Maatiyee 7​:​1-29

 • PƲƲ YƆƆ TƆM YƆƆDƲƲ (1-27)

  • Iyele lalaa tɔm hʋnʋʋ (1-6)

  • Ɩwɛɛ pɔzʋʋ yɔɔ, ɩwɛɛ ñɩnʋʋ yɔɔ, ɩwɛɛ kɔtʋʋ yɔɔ (7-11)

  • Sika Paɣtʋ (12)

  • Nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsɔɔ yɔ (13, 14)

  • Ɩkaɣ-wɛ tɩlʋʋ nɛ pe-pee (15-23)

  • Ðɩɣa ŋga pama kaaʋ yɔɔ yɔ, ɖɩɣa ŋga pama kañɩŋa taa yɔ (24-27)

 • Yesu tɔm wɩlʋʋ ɖɩɣzɩ ɛyaa samaɣ pɩŋŋ (28, 29)

7  “Iyele lalaa tɔm hʋnʋʋ nɛ pataahʋʋnɩ-mɩ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩma ɩhʋʋnɩ lalaa yɔ, mbʋ pakaɣ-mɩ hʋnʋʋ, nɛ kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ ɩmaɣzɩɣnɩ lalaa yɔ, ŋgʋ pakaɣ-mɩ maɣzɩnʋʋ.  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ŋcɔŋnɩ kemaɣ ŋga kɛwɛ ño-koobu ɛsɩyɛ taa yɔ, ɛlɛ ŋŋnaɣ kpoŋgbolo ŋgʋ kɩwɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa yɔ?  Yaa ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋheyi ño-koobu se: ‘Sɩŋ nɛ malɩzɩ kemaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa,’ ŋgʋ na, kpoŋgbolo wɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa?  Pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tʋ ña! Calɩnɩ lɩzʋʋ kpoŋgbolo ŋgʋ kɩwɛ ña-maɣmaɣ ñɛ-ɛsɩyɛ taa yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋkaɣ naʋ kpayɩ kpayɩ ɛzɩma ŋla nɛ ŋlɩzɩ kemaɣ ño-koobu ɛsɩyɛ taa yɔ.  “Ɩtaaɖʋ hasɩ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ, nɛ ɩtaapɛɖɩ mi-kijisi afanaa ɛsɩndaa, se pɩtaala nɛ pamɩtɩ sɩ-yɔɔ nɛ papɩsɩnɩ mɩ-yɔɔ nɛ pacɩyɩ-mɩ.  “Ɩwɛɛ pɔzʋʋ yɔɔ, nɛ pakaɣ-mɩ haʋ; ɩwɛɛ ñɩnʋʋ yɔɔ, nɛ ɩkaɣ hiɣu; ɩwɛɛ kɔtʋʋ yɔɔ, nɛ pakaɣ-mɩ tʋlʋʋ;  mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛpɔzʋʋ yɔ, ɛmʋʋ; nɛ weyi ɛñɩnɩɣ yɔ, ehikiɣ; nɛ weyi ɛkɔtʋʋ yɔ, pakaɣ-ɩ tʋlʋʋ.  Toovenim taa lɛ, awɛ mɩ-taa nɛ ye ɛ-pɩyalʋ ɛpɔzɩ-ɩ kpɔnʋ yɔ, ɛkaɣ-ɩ cɛlʋʋ pɩyɛ? 10  Yaa ye ɛpɔzɩ-ɩ kpakpayaɣ yɔ, ɛkaɣ-ɩ cɛlʋʋ ɖʋm? 11  Ye mbʋ, mɩ mba ɩkɛ kɩdɛkɛdaa yɔ, ye ɩsɩm haʋ kʋjɔŋ kɩbaŋ mi-piya yɔ, ɛzɩ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛlɛ ñaakaɣ haʋ wondu kɩbandʋ mba pɔpɔzʋʋ-ɩ tʋ yɔ nɛ pɩkɩlɩ? 12  “Pʋyɔɔ lɛ, mbʋ payɩ ɩsɔɔlaa se ɛyaa ɩlabɩ-mɩ yɔ, pɩwɛɛ se mɩ ɖɔɖɔ ɩlabɩ-wɛ pʋ. Toovenim taa lɛ, tɔm ndʋ Paɣtʋ nɛ Nayaa pawɩlaa. 13  “Ɩsʋʋnɩ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nɔnɔɔ ŋga kawalaa nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ yɛlɛlɛ yɔ, kiwokini ɖɩzʋʋ taa nɛ ŋgʋ ɛyaa sakɩyɛ tɩŋɩɣ; 14  piyele nɛ nɔnɔɔ ŋga kɛwɛ kpɩyɩsɔɔ nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ sɔɖɩɩɩ yɔ, ŋgʋ wokinini wezuu taa, nɛ ɛyaa pazɩ yem naɣnɩ-kʋ. 15  “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ cɛtɩm nayaa mba pɔkɔŋ mɩ-yɔɔ ɛzɩ heŋ yɔ, ɛlɛ pa-taa kiŋ lɛ, pɛkɛ ñɩtʋ taa hasɩ* nzɩ ñɔɔsɩ wɩɣ-sɩ siŋŋ yɔ. 16  Ɩkaɣ-wɛ tɩlʋʋ nɛ pe-pee. Paakoyuu viiñi pee sɔɔ yɔɔ yaa fiigi pee sɔɔ tɩʋ yɔɔ, yaa we? 17  Mbʋ ɖɔɖɔ, paa tɩʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ lɛ, kɩlʋlʋʋ pee kɩbana; ɛlɛ paa tɩʋ kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩlʋlʋʋ pee wena afɛyɩ wazaɣ yɔ. 18  Tɩʋ kɩbaŋʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩlʋlɩ pee wena afɛyɩ wazaɣ yɔ, nɛ tɩʋ kɩdɛkɛdʋʋ ɖɔɖɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩlʋlɩ pee kɩbana. 19  Tɩʋ ŋgʋ kɩɩlʋlʋʋ pee kɩbana yɔ, pɛsɛtɩɣ-kʋ nɛ pɛpɛɖɩ miŋ taa. 20  Toovenim taa lɛ, ɩkaɣ tɩlʋʋ ɛyaa mba nɛ pee wena palʋlʋʋ yɔ. 21  “Pɩtɩkɛ mba payaɣ-m se: ‘Kɩbaɣlʋ, Kɩbaɣlʋ’ yɔ, pa-tɩŋa pakaɣnɩ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa, ɛlɛ weyi ɛlakɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, e-ɖeke ɛkaɣnɩ sʋʋ. 22  Sakɩyɛ kaɣ-m heyuu kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye se: ‘Kɩbaɣlʋ, Kɩbaɣlʋ, pɩtɩkɛ ña-hɩɖɛ taa ɖɩɩyɔɔdɩ natʋ tɔm na, nɛ pɩtɩkɛ ña-hɩɖɛ taa ɖɩɩɖɔɔnɩ aleewaa na, nɛ pɩtɩkɛ ña-hɩɖɛ taa ɖɔɖɔ ɖɩɩlabɩ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ na?’ 23  Nɛ peeɖe lɛ, mankaɣ-wɛ heyuu se: ‘Mantɩsɩm-mɩ kaaʋ! Ɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ, mɩ mba ɩmaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ!’ 24  “Pʋyɔɔ lɛ, weyi ewelisiɣ mɔn-tɔm tʋnɛ nɛ ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ ɛzɩ abalʋ lɔŋsɩnɖʋ weyi ɛma ɛ-ɖɩɣa kaaʋ yɔɔ yɔ. 25  Nɛ tɛʋ nɩɩ siŋŋ nɛ lɩm su nɛ helim ma ɖɩɣa ŋga, ɛlɛ katɩtɔlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pasɩ ke-tigiɖe kaaʋ yɔɔ. 26  Piyele nɛ weyi ewelisiɣ mɔn-tɔm tʋnɛ nɛ ɛɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ wɛʋ ɛzɩ abalʋ kɩmɛlɛŋ weyi ɛma ɛ-ɖɩɣa kañɩŋa taa yɔ. 27  Nɛ tɛʋ nɩɩ siŋŋ nɛ lɩm su nɛ helim ma ɖɩɣa ŋga, nɛ kɔtɔlɩ nɛ kɔyɔkɩ ka-tɩŋa.” 28  Yesu tɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ ɛyaa samaɣ pɩŋŋ nɛ ɛzɩma ɛwɩlɩ tɔm yɔ, 29  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛwɩlaɣ-wɛ tɔm ɛzɩ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ yɔ, ɛlɛ ɛtaawɩlɩɣ-wɛ ɛzɩ pa-paɣtʋ wɩlɩyaa yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Sɩkɛ kpɩna wena awɛ patʋ siŋŋ nɛ atɔkɩ kpɩna lɛɛna yɔ.