Roma mba 14​:​1-23

  • Ɩtaahʋʋnɩ ɖama tɔm (1-12)

  • Itaayele nɛ pituuli lalaa (13-18)

  • Ɩñɩnɩ mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ (19-23)

14  Ɩmʋ ɛyʋ weyi e-tisuu wɛnɩ ɛjandʋ yɔ, ɛlɛ ɩtaahʋʋnɩ tɔm weyi ɛ-lɩmaɣza wɛ ndɩ yɔ.*  Nɔɔyʋ wɛnɩ tisuu se ɛtɔɔ pɩtɩŋa, ɛlɛ ɛyʋ weyi ɛkɛ ɛjam yɔ ɛtɔkɩ ɖozi hatʋ ɖeke na.  Weyi ɛtɔkɩ yɔ, etaani weyi ɛɛtɔkɩ yɔ, nɛ weyi ɛɛtɔkɩ yɔ, ɛtaahʋʋnɩ tɔm weyi ɛtɔkɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ mʋ-ɩ.  Anɩ ŋkɛnaa nɛ ŋhʋʋnɩ lɛlʋ lɩmɖʋyʋ tɔm? Ye ɛsɩŋɩɣ yaa ɛtɔlʋʋ kɔyɔ, ɛ-caa maɣmaɣ cɔlɔ pɩlɩɣna. Toovenim taa lɛ, pakaɣ-ɩ labʋ nɛ ɛsɩŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛsɩŋ.  Ɛyʋ nɔɔyʋ maɣzɩɣ se kɩyakʋ nakʋyʋ kɩlɩ lɛɛkʋ; lɛlʋ ñamaɣzɩɣ se kɩyakɩŋ tɩŋa wɛ kɩmaŋ; paa weyi lɛ, ɛtɛ ɛ-taa siŋŋ ɛ-maɣzɩm taa.  Weyi ɛkpakɩɣ kɩyakʋ nakʋyʋ se kɩwɛ ŋgee yɔ, Yehowa* yɔɔ ɛlakɩ mbʋ. Pɩtasɩ lɛ, weyi ɛtɔkɩ yɔ, Yehowa* yɔɔ ɛtɔkɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ; nɛ weyi ɛɛtɔkɩ yɔ, Yehowa* yɔɔ ɛɛtɔkɩ, paa mbʋ yɔ ɛsɛɣ Ɛsɔ se ɛlabaɣ lɛ.  Toovenim taa lɛ, ɖa-taa nɔɔyʋ ɛɛcakɩ wezuu e-ɖeke ɛ-tɩ yɔɔ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩkɩ e-ɖeke ɛ-tɩ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɖɩcakɩ wezuu yɔ, Yehowa* yɔɔ ɖɩcakɩ wezuu, nɛ ye ɖɩsɩkɩ yɔ, Yehowa* yɔɔ ɖɩsɩkɩ. Ye mbʋ, paa ɖɩcakɩ wezuu nɛ paa ɖɩsɩkɩ yɔ, Yehowa* tɩnɩ-ɖʋ.  Pʋyɔɔ Krɩstʋ sɩba nɛ ɛɖaɣnɩ fem, se pɩsa nɛ ɛkɛ Kɩbaɣlʋ sɩɖaa nɛ ɛsadɩnaa pɔ-yɔɔ. 10  Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ ŋhʋʋnɩ ño-koobu tɔm? Yaa ɛbɛ yɔɔ ɖɔɖɔ ŋniŋ ño-koobu? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-tɩŋa ɖɩkaɣ sɩŋʋʋ Ɛsɔ tɔm ɖɩhʋyɛ ɛsɩndaa. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “‘Toovenim taa, toovenim taa, ma nɛ mɛ-ɛsa,’ Yehowa* tɔŋna, ‘nɛ paa nʋmbɔɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩkaɣ luŋuu mɛn-tɛɛ, nɛ paa nzʋlʋmɩyɛ nɖɩ lɛ ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ kaɣlaa se ma yɔ Ɛsɔ.’” 12  Ye mbʋ, ɖa-taa paa weyi lɛ, ɛkaɣ labʋ Ɛsɔ akɔnta ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔɔ. 13  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtaatasɩ ɖama tɔm hʋnʋʋ, ɛlɛ ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖɩɩsɩɣ pɩyɛ nɖɩ ɖituuluu yɔ yaa mbʋ pɩpadɩɣ ɛyʋ yɔ koobu nɔɔyʋ ɛsɩndaa. 14  Mansɩm mbʋ nɛ mentisiɣ Kɩbaɣlʋ Yesu taa se nabʋyʋ tɩkɛ azuluma pʋyʋ pɩ-tɩ yɔɔ; ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛmaɣzɩɣ se nabʋyʋ kɛ azuluma pʋyʋ yɔ, ɛ-ɛsɩndaa pɩkɛ azuluma pʋyʋ. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ño-koobu ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa tɔɔnaɣ yɔɔ yɔ, pʋbʋ ŋŋtasɩɣ ɖɔm ɛzɩ sɔɔlɩm pɔzʋʋ yɔ. Taayele nɛ ñɔ-tɔɔnaɣ ɖʋzɩ* ɛnʋ weyi Krɩstʋ sɩbɩ ɛ-yɔɔ yɔ. 16  Pʋyɔɔ lɛ, itaayele nɛ kɩbandʋ ndʋ ɩlakɩ yɔ, pɔyɔɔdɩ se tɩkɛ kɩdɛkɛdɩm. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɩkɛ tɔkɩyɛ nɛ ñɔtʋ, ɛlɛ kɛkɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ. 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛlakɩ Krɩstʋ tʋmɩyɛ mbʋ ɛzɩ yom yɔ, eɖe Ɛsɔ ɛsɩndaa nɛ ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ ɛyaa. 19  Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ mbʋ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ yɔ. 20  Yele wɛɛkʋʋ Ɛsɔ tʋmɩyɛ cɛɛkɛ tɔɔnaɣ yɔɔ. Toovenim taa lɛ, wondu tɩŋa wɛ cɩɖɩ cɩɖɩ, ɛlɛ pɩkɛnɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdɩm se ɛtɔɔ ye piyeki se pituuli nɔɔyʋ yɔ. 21  Pɩkɩlɩɣ ɖeu se ŋtaatɔɔ nandʋ yaa ŋtaañɔɔ vɛɛ yaa ŋtaala nabʋyʋ mbʋ pituuluu ño-koobu yɔ. 22  Tisuu mbʋ ŋwɛna yɔ, sɩɩ-pʋ ña-tɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa. Koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi ɛɛhʋʋnɩ ɛ-tɩ tɔm mbʋ ɛlɩzaa se ɛlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ. 23  Ɛlɛ ye ɛpɩtɩɣ nɛ paa mbʋ ɛtɔkɩ yɔ, pɛtɛm ɛ-tɔm kʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛtɔkɩnɩ tisuu. Toovenim taa lɛ, mbʋ payɩ ɛyʋ ɛɛlakɩnɩ tisuu yɔ, pɩkɛ kɩwɛɛkɩm.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “weyi ɛ-lɩmaɣza tayaa yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɖɩzɩ.”