Roma mba 8​:​1-39

  • Wezuu nɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ (1-11)

  • Fezuu ŋgʋ Ɛsɔ haɣ se ɛkpaɣ-mɩ ɛzɩ ɛ-pɩyalaa yɔ, kɩlɩzɩɣ aseɣɖe (12-17)

  • Wondu kɩlɩzɩtʋ ɖaŋ Ɛsɔ piya tɩ-yɔɔ wɛʋ (18-25)

  • ‘Fezuu tendiɣ ɖɔ-yɔɔ’ (26, 27)

  • Mba Ɛsɔ kaaɖʋ ɖooo lɔŋ yɔ (28-30)

  • Waɖaa pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ (31-39)

8  Ye mbʋ, mba pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, paakʋʋ pɔ-tɔm.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu ŋgʋ kɩhaɣ wezuu mba pa nɛ Krɩstʋ Yesu pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, kɩ-paɣtʋ holi-ŋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pa-paɣtʋ taa.  Mbʋ Paɣtʋ taapɩzɩɣ labʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩɩwɛnɩ ɛjandʋ pɩtɩŋnɩ tomnaɣ yɔɔ yɔ, Ɛsɔ labɩ-pʋ alɩwaatʋ ndʋ etiyi ɛ-maɣmaɣ ɛ-Pɩyalʋ tomnaɣ ŋga kanɩɣzɩnɩ kɩwɛɛkɩm tomnaɣ yɔ ka-taa yɔ se ɛlɩzɩ kɩwɛɛkɩm; Ɛsɔ tɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɛkʋ kɩwɛɛkɩm tɔm tomnaɣ taa,  se pɩsa nɛ Paɣtʋ taa tɔm siɣsiɣ ñɩndʋ la ɖɔ-yɔɔ, ɖa mba ɖɩɩɖɔŋ ɛzɩ tomnaɣ sɔɔlʋʋ yɔ, ɛlɛ ɖɩɖɔŋ ɛzɩ fezuu sɔɔlʋʋ yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pacakɩ wezuu ɛzɩ tomnaɣ sɔɔlʋʋ yɔ, pakaŋ pa-maɣzɩm tomnaɣ wondu yɔɔ na, ɛlɛ mba pacakɩ wezuu ɛzɩ fezuu sɔɔlʋʋ yɔ, pakaŋ pa-maɣzɩm fezuu wondu yɔɔ na.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pakaŋ pa-maɣzɩm tomnaɣ yɔɔ yɔ, piwokini-wɛ sɩm taa, ɛlɛ mba pakaŋ pa-maɣzɩm fezuu yɔɔ yɔ, piwokini-wɛ wezuu nɛ laŋhɛzɩyɛ pa-taa;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pakaŋ pa-maɣzɩm tomnaɣ yɔɔ yɔ, papɩsɩɣ Ɛsɔ koyindinaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tomnaɣ eeluzuu ka-tɩ Ɛsɔ paɣtʋ tɛɛ, nɛ toovenim taa lɛ, kaapɩzɩɣ nɛ kala mbʋ.  Pʋyɔɔ lɛ, mba pacakɩ wezuu ɛzɩ tomnaɣ sɔɔlʋʋ yɔ, pɔ-tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ.  Ɛlɛ, ye Ɛsɔ fezuu ɛwɛ mɩ-taa toovenim taa yɔ, ɩɩcakɩ wezuu ɛzɩ tomnaɣ sɔɔlʋʋ yɔ ɛlɛ ɩcakɩ wezuu ɛzɩ fezuu sɔɔlʋʋ yɔ. Ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛfɛyɩnɩ Krɩstʋ fezuu yɔ, ɛyʋ ɛnʋ, ɛtɩkɛ ɛ-pʋyʋ. 10  Ɛlɛ ye mɩ nɛ Krɩstʋ ɩwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ, tomnaɣ sɩbɩ kɩwɛɛkɩm yɔɔ, ɛlɛ fezuu kɛ wezuu siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ. 11  Ye lɛɛlɛɛyɔ weyi efezi Yesu nɛ sɩɖaa taa yɔ, e-fezuu ɛwɛ mɩ-taa yɔ, weyi efezi Krɩstʋ Yesu nɛ sɩɖaa taa yɔ, ɛkaɣ ɖɔɖɔ labʋ nɛ mi-tomnasɩ kɩsɩbasɩ wɛɛ wezuu pɩtɩŋnɩ e-fezuu ŋgʋ kɩwɛ mɩ-taa yɔ kɩ-yɔɔ. 12  Pʋyɔɔ lɛ, koobiya, pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩjɛyʋʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ tomnaɣ yɔɔ se ɖɩcaɣ wezuu ɛzɩ tomnaɣ sɔɔlʋʋ yɔ; 13  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɩcakɩ wezuu ɛzɩ tomnaɣ sɔɔlʋʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɩkaɣ sɩbʋ; ɛlɛ ye ɩkʋʋ tomnaɣ lakasɩ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ yɔ, ɩkaɣ caɣʋ wezuu. