Roma mba 1​:​1-32

  • Sɛtʋ (1-7)

  • Pɔɔlɩ liu wɛɛ se ewolo Room (8-15)

  • Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ wɛʋ wezuu tisuu yɔɔ (16, 17)

  • Mba paañaŋ Ɛsɔ yɔ, pɛfɛyɩnɩ kawanaɣ (18-32)

    • Panaɣ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ wondu kɩlɩzɩtʋ taa (20)

1  Ma Pɔɔlɩ, Krɩstʋ Yesu yom weyi paya-ɩ se ɛkɛ apostoloo yɔ, palɩzɩ-ɩ nɛ hɔɔlʋʋ Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ yɔɔ,  ndʋ Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-nayaa yɔɔ nɛ ɛlɛyɩ yɔɔdʋʋ Masɩ kiɖeɖesi taa yɔ.  Tɔm kɩbandʋ ndʋ titukuuni ɛ-Pɩyalʋ, weyi ɛlɩnɩ Daviid liɖe taa tomnaɣ taa yɔ,  ɛlɛ pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ taa nɛ payaa-ɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ alɩwaatʋ ndʋ pefezi-i nɛ sɩɖaa taa yɔ—ɛɛɛ, ɛnʋ lɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ.  Ɛ-yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɖihiɣ lootiye nɛ apostoloo tʋmɩyɛ se pɩsa nɛ ɛ-hɩɖɛ yɔɔ lɛ, ɛyaa pɩzɩ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu nɛ ñamtʋ ajɛɛ tɩŋa taa,  ajɛɛ ana a-taa payanɩ-mɩ ɖɔɖɔ se ɩkɛ Yesu Krɩstʋ pʋyʋ—  mamaɣnɩ takayaɣ kanɛ mba payɩ pɛwɛ Room nɛ pɛkɛ Ɛsɔ ɛyaa kʋsɔɔlaa yɔ, mba paya-wɛ se pɛkɛ ɛyaa kiɖeɖema yɔ: Ɩwɛɛnɩ lootiye nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩlɩnɩ ɖa-Caa Ɛsɔ nɛ Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-cɔlɔ yɔ.  Kajalaɣ lɛ, mɛnsɛɣ mɛ-Ɛsɔ mɩ-tɩŋa mɩ-yɔɔ se ɛlabaɣ lɛ pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔyɔɔdʋʋ mi-tisuu tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ weyi malakɩ-ɩ tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɛ ma-laŋɩyɛ pilim* alɩwaatʋ ndʋ monsusuu ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ, ɛkɛ-m aseɣɖe tʋ ɛzɩma maayeki mɩ-yɔɔ tɔzʋʋ ma-adɩma taa paa ɛzɩmtaa, 10  nɛ mentendiɣ Ɛsɔ se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ye pɩkɛ ɛ-sɔɔlɩm yɔ manpɩzɩ nɛ mɔnkɔɔ mɩ-cɔlɔ yɔ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, me-liu wɛɛ pɩŋŋ se mana-mɩ, nɛ manpɩzɩ maha-mɩ fezuu taa kʋjɔʋ nakʋyʋ se pɩsa nɛ ɩka camɩyɛ; 12  yaa se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama tisuu ɖoŋ, mi-tisuu nɛ ma-ñɩmbʋ. 13  Ɛlɛ koobiya, mantɩsɔɔlɩ se ɩwɛɛ nɛ ɩɩsɩŋ se malabɩ lɩmaɣzɩyɛ tam sakɩyɛ se mɔnkɔŋ mɩ-cɔlɔ—ɛlɛ pɩtɩha-m nʋmɔʋ halɩ nɛ sɔnɔ—se pɩsa nɛ mehiɣ pee kɩbana naayɛ mɩ-hɛkʋ taa ɖɔɖɔ ɛzɩ mehiɣu ajɛɛ lɛɛna taa yɔ. 14  Mɔntɔɔ kɩmɩyɛ Grɛɛkɩ mba nɛ agɔma,* lɔŋsɩnɖaa nɛ kɩmɛlɛmɩŋ; 15  pʋyɔɔ lɛ, me-liu wɛɛ siŋŋ se monsusi tɔm kɩbandʋ mɩ mba ɩwɛ ɖɔɖɔ Room peeɖe yɔ. 16  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ fɛyɛ ɛɛkpaɣ-m nɛ tɔm kɩbandʋ; toovenim taa lɛ, tɩkɛ Ɛsɔ ɖoŋ, weyi ɩ-yɔɔ ɛtɩŋɩɣna se ɛya mba payɩ pɛwɛnɩ tisuu yɔ pa-ñʋʋ yɔ, kajalaɣ lɛ Yuuda mba nɛ pʋwayɩ lɛ Grɛɛkɩ mba. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, panaɣ se Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ tɔm kɩbandʋ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣ e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛwɩlɩɣ, nɛ pɩkpazɩɣ pe-tisuu ɖoŋ, ɛzɩ pamaʋ yɔ se: “Ɛlɛ tisuu yɔɔ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ wɛʋ wezuu.” 