Maatiyee 9​:​1-38

  • Yesu laba nɛ kaakalaɣ nakɛyɛ yɔɔ cɛ (1-8)

  • Yesu yaɣ Maatiyee (9-13)

  • Nɔɔ hɔkʋʋ yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (14-17)

  • Yayiruusi pɛlɛ; halʋ nɔɔyʋ tukuni Yesu toko kɩtɩnʋʋ (18-26)

  • Yesu wa yʋlʋmaa nɛ kaayɔɔdaɣ nakɛyɛ (27-34)

  • Kʋmtʋ ɖɔwa, ɛlɛ tʋmlaɖaa wɛ ññɩɩ (35-38)

9  Pʋyɔɔ ɛkpa kpɩyʋʋ taa nɛ ɛtɛzɩ teŋgu nɛ ewolo ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɛtʋ taa.  Nɛ na, pɔkɔnɩ-ɩ abalʋ nɔɔyʋ, ɛkɛ kaakalaɣ nɛ ɛhɩnɩ taya yɔɔ. Yesu na pe-tisuu lɛ, eheyi kaakalaɣ ŋga se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, man-pɩɣa! Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm.”  Nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ pa-taa se: “Abalʋ ɛnɛ ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ.”  Yesu kaasɩm pa-lɩmaɣza, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩmaɣzɩɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda mɩ-laŋa taa?  Ɛbɛ wɛ kɛlɛʋ nɛ pɩkɩlɩ, pɔtɔ se: ‘Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm,’ yaa pɔtɔ se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋɖɔ’?  Ɛlɛ pɩsa nɛ ɩtɩlɩ se ɛyʋ Pɩyalʋ wɛnɩ ɖoŋ tɛtʋ yɔɔ se ekpeɣ kɩwɛɛkɩm lɛ,—” peeɖe eheyi kaakalaɣ ŋga se: “Kʋyɩ, kpaɣ ña-taya nɛ ŋkpe ñɛ-tɛ.”  Nɛ ɛkʋyɩ nɛ ekpe ɛ-tɛ.  Ɛyaa samaɣ na mbʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa-kɛ pɩŋŋ nɛ kasa Ɛsɔ, ɛnʋ weyi ɛha ɛyaa ɖoŋ ɛnɩ yɔ.  Pʋwayɩ, Yesu kʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɣ lɛ, ɛna abalʋ nɔɔyʋ payaɣ-ɩ se Maatiyee, ɛcaɣ lambuu ɖɩmʋyɛ, nɛ eheyi-i se: “Pɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” Kpaagbaa mbʋ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ. 10  Pʋwayɩ Yesu wɛɛ nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ* Maatiyee ɖɩɣa taa lɛ, na, lambuu mʋyaa sakɩyɛ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa sakɩyɛ pɔkɔɔ nɛ pa nɛ ɩ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ.* 11  Ɛlɛ Farɩsɩ mba na mbʋ lɛ, pɔpɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɛbɛ yɔɔ mɩ-wɩlɩyʋ nɛ lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pɛkpɛndɩɣ nɛ pɔtɔkɩ?” 12  Ɛnɩ mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛyaa mba pɛwɛnɩ pa-alaafɩya yɔ, pɩtɩkɛ mba pɩpɔzʋʋ ɖɔkɔtɔ, ɛlɛ kʋdɔndɩnaa pɩpɔzʋʋ ɖɔkɔtɔ. 13  Pʋyɔɔ lɛ, iwolo ɩkpɛlɩkɩ nɛ ɩnɩɩ tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ: ‘Pʋtɔdɩyɛ naʋ mɔnsɔɔlaa, pɩtɩkɛ kɩlaʋ.’ Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mɔnkɔm yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa.” 14  Pʋwayɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ Yesu cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɖa nɛ Farɩsɩ mba ɖɩhɔkʋʋ nɔɔ, ɛlɛ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñaahɔkʋʋ nɔɔ?” 15  Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu cosi-wɛ se: “Pɩtɩmʋna se asɛyʋ walʋ taabalaa ɩwɛɛ kʋñɔwiye taa alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋ walʋ wɛ pɔ-cɔlɔ yɔ, yaa we? Ɛlɛ kɩyakɩŋ kaɣ kɔm nɛ pakaɣ kʋsʋʋ asɛyʋ walʋ pɔ-cɔlɔ, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ pakaɣ nɔɔ hɔkʋʋ. 16  Nɔɔyʋ ɛɛkpakɩɣ pɩsaʋ kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ nɛ ɛtɔ toko kɩtɩnʋʋ ŋgʋ kɩpɩnaa yɔ kɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩsaʋ kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ hɔŋ toko kɩbɩnʋʋ nɛ kɩtɛzɩ cɩyʋʋ. 