Tiiti 2​:​1-15

  • Wɩlɩtʋ kɩbandʋ evebiya nɛ pɛlaa nɛ ɛzʋtʋyaa (1-15)

    • Ðikizi kaañamtʋ wɛnʋʋ Ɛsɔ yɔɔ (12)

    • Kpekpeka wɛnʋʋ tʋma kɩbana labʋ taa (14)

2  Ɛlɛ ña lɛ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ wɩlɩtʋ kɩbandʋ* yɔ.  Abalaa mba pasʋtʋyaa yɔ, pataaɖɛlɛsɩ niye pa-lakasɩ taa, pɛkɛ ɛyaa mba pamʋnaa yɔ, pɛwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ, pakpa ɖoŋ tisuu taa, sɔɔlɩm taa, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ taa.  Mbʋ ɖɔɖɔ, halaa mba pasʋtʋyaa yɔ, pɔ-ɖɔnɛ ɛmʋnɩ ɛyaa mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ, pataakɛ kɔlɔmɔtʋ tɩnaa, pataapɩsɩ sʋlʋm yomaa, pɛkɛ ɛyaa mba pawɩlɩɣ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ,  nɛ papɩzɩ patasɩ asɛyaa lɔŋ* se pɔsɔɔlɩ pa-walaa, pɔsɔɔlɩ pe-piya,  pɛwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ, pɛwɛɛ kele kele, pɛkɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩɣa yɔ,* pɛkɛ ɛyaa kɩbama, poluzuu pa-tɩ pa-maɣmaɣ pa-walaa tɛɛ, se pɩsa nɛ pataayɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ tɔm yɔɔ.  Wolo pɩ-yɔɔ mbʋ ɖɔɖɔ nɛ ŋseɣti evebiya se pɛwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ,  ña-maɣmaɣ wɩlɩ se ŋkɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tʋma kɩbana labʋ taa paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa. Wɩlɩ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ,* la mbʋ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ,  tɩŋnɩ yɔɔdaɣ kɩbaŋa* ŋga paapɩzɩɣ nɛ pana kawanaɣ nakɛyɛ ka-taa yɔ kɔ-yɔɔ nɛ ŋla mbʋ, se pɩsa nɛ fɛyɛ kpa mba pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛfɛyɩnɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ se pɔyɔɔdɩ ɖɔ-yɔɔ.  Yomaa iluzi pa-tɩ pa-ñʋndɩnaa tɛɛ pɩtɩŋa pɩ-taa, pañaɣ pana se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ-wɛ, pataakɛzɩ-wɛ tɔm, 10  pataamɩlɩ-wɛ, ɛlɛ pawɩlɩ se papɩzɩɣ nɛ pataa-wɛ liu siŋŋ, se pɩsa nɛ pacanɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ wɩlɩtʋ paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lɩzɩ e-lootiye nɛ ɛwɩlɩ, nɛ ɖɩkɔŋnɩ ɛyaa ndɩ ndɩ ñʋʋ yabɩtʋ. 12  Ðɩfalɩsɩɣ-ɖʋ se ɖikizi kaañamtʋ wɛnʋʋ Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɛjaɖɛ kɔɖɛyɩ, nɛ ɖɩcaɣ wezuu nɛ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa, 13  alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖaŋɩɣ taa leleŋ lidaʋ nɛ Ɛsɔ sɔsɔ nɛ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-yɔɔ kuluu sɔsɔm yɔ, 14  Krɩstʋ weyi ɛcɛlɩ ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ se eholi-ɖʋ* paɣtʋ yɔɔ maʋ ndɩ ndɩ taa nɛ ɛñalɩ ɛ-tɩ samaɣ nakɛyɛ, ŋga kɛkɛ ɛ-maɣmaɣ e-ŋgee pʋyʋ, ŋga kɛwɛ kpekpeka tʋma kɩbana labʋ taa yɔ. 15  Wɛɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ ŋseɣtiɣ ɛyaa* nɛ ŋkiziniɣ-wɛ tɔm nɛ ɖoŋ weyi paha-ŋ yɔ pilim. Taayele nɛ nɔɔyʋ nimi-ŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “wɩlɩtʋ ndʋ tɩwazɩɣ.”
Yaa “papɩzɩ pafalɩsɩ asɛyaa.”
Yaa “mba pɔcɔŋnɩ pa-ɖɩsɩ yɔɔ yɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Wɩlɩ tɔm nɛ kele kele wɛtʋ.”
Yaa “yɔɔdaɣ ŋga kawazɩɣ yɔ.”
Yaa “Ɛsɔ ñɔnʋʋ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ɛhɛyɩ ɖa-ñʋʋ taa; ɛlɩzɩ-ɖʋ.”
Yaa “nɛ ŋkpazɩɣ ɛyaa ɖoŋ.”