Roma mba 12​:​1-21

  • Ɩcɛlɩ mi-tomnasɩ ɛzɩ kɩlaʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu yɔ (1, 2)

  • Kʋjɔŋ ndɩ ndɩ ɛlɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ (3-8)

  • Toovenim Krɩstʋ mba wezuu caɣʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ (9-21)

12  Ye mbʋ, koobiya, mentendiɣ-mɩ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ se ɩcɛlɩ mi-tomnasɩ ɛzɩ kɩlaʋ ŋgʋ kɩwɛ wezuu, kɩkɛ kiɖeɖeu nɛ kɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, se pɩsa nɛ ɩlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɛ mɩ-ñʋʋ taa maɣzɩm.  Nɛ ɩtaatasɩ kpaɣʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-wɛtʋ, ɛlɛ ɩpɩsɩ mɩ-maɣzɩm kɩfam nɛ ɩpɩzɩ ɩlɛɣzɩ mɩ-wɛtʋ, se pɩsa nɛ mɩ-maɣmaɣ ɩpɩzɩ nɛ ɩtɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɛdɩnɩ-ɩ nɛ pɩwɛɛ pilim yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩŋnɩ lootiye nɖɩ paha-m yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, meheyiɣ mɩ-taa paa weyi se ɛtaamaɣzɩ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ pɩcɛzɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛmaɣzɩ yɔ, ɛlɛ ɛmaɣzɩ nɛ ɛna ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ maɣzɩm kele kele ñɩmbʋ yɔ, ɛzɩ tisuu mbʋ Ɛsɔ maɣzaa nɛ ɛha* paa weyi yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ pilinzi sakɩyɛ wɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ yɔɔ, ɛlɛ pilinzi tɩŋa ɩɩlakɩ tʋmɩyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ yɔ,  mbʋ ɖɔɖɔ ɖa, paa ɖɩɖɔwa yɔ, ɖɩkɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ Krɩstʋ taa, ɛlɛ pakpaɣ-ɖʋ kʋɖʋm kʋɖʋm yɔ, ɖɩkɛ pilinzi nzɩ sɩtamnɩ ɖama yɔ.  Ye mbʋ, ɖɩwɛnɩ kʋjɔŋ ndɩ ndɩ ɛzɩ palabʋ-ɖʋ lootiye yɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ye pɩkɛ natʋ tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ-tʋ ɛzɩ ɖɩwɛɣnʋʋ tisuu yɔ;  yaa ye pɩkɛ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, iyele nɛ ɖɩwɛɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa; yaa weyi ɛwɩlɩɣ tɔm yɔ, ɛwɛɛ ɛ-tɔm wɩlʋʋ yɔɔ;  yaa weyi ɛkpazɩɣ ɖoŋ* yɔ, ɛkpazɩ ɖoŋ;* weyi ɛtayɩɣ* yɔ, ɛtayɩnɩ laŋɩyɛ leleŋ; weyi eɖiyiɣ* yɔ, eɖiyini kpekpeka;* weyi ɛnaɣ pʋtɔdɩyɛ yɔ, ɛla mbʋ nɛ taa leleŋ.  