Roma mba 15​:​1-33

  • Ɩmʋ ɖama ɛzɩ Krɩstʋ ɖɔɖɔ mʋʋ-mɩ yɔ (1-13)

  • Pɔɔlɩ, ajɛɛ lɩmɖʋyʋ (14-21)

  • Pɔɔlɩ nʋmɔʋ ɖɔm ɖʋtʋ (22-33)

15  Ɛlɛ, ɖa mba ɖɩwɛ ɖoŋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩsɩɣlɩ mba pɛfɛyɩ ɖoŋ yɔ pɛ-ɛjandʋ, nɛ ɖɩtaalakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ ɖa-maɣmaɣ yɔ.  Iyele nɛ ɖa-taa paa weyi lɛ, ɛla mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ ɛyʋ lɛlʋ yɔ se pɩwazɩ-ɩ, se pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, halɩ Krɩstʋ maɣmaɣ tɩla e-liu sɔɔlɩm, ɛlɛ ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Mba patʋʋ-ŋ yɔ, pa-tʋtʋ tɔlɩ mɔ-yɔɔ.”  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ payɩ paama ɖooo lɔndaa yɔ, pama-pʋ se pawɩlɩ-ɖʋ lɔŋ, se pɩsa nɛ pɩtɩŋnɩ ɖa-laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Masɩ taa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ.  Lɛɛlɛɛyɔ, tɛtɛ nɛ Ɛsɔ weyi ɛhaɣ laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ yɔ, ɛla nɛ mɩ-tɩŋa ɩwɛɛnɩ maɣzɩm kʋɖʋmʋm mbʋ Krɩstʋ Yesu kaawɛna yɔ,  se pɩsa nɛ ɩkpɛndɩ nɛ ɩsa ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ tɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-Caa nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa.  Pʋyɔɔ lɛ, ɩmʋ ɖama ɛzɩ Krɩstʋ ɖɔɖɔ mʋʋ-mɩ yɔ, nɛ piyele nɛ pasa Ɛsɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, meheyiɣ-mɩ se Krɩstʋ pɩsɩ mba pɛpɛlɩ-wɛ yɔ pa-lɩmɖʋyʋ, Ɛsɔ weyi ɛyɔɔdʋʋ toovenim yɔ ɛ-yɔɔ, se pɩsa nɛ ɛwɩlɩ se lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaaheyi pɔ-cɔzɔnaa yɔ, tɩkɛ toovenim,  nɛ ajɛɛ pɩzɩ nɛ asa Ɛsɔ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ. Ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Pʋyɔɔ mankaɣ-ŋ sam kaɣlaa ajɛɛ hɛkʋ taa, nɛ mankaɣ teu ña-hɩɖɛ samtʋ hendu.” 10  Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɩwɛɛ taa leleŋ taa, mɩ ajɛɛ, nɛ ɛ-samaɣ.” 11  Nɛ ɛtasɩ se: “Ɩsa Yehowa,* mɩ ajɛɛ tɩŋa payɩ, nɛ ɛyaa tɩŋa ɩsamɩ-ɩ.” 12  Nɛ Izaayii ɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ se: “Yesee liɖe kaɣ lɩʋ, weyi ɛkaɣ kʋyʋʋ nɛ eɖiyi ajɛɛ yɔ; ajɛɛ kaɣ ɖʋʋ a-lidaʋ ɛ-yɔɔ.” 13  Ɛsɔ weyi ɛhaɣ lidaʋ yɔ, ɛla nɛ taa leleŋ nɛ laŋhɛzɩyɛ tɩŋa posu mɩ-taa ɖo mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩtaɣ-ɩ liu, se pɩsa nɛ mi-lidaʋ paɣlɩ* pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ taa. 14  Mon-koobiya, men-keem mentisaa nɛ mɛntɛ man-taa mɩ-yɔɔ se kɩbandʋ labʋ ɖɔɖɔ su mɩ-maɣmaɣ mɩ-taa ɖo, nɛ sɩmtʋ tɩŋa su mɩ-taa ɖo, nɛ man-taa tɛma ɖɔɖɔ se ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtasɩ ɖama lɔŋ.