Roma mba 6​:​1-23

  • Wezuu kɩfalʋʋ pɩtɩŋnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ Krɩstʋ taa (1-11)

  • Itaayele kɩwɛɛkɩm nɛ pɩtɔɔ kewiyitu mi-tomnasɩ taa (12-14)

  • Ɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm yomaa ɛlɛ ɩpɩsɩ Ɛsɔ yomaa (15-23)

    • Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ—sɩm; Ɛsɔ kʋjɔʋ—wezuu (23)

6  Ye mbʋ, ɖɩyɔɔdɩ suwe? Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ kɩwɛɛkɩm labʋ yɔɔ se pɩsa nɛ lootiye pɩzɩ nɛ ɖihuu yaa we?  Kpa! Ðɩsɩbɩ kɩwɛɛkɩm hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ caɣʋ wezuu pɩ-taa?  Yaa ɩɩsɩŋ se ɖa mba payɩ pamɩyɩsɩ-ɖʋ Krɩstʋ Yesu taa yɔ, pamɩyɩsɩ-ɖʋ ɛ-sɩm taa yaa we?  Pʋyɔɔ lɛ, pepim ɖa nɛ ɩ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma pamɩyɩsɩ-ɖʋ ɛ-sɩm taa yɔ, se pɩsa nɛ ɛzɩ pefezuu Krɩstʋ sɩɖaa taa pɩtɩŋnɩ Caa samtʋ yɔɔ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩɖɔ wezuu kɩfalʋʋ nʋmɔʋ taa.  Ye ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ kʋɖʋm nɛ ɖɩkaa sɩm mbʋ ɛsɩba yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ kpɛndʋʋ kʋɖʋm nɛ ɖɩkaa femtu ndʋ efema yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se pakam ɛ nɛ ɖɛ-ɛyʋtʋ kɩbɩndʋ sizika yɔɔ, se pɩsa nɛ ɖo-tomnaɣ ŋga kɛwɛ kɩwɛɛkɩm taa yɔ kataakpa ɖoŋ nɛ ɖɩtasɩ kɛʋ kɩwɛɛkɩm yomaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ, ɛlɩ* ɛ-kɩwɛɛkɩm taa.  Pɩtasɩ lɛ, ye ɖa nɛ Krɩstʋ ɖɩsɩba yɔ, ɖitisiɣ se ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ ɖɔɖɔ wezuu caɣʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se, ɛzɩma lɛɛlɛɛyɔ pefezi Krɩstʋ nɛ sɩɖaa taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛɛtasɩɣ sɩbʋ; sɩm tɩtasɩ wɛnʋʋ ɖoŋ ɛ-yɔɔ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩm mbʋ ɛsɩba yɔ, ɛsɩbɩ-pʋ kɩwɛɛkɩm yɔɔ* tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ, ɛlɛ wezuu ŋgʋ ɛcakɩ yɔ, ɛcakɩ-kʋ Ɛsɔ yɔɔ. 11  Mɩ ɖɔɖɔ mbʋ, ɩcɔnɩ mɩ-tɩ se ɩsɩbɩ kɩwɛɛkɩm hɔɔlʋʋ taa, ɛlɛ ɩwɛ wezuu Ɛsɔ hɔɔlʋʋ taa pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ. 12  Pʋyɔɔ lɛ, itaayele kɩwɛɛkɩm nɛ pɩwɛɛ pɩtɔkɩ kewiyitu mi-tomnasɩ kɩsɩbasɩ taa nɛ ɩña sɩ-kɔɖɛyɩ. 13  Ðɔɖɔ lɛ, ɩtaatasɩ kpaɣʋ mi-tomnasɩ* nɛ ɩcɛlɩ kɩwɛɛkɩm ɛzɩ you wondu ndʋ palakɩnɩ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, ɛlɛ ɩkpaɣ mɩ-tɩ nɛ ɩcɛlɩ Ɛsɔ ɛzɩ ɛyaa mba pɛwɛ wezuu sɩɖaa taa yɔ; ɩkpaɣ ɖɔɖɔ mi-tomnasɩ* nɛ ɩcɛlɩ Ɛsɔ ɛzɩ you wondu ndʋ palakɩnɩ mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩfɛyɩ se kɩwɛɛkɩm ɛwɛɛnɩ ɖoŋ mɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩfɛyɩ paɣtʋ tɛɛ, ɛlɛ lootiye tɛɛ ɩwɛɛ. 15  Ye mbʋ, ɖɩyɔɔdɩ suwe? Pɩwɛɛ se ɖɩla kɩwɛɛkɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩfɛyɩ paɣtʋ tɛɛ, ɛlɛ ɖɩwɛ lootiye tɛɛ yaa we? Kpa! 16  Ɩɩsɩŋ se ye ɩcɛlɩ mɩ-tɩ nɔɔyʋ ɛzɩ yomaa mba pañaŋ yɔ, ɩkɛ weyi ɩñaŋɩ-ɩ yɔ e-yomaa na? Ye ɩkɛ kɩwɛɛkɩm yomaa yɔ, piwokini-mɩ sɩm taa; ɛlɛ ye ɩkɛ yomaa mba pañaŋ yɔ, piwokini-mɩ siɣsiɣ wɛtʋ taa. 17  Ɛlɛ ɖɩsaŋ Ɛsɔ se paa ɖooo lɛ, ɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm yomaa yɔ, ɩpɩsɩ mba pañaŋnɩ laŋɩyɛ wɩlɩtʋ ndʋ paɖʋzɩ mi-nesi tɛɛ yɔ. 18  Ɛɛɛ, ɛzɩma poholi-mɩ kɩwɛɛkɩm nesi tɛɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɩpɩsɩ siɣsiɣ wɛtʋ yomaa. 19  Mɔyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa tɔm pee mi-tomnaɣ ɛjandʋ yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma ɩɩcɛlɩ mi-pilinzi ɛzɩ yomaa yɔ azuluma nɛ paɣtʋ yɔɔ maʋ mbʋ piwokini paɣtʋ yɔɔ maʋ taa yɔ, lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩcɛlɩ mi-pilinzi ɖɔɖɔ ɛzɩ yomaa yɔ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tiwokini lakasɩ kiɖeɖesi taa yɔ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm yomaa yɔ, mɩ-paa taawɛɛnɩ siɣsiɣ wɛtʋ. 21  Nɛ pee wena ɩlʋlaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? Lakasɩ nzɩ sɩkpaɣ-mɩ fɛyɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ lakasɩ nzɩ sɩtɛŋnɩ sɩm. 22  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛzɩma poholi-mɩ kɩwɛɛkɩm nesi tɛɛ nɛ ɩpɩsɩ Ɛsɔ yomaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɩwɛɛ nɛ ɩlʋlʋʋ mi-pee kele kele wɛtʋ nʋmɔʋ taa, nɛ pɩkaɣ tɛmnʋʋ wezuu maatɛŋ. 23  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ lɛ sɩm, ɛlɛ kʋjɔʋ ŋgʋ Ɛsɔ haɣ yɔ, ŋgʋ lɛ wezuu maatɛŋ pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Yesu yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “poholi-i; pekpeɣ-i.”
Pʋ-tɔbʋʋ se, se ɛhɩzɩ kɩwɛɛkɩm.
Piye piye, “mi-pilinzi.”
Piye piye, “mi-pilinzi.”