Maatiyee 8​:​1-34

  • Ɛlaba nɛ canaɣ nakɛyɛ yɔɔ cɛ (1-4)

  • Sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʋ tisuu (5-13)

  • Yesu laba nɛ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ cɛ Kapɛrɩnawum (14-17)

  • Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋ Yesu wayɩ yɔ (18-22)

  • Yesu laba nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ su ɖiɣ ɖiɣ (23-27)

  • Yesu ɖɔɔnɩ aleewaa nɛ powolo pasʋʋ afanaa taa (28-34)

8  Ɛlɩnɩ pʋʋ taa nɛ etii lɛ, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ wɛɛ nɛ katɩŋɩɣ ɛ-wayɩ.  Nɛ na, canaɣ nakɛyɛ kɔɔ nɛ kaha-ɩ ñamtʋ* nɛ kɔtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋsɔɔlaa yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.”*  Peeɖe esezi e-nesi nɛ etukuni-kɛ nɛ ɛtɔ se: “Mɔnsɔɔlaa, ñɔ-yɔɔ ɛcɛ.”* Kpaagbaa mbʋ lɛ, ka-canatʋ mʋʋ kpɛ.  Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi-i se: “Kpa ña-tɩ nɛ taaheyi nɔɔyʋ, ɛlɛ wolo nɛ ŋwɩlɩ ña-tɩ cɔjɔ, nɛ ŋha haɖɛ nɖɩ Moyizi kaaɖʋwa se paha yɔ, nɛ pɩkɛnɩ cɔjɔnaa aseɣɖe.”  Ɛsʋ Kapɛrɩnawum lɛ, sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʋ kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ etendi-i  nɛ ɛtɔŋ se: “Ðajaa, ma-lɩmɖʋyʋ hɩnɩ ɖɩɣa nɛ ɛɛpɩzɩɣ ciɣduu, nɛ ɛwɛɛ ɛnɩɣ siziŋ pɩdɩɩfɛyɩ.”  Yesu heyi-i se: “Alɩwaatʋ ndʋ mantalɩɣ peeɖe yɔ, malakɩ nɛ ɛ-yɔɔ cɛ.”  Sɔɔja sɔsɔ kitini-i se: “Ðajaa, mantɩmʋna se ŋsʋʋ man-ɖɩɣa taa, ɛlɛ ha nɔɔ yem, nɛ ma-lɩmɖʋyʋ yɔɔ kaɣ cɛbʋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ma ɖɔɖɔ mɛwɛnɩ ñʋʋdʋ, mɛwɛnɩ sɔɔjanaa mɛn-tɛɛ, nɛ ye meheyi kʋɖʋm se: ‘Wolo!’ yɔ ewoki, nɛ meheyi lɛlʋ se: ‘Kɔɔ!’ yɔ ɛkɔŋ, nɛ meheyi mo-yom se: ‘La ɛzʋnɔ!’ yɔ ɛlakɩ mbʋ ɖɔɖɔ.” 10  Yesu nɩ mbʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-ɩ nɛ eheyi mba patɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ se: “Meheyiɣ-mɩ toovenim, mantɩna tisuu sɔsɔm pʋnɛ nɔɔyʋ cɔlɔ Izrayɛɛlɩ taa. 11  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se ɛyaa sakɩyɛ kaɣ lɩnʋʋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa nɛ pɔkɔɔ, nɛ pa nɛ Abraham nɛ Izaakɩ nɛ Yakɔɔb pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa; 12  piyele nɛ mba pɛkɛ Kewiyaɣ pɩyalaa yɔ, pakaɣ-wɛ lɔʋ awayɩ cɩkpɛndʋʋ taa. Peeɖe pakaɣ wiu nɛ pasalɩɣ pe-kela.” 13  Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi sɔɔja sɔsɔ ɛnʋ se: “Wolo. Ɛzɩma ŋwɩlaa se ŋwɛnɩ tisuu yɔ, pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ ŋpɔzʋʋ yɔ.” Nɛ lɩmɖʋyʋ yɔɔ cɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ. 14  Nɛ Yesu talɩ Pɩyɛɛrɩ ɖɩɣa taa lɛ, ɛna Pɩyɛɛrɩ yɔsɔ hɩnaa nɛ kɩnamɩyɛ ɖɔkɩ-ɩ. 15  Peeɖe etukuni e-nesi nɛ ɛ-kɩnamɩyɛ cɛ, nɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ lɩm ɖʋʋ. 16  Ɛlɛ ɖanaɣ ɖanaa lɛ, ɛyaa kɔnɩ-ɩ aliikenaa sakɩyɛ; nɛ ɛñazɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɩlɩɩ, nɛ ɛla nɛ ɛyaa mba panɩɣaɣ siziŋ yɔ, pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ cɛ, 17  se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla. Ndʋ lɛ se: “Ɛ-maɣmaɣ ɛkpaɣ ɖa-kʋdɔmɩŋ nɛ ɛmʋ ɖa-wɩzasɩ.” 