* 15  Ɛlɛ, mama-mɩ tɔm kpayɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa nɛ pɩkɩlɩ, se mɔntɔzɩ-mɩ tɔm lɛɛtʋ yɔɔ; nɛ malabɩ mbʋ lootiye nɖɩ Ɛsɔ ha-m 16  se mɛnkɛ Krɩstʋ Yesu samaɣ taa lɩmɖʋyʋ ajɛɛ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ. Mɛwɛɛ nɛ malakɩ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ tɛ tʋmɩyɛ kiɖeɖee, se pɩsa nɛ ajɛɛ ana akɛ haɖɛ nɖɩ ɖɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, nɖɩ ɖɩpɩsɩ kele kele pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ yɔ. 17  Pʋyɔɔ lɛ, mɛwɛnɩ toovenim se mɛmɛyɩ Krɩstʋ Yesu taa, wondu ndʋ titukuuni Ɛsɔ yɔ tɩ-yɔɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maakatɩɣ se mɔyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ pɩtasɩnɩ mbʋ Krɩstʋ tɩŋnɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛla se pɩsa nɛ ajɛɛ wɛɛnɩ ñamtʋ yɔ, pɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔdaɣ nɛ ma-lakasɩ yɔɔ, 19  pɩtɩŋnɩ yʋsasɩ nɛ piti lakasɩ yɔɔ, nɛ Ɛsɔ fezuu ɖoŋ taa, piyeba nɛ monsusi Krɩstʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ tete nɛ mɔncɔʋ, kpaɣnɩ Yeruzalɛm nɛ pɩtalɩ ɖooo Iliirii. 20  Pʋyɔɔ toovenim taa lɛ, manɖʋ man-tɩ kaɖʋwa se maasusuu tɔm kɩbandʋ ɖenɖe pɛtɛm tɩlʋʋ Krɩstʋ hɩɖɛ yɔ, se pɩtaala nɛ mama ɛyʋ lɛlʋ tɛ tigiɖe yɔɔ; 21  ɛlɛ ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Mba patiheyi-wɛ ɛ-yɔɔ tɔm natʋyʋ yɔ, pakaɣ naʋ; nɛ mba patɩnɩɩ yɔ, pakaɣ pʋ-tɔbʋʋ nɩʋ.” 22  Mbʋ yebina ɖɔɖɔ nɛ pɩɖɩɣ-m nʋmɔʋ tam sakɩyɛ se mantaakɔɔ mɩ-tɛ. 23  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, lone naɖɩyɛ tɩtasɩ wɛʋ ageeta ana a-taa se mantiwobiti ɖɩ-taa, nɛ pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ* yɔ me-liu wɛʋ siŋŋ se mɔnkɔɔ mɩ-tɛ yɔ. 24  Ye mbʋ, maawoki Ɛsɩpaañɩ lɛ, mantaɣ liu se mankaɣ-mɩ naʋ nɛ mancaɣ mɩ-hɛkʋ taa alɩwaatʋ pazɩ nɛ manɩɩ leleŋ nɛ pʋwayɩ lɛ ɩsɩ-m pazɩ. 25  Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, mancaɣ wobu Yeruzalɛm se manɖʋ ɛyaa kiɖeɖema lɩm. 26  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba pɛwɛ Masedonii nɛ Akayii yɔ, pɩkɛdɩnɩ-wɛ se pala haɖɛ nɛ pasɩnɩ kʋñɔndɩnaa mba pɛwɛ ɛyaa kiɖeɖema hɛkʋ taa Yeruzalɛm yɔ. 27  Toovenim taa lɛ, pɩkɛdɩnɩ-wɛ se pala mbʋ, nɛ toovenim taa lɛ, paatɔɔ-wɛ kɩmɩyɛ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye patayɩnɩ ajɛɛ fezuu taa wondu yɔ, pɩwɛnɩ-yɛ ɖɔɖɔ se akpaɣ a-tomnaɣ yɔɔ wondu nɛ aɖʋnɩ-wɛ lɩm. 28  Pʋyɔɔ lɛ, mɛntɛŋ pi-ɖeɖe cɔnʋʋ nɛ manɖʋzɩ haɖɛ nɖɩ pe-nesi tɛɛ lɛ, mankaɣ tɩŋnʋʋ mɩ-tɛ nɛ mɛnɖɛɛ Ɛsɩpaañɩ. 29  Pɩtasɩ lɛ, manawa se alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔŋ mɩ-cɔlɔ yɔ, mankaɣ kpɛndɩnʋʋ wazasɩ sakɩyɛ nzɩ sɩlɩnɩ Krɩstʋ cɔlɔ yɔ. 30  Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, koobiya, menseɣtiɣ-mɩ se pɩtɩŋnɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ nɛ pɩtɩŋnɩ fezuu sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, ɩsɩnɩ-m lʋbʋ adɩma taa alɩwaatʋ ndʋ ɩtɩmɩɣnɩ Ɛsɔ mɔ-yɔɔ yɔ, 31  se piholi-m mba pɛfɛyɩnɩ tisuu nɛ pɛwɛɛ Yuudee yɔ pe-nesi tɛɛ, nɛ ɖɔɖɔ se lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ malakɩ ɛyaa kiɖeɖema Yeruzalɛm yɔ, pamʋ-ɖɩ camɩyɛ, 32  nɛ piyele nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, mɔnkɔɔ mɩ-cɔlɔ nɛ taa leleŋ nɛ ma nɛ mɩ ɖa-laŋa hɛɛ. 33  Tɛtɛ nɛ Ɛsɔ weyi ɛhaɣ laŋhɛzɩyɛ yɔ, ɛwɛɛ mɩ-tɩŋa mɩ-cɔlɔ. Amɛn.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “wadɩ.”
Yaa “nɛ ɩwɩlɩ ɖama tɔm.”
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “nasɩyɩ.”