Roma mba 2​:​1-29

  • Ɛsɔ hʋʋnɩ Yuuda mba nɛ Grɛɛkɩ mba tɔm (1-16)

    • Ɛzɩma ɛhʋyɛ lakɩ tʋmɩyɛ yɔ (14, 15)

  • Yuuda mba nɛ Paɣtʋ (17-24)

  • Laŋɩyɛ taa pɛlɩtʋ (25-29)

2  Pʋyɔɔ lɛ, hayɩ ɛyʋ, paa ŋkɛ anɩ yɔ, ŋfɛyɩnɩ kawanaɣ ye ŋhʋʋnɩ lɛlʋ tɔm kɔyɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋhʋʋnɩ lɛlʋ tɔm yɔ, ŋkʋʋ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ña weyi ŋhʋʋnɩ lɛlʋ tɔm yɔ, ŋlakɩ lakasɩ kʋɖʋmsɩ nzɩ.  Nɛ ɖɩnawa se Ɛsɔ hʋʋnɩ tɔm mba palakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, nɛ pɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim.  Ɛlɛ, hayɩ ɛyʋ, ŋmaɣzɩɣ se ye ŋhʋʋnɩ tɔm mba palakɩ lakasɩ nzɩ yɔ, nɛ ña-maɣmaɣ ŋlakɩ-sɩ yɔ, ŋkaɣ lɩʋ Ɛsɔ tɔm hʋʋ taa yaa we?  Yaa ŋniŋ ɛ-camɩyɛ lakasɩ sɔsɔsɩ nɛ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ nɛ e-suuɖu sɔsɔʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋsɩŋ se Ɛsɔ caɣ se ɛtɩŋnɩ ɛ-camɩyɛ lakasɩ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpiɖi ña-kɩwɛɛkɩm yɔɔ?  Ɛlɛ ɛzɩma ŋwɛ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ ŋŋkpiɖiɣ ña-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ŋwɛɛ nɛ ŋkpeɣliɣ ña-tɩ pana nɛ ŋkpazɩɣ huuye; pana ana, a-yɔɔ kaɣ kuluu kɩyakʋ ŋgʋ Ɛsɔ hʋʋ tɔm siɣsiɣ yɔ.  Nɛ ɛkaɣ hɛyʋʋ paa weyi ɛ-lakasɩ yɔɔ:  ɛhaɣ wezuu maatɛŋ mba pañɩnɩɣ samtʋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ tomnaɣ ŋga kaaɖazɩɣ yɔ alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔkʋʋ pa-laŋa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖeu yɔ ɖɩ-labʋ taa yɔ;  ɛlɛ mba pɛkɛ ñaɖʋʋ tɩnaa nɛ paañaŋ toovenim ɛlɛ pañaŋ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, nɩŋgbaŋʋʋ hɔm nɛ pana pakaɣ tibu pɔ-yɔɔ.  Kʋñɔŋ nɛ siziŋ nɩʋ pakaɣ tibu ɛyaa mba payɩ palakɩ kɩdɛkɛdɩm yɔ pɔ-yɔɔ,* kajalaɣ lɛ Yuuda tʋ nɛ pʋwayɩ lɛ Grɛɛkɩ tʋ; 10  ɛlɛ mba payɩ palakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, pakaɣ hiɣu samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ, kajalaɣ lɛ Yuuda tʋ nɛ pʋwayɩ lɛ Grɛɛkɩ tʋ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛɛɖʋʋ tʋkaɣ ɛyaa taa. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba payɩ pɛfɛyɩnɩ paɣtʋ nɛ pala kɩwɛɛkɩm yɔ, pakaɣ sɩbʋ ɖɔɖɔ, paɣtʋ ɛɛwɛɣ; ɛlɛ mba payɩ palabɩ kɩwɛɛkɩm paɣtʋ tɛɛ yɔ, pakaɣ tɩŋnʋʋ paɣtʋ yɔɔ nɛ pahʋʋnɩ-wɛ tɔm. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ mba pewelisiɣ paɣtʋ yɔ, mba kɛnɩ siɣsiɣ tɩnaa Ɛsɔ ɛsɩndaa, ɛlɛ mba pɔɖɔŋ paɣtʋ yɔɔ yɔ mba pakaɣ yaʋ se siɣsiɣ tɩnaa. 