Tiiti 1​:​1-16

  • Sɛtʋ (1-4)

  • Ɛha Tiiti waɖɛ se ɛsɩɩ ɛzʋtʋyaa Krɛɛtɩ (5-9)

  • Kizini tɔm ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa (10-16)

1  Ma Pɔɔlɩ, Ɛsɔ yom nɛ Yesu Krɩstʋ tɛ apostoloo weyi e-tisuu labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛyaa mba Ɛsɔ lɩzaa yɔ pe-tisuu nɛ toovenim tɛ sɩmtʋ siŋŋ yɔ, toovenim mbʋ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ ñɔnʋʋ  nɛ pɩwɛ wezuu maatɛŋ lidaʋ tɛ tigiɖe yɔɔ, ŋgʋ Ɛsɔ weyi ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɛtɩ yɔ, ɛlabɩ kɩ-tamaɣ ɖooo lɔŋ yɔ;  ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋwa yɔ tɩtalaa lɛ, eyeba nɛ patɩlɩ ɛ-tɔm pɩtɩŋnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋzɩ me-nesi tɛɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ, ɛzɩ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Ɛsɔ ɖʋʋ paɣtʋ yɔ;  mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ Tiiti, man-pɩɣa siŋŋ ɛzɩ tisuu mbʋ ɖɩkawa yɔ pɩpɔzʋʋ yɔ: Tɛtɛ nɛ ŋhiɣ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ Caa Ɛsɔ nɛ ɖa-Ñʋʋ Yaɖʋ Krɩstʋ Yesu pɔ-cɔlɔ yɔ.  Meyebi-ŋ Krɛɛtɩ se ŋñɔɔzɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ* nɛ ŋsɩɩ ɛzʋtʋyaa tɛtʋ sɔsɔtʋ ndɩ ndɩ taa, ɛzɩ maaɖʋʋ-ŋ paɣtʋ yɔ:  pɩwɛɛ se ɛzʋtʋyʋ ɛkɛ weyi ɛfɛyɩnɩ* kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ yɔ, ɛkɛ halʋ kʋɖʋm walʋ, ɛwɛɛnɩ piya nzɩ sɩwɛnɩ tisuu nɛ paayɔɔdʋʋ sɩ-tɔm se sɩcakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ yaa sɩlakɩ ñʋʋ taa ɖoŋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ Ɛsɔ tɛ wondu yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ, ɛtaakɛ ñʋʋ taa ɖoŋ tʋ, ɛtaamʋʋ pana lɛɛ lɛɛ, ɛtaakɛ sʋlʋm kpaŋɩyʋ, ɛtaawɛɛ puuyaɣ,* ɛtaasɔɔlɩ mulum kɛzɛɣa,  ɛlɛ ɛsɔɔlɩ ɛyaa mʋʋ, ɛkɛ kɩbandʋ sɔɔlɩyʋ, ɛwɛɛnɩ maɣzɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ, ɛwɛɛ siɣsiɣ, ɛwɛɛ toovenim, ɛtɩlɩ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ,  ɛñɔɔnɩ siɣsiɣ tɔm* kpam ɛ-tɔm wɩlʋʋ lɛɣtʋ taa, se pɩsa nɛ ɛtɩŋnɩ wɩlɩtʋ kɩbandʋ* yɔɔ nɛ ɛpɩzɩ ɛkpazɩ lalaa ɖoŋ* nɛ ekizini tɔm mba pakaɖɩɣnɩ wɩlɩtʋ kɩbandʋ ndʋ yɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñʋʋ taa ɖoŋ tɩnaa, falaa tɔm yɔɔdɩyaa, nɛ peɣziyaa pɔɖɔwa, kɔzɩ kɔzɩ mba patɩnɩɣ pɛlɩtʋ yɔɔ yɔ. 11  Pɩcɛyaa se ŋsuli pɔ-nɔsɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa mba, pɛwɛɛ nɛ paɖʋzʋʋ ɖɩsɩ nɛ sɩ-tɛɛ pilim pɩtɩŋnɩ ɛzɩma pawɩlɩɣ tɔm ndʋ pɩtɩmʋna se pawɩlɩ yɔ pɩ-yɔɔ se pehiɣ mulum kɛzɛɣa. 12  Pa-taa nɔɔyʋ, weyi ɛkɛ pa-maɣmaɣ pa-nayʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Krɛɛtɩ mba kɛ cɛtɩyaa paa ɛzɩmtaa, pɛkɛ tɛtɛgbɩna kɩdɛkɛda, hiluu tɩnaa mba paalakɩ naɖɩyɛ yɔ.” 13  Aseɣɖe tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. Pʋyɔɔ lɛ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkiziɣni-wɛ tɔm nɛ ɛsɩyɛ kɩsɛɛmɩyɛ se pɩsa nɛ pakpa ɖoŋ tisuu taa, 14  nɛ pataakemsini Yuuda mba mʋya nɛ ɛyaa mba pahaɣ toovenim siɣye yɔ pa-paɣtʋ. 15  Pɩtɩŋa pɩwɛ kele kele ɛyaa mba pɛwɛ kele kele yɔ pɛ-ɛsɩndaa; ɛlɛ azuluma tɩnaa nɛ mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ pɛ-ɛsɩndaa lɛ, nabʋyʋ fɛyɩ kele kele, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-maɣzɩm nɛ pɛ-ɛhʋyɛ piyaa. 16  Pɔyɔɔdʋʋ ɛyaa ɛsɩndaa se pasɩm Ɛsɔ, ɛlɛ pekiziɣ-i pɩtɩŋnɩ pa-lakasɩ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkɛ kʋzɔɔtʋ tɩnaa nɛ kaañamtʋ tɩnaa, nɛ patɩmʋnɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ labʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “se ŋla mbʋ pɩkazaa se pala yɔ.”
Piye piye, “ye nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛfɛyɩnɩ.”
Yaa “ɛtaakɛ weyi ɛmakɩ ɛyaa yɔ.”
Yaa “ɛñɔɔnɩ tɔm ndʋ papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋ liu yɔ.”
Yaa “wɩlɩtʋ ndʋ tɩwazɩɣ yɔ.”
Yaa “ɛpɩzɩ eseɣti lalaa.”