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ wɛɛ nɛ ɛlɩzɩɣ ɛ-pana nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa mba payɩ paañaŋɩ-ɩ nɛ mba palakɩ mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ nɛ patɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ paɖɩkɩ toovenim nʋmɔʋ yɔ, 19  mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ pɩɩwɛɛ se patɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, panaɣ-pʋ pɛ-hɛkʋ taa kpayɩ kpayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lɩzɩ-pʋ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ kaɣlaa. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩɩnaɣ nɛ ɛsa yɔ, pɩnaɣ-tʋ kpayɩ kpayɩ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ ɛjaɖɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panaɣ-tʋ wondu ndʋ ɛlɩzaa yɔ tɩ-taa, halɩ ɛ-tamtam ɖoŋ nɛ ɛ-Ɛsɔ kɛʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɛfɛyɩnɩ kawanaɣ nakɛyɛ. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa pasɩm Ɛsɔ yɔ, patɩsamɩ-ɩ se ɛkɛ Ɛsɔ nɛ patɩsɛɛ-ɩ ɖɔɖɔ se ɛlabaɣ lɛ, ɛlɛ papɩsɩ kɩmɛlɛmɩŋ pɔ-tɔm yɔɔdʋʋ taa nɛ pa-laŋa wena awɛ kpɩzɩŋ yɔ, ayu cɩkpɛndʋʋ. 22  Paa pɔyɔɔdʋʋ se pɛwɛ lɔŋ yɔ, papɩsɩ kɩmɛlɛmɩŋ 23  nɛ pakpaɣ Ɛsɔ weyi ɛɛsɩkɩ* yɔ ɛ-samtʋ nɛ papɩsɩ-tʋ ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛɖazɩɣ yɔ nɛ sumasɩ nɛ kpɩna wena awɛnɩ nɩŋgbanzɩ naanza nɛ wena atuu yɔ pa-kɩlɛmɩŋ. 24  Pɔsɔɔlɩ labʋ mbʋ pɩkɛ pa-laŋa taa kɔɖɛyɩ yɔ, pʋyɔɔ Ɛsɔ yebi-wɛ nɛ azuluma, se pɩsa nɛ paɖʋ pa-maɣmaɣ po-tomnasɩ fɛyɛ. 25  Pakpaɣ cɛtɩm nɛ pɛlɛɣzɩ Ɛsɔ tɛ toovenim lone taa nɛ poluŋ* wondu kɩlɩzɩtʋ tɛɛ nɛ palabɩ-tʋ tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɛ peyele Wondu Lɩzɩyʋ, weyi pasamɩ-ɩ tamtam yɔ. Amɛn. 26  Pʋyɔɔ Ɛsɔ yebi-wɛ nɛ kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ kadadayaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-halaa yebi labɩnʋʋ po-tomnasɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ pɩmʋnaʋ yɔ nɛ palakɩ mbʋ Ɛsɔ taaɖʋ se pala yɔ; 27  mbʋ ɖɔɖɔ abalaa yebi sʋnʋʋ halaa* ɛzɩ Ɛsɔ ɖʋʋ yɔ, nɛ pɛwɛɛnɩ kʋzʋʋ kɔɖɛyɩ siŋŋ ɖama yɔɔ, abalaa nɛ abalaa, nɛ palakɩ mbʋ pɩkɛ ɛzaɣtʋ yɔ nɛ pa-maɣmaɣ pamʋʋ kɩhɛyʋʋ* pilim, ŋgʋ kɩmʋnɩ pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ yɔ. 28  Ɛzɩma pamaɣzaa se pɩtɩmʋna se patɩlɩ Ɛsɔ* yɔ pʋyɔɔ lɛ, Ɛsɔ yebi-wɛ nɛ maɣzɩm mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, se pala lakasɩ nzɩ sɩtɩmʋna yɔ. 29  Nɛ pa-taa kaasuni mbʋ pɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, kañatʋ lakasɩ, ɛsa naɣ naɣ,* nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ; pa-taa suni ɛsɩsɛmɩyɛ, ɛyaa kʋʋ, you, peɣzuu, nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda; pɛkɛ ɛyaa tɔm yɔɔdɩyaa, 30  kɔlɔmɔtʋ tɩnaa, mba papaɖɩɣ Ɛsɔ yɔ, mba paañaŋ ɛyaa yɔ, tɩ kpazɩyaa, mba pakʋndʋʋ yɔ, mba pamaɣzɩɣ kɩdɛkɛdɩm labʋ yɔɔ yɔ, mba paañaŋ pa-lʋlɩyaa yɔ, 31  mba paanɩɣ tɔm tɔbʋʋ yɔ, mba paaɖɔŋ pɔ-tɔm yɔɔ yɔ, mba pɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm yɔ, nɛ mba paanaɣ pʋtɔdɩyɛ yɔ. 32  Paa ɛyaa mba, pasɩm Ɛsɔ paɣtʋ siɣsiɣ ñɩndʋ camɩyɛ yɔ—se mba palakɩ lakasɩ nzɩ yɔ pamʋnɩ sɩm—pɩtɩsɩɩna se pɛwɛɛ nɛ palakɩ lakasɩ nzɩ, ɛlɛ pa-taa lakɩ leleŋ ɖɔɖɔ nɛ mba palakɩ-sɩ yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “nɛ men-fezuu.”
Yaa “mba patɩkɛ Grɛɛkɩ mba yɔ.”
Piye piye, “ɛɛɖazɩɣ.”
Yaa “pɛsɛɛ.”
Yaa “yebi labɩnʋʋ halaa tʋmɩyɛ.”
Yaa “nɩŋgbaŋʋʋ hɔm.”
Yaa “Ɛzɩma petitisi se pɛwɛɛnɩ Ɛsɔ sɩmtʋ toovenim ñɩndʋ.”
Yaa “ɛsɩyɛ ɖʋʋ.”