Roma mba 7​:​1-25

  • Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se poholi-ɖʋ Paɣtʋ tɛɛ yɔ (1-6)

  • Paɣtʋ yeba nɛ patɩlɩ kɩwɛɛkɩm (7-12)

  • Kɩwɛɛkɩm lʋbɩnʋʋ (13-25)

7  Koobiya, ɛzɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɩɩsɩŋ se (mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛwɛɛ nɛ mɔyɔɔdʋʋnɩ mba pasɩm paɣtʋ yɔ na) Paɣtʋ wɛnɩ ɖoŋ ɛyʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkpɛndɩ ɛwɛ wezuu yɔ?  Halʋ weyi ɛwalaa yɔ, paɣtʋ hɔkɩ-ɩ nɛ ɛ-walʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ wɛ wezuu yɔ; ɛlɛ ye ɛ-walʋ ɛsɩba yɔ, ɛlɩ ɛ-walʋ paɣtʋ tɛɛ.  Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛ-walʋ wɛ wezuu yɔ, ye ɛpɩsɩ abalʋ lɛlʋ halʋ yɔ, payaɣ-ɩ se acɛyɛ tʋ. Ɛlɛ ye ɛ-walʋ ɛsɩba yɔ, ɛlɩ ɛ-paɣtʋ tɛɛ, nɛ ye ɛpɩsɩ abalʋ lɛlʋ halʋ yɔ, ɛtɩkɛ acɛyɛ tʋ.  Ye mbʋ mon-koobiya, mɩ ɖɔɖɔ ɩsɩbɩ Paɣtʋ hɔɔlʋʋ taa pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ tomnaɣ yɔɔ, se ɩpɩzɩ nɛ ɩpɩsɩ ɛyʋ lɛlʋ pʋyʋ, weyi pefezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, se pɩsa nɛ ɖɩlʋlɩ pee Ɛsɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcakaɣ wezuu tomnaɣ yɔɔ yɔ, kɩwɛɛkɩm kɔɖɛyɩ ŋgʋ Paɣtʋ yeba nɛ ɖɩtɩlɩ yɔ kɩlakaɣ tʋmɩyɛ ɖo-tomnasɩ* taa se pɩlʋlɩ pee wena awokini sɩm taa yɔ.  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, poholi-ɖʋ Paɣtʋ tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɩbɩ mbʋ pɩɖɩkaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa, se pɩsa nɛ ɖɩkɛ yomaa tɔbʋʋ nɩʋ kɩfam nabʋyʋ taa pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ nɛ pɩtaakɛ tɔbʋʋ nɩʋ kɩbɩm taa pɩtɩŋnɩ Paɣtʋ ndʋ pamawa yɔ tɩ-yɔɔ.  Ye mbʋ, ɖɩyɔɔdɩ suwe yɔ? Paɣtʋ kɛ kɩwɛɛkɩm na? Kpa! Toovenim taa lɛ, ye pɩtaakɛ Paɣtʋ yɔɔ yɔ, mantaatɩlɩ kɩwɛɛkɩm. Ye Paɣtʋ ɛtaatɔ se: “Taaɖʋ ɛsɩyɛ” yɔ, mantaatɩlɩ mbʋ ɛsɩyɛ ɖʋʋ kɛnaa yɔ.  Ɛlɛ kɩwɛɛkɩm hiɣ waɖɛ pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩlʋlɩ ɛsɩyɛ ɖʋʋ ndɩ ndɩ man-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɣtʋ taawɛɛ lɛ, kɩwɛɛkɩm sɩba.  Toovenim taa lɛ, ɖooo paɣtʋ taawɛɛ lɛ, maawɛ wezuu. Ɛlɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa yɔ tɩtalaa lɛ, kɩwɛɛkɩm ɖaɣnɩ fem, ɛlɛ ma lɛ mansɩ. 10  Nɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa se tiwokini wezuu taa yɔ, ma lɛ, mana-tʋ se tiwokini sɩm taa. