Maatiyee 6​:​1-34

 • PƲƲ YƆƆ TƆM YƆƆDƲƲ (1-34)

  • Kizi siɣsiɣ wɛtʋ wɩlʋʋ ɛyaa ɛsɩndaa (1-4)

  • Ɛzɩma patɩmɩ yɔ (5-15)

   • Kɩɖaʋ adɩma (9-13)

  • Nɔɔ hɔkʋʋ (16-18)

  • Ñɩm cazʋʋ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛsɔdaa (19-24)

  • Iyele nɩɣzʋʋ (25-34)

   • Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ (33)

6  “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ ɩtaala mi-siɣsiɣ lakasɩ ɛyaa ɛsɩndaa se pana-mɩ; pɩtɩkɛ mbʋ yɔ ɩɩkaɣ hiɣu kɩhɛyʋʋ nakʋyʋ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-cɔlɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ* yɔ, taayaa ɛgandɩyɛ ñɛ-ɛsɩndaa ɛzɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa lakʋʋ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ habɛɛ yɔɔ se ɛyaa ɩsam-wɛ yɔ. Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɛtɛm pa-kɩhɛyʋʋ tɩŋa mʋʋ.  Ɛlɛ ña yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ yɔ, taayele nɛ ña-nɩmɩyɛ tɩlɩ mbʋ ñe-nesi kɩbanzɩ lakɩ yɔ,  se pɩsa nɛ ña-pʋtɔdɩyɛ naʋ kʋjɔŋ pɩzɩ nɛ ɩwɛɛ mɛsaɣ tɛɛ. Ðɩnɛ ɛlɛ, ña-Caa weyi ɛnaɣ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, ɛkaɣ-ŋ hɛyʋʋ.  “Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩtɩmɩɣ yɔ, ɩtaala ɛzɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔsɔɔlɩ tɩmʋʋ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ habɛɛ sɔsɔna kɔnanaa taa se ɛyaa ɩna-wɛ. Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɛtɛm pa-kɩhɛyʋʋ tɩŋa mʋʋ.  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩmɩɣ yɔ, sʋʋ ño-kuduyuu tɛɛ, nɛ ŋtɛŋ nɔnɔɔ ɖɩɣʋ lɛ, tɩmnɩ ña-Caa weyi ɛwɛ mɛsaɣ tɛɛ yɔ. Ðɩnɛ ɛlɛ, ña-Caa weyi ɛnaɣ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, ɛkaɣ-ŋ hɛyʋʋ.  Alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩmɩɣ yɔ, taayɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ tam, ɛzɩ ajɛɛ taa mba lakʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamaɣzɩɣ se pakaɣ-wɛ welisinuu pɔ-tɔm sakɩyɛ yɔɔdʋʋ yɔɔ.  Ye mbʋ, ɩtaala ɛzɩ mba yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-Caa tɩlɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ, halɩ pʋcɔ nɛ ɩpɔzʋʋ-ɩ.  “Ye mbʋ, pɩwɛɛ se ɩtɩmɩ ɛzʋnɔ: “‘Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ yɔɔ ɛñalɩ.* 10  Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.