Roma mba 16​:​1-27

  • Pɔɔlɩ saŋ Feebee, weyi ɛkɛ lɩmɖʋyʋ yɔ (1, 2)

  • Ɛsɛɣ Roma Krɩstʋ mba (3-16)

  • Ɛpakɩ-wɛ se pakpa pa-tɩ nɛ tayʋʋ (17-20)

  • Mba pa nɛ Pɔɔlɩ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ pɛ-sɛtʋ (21-24)

  • Lɛɛlɛɛyɔ pasɩm mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu (25-27)

16  Mancaɣ se ɩtɩlɩ* ɖo-koobu halɩñɩnʋ Feebee, weyi ɛkɛ lɩmɖʋyʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Sankree yɔ ɖɩ-taa yɔ,  se pɩsa nɛ ɩmʋ-ɩ Kɩbaɣlʋ taa ɛzɩ pɩmʋnaʋ se pamʋ ɛyaa kiɖeɖema yɔ nɛ ɩsɩnɩ-ɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa payɩ pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ-ɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-maɣmaɣ ɖɔɖɔ ɛlʋbɩ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ, nɛ pɩkpɛndɩnɩ mɔ-yɔɔ.  Ɩsɛ-m Prisɩka nɛ Akiila, mba ma nɛ wɛ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ Krɩstʋ Yesu taa yɔ,  mba paɖʋ pa-maɣmaɣ pe-wezuu kaɖɛ taa mɔ-yɔɔ* yɔ, nɛ pɩtɩkɛ men-ɖeke mɛnsɛɣnɩ-wɛ se palabaɣ lɛ, ɛlɛ ajɛɛ taa agbaa tɩŋa sɛɣ-wɛ ɖɔɖɔ.  Ɩsɛɛ ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ pa-ɖɩɣa taa yɔ. Ɩsɛɛ man-kʋsɔɔlʋ Epenɛɛtɩ, weyi ɛwɛ kajalaɣ ñɩma* mba papɩsɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa Aazii taa yɔ pa-taa yɔ.  Ɩsɛɛ Maarɩɩ, weyi ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka mɩ-yɔɔ yɔ.  Ɩsɛɛ Andronikuusi nɛ Yuniyaasɩ, mba pɛkɛ ma-ñɩma nɛ man-taabalaa salaka taa yɔ, mba apostoloowaa sɩm-wɛ camɩyɛ, nɛ mba pa nɛ Krɩstʋ pɛwɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ-m yɔ.  Ɩsɛ-m Ampliyaatuusi, man-kʋsɔɔlʋ Kɩbaɣlʋ taa.  Ɩsɛɛ Urbɛɛ, weyi ɖa nɛ ɩ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ Krɩstʋ taa yɔ, nɛ man-kʋsɔɔlʋ Stakiisi. 10  Ɩsɛɛ Apelɛɛsɩ, weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Krɩstʋ yɔ. Ɩsɛɛ Aristoobuuli ɖɩɣa taa mba. 11  Ɩsɛɛ mɔ-hɔʋ taa tʋ Eroodiyɔɔnɩ. Ɩsɛɛ Narsiisi ɖɩɣa taa ñɩma mba pɛwɛ Kɩbaɣlʋ taa yɔ. 12  Ɩsɛɛ Trifɛɛnɩ nɛ Trifoozi, halaa mba pɛwɛɛ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka Kɩbaɣlʋ taa yɔ. Ɩsɛɛ ɖa-kʋsɔɔlʋ Pɛrsiisi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka Kɩbaɣlʋ taa. 13  Ɩsɛɛ Rufuusi, weyi palɩzɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ Kɩbaɣlʋ taa yɔ, nɛ e-ɖoo weyi ɛkɛ ɖɔɖɔ mon-ɖoo yɔ. 14  Ɩsɛɛ Asɛnkriiti, Fileegɔɔnɩ, Ɛrmɛɛsɩ, Patrobaasɩ, Ɛrmaasɩ, nɛ koobiya mba pɛwɛ pɔ-cɔlɔ yɔ. 15  Ɩsɛɛ Filolɔɔgɩ nɛ Yuuli, Neeree nɛ e-neu halɩñɩnʋ,* nɛ Olimpaasɩ, nɛ ɛyaa kiɖeɖema mba payɩ pɛwɛ pɔ-cɔlɔ yɔ. 16  Ɩsɛɛ ɖama nɛ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ. Krɩstʋ agbaa tɩŋa sɛɣ-mɩ. 17  Koobiya, lɛɛlɛɛyɔ lɛ, menseɣtiɣ-mɩ se mɩ-ɛsa ɩwɛɛ mba pɔkɔŋnɩ tayʋʋ nɛ mbʋ pituuluu ɛyaa nɛ pɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ wɩlɩtʋ ndʋ ɩkpɛlɩkaa yɔ pɔ-yɔɔ, nɛ ise-wɛ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa mba, patɩkɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ yomaa, ɛlɛ pɛkɛ pa-maɣmaɣ pe-hiluu* yomaa, nɛ patɩŋɩɣnɩ leleŋ tɔm nɛ cɛtɩm tɔm yɔɔ nɛ pepeɣziɣ mba pacaɣ yem nɛ paasɩŋ natʋyʋ yɔ pa-laŋa. 19  Ɛyaa tɩŋa na mɩ-ñamtʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ man-taa lakɩ-mɩ nɛ leleŋ. Ɛlɛ mɔnsɔɔlaa se ɩkɛ lɔŋsɩnɖaa mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa, ɛlɛ pataana kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ mɩ-yɔɔ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa. 20  Nɛ piileɖiɣ lɛ, Ɛsɔ weyi ɛhaɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ, ɛkaɣ tɔyɩtʋʋ Sataŋ mɩ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ. Tɛtɛ nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu lootiye wɛɛ mɩ-cɔlɔ. 21  Timootee, weyi ma nɛ ɩ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɛsɛɣ-mɩ, nɛ ma-ñɩma Lusiyuusi, Yaasɔɔ, nɛ Sosipatɛɛrɩ pɛsɛɣ-mɩ ɖɔɖɔ. 22  Ma Tɛrtiyuusi, weyi ɛma takayaɣ kanɛ yɔ, mɛnsɛɣ-mɩ Kɩbaɣlʋ taa. 23  Gayuusi, weyi ɛmʋ ma nɛ ɛgbɛyɛ tɩŋa ɛ-tɛ yɔ, ɛsɛɣ-mɩ. Eraasɩtɩ, weyi ɛkɛ tɛtʋ ñɩm yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, ɛsɛɣ-mɩ, nɛ e-neu* Kaartuusi sɛɣ-mɩ ɖɔɖɔ. 24  *⁠—— 25  Nɛ Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛlabɩ-mɩ nɛ ɩka camɩyɛ pɩtɩŋnɩ tɔm kɩbandʋ ndʋ monsusuu Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ; tɔm kɩbandʋ ndʋ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu ndʋ tɩ-yɔɔ pokulaa yɔ, ndʋ paamɛsɩ-tʋ ɖooo lɔŋ yɔ. 26  Ɛlɛ palɩzɩ-tʋ nɛ pawɩlɩ* lɛɛlɛɛyɔ, nɛ patɩŋnɩ Masɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ natʋ tɔm yɔ sɩ-yɔɔ nɛ peyele nɛ patɩlɩ-tʋ ajɛɛ tɩŋa hɛkʋ taa ɛzɩ tamtam Ɛsɔ ɖʋʋ paɣtʋ yɔ, se pɩsa nɛ ɛyaa wɛɛnɩ tisuu nɛ paña; 27  Ɛsɔ weyi e-ɖeke ɛkɛ lɔŋsɩnɖʋ yɔ, pasamɩ-ɩ tamtam pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ. Amɛn.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Mansaŋ.”
Yaa “man-kalɩzaɣ yɔɔ.”
Piye piye, “kajalaɣ pee.”
Yaa “nɛ ɛ-kɔɔ.”
Yaa “po-lotu.”
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Yaa “Ɛlɛ pokuli tɩ-yɔɔ.”