Roma mba 3​:​1-31

  • “Ɛsɔ ɛkɛ toovenim tʋ” (1-8)

  • Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba pɛwɛ kɩwɛɛkɩm nesi tɛɛ (9-20)

  • Pɛwɛɣ siɣsiɣ pɩtɩŋnɩ tisuu yɔɔ (21-31)

    • Pa-tɩŋa paatalɩɣ Ɛsɔ samtʋ cɔlɔ (23)

3  Ye mbʋ, Yuuda tʋ kɛzɛɣa lɛ ŋga, yaa pɛlɩtʋ kɛzɛɣa lɛ ŋga?  Paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, kɛzɛɣa wɛɛ siŋŋ. Kajalaɣ lɛ, pe-nesi tɛɛ paɖʋzɩ tɔm kele kele ñɩndʋ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ.  Ye mbʋ, suwe ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ? Ye nabɛyɛ ɩfɛyɩnɩ tisuu, ɛzɩma pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ, piyeki se Ɛsɔ ɛtaawɛɛ siɣsiɣ yaa we?  Kpa! Ɛlɛ Ɛsɔ ɛkɛ toovenim tʋ paa ɛyaa tɩŋa ɩkɛ cɛtɩyaa yɔ, ɛzɩ pamaʋ yɔ se: “Pɩsa nɛ ŋpɩzɩ ŋwɩlɩ se ŋwɛ siɣsiɣ ñɔ-yɔɔdaɣ taa nɛ ŋpɩzɩ ŋwa alɩwaatʋ ndʋ pahʋʋnɩ-ŋ tɔm yɔ.”  Ɛlɛ ye ɖe-siɣsiɣ kɩɩwɛʋ eyeki se pana Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ? Ye Ɛsɔ ɛwɩlɩɣ ɛ-pana yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛfɛyɩ siɣsiɣ yaa we? (Mɔyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa tɔm pee na.)  Kpa! Ye pɩtɩkɛ mbʋ yɔ, ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ ɛjaɖɛ tɔm hʋnʋʋ?  Ɛlɛ ye pɩtɩŋɩɣnɩ mɛn-cɛtɩm yɔɔ se patɩlɩ Ɛsɔ tɛ toovenim tɔm nɛ pɩkɩlɩ, se pɩkɛnɩ-ɩ samtʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɛwɛɛ nɛ pahʋʋnɩ-m tɔm ɖɔɖɔ ɛzɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ nɔɔyʋ yɔ?  Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩtɛzɩɣ yɔɔdʋʋ se: “Iyele nɛ ɖɩla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ nɛ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩkɔɔ” ɛzɩ ɛyaa nabɛyɛ cɛtʋʋnɩ ɖa-taa se ɖɔyɔɔdʋʋnɩ mbʋ yɔ? Ɛzɩma pahʋʋnɩ ɛyaa mba tɔm yɔ, pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ.  Ye mbʋ, ɖɩmaɣzɩɣ suwe? Ðɛ-wɛtʋ kɩlɩ ɖeu yaa we? Aayɩ, pɩlɩ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩtɛm kʋyʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba, pa-tɩŋa pɛwɛ kɩwɛɛkɩm nesi tɛɛ; 10  ɛzɩ pamaʋ yɔ se: “Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ fɛyɩ, paa kʋɖʋm maɣmaɣ; 11  nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛwɛnɩ lɛɣtʋ; nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛñɩnɩɣ Ɛsɔ. 12  Ɛyaa tɩŋa lebi nʋmɔʋ, pa-tɩŋa paawazɩɣ pʋyʋ; nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛwɛnɩ camɩyɛ lakasɩ, paa kʋɖʋm maɣmaɣ.” 13  “Pe-likiyuu kɛ pɩlaʋ ŋgʋ pokuli kɩ-yɔɔ yɔ; pepeɣzini pa-nzʋlʋma.” “Cakpadanaa sɔtʋ wɛ po-ndomee tɛɛ.” 14  “Nɛ pɔ-nɔsɩ taa suni nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ nɛ tɔm ndʋ tɩɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ.” 15  “Pa-nɩŋgbanzɩ seɣ lɛɛ lɛɛ se siwolo nɛ sɩkpɛdɩ calɩm.” 