Roma mba 13​:​1-14

  • Tɩ luzuu ñʋndɩnaa tɛɛ (1-7)

    • Lambuu hɛyʋʋ (6, 7)

  • Sɔɔlɩm kɛnɩ Paɣtʋ yɔɔ ɖɔm (8-10)

  • Ðɩɖɔ ɛzɩ wɩsɩ taa yɔ (11-14)

13  Paa ɛyʋ* weyi lɛ, eluzi ɛ-tɩ ñʋndɩnaa sɔsaa tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖoŋ nɩɩyɩ fɛyɩ nɛ pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɩlɩnaa; ñʋndɩnaa mba pɛwɛɛ yɔ, Ɛsɔ hanɩ-wɛ nʋmɔʋ se pɛwɛɛ lona ndɩ ndɩ wena a-ɖoŋ wɛnɩ tɩnaɣ yɔ a-taa.  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛkaɖɩɣnɩ ñʋʋdʋ yɔ, ɛkaɖɩnɩ ɖʋtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ; ɛyaa mba pakaɖɩnɩ-tʋ yɔ, pakaɣ kɔnʋʋ tɔm hʋʋ pa-maɣmaɣ pɔ-yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñʋndɩnaa mba, pɩtɩkɛ lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ pɛkɛ sɔɔndʋ pʋyʋ, ɛlɛ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔɔ. Ŋsɔɔlaa se sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ ñʋʋdʋ na? Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋlakɩ kɩbandʋ, ŋkaɣ mʋʋ samtʋ ɛ-cɔlɔ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ ñɔ-yɔɔ se piɖeni-ŋ. Ɛlɛ ye ŋwɛɛ nɛ ŋlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, wɛɛ sɔɔndʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ yem nɛ ɛɖɔkɩ laɣɖɛ.* Ɛkɛ Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ, kɩmɩyɛ kpayʋ se ɛwɩlɩ pana* weyi ɛlakɩ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ.  Pʋyɔɔ pɩcɛyaa kpem se iluzi mɩ-tɩ, pɩtaakɛ pana ana a-ɖeke a-yɔɔ ɛlɛ mɩ-ɛhʋyɛ yɔɔ ɖɔɖɔ.  Pʋyɔɔ ɩhɛyɩɣ ɖɔɖɔ lambuu; mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkɛ Ɛsɔ lɩmɖʋyaa samaɣ taa nɛ palakɩ tʋmɩyɛ tam kaɖʋwa ŋga kɔ-yɔɔ.  Ɩcɛlɩ paa weyi mbʋ pɩpɔzʋʋ se pɛcɛlɩ-ɩ yɔ: weyi ɛpɔzʋʋ lambuu yɔ, lambuu; weyi ɛpɔzʋʋ tikee yɔ, tikee; weyi ɛpɔzʋʋ se pese-i sɔɔndʋ yɔ, pese-i sɔɔndʋ; weyi ɛpɔzʋʋ hɩɖɛ ɖʋʋ yɔ, paɖʋ-ɩ hɩɖɛ.  Ɩtaatɔɔ nɔɔyʋ kɩmɩyɛ naɖɩyɛ ye pɩtɩkɛ ɖama sɔɔlʋʋ yɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛsɔɔlʋʋ ɛyʋ lɛlʋ yɔ, ɛɖɔm paɣtʋ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paɣtʋ ndʋ pamawa se: “Taala acɛyɛ, taakʋ ɛyʋ, taamɩlɩ, taaɖʋ ɛsɩyɛ,” nɛ tɔm lɛɛtʋ ndʋ payɩ pɔyɔɔdɩ paɣtʋ taa yɔ, pekpeɣli-tʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa: “Sɔɔlɩ ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.” 10  Sɔɔlɩm ɛɛlakɩ ɛyʋ lɛlʋ kɩdɛkɛdɩm; ye mbʋ, sɔɔlɩm kɛnɩ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm. 11  Nɛ ɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɩm alɩwaatʋ, se ñɩɣyʋʋ tɛm talʋʋ se ifemni ɖom yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ ɖa-ñʋʋ yabɩtʋ ñɔtaa nɛ pɩkɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpɩsɩ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ. 12  Ðoo ɖɛwa; tɛʋ wɩzɩ fem. Ye mbʋ, ɖɩlɔ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ tʋma nɛ ɖɩkpaɣ ñalɩmɩyɛ you wondu nɛ ɖisuu. 13  Ðɩɖɔ camɩyɛ ɛzɩ wɩsɩ taa yɔ, pɩtaakɛ kazandʋ ndʋ tɩ-taa pɛɖɛlɛsɩɣ niye yɔ nɛ sʋlʋm kpaŋʋʋ pa-taa, pɩtaakɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ* sɩ-taa, pɩtaakɛ you nɛ sʋsɩ pa-taa. 14  Ɛlɛ ɩkpaɣ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ nɛ isuu, nɛ ɩtaawɛɛ nɛ ɩlakɩ ɖʋtʋ tomnaɣ kɔɖɛyɩ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “kalɩzaɣ.”
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Yaa “se ɛkɔnɩ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm.”
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ aselijeyiya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.