17  Paaɖʋʋ vɛɛ kɩfalʋʋ tɔnɛ kokola* kɩbɩna taa. Ye palabɩ mbʋ yɔ, tɔnɛ kokola yaɣ nɛ vɛɛ kpɛdɩ nɛ tɔnɛ kokola wɛɛkɩ. Ɛlɛ paɖʋʋ vɛɛ kɩfalʋʋ tɔnɛ kokola kɩfana taa, nɛ paya pɩ-naalɛ pɩ-ñʋʋ.” 18  Ɛwɛɛ nɛ eheyiɣ-wɛ tɔm ndʋ lɛ, ñʋʋdʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ* nɛ eheyi-i se: “Ɛzʋnɔ, mɛn-pɛlɛ tɛm sɩbʋ, ɛlɛ kɔɔ nɛ ŋtɩnɩ ñe-nesi ɛ-yɔɔ nɛ efe.” 19  Peeɖe Yesu kʋyaa, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 20  Nɛ na, halʋ nɔɔyʋ weyi calɩm kpeŋaɣni-i pɩlakɩ pɩnzɩ 12 yɔ, ɛñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɛ-wayɩ nɛ etukuni e-toko kɩtɩnʋʋ nɔɔ, 21  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmaɣzaɣ ɛ-taa se: “Ye montukuni cɛɛkɛ e-toko kɩtɩnʋʋ yɔ, mɔ-yɔɔ kaɣ cɛbʋ.” 22  Yesu kɛzɩ ɛ-tɩ, nɛ ɛna-ɩ lɛ, eheyi-i se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, mɛn-pɛlɛ! Ñe-tisuu yeba nɛ ñɔ-yɔɔ cɛ.” Nɛ kpaɣnɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ lɛ, halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛ. 23  Alɩwaatʋ ndʋ Yesu sʋ ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛna hɩsɩ hʋlɩyaa nɛ samaɣ ŋga kɛwɛɛ nɛ kamakɩ kubusi nɛ kepeendiɣ yɔ lɛ, 24  eheyi-wɛ se: “Ɩlɩɩ cɩnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ halɩbɩɣa ŋga katɩsɩ ɛlɛ keɖiɣni ɖou kiɖou.” Peeɖe papaɣzɩ-ɩ woŋuu nɛ peniŋi-i. 25  Patɩɩlɩzɩ samaɣ awayɩ lɛ, ɛsʋʋ nɛ ɛɖɔkɩ halɩbɩɣa ŋga ke-nesi taa, nɛ kakʋyɩ. 26  Nɛ tɔm ndʋ, tɩyɛlɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-tɩŋa ɖɩ-taa. 27  Yesu kʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɣ lɛ, yʋlʋmaa naalɛ tɩŋ ɛ-wayɩ nɛ pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Na ɖa-pʋtɔdɩyɛ, Daviid Pɩyalʋ.” 28  Yesu sʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa lɛ, yʋlʋmaa mba pɔñɔtɩnɩ-ɩ, nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɩwɛnɩ tisuu se manpɩzɩɣ nɛ mala mbʋ?” Pocosi-i se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ.” 29  Peeɖe etukuni pɛ-ɛsa nɛ ɛtɔ se: “Pɩlabɩ-mɩ ɛzɩ ɩwɛnʋʋ tisuu yɔ.” 30  Nɛ pɛ-ɛsa paɣzɩ naʋ. Pɩtasɩ lɛ, Yesu ka pa-ñʋŋ taa siŋŋ se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaanɩɩ-tʋ.” 31  Ɛlɛ palɩ awayɩ lɛ, pɛyɛlɩnɩ ɛ-tɔm egeetiye nɖɩ ɖɩ-tɩŋa ɖɩ-taa. 32  Palɩɣaɣ lɛ, na, ɛyaa kɔnɩ eliikenu nɔɔyʋ Yesu cɔlɔ, ɛkɛ kaayɔɔdaɣ; 33  nɛ ɛɖɔɔnɩ eleeu ɛnʋ nɛ pɩtɛ lɛ, kaayɔɔdaɣ ŋga kapaɣzɩ yɔɔdʋʋ. Nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa samaɣ nɛ kɔtɔŋ se: “Wiɖiyi ɖɩtɩnatɩ nabʋyʋ ɛzʋnɔ Izrayɛɛlɩ taa.” 34  Ɛlɛ Farɩsɩ mba wɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Aleewaa ñʋʋdʋ ɖoŋ taa ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa.” 35  Nɛ Yesu wɛɛ nɛ ɛcɔʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ tɛtʋ cikpetu tɩŋa taa nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ esusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɛwaɣ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɛjandʋ ndɩ ndɩ. 36  Ɛna ɛyaa samaɣ lɛ, kalabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pawɩlaɣ-kɛ ñaŋ nɛ koyotuu ɛzɩ heŋ weyi ɩfɛyɩnɩ ninɖiɣyu yɔ. 37  Nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɛɛɛ, kʋmtʋ ɖɔwa, ɛlɛ tʋmlaɖaa wɛ ññɩɩ. 38  Pʋyɔɔ lɛ, itendi hayɩm Tʋ se etiyini tʋmlaɖaa ɛ-hayɩm taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Yesu caɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Yaa “pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.”