* 11  Ha-ɖʋ sɔnɔ ɖa-kɩyakʋ tɔɔnaɣ;* 12  nɛ ŋkpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩma, ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ ɖikpeɣu ɖa-kɩma tɩnaa yɔ. 13  Nɛ taayele nɛ ɖɩtɔlɩ takɩm taa, ɛlɛ lɩzɩ-ɖʋ* kañatʋ tʋ nesi tɛɛ.’ 14  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ikpeɣu ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm yɔ, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛkaɣ-mɩ kpeɣu ɖɔɖɔ; 15  ɛlɛ ye iikpeɣu ɛyaa pa-kɩwɛɛkɩm yɔ, mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛɛkaɣ-mɩ kpeɣu ɖɔɖɔ mɩ-kɩwɛɛkɩm. 16  “Alɩwaatʋ ndʋ ɩhɔkʋʋ nɔɔ yɔ, iyele ñɩŋʋʋ mɩ-ɛsɩndaa ɛzɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa lakʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛwɛɛkɩɣ pɛ-ɛsɩndaa* se ɛyaa ɩna se pɔhɔkɩ nɔɔ. Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɛtɛm pa-kɩhɛyʋʋ tɩŋa mʋʋ. 17  Ɛlɛ ña yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ŋhɔkʋʋ nɔɔ yɔ, taa ña-ñʋʋ num nɛ ŋkɔ ñɛ-ɛsɩndaa, 18  se pɩsa nɛ ŋwɩlɩ se pɩtɩkɛ ɛyaa yɔɔ ŋhɔkʋʋ nɔɔ, ɛlɛ ña-Caa weyi ɛwɛ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, e-ɖeke ɛ-yɔɔ ŋhɔkʋʋ nɔɔ. Ðɩnɛ ɛlɛ ña-Caa weyi ɛnaɣ mɛsaɣ tɛɛ yɔ, ɛkaɣ-ŋ hɛyʋʋ. 19  “Iyele mɩ-tɩ ñɩm cazʋʋ nɛ ɩkpazɩɣ huwa tɛtʋ yɔɔ, ɖenɖe ŋgbam* nɛ kalɩkɔdaɣ pɛwɛɛkɩɣ-pʋ nɛ ɖenɖe mɩlaa yɔkʋʋ nɛ pamɩlɩ yɔ. 20  Ɛlɛ ɩcazɩ mɩ-tɩ ñɩm nɛ ɩkpazɩ huwa ɛsɔdaa, ɖenɖe ŋgbam nɛ kalɩkɔdaɣ paawɛɛkɩɣ-pʋ nɛ ɖenɖe mɩlaa ɩɩyɔkʋʋ nɛ pamɩlɩ yɔ. 21  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖenɖe ña-ñɩm wɛɛ yɔ, peeɖe ña-laŋɩyɛ kaɣ wɛʋ ɖɔɖɔ. 22  “Tomnaɣ kanɖʋ lɛ ɛsɩyɛ. Ye mbʋ, ye ñɛ-ɛsɩyɛ ɛwɛ pʋyʋ kʋɖʋm yɔɔ yɔ,* ño-tomnaɣ tɩŋa kaɣ ñɩlɩsʋʋ.* 23  Ɛlɛ ye ñɛ-ɛsɩyɛ ɛkɛ kɩdɛkɛdɩyɛ* yɔ, ño-tomnaɣ tɩŋa kaɣ yuu cɩkpɛndʋʋ. Ye ñalɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ña-taa yɔ, ɖɩkɛ cɩkpɛndʋʋ toovenim yɔ, cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ lɛ mbʋ yɔ! 24  “Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ caanaa naalɛ yom; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkaɣ paɖʋʋ kʋɖʋm nɛ ɛsɔɔlɩ lɛlʋ, yaa ɛkaɣ ñɔnʋʋ kʋɖʋm nɛ eni lɛlʋ. Ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩkɛ Ɛsɔ yomaa nɛ ɩtɛ ɩkɛ Ñɩm yomaa. 