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩwɛɛkɩm hiɣ waɖɛ pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pipeɣzi-m nɛ pɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ pɩkʋ-m. 12  Ye mbʋ, Paɣtʋ maɣmaɣ kɛ kiɖeɖetu, nɛ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa yɔ tɩkɛ kiɖeɖetu nɛ tɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ tɩwɛɛ ɖeu. 13  Ye mbʋ, mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, mbʋ pɩsɩnɩ-m sɩm na? Kpa! Ɛlɛ kɩwɛɛkɩm yebina nɛ mansɩkɩ, se pɩna se kɩwɛɛkɩm kɔnɩnɩ sɩm man-taa pɩtɩŋnɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm pɩsɩ kɩwɛɛkɩm nɛ pɩkɩlɩ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se Paɣtʋ kɛ fezuu taa pʋyʋ, ɛlɛ ma lɛ, mɛnkɛ tomnaɣ taa ɛyʋ, pɛpɛdɩ-m nɛ kɩwɛɛkɩm. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ maanɩɣ mbʋ menɖiɣni labʋ yɔ pɩ-taa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ maalakɩ mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ mbʋ manpaɖɩɣ yɔ, mbʋ malakɩ. 16  Ɛlɛ ye mbʋ mantɩsɔɔlɩ yɔ, mbʋ malakɩ yɔ, mentisiɣ se Paɣtʋ wɛ ɖeu. 17  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mantɩtasɩ kɛʋ weyi ɛlakɩ-pʋ yɔ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ man-taa yɔ mbʋ lakɩnɩ-pʋ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm mbʋ se man-taa, pʋ-tɔbʋʋ se mon-tomnaɣ taa lɛ, pʋyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ fɛyɩ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ me-liu wɛɛ se mala mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, ɛlɛ mɛnfɛyɩnɩ ɖoŋ se malabɩ-pʋ. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ maalakɩ kɩbandʋ ndʋ mɔnsɔɔlaa yɔ, ɛlɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ mantɩsɔɔlɩ yɔ mbʋ malakɩ. 20  Ye mbʋ, ye mbʋ mantɩsɔɔlɩ yɔ mbʋ malakɩ yɔ, mantɩtasɩ kɛʋ weyi ɛlakɩ-pʋ yɔ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ man-taa yɔ mbʋ lakɩnɩ-pʋ. 21  Pʋyɔɔ lɛ, manaɣ paɣtʋ tʋnɛ mɔ-hɔɔlʋʋ taa: Alɩwaatʋ ndʋ mancaɣ se mala mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ lɛ, mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩwɛ mɔn-cɔlɔ. 22  Man-taa lakɩ leleŋ siŋŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ pɩlɩɩnɩ ɛyʋ weyi mɛnkɛnɩ pɩ-taa kiŋ yɔ ɛ-yɔɔ, 23  ɛlɛ manaɣ mon-tomnaɣ* taa paɣtʋ lɛɛtʋ nɛ tiyouni ma-maɣzɩm paɣtʋ nɛ tiwokini-m kɩwɛɛkɩm paɣtʋ ndʋ tɩwɛ mon-tomnaɣ* taa yɔ ti-yomiye taa. 24  Mɛnkɛ ɛyʋ weyi ɛcaɣ pʋtɔdɩyɛ kpem yɔ! Akaɣ-m holuu tomnaɣ ŋga kowokini-m sɩm pʋnɛ pɩ-taa yɔ ke-nesi tɛɛ? 25  Mɛnsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ, pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ! Ye mbʋ, ma-maɣzɩm taa lɛ, ma-maɣmaɣ mɛnkɛ Ɛsɔ paɣtʋ yom, ɛlɛ mon-tomnaɣ taa lɛ, mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ yom.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “ɖe-pilinzi.”
Piye piye, “men-pilinzi.”
Piye piye, “men-pilinzi.”