Tiiti 3​:​1-15

  • Tɩ luzuu mbʋ pɩmʋnaa yɔ (1-3)

  • Pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pala tʋma kɩbana (4-8)

  • Kizi kɩmɛlɛndʋ tɔm hɔm nɛ kɩjaʋ yɔɔ agbaa (9-11)

  • Ɛ-maɣmaɣ ɛ-lɔŋ tasʋʋ nɛ sɛtʋ (12-15)

3  Wɛɛ nɛ ŋtɔzʋʋ-wɛ se poluzi pa-tɩ kominawaa nɛ ñʋndɩnaa tɛɛ nɛ pañam-wɛ, se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pala paa tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ lɛ,  se pataayɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ nɔɔyʋ yɔɔ, pataakɛ tɔm cayaa, ɛlɛ pɛkɛ mba panɩɣ tɔm taa yɔ, nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, pɛwɛɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ ɛyaa tɩŋa yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖooo lɛ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩɩkɛ kɩmɛlɛmɩŋ, kaañamtʋ tɩnaa, ɛyaa mba peleba yɔ, ɖɩɩkɛ kɔɖɛyɩ ndɩ ndɩ nɛ leleŋ nɩʋ ndɩ ndɩ yomaa, ɖɩlakaɣ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ, ɖɩɩkɛ kʋzɔɔtʋ tɩnaa, nɛ ɖɩpaɖɩɣ ɖama.  Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ lɩzɩ ɛ-camɩyɛ lakasɩ nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ nɛ ɛwɩlɩ yɔ  (pɩtɩkɛ tʋma siɣsiɣ ñɩna wena ɖɩlaba yɔ a-yɔɔ, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ), ɛyabɩ ɖa-ñʋʋ pɩtɩŋnɩ lɩm sɔʋ mbʋ pɩha-ɖʋ wezuu yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛzɩma ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛla nɛ ɖɩpɩsɩ ɛyaa kɩfama yɔ.  Ɛtɩŋnɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ ɛpɩyɩ fezuu ŋgʋ ɖɔ-yɔɔ sakɩyɛ,*  se pɩsa nɛ pɛtɛŋ-ɖʋ yaʋ se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ ɛlɛ lootiye yɔɔ lɛ, ɖɩpɩsɩ mba pamʋʋ ñɩm nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ wezuu maatɛŋ lidaʋ nakʋyʋ yɔ.  Tɔm tʋnɛ, tɩmʋnaa se pataa-tʋ liu, nɛ mɔnsɔɔlaa se ŋwɛɛ nɛ ŋñɩkɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ niye, se pɩsa nɛ mba petisi Ɛsɔ yɔɔ yɔ, paka pa-lɩmaɣza tʋma kɩbana labʋ yɔɔ. Pɩkɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ pɩwazɩɣ ɛyaa yɔ.  Ɛlɛ taaɖʋ ñɔ-nɔɔ kɩmɛlɛndʋ tɔm hɔm nɛ cɔzɔnaa liɖe tɔm nɛ ɖama kɩɩnɩnʋʋ nɛ Paɣtʋ yɔɔ yoŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩfɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ nɛ pɩkɛ falaa pʋyʋ. 10  Piyele nɛ ɛyʋ weyi ɛɖʋʋ kɩjaʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔ, kizi-i, ŋtɛŋɩ-ɩ paɣʋ kajalaɣ ɖeɖe nɛ nabʋlɛ ɖeɖe lɛ; 11  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋsɩm mbʋ se ɛyʋ ɛnʋ elebi nʋmɔʋ nɛ ɛwɛɛ ɛlakɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɛkʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɔm. 12  Alɩwaatʋ ndʋ mentiyiɣ Artemaasɩ yaa Tisiiki ñɔ-cɔlɔ yɔ, la mbʋ payɩ ŋpɩzɩɣ yɔ nɛ ŋkɔɔ mɔn-cɔlɔ Nikopoliisi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mankpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se peeɖe mancakɩ niŋkaɣ alɩwaatʋ taa. 13  Ha Zenaasɩ, weyi ɛkɛ Paɣtʋ sɩnɖʋ sɔsɔ yɔ, nɛ Apoloosi mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ camɩyɛ, nɛ pataatɛɖɩ nabʋyʋ pa-nʋmɔʋ ɖɔm taa. 14  Ɛlɛ yele nɛ ɖɛ-ɛyaa ɖɔɖɔ kpɛlɩkɩ ɛzɩma paka ñʋʋ nɛ tʋma kɩbana labʋ yɔ nɛ papɩzɩ pasɩna alɩwaatʋ ndʋ kɩcɛyɩm nabʋyʋ kɔŋ kpɛdɛyɛ yɔ, se pɩsa nɛ pataakɛ mba paalʋlʋʋ pee yɔ.* 15  Mba payɩ pɛwɛ mɔn-cɔlɔ yɔ, petiyiɣni-ŋ pɛ-sɛtʋ. Cɛlɩ mɛn-sɛtʋ mba pɔsɔɔlɩ-ɖʋ tisuu taa yɔ. Tɛtɛ nɛ Ɛsɔ lootiye wɛɛ mɩ-tɩŋa mɩ-cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “faaa.”
Yaa “mba paawazɩɣ pʋyʋ yɔ.”