25  “Pʋyɔɔ lɛ, meheyiɣ-mɩ se: Iyele nɩɣzʋʋ mi-weziŋ* yɔɔ, mbʋ ɩkaɣ tɔɔʋ yaa mbʋ ɩkaɣ ñɔʋ yɔ pɩ-yɔɔ; yaa mi-tomnasɩ yɔɔ, mbʋ ɩkaɣ suu yɔ. Wezuu* tɩkɩlɩ tɔɔnaɣ nɛ tomnaɣ ñatɩkɩlɩ wondu yaa we? 26  Ɩcɔnɩ ɛsɔdaa sumasɩ camɩyɛ; siiɖuu ɖomaɣ yaa sɩɩkʋŋ yaa siisuu tɔɔnaɣ kpou taa, paa mbʋ yɔ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛcalɩɣ-sɩ. Ɩfɛyɩ wazaɣ nɛ pɩkpaɖɩ-sɩ yaa we? 27  Mɩ-taa anɩ ye ɛnɩɣzɩɣ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔzɩ e-wezuu ɖaɣlɩkɩŋ yɔɔ pazɩ*? 28  Pɩtasɩ lɛ, ɛbɛ yɔɔ ɩnɩɣzɩɣ mbʋ pɩwɛɛ se isuu yɔ pɩ-yɔɔ? Ɩkpɛlɩkɩ lɔŋ hayɩm taa hɛtʋ cɔlɔ, ɩna ɛzɩma tɩpaɣlɩɣ yɔ; tɩɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ tɩɩlʋʋ pɩsaŋ ɖɔɖɔ; 29  ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se halɩ Salomɔɔ maɣmaɣ ɛ-samtʋ kpeekpe taa, ɛtɩcanɩ ɛ-tɩ ɛzɩ hɛtʋ ndʋ tɩ-taa kʋɖʋmʋʋ yɔ. 30  Lɛɛlɛɛyɔ, ye Ɛsɔ ɛcanɩɣ hayɩm taa ñɩtʋ ndʋ tɩwɛ sɔnɔ nɛ cee lɛ paɖʋ-tʋ miŋ taa yɔ, ɛɛkaɣ-mɩ wondu suu nɛ pɩkɩlɩ yaa we, tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ? 31  Ye mbʋ, ɩtaanɩɣzɩ kpa nɛ ɩtɔŋ se: ‘Ɛbɛ ɖɩkaɣ tɔɔʋ?’ yaa ‘Ɛbɛ ɖɩkaɣ ñɔʋ?’ yaa ‘Ɛbɛ ɖɩkaɣ suu?’ 32  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa ajɛɛ taa mba ñɩnɩɣ kaahɛzaɣ. Ɛlɛ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛnawa se pɩpɔzʋʋ-mɩ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa. 33  “Ye mbʋ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Kewiyaɣ nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ, nɛ pakaɣ kpaɣʋ wondu lɛɛtʋ ndʋ yɔ tɩ-tɩŋa nɛ pɔsɔzɩ-mɩ. 34  Pʋyɔɔ lɛ, ɩtaanɩɣzɩ cee yɔɔ kpa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ cee kaɣ wɛnʋʋ kɩ-maɣmaɣ kɩ-nɩɣzɛ. Paa evemiye nɖɩ lɛ, ɖɩ nɛ ɖɩ-maɣmaɣ ɖɩ-kʋñɔmɩŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ŋlakɩ kʋñɔndɩnaa kʋjɔŋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ña-hɩɖɛ ɛwɛɛ kele kele; ña-hɩɖɛ ɛpɩsɩ kiɖeɖee.”
Yaa “Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla ɛsɔdaa nɛ tataa.”
Piye piye, “kpɔnʋ.”
Yaa “ɛlɛ holi-ɖʋ.”
Yaa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ paañɔɔzʋʋ pa-tɩ.”
Grɛɛkɩ taa lɛ, pɩkɛ fiidiviŋ weyi ɩtɔkɩ wondu yɔ.
Yaa “ñɛ-ɛsɩyɛ ɛnaɣ kpayɩ kpayɩ yɔ.” Piye piye, “ɛwɛ kɛlɛʋ yɔ.”
Yaa “kaɣ sunuu ñalɩmɩyɛ.”
Yaa “ye ŋwɛ ɛsɩyɛ naɣ naɣ.”
Yaa “mɩ-kalɩzasɩ.”
Yaa “Kalɩzaɣ.”
Yaa “nuŋgoloŋa kʋɖʋmaɣ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.