Roma mba 10​:​1-21

  • Ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtalɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ cɔlɔ yɔ (1-15)

    • Ɛyaa ɛsɩndaa yɔɔdʋʋ (10)

    • Weyi ɛyaɣ Yehowa yɔ, ɛkaɣ hiɣu ñʋʋ yabɩtʋ (13)

    • Tɔm susuyaa nɩŋgbanzɩ ɖewa (15)

  • Pɔlɔ tɔm kɩbandʋ (16-21)

10  Koobiya, toovenim taa lɛ, mɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ma-laŋɩyɛ taa nɛ mentendiɣ Ɛsɔ pɔ-yɔɔ se pehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ malɩzɩɣ pɔ-yɔɔ aseɣɖe se pɛwɛnɩ kpekpeka Ɛsɔ yɔɔ, ɛlɛ katɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim sɩmtʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩma patɩtɩlɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ, ɛlɛ pañɩnɩɣ se paɖʋ pa-maɣmaɣ pa-ñɩndʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, patiluzi pa-tɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ tɛɛ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Krɩstʋ kɛnɩ Paɣtʋ tɩnaɣ, se pɩsa nɛ weyi ɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, ɛpɩzɩ nɛ ɛwɛɛnɩ siɣsiɣ wɛtʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Moyizi ma siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Paɣtʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ se: “Ɛyʋ weyi ɛɖɔŋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ wezuu pɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ.”  Ɛlɛ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ tisuu taa yɔ tɩtɔŋ se: “Taayɔɔdɩ ña-laŋɩyɛ taa se: ‘Akaɣ kpaʋ ɛsɔdaa?’ pʋ-tɔbʋʋ se, akpaɣ se etisi Krɩstʋ,  yaa: ‘Akaɣ tibu pɔʋ sɔsɔʋ taa?’ pʋ-tɔbʋʋ se, etiki se ɛkpazɩ Krɩstʋ nɛ sɩɖaa taa.”  Ɛlɛ suwe tɩyɔɔdʋʋ? “Tɔm wɛ ñɔ-cɔlɔ, ñɔ-nɔɔ taa maɣmaɣ nɛ ña-laŋɩyɛ taa maɣmaɣ”; pʋ-tɔbʋʋ lɛ se, tisuu “tɔm” ndʋ ɖiɖiɣni susuu yɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ŋyɔɔdʋʋnɩ ñɔ-nɔɔ ɛyaa ɛsɩndaa se Yesu kɛnɩ Kɩbaɣlʋ, nɛ ŋwɛɛnɩ tisuu ña-laŋɩyɛ taa se Ɛsɔ fezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ, ŋkaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ. 10  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ laŋɩyɛ ɛyʋ tisiɣna se pɩsa nɛ ɛpɩsɩ siɣsiɣ tʋ, ɛlɛ nɔɔ ɛyʋ yɔɔdʋʋnɩ ɛyaa ɛsɩndaa se pɩsa nɛ ehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mayaɣ yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛwɛɣnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ, fɛyɛ ɛɛkaɣ-ɩ kpaʋ.” 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋkaɣ nakɛyɛ fɛyɩ Yuuda tʋ nɛ Grɛɛkɩ tʋ pɛ-hɛkʋ taa. Kɩbaɣlʋ kʋɖʋm pa-tɩŋa pɛwɛna, ɛnʋ weyi ɛlakɩ kʋjɔŋ sakɩyɛ mba payɩ payaɣ-ɩ yɔ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ “weyi ɛyaɣ Yehowa* hɩɖɛ yɔ, pakaɣ ɛ-ñʋʋ yabʋ.” 14  Ɛlɛ, ɛzɩma pakaɣ yaʋ ɛ-hɩɖɛ ye pɛfɛyɩnɩ tisuu ɛ-yɔɔ? Nɛ ɛzɩma pakaɣ wɛnʋʋ tisuu weyi patɩnɩɩ ɛ-tɔm yɔ ɛ-yɔɔ? Nɛ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ panɩɩ ye nɔɔyʋ ɛfɛyɩ se esusuu tɔm? 15  Nɛ ɛzɩma pakaɣ tɔm susuu ye petitiyi-wɛ yɔ? Ɛzɩ pamaʋ yɔ: “Mba posusuu mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ pɩ-tɔm kɩbandʋ yɔ, pa-nɩŋgbanzɩ ɖewa pɩdɩɩfɛyɩ!” 16  Paa mbʋ yɔ, pa-tɩŋa patɩña tɔm kɩbandʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Izaayii yɔɔdaa se: “Yehowa,* awɛnɩ tisuu tɔm ndʋ ɛnɩ ɖɔ-cɔlɔ yɔ* tɩ-yɔɔ?” 17  Ye mbʋ, tisuu lɩɣnɩ tɔm ndʋ ɛyʋ nɩwa yɔ tɩ-cɔlɔ. Nɛ tɔm ndʋ ɛyʋ nɩwa yɔ, tɩlɩnɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Krɩstʋ yɔɔ yɔ tɩ-cɔlɔ. 18  Ɛlɛ mɔnpɔzʋʋ se: Ɛzɩ patɩnɩɩ? Toovenim taa lɛ, “panɩ pa-taŋ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ, nɛ panɩɩ pɔ-tɔm tɛtʋ kamasɩ kpeekpe yɔɔ.” 19  Ɛlɛ mɔnpɔzʋʋ se: Ɛzɩ Izrayɛɛlɩ tɩtɩlɩ? Kajalaɣ lɛ, Moyizi yɔɔdaa se: “Mankaɣ tɩŋnʋʋ mbʋ pɩtɩkɛ ɛjaɖɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ menseɣti-mɩ nɛ ɩla sʋsɩ; mankaɣ tɩŋnʋʋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ lɔŋ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ menseɣti-mɩ nɛ ɩmʋ pana kadadayaɣ.” 20  Ɛlɛ Izaayii yɔɔdɩnɩ abalɩtʋ siŋŋ se: “Mba pataañɩnɩɣ-m yɔ, pana-m; mba pataapɔzʋʋ mɔ-yɔɔ yɔ, pasɩmɩ-m.” 21  Ɛlɛ ɛyɔɔdɩ Izrayɛɛlɩ yɔɔ se: “Evemiye kpeekpe, monposi me-nesi nɛ samaɣ ŋga kaañaŋ nɛ kɛwɛɛ ñʋʋ taa ɖoŋ yɔ kɔ-yɔɔ kiŋ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ndʋ ɖɩkɛdaa yɔ.”