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba payɩ Ɛsɔ fezuu ɖiyiɣ yɔ, pɛkɛ Ɛsɔ pɩyalaa toovenim taa. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ yomiye fezuu ɩmʋwa se sɔɔndʋ ɛtasɩ-mɩ kpaʋ, ɛlɛ ɩmʋ fezuu ŋgʋ Ɛsɔ haɣ se ɛkpaɣ-mɩ ɛzɩ ɛ-pɩyalaa yɔ, nɛ fezuu ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩmakɩ kubusi se: “Aba,* Caa!” 16  Fezuu maɣmaɣ tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩlɩzɩɣ aseɣɖe se ɖɩkɛ Ɛsɔ piya. 17  Ye mbʋ, ye ɖɩkɛ piya yɔ, ɖɩkɛ ɖɔɖɔ mba patayɩɣnɩ-wɛ ñɩm yɔ—toovenim taa lɛ, ɖɩkɛ mba patayɩɣnɩ-wɛ Ɛsɔ ñɩm yɔ, ɛlɛ mba pa nɛ Krɩstʋ paka ñɩm yɔ—ye ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩtɔɔ kʋñɔŋ se pɩsa nɛ pɛkpɛndɩ ɖa nɛ ɩ nɛ pasam-ɖʋ ɖɔɖɔ yɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛ-ɛsɩndaa lɛ, alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa kʋñɔmɩŋ tɩlɩɩ pʋyʋ ye pakpaɣ-ɩ nɛ pamaɣzɩnɩ samtʋ ndʋ pakaɣ tɩ-yɔɔ kuluu ɖɔ-hɔɔlʋʋ taa yɔ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ wondu kɩlɩzɩtʋ ɖaŋ kpam se pokuli Ɛsɔ pɩyalaa yɔɔ nɛ pawɩlɩ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ poluzi wondu kɩlɩzɩtʋ mbʋ pɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ pɩ-tɛɛ, pɩtɩkɛ tɩ-maɣmaɣ tɩ-sɔɔlɩm taa, ɛlɛ pɩtɩŋnɩ weyi eluzi-tʋ yɔ ɛ-yɔɔ, pɩtɩŋnɩ lidaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ 21  se wondu kɩlɩzɩtʋ maɣmaɣ kaɣ lɩʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩɖazaa yɔ pi-yomiye taa nɛ tɩwɛɛnɩ Ɛsɔ piya tɩ-yɔɔ wɛʋ sɔsɔm. 22  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɩm mbʋ se wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa kpɛndaa nɛ timuzuu nɛ tɩnɩɣ siziŋ halɩ nɛ sɔnɔ. 23  Pɩtɩsɩɩnɩ pi-ɖeke, ɛlɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɔɖɔ mba ɖa ɖɩwɛnɩ kajalaɣ pee, pʋ-tɔbʋʋ se fezuu yɔ, ɛɛɛ, ɖa-maɣmaɣ ɖimuzuu ɖa-taa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖaŋ kpam se Ɛsɔ ɛmʋ-ɖʋ ɛzɩ ɛ-pɩyalaa yɔ, se patɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ nɛ poholi-ɖʋ ɖo-tomnasɩ taa. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ payabɩ ɖa-ñʋʋ lidaʋ kʋnɛ kɩ-taa; ɛlɛ lidaʋ ŋgʋ panaɣ-kʋ yɔ kɩtɩkɛ lidaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ naɣ nabʋyʋ yɔ, ɛtasɩɣ-pʋ taʋ liu yaa we? 25  Ɛlɛ ye ɖɩtaɣ liu mbʋ ɖɩɩnaɣ yɔ, ɖɩwɛɣ nɛ ɖɩɖaŋɩɣ-pʋ kpam nɛ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ. 