Roma mba 5​:​1-21

  • Ða nɛ Ɛsɔ ɖiceɣaa pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ (1-11)

  • Sɩm lɩwa pɩtɩŋnɩ Aɖam yɔɔ, pehikiɣ wezuu pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ yɔɔ (12-21)

    • Kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pawadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ (12)

    • Siɣsiɣ lakasɩ kʋɖʋmsɩ (18)

5  Mbʋ yebina nɛ ɛzɩma paya-ɖʋ lɛɛlɛɛyɔ se siɣsiɣ tɩnaa tisuu yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖiyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ* ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ,  weyi pɩtɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖihiɣ lootiye ɖɩnɛ, nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ yɔ; nɛ iyele nɛ ɖa-taa la leleŋ* lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ samtʋ yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ.  Pɩtɩkɛ pi-ɖeke, ɛlɛ iyele nɛ ɖa-taa la leleŋ* alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛ kʋñɔmɩŋ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se kʋñɔŋ yeki se ɖɩwɛɛnɩ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ;  laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ ñeyeki se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ; nɛ wɛtʋ ndʋ tɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, tʋtʋ ñeyeki se ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ,  nɛ lidaʋ eeyeki se fɛyɛ ɛkpa-ɖʋ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɖʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm ɖa-laŋa taa pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ paha-ɖʋ yɔ kɩ-yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, toovenim taa lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkpɛndɩ ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ yɔ, Krɩstʋ sɩbɩ ɛyaa mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ pɔ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩ-yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛ kaɖɛ se nɔɔyʋ ɛsɩ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔɔ; ɛlɛ pɩtɩla yɔ, nɔɔyʋ katɩɣ se ɛsɩ ɛyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ yɔɔ.  Ɛlɛ ɛzʋnɔ Ɛsɔ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm: Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ, Krɩstʋ sɩbɩ ɖɔ-yɔɔ.  Nɛ pɩkɩlɩ lɛ, ɛzɩma paya-ɖʋ lɛɛlɛɛyɔ se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ ɛ-calɩm yɔɔ yɔ, pɩkaɣ tɩŋnʋʋ ɛ-yɔɔ nɛ paya ɖa-ñʋʋ pana taa. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩkɛ koyindinaa yɔ, ɖa nɛ Ɛsɔ ɖiceɣaa pɩtɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ sɩm yɔɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se e-wezuu kaɣ ɖa-ñʋʋ yabʋ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ, lɛɛlɛɛyɔ ɖa nɛ ɩ ɖiceɣu yɔ. 11  Pɩtɩkɛ pi-ɖeke, ɛlɛ ɖa-taa lakɩ leleŋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ yɔɔ pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ, weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ lɛɛlɛɛyɔ nɛ ɖiceɣ yɔ. 12  Pʋyɔɔ pɩtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm yɔɔ nɛ kɩwɛɛkɩm lɩɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ sɩm ñatɩŋnɩ kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ pɩlɩɩ, nɛ piyele sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa palabɩ kɩwɛɛkɩm—. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩwɛɛkɩm wɛ ɛjaɖɛ yɔɔ pʋcɔ nɛ Paɣtʋ kɔɔ, ɛlɛ paakpakɩɣ kɩwɛɛkɩm nɛ pasʋʋ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ paɣtʋ natʋyʋ fɛyɩ yɔ. 14  Paa mbʋ yɔ, sɩm tɔɔ kewiyitu kpaɣnɩ Aɖam nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Moyizi, halɩ pɩtɔɔ kewiyitu mba patɩla kɩwɛɛkɩm ɛzɩ Aɖam manʋʋ paɣtʋ yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ weyi ɛkaɣ kɔm yɔ ɛ-lɛzʋʋ yɔ. 15  Ɛlɛ kʋjɔʋ fɛyɩ ɛzɩ kɩwɛɛkɩm yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye pɩtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ɛyaa sakɩyɛ sɩ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ Ɛsɔ lootiye nɛ ɛ-kʋjɔʋ falaa nɛ pɩkɩlɩ, pɩtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm, Yesu Krɩstʋ lootiye yɔɔ! 16  Pɩtasɩ lɛ, kʋjɔʋ falaa fɛyɩ ɛzɩ mbʋ pɩlɩ ɛyʋ kʋɖʋm kɩwɛɛkɩm taa yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩwɛɛkɩm kʋɖʋmʋm yebina nɛ pahʋʋnɩ ɛyaa tɩŋa nɛ pakʋ pɔ-tɔm, ɛlɛ kʋjɔʋ ŋgʋ palabɩ kɩwɛɛkɩm sakɩyɛ wayɩ yɔ, ŋgʋ lɛ se paya ɛyaa sakɩyɛ se siɣsiɣ tɩnaa. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye pɩtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ sɩm tɔɔ kewiyitu pɩtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm ɛnʋ ɛ-yɔɔ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se mba pamʋ lootiye sakɩyɛ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ kʋjɔʋ falaa yɔ, pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu wezuu taa nɛ pɩkɩlɩ, pɩtɩŋnɩ ɛyʋ kʋɖʋm Yesu Krɩstʋ yɔɔ! 18  Ye mbʋ, ɛzɩ kɩwɛɛkɩm kʋɖʋmʋm yebu nɛ pahʋʋnɩ ɛyaa ndɩ ndɩ nɛ pakʋ pɔ-tɔm yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ siɣsiɣ lakasɩ kʋɖʋmsɩ kaɣ yebu nɛ payaa ɛyaa ndɩ ndɩ se siɣsiɣ tɩnaa nɛ pehiɣ wezuu. 19  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ ɛyʋ kʋɖʋm kaañamtʋ yebu nɛ ɛyaa sakɩyɛ pɩsɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ kʋɖʋm ñamtʋ kaɣ yebu nɛ ɛyaa sakɩyɛ pɩsɩ siɣsiɣ tɩnaa. 20  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Paɣtʋ lɩwa se kɩwɛɛkɩm ɛpɩzɩ nɛ pihuu. Ɛlɛ ɖenɖe kɩwɛɛkɩm ɖɔwa yɔ, lootiye ɖɔwa nɛ pɩkɩlɩ. 21  Ɛbɛ yɔɔ? Se pɩsa nɛ ɛzɩ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pɔtɔɔʋ kewiyitu yɔ, lootiye ɖɔɖɔ pɩzɩ nɛ ɖɩtɔɔ kewiyitu pɩtɩŋnɩ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tiwokini wezuu maatɛŋ taa, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “laŋhɛzɩyɛ wɛ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nɛ ɖa-taa lakɩ leleŋ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɛlɛ ɖa-taa lakɩ leleŋ.”