Roma mba 4​:​1-25

  • Paya Abraham se siɣsiɣ tʋ pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ (1-12)

    • Abraham, mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-caa (11)

  • Peheyi-wɛ lidaʋ tɔm pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ (13-25)

4  Ye pɩkɛ mbʋ, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ se Abraham weyi ɛkɛ ɖɔ-cɔzɔ tomnaɣ taa yɔ ɛbɛ ehiɣaa?  Ye paaya Abraham se siɣsiɣ tʋ tʋma yɔɔ yɔ, ɛɛwɛnɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛkʋndɩ yɔ, ɛlɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛkʋndɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ suwe mayaɣ yɔɔdʋʋ? “Abraham kaawɛnɩ tisuu Yehowa* yɔɔ, nɛ pakpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ.”  Ɛyʋ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, paakpakɩɣ ɛ-kɩhɛyʋʋ ɛzɩ lootiye yɔ, ɛlɛ ɛzɩ mbʋ pɩmʋnaa se pɛhɛyɩ-ɩ yɔ.*  Piyele nɛ ɛyʋ weyi ɛɛlakɩ tʋmɩyɛ, ɛlɛ ɛwɛɣnɩ tisuu Weyi ɛpɩsɩɣ ɛyʋ weyi ɛɛñaŋ Ɛsɔ yɔ siɣsiɣ tʋ yɔ ɛ-yɔɔ yɔ, pakpakɩɣ e-tisuu ɛzɩ mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ.  Daviid ɖɔɖɔ yɔɔdaa se ɛyʋ weyi Ɛsɔ kpakɩɣ-ɩ se ɛkɛ siɣsiɣ tʋ, ɛlɛ pɩtɩtɩŋnɩ tʋma yɔɔ yɔ ehikiɣ koboyaɣ, ɛyɔɔdaa se:  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pekpeɣ-wɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩtɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ paɣtʋ yɔ nɛ mba pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ pohuuzaa yɔ;*  koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi Yehowa* ɛɛkaɣ kpaɣʋ ɛ-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ kaaʋ yɔ.”  Ye mbʋ, ɛzɩ koboyaɣ ŋga, ɛyaa mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ pe-ɖeke pehikiɣni-kɛ yaa ɛyaa mba patɩpɛlɩ-wɛ yɔ pehikiɣ-kɛ ɖɔɖɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɔŋ se: “Abraham tisuu yeba nɛ pakpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ.” 10  Wɛtʋ ndʋ taa pakpaɣ-ɩ ɛzɩ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔ? Alɩwaatʋ ndʋ pɛpɛlɩ-ɩ yɔ yaa alɩwaatʋ ndʋ patɩpɛlɩ-ɩ yɔ? Pɩtɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛpɛlɩ-ɩ yɔ, ɛlɛ ɛɛkɛ kɩdɩbɛlʋʋ lɛ. 11  Nɛ ɛmʋ yʋsaɣ nakɛyɛ—pʋ-tɔbʋʋ se pɛlɩtʋ—nɛ pɩkɛ siɣsiɣ wɛtʋ mayaɣ* pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ɛɛwɛna alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ kɩdɩbɛlʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɛkɛ mba payɩ pɛwɛnɩ tisuu ɛlɛ patɩpɛlɩ-wɛ yɔ pa-caa, nɛ papɩzɩ pakpaɣ-wɛ ɛzɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔ; 12  nɛ pɩsa ɖɔɖɔ nɛ ɛkɛ liɖe nɖɩ pɛpɛlɩ-ɖɩ yɔ ɖɩ-caa, pɩtɩkɛ mba pɔñɔnɩ pɛlɩtʋ yɔ pe-ɖeke pa-caa ɛlɛ mba pɔɖɔŋ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩtʋʋzaa nɛ pamaɣzɩɣnɩ tisuu mbʋ ɖa-caa Abraham kaawɛna alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ kɩdɩbɛlʋʋ yɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ paɣtʋ yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ peheyi Abraham yaa e-liɖe lidaʋ tɔm se pakaɣ-ɩ cɛlʋʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩpɩsɩ ɛ-ñɩm, ɛlɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ pɩtɩŋnaa, tisuu yɔɔ. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye mba pɔñɔʋnɩ paɣtʋ yɔ mba pɛcɛlɩɣ ñɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se tisuu tɩtasɩ wɛʋ wazaɣ nɛ paɖɩzɩ lidaʋ tɔm. 15  Toovenim taa lɛ, Paɣtʋ lʋlʋʋ pana, ɛlɛ ɖenɖe paɣtʋ natʋyʋ fɛyɩ yɔ, paɣtʋ yɔɔ maʋ fɛyɩ ɖɔɖɔ. 16  Pʋyɔɔ lɛ, tisuu yɔɔ pɩtɩŋɩɣna, se pɩsa nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ lootiye, nɛ piyele nɛ e-liɖe taa mba tɩŋa na se lidaʋ tɔm kɛ toovenim, pɩtɩkɛ mba pɔñɔʋnɩ Paɣtʋ yɔ pe-ɖeke panaɣna se tɩkɛ toovenim ɛlɛ mba pɔñɔʋnɩ ɖɔɖɔ Abraham tisuu yɔ, ɛnʋ weyi ɛkɛ ɖa-tɩŋa ɖa-caa yɔ. 17  (Ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Malɩzɩ-ŋ se ŋkɛ ajɛɛ sakɩyɛ caa.”) Pɩɩkɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa, weyi ɛ-yɔɔ ɛɛwɛnɩ tisuu yɔ, Ɛsɔ weyi eyeki se sɩɖaa ɩwɛɛ wezuu nɛ ɛyaɣ mbʋ pɩfɛyɩ yɔ ɛzɩ pɩwɛɛ yɔ.* 18  Paa nabʋyʋ ɛtaawɛɛ nɛ piyeki se ɛwɛɛnɩ lidaʋ yɔ, ɛta liu nɛ ɛwɛɛnɩ tisuu se ɛkaɣ kɛʋ ajɛɛ sakɩyɛ caa ɛzɩ paayɔɔdʋʋ yɔ se: “Mbʋ ñe-liɖe kaɣ wɛʋ.” 19  Nɛ paa e-tisuu ɛtaahɛɛ kɔyɔ, ɛcɔŋnaɣ e-tomnaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛzɩ kɛtɛm sɩbʋ yɔ (mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 100 mbʋ yɔ), nɛ ɛcɔŋnaɣ Saara lʋlʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩtɛm sɩbʋ yɔ.* 20  Ɛlɛ Ɛsɔ lidaʋ tɔm yɔɔ lɛ, etilesi tisuu nɛ ɛpɩtɩ; ɛlɛ e-tisuu yeba nɛ ɛkpa ɖoŋ nɛ ɛsa Ɛsɔ 21  nɛ ɛtɛ ɛ-taa siŋŋ se lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdaa yɔ, ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛlabɩ-tʋ. 22  Mbʋ yebina nɛ “pakpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ.” 23  Ɛlɛ, pɩtɩkɛ e-ɖeke ɛ-yɔɔ pama tɔm pee “pakpaɣ-ɩ,” 24  ɛlɛ ɖa ɖɔɖɔ ɖɔ-yɔɔ pama-yɛ, ɖa mba pakaɣ-ɖʋ kpaɣʋ ɛzɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖitisiɣ Weyi efezi ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu nɛ sɩɖaa taa yɔ ɛ-yɔɔ. 25  Pakpa-ɩ nɛ pɛcɛlɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, nɛ pefezi-i se pɩsa nɛ payaa-ɖʋ se siɣsiɣ tɩnaa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛzɩ kɩmɩyɛ nɖɩ pɩwɛɛ se pɛhɛyɩ-ɩ yɔ.”
Yaa “mba pa-kɩwɛɛkɩm pekpeɣaa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩkɛ mbʋ pɩñɩkɩɣ niye se ɛwɛ siɣsiɣ yɔ.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nɛ eyeki se mbʋ pɩfɛyɩ yɔ, pɩwɛɛ yɔ.”
Yaa “ɛcɔŋnaɣ Saara se ɛkɛ kaalʋlaɣ.”