Mɩ-sɔɔlɩm ɛtaakɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ sɔɔlɩm. Ikizi mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ; ɩñɔɔnɩ mbʋ pɩkɛ kɩbam yɔ. 10  Koobiye sɔɔlɩm nʋmɔʋ taa lɛ, ɩsɔɔlɩ ɖama nɛ sɔɔlɩm sɔsɔm. Ðama hɩɖɛ ɖʋʋ nʋmɔʋ taa lɛ, ɩkɛ mba pɛɖɛɣ nɔɔ yɔ.* 11  Ɩla tʋmɩyɛ nɛ ɛsɩyɛ kɩsɛɛmɩyɛ,* ɩtaala feendu.* Fezuu eyele nɛ ɩwɛɛ kpekpeka. Ɩla Yehowa* tʋmɩyɛ ɛzɩ yomaa yɔ. 12  Ɩmɛyɩ amɛya lidaʋ taa. Ɩɖɔkɩ mɩ-laŋa kʋñɔŋ taa. Ɩwɛɛ adɩma yɔɔ tam. 13  Mɩ nɛ ɛyaa kiɖeɖema ɩtayɩ mbʋ ɩwɛna yɔ ɛzɩ pa-kɩcɛyɩm pɔzʋʋ yɔ. Ɩwɛɛnɩ ɛgɔndʋ mʋʋ maɣzɩm. 14  Ɩwɛɛ nɛ ɩwazɩɣ mba panazɩɣ-mɩ yɔ pɔ-yɔɔ; ɩwazɩ nɛ ɩtaalɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ. 15  Mba pɛmɛyɩɣ amɛya yɔ, mɩ nɛ wɛ ɩmɛyɩ; mba pewiɣ yɔ, mɩ nɛ wɛ iwii. 16  Maɣzɩm mbʋ ɩwɛnɩ mɩ-tɩ yɔɔ yɔ, ɩwɛɛnɩ-pʋ lalaa yɔɔ; ɩtaaka mɩ-maɣzɩm wondu sɔsɔtʋ yɔɔ,* ɛlɛ iyele nɛ wondu cikpetu hɔmnɩ-mɩ. Ɩtaapɩsɩ lɔŋsɩnɖaa mɩ-maɣmaɣ mɩ-ɛsɩndaa. 17  Ɩtaahɛyɩ nɔɔyʋ kɩdɛkɛdɩm kɩdɛkɛdɩm lone taa. Ɩmaɣzɩɣ mbʋ pɩwɛ ɖeu ɛyaa tɩŋa ɛsɩndaa yɔ pɩ-labʋ yɔɔ. 18  Ye pɩsaŋ, nɛ ye pɩlɩɣnɩ mɩ-cɔlɔ na yɔ, mɩ nɛ ɛyaa tɩŋa ɩwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. 19  Man-kʋsɔɔlaa, mɩ-maɣmaɣ ɩtaakpa kɩmɩyɛ, ɩha nʋmɔʋ pana;* mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: “‘Matɩnɩ kɩmɩyɛ kpaʋ; makaɣnɩ hɛyʋʋ,’ Yehowa* tɔŋna.” 20  Ɛlɛ “ye ñɔɔsɩ ɛwɩɣ ño-koyindu yɔ, ha-ɩ nɛ ɛtɔɔ, ye lɔkɔtʋ ɛɖɛ-ɩ yɔ, ha-ɩ nabʋyʋ nɛ ɛñɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋlakɩ mbʋ lɛ, ŋkpeɣliɣ ɛ-ñʋʋ taa miŋ mamala.”* 21  Taayele ña-tɩ nɛ kɩdɛkɛdɩm wabɩ-ŋ, ɛlɛ wɛɛ nɛ ŋwakɩ kɩdɛkɛdɩm pɩtɩŋnɩ kɩbandʋ labʋ yɔɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɩtaatasɩ kpaɣʋ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ɛtayɩ.”
Yaa “weyi ɛsazɩɣ.”
Yaa “ɛsazɩ.”
Yaa “ɛhaɣ.”
Yaa “ɛɖɛɣ nɔɔ.”
Yaa “eɖiyi camɩyɛ.”
Yaa “mba pacalɩɣ nɩŋgbaŋaɣ kpɛzʋʋ yɔ.”
Yaa “Ɩwɛɛ kpekpeka.”
Yaa “Ɩtaawɛɛ yem ɖimm mɩ-tʋmɩyɛ labʋ taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩtaawɛɛnɩ lɩmaɣza sɔsɔna.”
Pʋ-tɔbʋʋ se Ɛsɔ pana.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se piyeki nɛ ɛhɛzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛlɛɣzɩ ɛ-lakasɩ.