Roma mba 11​:​1-36

  • Patɩlɔ Izrayɛɛlɩ kpaagbaa lɔʋ (1-16)

  • Oliivi tɩʋ yɔɔ eduuye (17-32)

  • Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ cukaŋ (33-36)

11  Ye mbʋ, mɔnpɔzʋʋ se ɛzɩ Ɛsɔ lɔ ɛ-samaɣ na? Aayɩ, pɩlɩ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ma ɖɔɖɔ mɛnkɛ Izrayɛɛlɩ tʋ, Abraham liɖe taa tʋ, malɩnɩ Bɛnjamɛɛ cejewiye taa.  Ɛsɔ tɩlɔ ɛ-samaɣ ŋga ɛcalɩ tɩlʋʋ yɔ. Ɩɩsɩŋ tɔm ndʋ mayaɣ yɔɔdʋʋ Eliya yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkʋ Izrayɛɛlɩ tɔm Ɛsɔ cɔlɔ yɔ?  “Yehowa,* pakʋ ña-nayaa, pɛkpɛzɩ ña-altaarunaa, nɛ pɩkazɩ men-ɖeke, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pañɩnɩɣ se palɩzɩ me-wezuu.”*  Ɛlɛ suwe Ɛsɔ heyi-i? “Mansɩ man-tɩ ɛyaa 7 000 mba patiluŋ Baalɩ tɛɛ yɔ.”  Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, ɛyaa nabɛyɛ kazaa nɛ lootiye yɔɔ patɩŋnaa nɛ palɩzɩ-wɛ.  Nɛ ye lootiye yɔɔ pɩtɩŋnaa yɔ, pɩtɩtasɩ kɛʋ tʋma yɔɔ; ye pɩtɩkɛ mbʋ yɔ lootiye ɛɛtasɩɣ kɛʋ lootiye.  Ye mbʋ, ɖɩyɔɔdɩ suwe yɔ? Mbʋ ɖeyi ɖeyi Izrayɛɛlɩ wɛɛ nɛ kɩñɩnɩɣ siŋŋ yɔ, kitihiɣ-pʋ, ɛlɛ mba palɩzɩ-wɛ yɔ pehiɣ-pʋ. Mba pɩkazaa yɔ, pa-laŋa sʋ kpɩzɩŋ,  ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Ɛsɔ ha-wɛ ɖom cukaŋ ñɩmbʋ fezuu, ɛsa wena aanaɣ yɔ nɛ nɩŋgbaaŋ weyi ɩɩnɩɣ yɔ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ kɩyakʋ kʋnɛ kɩ-maɣmaɣ.”  Pɩtasɩ lɛ, Daviid yɔɔdaa se: “Yele nɛ pa-taabɩlɩ pɩsɩ-wɛ piyuu nɛ kpaca nɛ pɩyɛ nɖɩ ɖituuluu yɔ nɛ kɩhɛyʋʋ.* 10  Yele nɛ pɛ-ɛsa yu cɩkpɛndʋʋ nɛ pataapɩzɩ pana, nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, la nɛ papa pe-siɣye.” 11  Pʋyɔɔ mɔnpɔzʋʋ se ɛzɩ pituuli-wɛ nɛ pɔtɔlɩ kpaagbaa tɔlʋʋ na? Aayɩ, pɩlɩ! Ɛlɛ ɛzɩma pɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ kɩdɛkɛdaɣ yɔ, piyeba nɛ ajɛɛ taa mba hiɣ ñʋʋ yabɩtʋ se piseɣti-wɛ nɛ pala sʋsɩ. 12  Nɛ ye ɛzɩma pɛkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ kɩdɛkɛdaɣ yɔ piyeba nɛ ɛjaɖɛ hiɣ ñɩm nɛ ɛzɩma papɩsɩ ññɩɩ yɔ, piyeba nɛ ajɛɛ taa mba hiɣ ñɩm yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pe-kpeekpe pɛwɛɣ yɔ, pɩɩkaɣ kɔnʋʋ ñɩm sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yaa we? 13  Lɛɛlɛɛyɔ, mɩ mba ɩkɛ ajɛɛ taa mba yɔ mɔyɔɔdʋʋna. Ɛzɩma mɛnkɛ ajɛɛ tɛ apostoloo yɔ pʋyɔɔ lɛ, mansaŋ ma-lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ 14  se mana se manpɩzɩɣ nɛ mantɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ menseɣti man-samaɣ maɣmaɣ se kala sʋsɩ nɛ maya pa-taa nabɛyɛ ñʋʋ na. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma pɔlɔ-wɛ yɔ, ye piyeba nɛ ɛjaɖɛ nɛ Ɛsɔ peceɣ, ɛbɛ pɩkaɣ kɔnʋʋ ye pamʋ-wɛ yɔ? Palɩzɩɣ-wɛ sɩm taa nɛ powoni-wɛ wezuu taa. 16  Pɩtasɩ lɛ, ye mʋtʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ pakpaɣ-kʋ ɛzɩ kajalaɣ pee yɔ kɩkɛ kiɖeɖeu yɔ, mʋtʋ tɩŋa kɛ kiɖeɖetu ɖɔɖɔ; nɛ ye liɖe ɛkɛ kiɖeɖee yɔ, pilinzi ɖɔɖɔ kɛ kiɖeɖesi. 17  Ɛlɛ ye paasɛtɩ pilinzi nasɩyɩ, nɛ ña weyi ŋkɛ ñɩtʋ taa oliivi yɔ, patamɩ-ŋ nzɩ sɩkazaa yɔ sɩ-hɛkʋ taa nɛ ŋhiɣ ɖɔɖɔ ñɩm mbʋ pɩwɛ oliivi liɖe taa yɔ, 18  taakpazɩ ña-tɩ* pilinzi yɔɔ. Ɛlɛ ye ŋkpazɩɣ ña-tɩ* sɩ-yɔɔ yɔ, tɔzɩ se pɩtɩkɛ ñɔ-yɔɔ liɖe wɛɛ, ɛlɛ ñɛwɛnɩ liɖe yɔɔ. 19  Ye mbʋ, ŋkaɣ yɔɔdʋʋ se: “Pɛsɛtɩ pilinzi se pɩsa nɛ patamɩ-m.” 20  Pɩkɛ toovenim! Pataawɛɛnɩ tisuu, pʋyɔɔ pɛsɛtɩ-wɛ; ɛlɛ ña lɛ, tisuu yɔɔ ŋsɩŋaa. Taakpazɩ ña-tɩ, ɛlɛ wɛɛ sɔɔndʋ taa. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye Ɛsɔ ɛtɩfɛɛ oliivi tɩʋ ŋgʋ pɔsɔ-kʋ kɩsɔʋ yɔ ki-pilinzi yɔ, ɛɛkaɣ-ŋ fɛʋ ɖɔɖɔ. 22  Ye mbʋ, maɣzɩ Ɛsɔ camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛ-ñaŋ pɔ-yɔɔ. Ɛwɩlɩɣ ñaŋ mba pɔtɔlaa yɔ, ɛlɛ ña lɛ, ye ŋcaɣ ɛ-camɩyɛ lakasɩ taa yɔ, ɛwɩlɩɣ-ŋ camɩyɛ lakasɩ; ye pɩtɩkɛ mbʋ yɔ ɛkaɣ-ŋ sɛtʋʋ ɖɔɖɔ. 23  Nɛ mba ɖɔɖɔ lɛ, ye peyebi kɛʋ ɛyaa mba pɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ, ɛkaɣ-wɛ tam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ-wɛ tam. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye paasɛtɩ-ŋ oliivi tɩʋ ŋgʋ kɩwɛ ñɩtʋ taa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ patamɩ-ŋ oliivi tɩʋ ŋgʋ kɩwɛ kaɖaɣ taa yɔ kɩ-yɔɔ, ŋgʋ pɩtɩkɛ mbʋ palakɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, paakaɣ ɖaɣnʋʋ tam pilinzi nzɩ paasɛtaa yɔ sɩ-maɣmaɣ sɩ-tɩʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ yaa we? 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ koobiya, mantɩsɔɔlɩ se ɩwɛɛ nɛ ɩɩsɩŋ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu tʋnɛ, nɛ ɩtaapɩsɩ lɔŋsɩnɖaa mɩ-maɣmaɣ mɩ-ɛsɩndaa: Izrayɛɛlɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ laŋɩyɛ sʋ kpɩzɩŋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ajɛɛ taa mba tɩŋa sʋwa yɔ, 26  nɛ pɩtɩŋɩɣnɩ pɩ-yɔɔ lɛ, Izrayɛɛlɩ kpeekpe kaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ. Ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Holiyu* kaɣ lɩnʋʋ Siyɔŋ nɛ ɛlɩzɩ lakasɩ nzɩ sɩɩɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ Yakɔɔb tɛ. 27  Nɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ manɖʋʋnɩ-wɛ, alɩwaatʋ ndʋ malɩzɩɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔ.” 28  Toovenim, tɔm kɩbandʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɛkɛ koyindinaa mɩ-yɔɔ; ɛlɛ ɛzɩma Ɛsɔ lɩzɩ-wɛ yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɛkɛ kʋsɔɔlaa pɔ-cɔzɔnaa yɔɔ. 29  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kʋjɔŋ nɛ ɛ-yatʋ patɩkɛ mbʋ ɛkaɣ kpiɖuu pɩ-yɔɔ yɔ. 30  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma ɖooo lɛ, ɩtaañaŋ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛna mɩ-pʋtɔdɩyɛ lɛɛlɛɛyɔ pa-kaañamtʋ yɔɔ yɔ, 31  mbʋ ɖɔɖɔ panɛ, palabɩ kaañamtʋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ piyele nɛ pana mɩ-pʋtɔdɩyɛ, se pɩsa nɛ mba ɖɔɖɔ lɛ papɩzɩ nɛ pana pa-pʋtɔdɩyɛ lɛɛlɛɛyɔ. 32  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ kpɛndɩ pa-tɩŋa nɛ ɛɖɩɣ-wɛ kaañamtʋ taa, se pɩsa nɛ ɛna pa-tɩŋa pa-pʋtɔdɩyɛ. 33  Hayɩ, Ɛsɔ ñɩm nɛ ɛ-lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɛ-sɩmtʋ pɛwɛ cukaŋ mbʋ suwe! Paapɩzɩɣ nɛ pañɩnɩ ɛ-tɔm hʋʋ nɛ patɩlɩ-pʋ tete nɛ paapɩzɩɣ nɛ patɩlɩ ɛ-nʋmɔŋ! 34  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ “apɩzaa nɛ ɛtɩlɩ Yehowa* maɣzɩm, yaa apɩsɩ ɛ-lɔŋ tasɩyʋ?” 35  Yaa “acalɩ-ɩ nabʋyʋ haʋ, se pɩsa nɛ ɛhɛyɩ-ɩ pi-lone taa?” 36  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-cɔlɔ wondu tɩŋa lɩnaa, nɛ ɛnʋ labɩnɩ-tʋ nɛ ɛnʋ tɩnɩ-tʋ. Pasamɩ-ɩ tamtam. Amɛn.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “man-kalɩzaɣ.”
Yaa “nɩŋgbaŋʋʋ hɔm.”
Yaa “taakʋndɩ.”
Yaa “ye ŋkʋndʋʋ.”
Yaa “Ñʋʋ yaɖʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.