtaakɛ welisiyaa ɖeke, nɛ ɩcɛtɩɣ mɩ-tɩ nɛ pɔbɔtʋ tɔm. 23  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye nɔɔyʋ ɛkɛ tɔm welisiyu nɛ ɛɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, pʋdʋ ɛnʋ ɛwɛ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛcɔŋnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɛsɩndaa ñɩnʋʋ taa yɔ. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ ɛ-tɩ, nɛ ɛɖɛɛ nɛ ɛsɔɔ kpaagbaa ɛyʋ weyi ɛkɛnaa yɔ. 25  Ɛlɛ weyi ɛkaŋ ɛ-ɛsa paɣtʋ pilim ñɩndʋ, ndʋ tɩhaɣ tɩ-yɔɔ wɛʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛtɩpɩsɩ welisiyu lɩzɔʋ tʋ, ɛlɛ ɛpɩsɩ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ yɔ; nɛ ɛkaɣ hiɣu koboyaɣ mbʋ ɛlakɩ yɔ pɩ-taa. 26  Ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se ɛkɛ Ɛsɔ sɛyʋ ɛlɛ ɛɛɖɔkʋʋ ɛ-nzʋlʋmɩyɛ yɔ, ɛwɛɛ nɛ epeɣziɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-laŋɩyɛ, nɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kɛ falaa. 27  Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩwɛ kele kele nɛ tɩfɛyɩnɩ azuluma ɖa-Caa Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ ndʋ yɔ: solisi nɛ lelaa pɔ-yɔɔ cɔnʋʋ pa-kʋñɔmɩŋ taa, nɛ ɛyʋ etaapisi ɛ-tɩ nɛ ɛjaɖɛ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛɛnaɣ kɩwɛɛkɩtʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “weyi ɛ-lɩmaɣza tayaa yɔ.”
Piye piye, “ɛkʋndɩ.”
Piye piye, “ñɩm tʋ ɛkʋndɩ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ kɩñɩkɩ-ɩ kpaca.”
Piye piye, “kɔɖɛyɩ hakɩ hoɣa yɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩtɔyaa yɔ.”
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ.”