14  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ ajɛɛ taa ñɩma mba pɛfɛyɩnɩ paɣtʋ yɔ pɔɖɔŋ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛyaa mba, paa pɛfɛyɩnɩ paɣtʋ yɔ, pɛkɛ paɣtʋ pa-maɣmaɣ pa-tɩ. 15  Pa-maɣmaɣ pawɩlɩɣna se pama paɣtʋ taa tɔm pa-laŋa taa, nɛ pɛ-ɛhʋyɛ ɖɔɖɔ lɩzɩɣ aseɣɖe, nɛ pa-maɣmaɣ pa-lɩmaɣza kʋʋ pɔ-tɔm yaa awɩlɩɣ-wɛ se pɛwɛnɩ toovenim. 16  Pɩkaɣ labʋ mbʋ kɩyakʋ ŋgʋ Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm pɛ-mɛsaɣ tɛɛ lakasɩ yɔɔ yɔ, nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm kɩbandʋ ndʋ monsusuu yɔ. 17  Lɛɛlɛɛyɔ, ye payaɣ-ŋ se Yuuda tʋ nɛ ŋtaɣ paɣtʋ liu nɛ ŋkʋndʋʋ Ɛsɔ yɔɔ, 18  nɛ ŋtɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ŋtisi mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkpɛlɩkɩ-ŋ Paɣtʋ, 19  nɛ ŋŋpɩtɩɣ se ŋkɛ yʋlʋmaa ɖiyiyu, nɛ ñalɩmɩyɛ mba pɛwɛ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ, 20  weyi ɛñɔɔzʋʋ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ lɩmaɣza kɩbana yɔ, piya ajamaa tɔm wɩlɩyʋ, nɛ ŋwɛnɩ Paɣtʋ taa sɩmtʋ nɛ toovenim mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ— 21  ɛlɛ ña weyi ŋwɩlɩɣ lɛlʋ yɔ, ŋŋwɩlɩɣ ña-tɩ? Ña weyi ŋsusuu se: “Taamɩlɩ” yɔ, ŋmɩlɩɣ? 22  Ña weyi ŋyɔɔdʋʋ se: “Taala acɛyɛ” yɔ, ŋlakɩ acɛyɛ na? Ña weyi ŋpaɖɩɣ sɩɩnaa yɔ, ŋmɩlɩɣ templonaa taa? 23  Ña weyi ŋkʋndʋʋnɩ paɣtʋ yɔ, ŋmaɣnɩ Paɣtʋ yɔɔ nɛ ŋɖʋʋ Ɛsɔ fɛyɛ na? 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩ pamaʋ yɔ “pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ ajɛɛ taa mɩ-yɔɔ yɔɔ.” 25  Toovenim taa lɛ, pɛlɩtʋ wɛnɩ wazaɣ ye ŋɖɔŋ paɣtʋ yɔɔ yɔ; ɛlɛ ye ŋmaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ, ñɛ-pɛlɩtʋ pɩsɩ kɩdɩbɛlɩtʋ. 26  Pʋyɔɔ lɛ, ye ɛyʋ weyi patɩpɛlɩ-ɩ yɔ ɛɖɔŋ mbʋ Paɣtʋ wɩlɩɣ se pɩwɛ siɣsiɣ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, paakaɣ kpaɣʋ ɛ-tɛ kɩdɩbɛlɩtʋ se tɩkɛ pɛlɩtʋ yaa we? 27  Nɛ ɛyʋ weyi patɩpɛlɩ-ɩ tomnaɣ taa yɔ, ye ɛɖɔŋ Paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-ŋ tɔm hʋnʋʋ, ña weyi ŋmaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ paa ŋwɛnɩ paɣtʋ ndʋ pamawa yɔ nɛ ŋkɛ weyi pɛpɛlɩ-ɩ yɔ. 28  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ weyi ɛkɛ Yuuda tʋ ɛsɩndaa yem yɔ, ɛnʋ kɛnɩ Yuuda tʋ; mbʋ ɖɔɖɔ pɩtɩkɛ mbʋ pɩnaɣ tomnaɣ yɔɔ yem yɔ, mbʋ payaɣ se pɛlɩtʋ. 29  Ɛlɛ Yuuda tʋ lɛ weyi ɛkɛ Yuuda tʋ nɛ pɩ-taa kiŋ yɔ, nɛ ɛ-pɛlɩtʋ kɛ laŋɩyɛ taa pɛlɩtʋ pɩtɩŋnɩ fezuu yɔɔ nɛ pɩtɩkɛ paɣtʋ ndʋ pamawa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛyʋ ɛnʋ, Ɛsɔ cɔlɔ ɛ-samtʋ lɩɣna, pɩtɩkɛ ɛyaa cɔlɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pa-kalɩzasɩ yɔɔ.”