26  Mbʋ ɖɔɖɔ, fezuu ɖɔɖɔ sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɛ-ɛjandʋ taa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm lɛ se ɖɩɩsɩŋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ adɩma taa ɛzɩ pɩpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩ yɔ, ɛlɛ fezuu maɣmaɣ tendiɣ ɖɔ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖimuzuu yɔ paa ɖɩtɩyɔɔdɩ yɔ. 27  Ɛlɛ weyi ɛtazɩɣ laŋa taa yɔ, ɛsɩm mbʋ fezuu kaɖʋwa kɛnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kitendiɣ ɛyaa kiɖeɖema yɔɔ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm. 28  Ðɩsɩm mbʋ se Ɛsɔ lakɩ se ɛ-tʋma tɩŋa ɩkpɛndɩ nɛ awɛɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ se pɩwazɩ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, mba paya-wɛ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-kaɖʋwa yɔ; 29  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba ɛcalɩ-wɛ tɩlʋʋ yɔ, ɛɛɖʋ ɖɔɖɔ ɖooo lɔŋ se pɛkɛ ɛ-Pɩyalʋ lɛzʋʋ, se pɩsa nɛ ɛlɛ kɛ kajalaɣ pɩɣa koobiya sakɩyɛ hɛkʋ taa. 30  Pɩtasɩ lɛ, mba ɛɛɖʋ ɖooo lɔŋ yɔ, mba kɛnɩ mba ɛyawa ɖɔɖɔ yɔ; nɛ mba ɛyawa yɔ, mba ɛya ɖɔɖɔ se siɣsiɣ tɩnaa. Nɛ mba ɛya-wɛ se siɣsiɣ tɩnaa yɔ, mba ɛsama ɖɔɖɔ. 31  Ye mbʋ, ɖɩyɔɔdɩ suwe tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ? Ye Ɛsɔ ɛwɛ ɖɔ-yɔɔ, akaɣ-ɖʋ kaɖɩnʋʋ? 32  Ɛzɩma ɛtɩfɛɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-Pɩyalʋ, ɛlɛ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛcɛlɩ ɖa-tɩŋa ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɛzɩ ɛ nɛ ɩ paakaɣ-ɖʋ haʋ faaa wondu lɛɛtʋ tɩŋa yaa we? 33  Akaɣ kʋyʋʋ se ɛkaɖɩnɩ mba Ɛsɔ lɩzaa yɔ? Ɛsɔ kɛnɩ Weyi ɛyaɣ-wɛ se siɣsiɣ tɩnaa yɔ. 34  Akaɣ pɔ-tɔm kʋʋ? Krɩstʋ Yesu kɛnɩ weyi ɛsɩba yɔ, ɛɛɛ, pɩkɩlɩ lɛ, ɛnʋ kɛnɩ weyi pefezi-i yɔ, weyi ɛwɛ Ɛsɔ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, nɛ weyi etendiɣ ɖɔɖɔ ɖɔ-yɔɔ yɔ. 35  Akaɣ-ɖʋ yasʋʋ nɛ Krɩstʋ sɔɔlɩm? Pɩkaɣ kɛʋ kʋñɔŋ yaa siziŋ nɩʋ yaa nazɩm yaa ñɔɔsɩ yaa ndaakpeɖe wɛʋ yaa kaɖɛ yaa laɣɖɛ* na? 36  Ɛzɩ pamaʋ yɔ se: “Ñɔ-yɔɔ yɔɔ pɛwɛɛ nɛ pakʋʋ-ɖʋ evemiye kpeekpe; pakpaɣ-ɖʋ ɛzɩ heŋ weyi powokini-i kʋʋ yɔ.” 37  Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa tɩ-taa lɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩwakɩ siŋŋ pɩtɩŋnɩ weyi ɛsɔɔlɩ-ɖʋ yɔ ɛ-yɔɔ. 38  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mentisiɣ siŋŋ se paa pɩtɩɩkɛ sɩm yaa wezuu yaa Ɛsɔ tiyiyaa yaa kominawaa yaa wondu ndʋ tɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ yaa wondu ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ yaa ɖoŋ 39  yaa kʋkʋyɩŋ yaa cukaŋ yaa wonuu kɩlɩzʋʋ lɛɛkʋ nakʋyʋ yɔ, pɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ pɩyasɩ-ɖʋ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu taa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩkɛ Ebree yaa Arameya kʋnʋŋ taa tɔm piye, nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Hayɩ Caa!”
Yaa “abalɩsɩɣa.”