16  “Asɛyʋʋ nɛ laŋwɛɛkɩyɛ pɛwɛ pa-nʋmɔŋ taa, 17  nɛ patɩtɩlɩ laŋhɛzɩyɛ nʋmɔʋ.” 18  “Ɛsɔ sɔɔndʋ seu nabʋyʋ fɛyɩ pɛ-ɛsɩndaa.” 19  Nɛ ɖɩsɩm mbʋ se tɔm ndʋ payɩ Paɣtʋ yɔɔdʋʋ yɔ, mba pɛwɛ Paɣtʋ tɛɛ yɔ, mba tiheyiɣ-tʋ, se pɩsa nɛ paa nɔɔ ŋga lɛ kosu nɛ ɛjaɖɛ tɩŋa mʋna se Ɛsɔ ɛhɔ ɖɩ-nɩŋgbaŋʋʋ. 20  Pʋyɔɔ lɛ, paakaɣ nɔɔyʋ* yaʋ se siɣsiɣ tʋ ɛ-ɛsɩndaa pɩtɩŋnɩ paɣtʋ tʋma yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɣtʋ yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ ɛyʋ tɩlɩ kɩwɛɛkɩm camɩyɛ. 21  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se pɩtɩkɛ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm yekina se ɛyʋ ɛwɛɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa, ɛzɩ Paɣtʋ nɛ Nayaa palɩzʋʋ aseɣɖe yɔ, 22  ɛɛɛ, mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, pɛwɛɣ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ pɛwɛnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋkaɣ nakɛyɛ fɛyɩ ɛyaa hɛkʋ taa. 23  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa palabɩ kɩwɛɛkɩm nɛ paatalɩɣ Ɛsɔ samtʋ cɔlɔ, 24  nɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ e-lootiye yɔɔ nɛ ɛlabɩ-wɛ kʋjɔʋ falaa nɛ ɛyaa-wɛ se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma Krɩstʋ Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa holi-wɛ yɔ pɩ-yɔɔ. 25  Ɛsɔ kpaɣ-ɩ nɛ ɛcɛlɩ ɛzɩ kɩlaʋ ŋgʋ kɩhɩzɩɣ kɩwɛɛkɩm yɔ* pɩtɩŋnɩ ɛ-calɩm yɔɔ tisuu yɔɔ. Ɛsɔ labɩ mbʋ se ɛwɩlɩ ɛ-maɣmaɣ e-siɣsiɣ wɛtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ yɔɔ lɛ, ekpeɣaɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ. 26  Ɛɛlabɩ mbʋ se ɛwɩlɩ ɛ-maɣmaɣ e-siɣsiɣ wɛtʋ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, se pɩsa nɛ ɛwɛɛ siɣsiɣ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaɣ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ yɔ se siɣsiɣ tʋ yɔ. 27  Ye mbʋ, agʋnda wɛ le yɔ? Afɛyɩnɩ lone naɖɩyɛ. Pɩtɩŋnɩ paɣtʋ ndʋ yɔɔ? Tʋma ñɩndʋ na? Aayɩ, ɛlɛ pɩtɩŋnɩ tisuu paɣtʋ yɔɔ. 28  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩmaɣzɩɣ se tisuu yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pakpaɣ ɛyʋ se ɛkɛ siɣsiɣ tʋ, ɛlɛ pɩtɩkɛ paɣtʋ tʋma yɔɔ. 29  Yaa ɛkɛ Yuuda mba tɛ Ɛsɔ ɖeke na? Ɛtɩkɛ ɖɔɖɔ ajɛɛ taa mba tɛ Ɛsɔ yaa we? Ɛɛɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ ajɛɛ taa mba tɛ Ɛsɔ. 30  Ɛsɔ kɛ kʋɖʋm nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛkaɣ yaʋ mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ se siɣsiɣ tɩnaa tisuu yɔɔ nɛ mba patɩpɛlɩ-wɛ yɔ se siɣsiɣ tɩnaa pɩtɩŋnɩ pe-tisuu yɔɔ. 31  Ye mbʋ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖe-tisuu yɔɔ se ɖɩɖɩzɩ paɣtʋ na? Aayɩ, pɩlɩ! Ɛlɛ ɖɩtɩnɩɣ paɣtʋ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “tomnaɣ nakɛyɛ.”
Yaa “ɛzɩ ceɣu kɩlaʋ yɔ.”