18  Yesu na ɛzɩma ɛyaa samaɣ nakɛyɛ cɔ-ɩ nɛ kata yɔ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se powolo kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ. 19  Nɛ paɣtʋ wɩlɩyʋ nɔɔyʋ kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-i se: “Wɩlɩyʋ, paa le ŋwoki yɔ, mankaɣ ña-wayɩ tɩŋʋʋ.” 20  Ɛlɛ Yesu heyi-i se: “Sɔŋgɔlɔ hasɩ wɛnɩ ɖɩzʋyɛ nɛ ɛsɔdaa sumasɩ wɛɛnɩ ɖandʋ, ɛlɛ ɛyʋ Pɩyalʋ ñɛfɛyɩnɩ ɖenɖe ɛɖʋʋ ɛ-ñʋʋ yɔ.” 21  Pʋwayɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa lɛlʋ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo menpi man-caa nɛ pʋcɔ.” 22  Yesu heyi-i se: “Wɛɛ nɛ ŋtɩŋɩɣ ma-wayɩ, nɛ ŋyele sɩɖaa nɛ pepi pa-sɩɖaa.” 23  Nɛ ɛkpa kpɩyʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋ ɛ-wayɩ. 24  Pɩkɛdaa lɛ, helim sɔsɔm nabʋyʋ lɩɩ teŋgu yɔɔ, nɛ lɩm hola caɣaɣ huuzuu kpɩyʋʋ yɔɔ; ɛlɛ Yesu kaawɛɛ nɛ eɖou. 25  Nɛ pɔkɔɔ pefezi-i, nɛ pɔtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ, ya ɖa-ñʋʋ, ɖɩcaɣ sɩbʋ!” 26  Ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ iseɣ sɔɔndʋ kpem mbʋ,* tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ?” Nɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛkalɩ helim nɛ teŋgu, nɛ pisu ɖiɣ ɖiɣ. 27  Peeɖe pɩɖɩɣzɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ pɔtɔ se: “Ɛyʋ weyi lɛ mbʋ yɔ? Halɩ helim nɛ teŋgu pañaŋɩ-ɩ.” 28  Alɩwaatʋ ndʋ ɛtɛzɩ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ nɛ ewolo Gadaraa mba egeetiye taa lɛ, aliikenaa naalɛ lɩɩnɩ pɩlaŋ* yɔɔ nɛ pakatɩ-ɩ. Paawɛ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ nɔɔyʋ taakatɩɣ se ɛɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa. 29  Patɩɩna-ɩ lɛ, pamakɩ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: “Ða nɛ ŋ suwe, Ɛsɔ Pɩyalʋ? Ŋkɔm cɩnɛ se ŋwɩlɩ-ɖʋ kʋñɔŋ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtalɩ?” 30  Afanaa ewiɖe sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kaawɛɛ nɛ ɖɩtɔkɩ tɔɔnaɣ poliŋ taa. 31  Peeɖe aleewaa paɣzɩ-ɩ tenduu nɛ pɔtɔŋ se: “Ye ŋɖɔɔnʋʋ-ɖʋ yɔ, yele nɛ ɖiwolo ɖɩsʋʋ afanaa ewiɖe taa.” 32  Nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo!” Peeɖe palɩwa nɛ powolo pasʋʋ afanaa taa, nɛ na, afanaa ewiɖe nɖɩ, ɖɩ-tɩŋa ɖɩlɩɩnɩ pʋʋ yɔɔ* nɛ seya nɛ ɖiwolo ɖɩfalɩ teŋgu taa nɛ ɖɩsɩ lɩm taa. 33  Ɛlɛ afanaa yɔɔ cɔnɩyaa se nɛ powolo tɛtʋ taa nɛ pɛkɛdɩ mbʋ pɩlaba yɔ pɩtɩŋa, pɩkpɛndɩnɩ aliikenaa yɔɔ tɔm. 34  Peeɖe tɛtʋ taa ɛyaa tɩŋa kpɛzaa nɛ palɩɩ se pakatɩ Yesu, nɛ pana-ɩ lɛ, petendi-i se ɛlɩɩ pe-egeetiye taa.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ koluŋ ɛ-tɛɛ.”
Piye piye, “nɛ mɛwɛɛ kele kele.”
Piye piye, “ñɔ-yɔɔ ɛwɛɛ kele kele.”
Yaa “Ɛbɛ yɔɔ mɩ-laŋɩyɛ lɩɣ mbʋ.”
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pʋʋ hʋyʋʋ yɔɔ.”