Maatiyee 5​:​1-48

 • PƲƲ YƆƆ TƆM YƆƆDƲƲ (1-48)

  • Yesu paɣzɩ tɔm wɩlʋʋ pʋʋ yɔɔ (1, 2)

  • Wondu nakʋ ndʋ tɩkɔŋnɩ koboyaɣ yɔ (3-12)

  • Ðɔm nɛ ñalɩmɩyɛ (13-16)

  • Yesu kɔm se eyele nɛ Paɣtʋ taa tɔm la (17-20)

  • Lɔŋ tasʋʋ pana yɔɔ (21-26), acɛyɛ yɔɔ (27-30), ɖama kizuu yɔɔ (31, 32), ɖuutu yɔɔ (33-37), kɩdɛkɛdɩm hɛyʋʋ kɩdɛkɛdɩm lone taa yɔɔ (38-42), koyindinaa sɔɔlʋʋ yɔɔ (43-48)

5  Ɛna ɛyaa samaɣ lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ɛkpa pʋʋ yɔɔ; nɛ ɛcaɣaa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wolo ɛ-cɔlɔ.  Peeɖe ekuli ɛ-nɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ-wɛ tɔm wɩlʋʋ, nɛ ɛtɔŋ se:  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba panawa se pɩpɔzʋʋ-wɛ fezuu taa wondu yɔ,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba tɩnɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ.  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pɛwɛ kʋñɔwiye taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ pa-laŋa hɛzʋʋ.  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ laŋɩyɛ hɛɛɛ tɩnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛtʋ kaɣ pɩsʋʋ pa-ñɩm.  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba siɣsiɣ wɛtʋ ñɔɔsɩ nɛ lɔkɔtʋ kʋʋ-wɛ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ haɣʋ.  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ pʋtɔdɩyɛ nayaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ naʋ.  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pɛwɛ kele kele pa-laŋa taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ Ɛsɔ naʋ.  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ laŋhɛzɩyɛ ñɩnɩyaa,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ-wɛ yaʋ se Ɛsɔ piya. 10  “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba panazɩ-wɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba tɩnɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ. 11  “Ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa tʋʋ-mɩ, nɛ panazɩɣ-mɩ, nɛ pɔyɔɔdʋʋ mɩ-yɔɔ cɛtɩm tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ndɩ ndɩ ma-hɩɖɛ yɔɔ yɔ. 12  Ɩwɛɛ laŋhʋlʋmɩyɛ taa nɛ ɩmɛyɩ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-kɩhɛyʋʋ paɣlɩ ɛsɔdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ paanazɩ nayaa mba paalɛyɩ-mɩ wɛʋ yɔ. 13  “Ɩkɛ tɛtʋ yɔɔ ɖɔm, ɛlɛ ye ɖɔm elesi pi-leleŋ yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ nɛ pɩɖaɣnɩ wɛʋ leleŋ? Pɩɩtasɩɣ wɛʋ wazaɣ nakɛyɛ, ɛlɛ pɔlɔʋ-pʋ awayɩ se ɛyaa ɩfɛyɩ pɩ-yɔɔ. 14  “Ɩkɛ ɛjaɖɛ ñalɩmɩyɛ. Ye tɛtʋ natʋyʋ ɛwɛ pʋʋ yɔɔ kɔyɔ, tɩɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛ mɛsaɣ tɛɛ. 15  Ɛyaa ɩɩsɔkɩ kanɖʋ se papam-kʋ ɖɔkʋ tɛɛ, ɛlɛ pasɩɣ-kʋ kanɖʋnaa ɖɩzɩyɛ yɔɔ, nɛ kɩñandɩɣ ɖɩɣa taa ɛyaa tɩŋa. 16  Mbʋ ɖɔɖɔ, iyele nɛ mɩ-ñalɩmɩyɛ ñandɩ ɛyaa ɛsɩndaa, nɛ papɩzɩ pana mɩ-tʋma kɩbana nɛ pasa mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. 17  “Ɩtaamaɣzɩ se mɔnkɔm se manɖɩzɩ Paɣtʋ yaa Nayaa tɔm. Mantɩkɔɔ se manɖɩzɩ-tʋ, ɛlɛ mɔnkɔm se meyele nɛ tɩla. 18  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se paa ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ papɩzɩɣ nɛ pamʋʋ yɔ, Paɣtʋ taa mayaɣ ŋga kakɩlɩ ññɩɩ yɔ yaa mayaɣ hɔɔlaɣ nakɛyɛ ɛɛmʋkɩ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtɩŋa pɩlaba yɔ. 19  Ye mbʋ, weyi ɛmaɣnɩ paɣtʋ tʋnɛ tɩ-taa cikpetu natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ lalaa se pala mbʋ yɔ, ɛɛkaɣ mʋnʋʋ se ɛsʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. Ɛlɛ weyi ɛɖɔŋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-tʋ yɔ, ɛkaɣ mʋnʋʋ se ɛsʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se ye mi-siɣsiɣ wɛtʋ ɛtɩkpaɖɩ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba ñɩndʋ yɔ, ɩɩkaɣ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa kaaʋ. 21  “Ɩnɩwa se paaheyi ɖooo lɔndaa mba se: ‘Taakʋ ɛyʋ, ɛlɛ weyi ɛkʋʋ ɛyʋ yɔ, pakaɣ-ɩ pɔzʋʋ akɔnta tɔm ɖɩhʋyɛ.’ 22  Ɛlɛ, meheyiɣ-mɩ se weyi ɛwɛɣ pana kɔʋ yɔɔ nɛ e-koobu yɔ, pakaɣ-ɩ pɔzʋʋ akɔnta tɔm ɖɩhʋyɛ; nɛ weyi eheyiɣ e-koobu tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ se enimi-i yɔ, pakaɣ-ɩ pɔzʋʋ akɔnta Tɔm Ðɩhʋyɛ Sɔsɔɖɛ taa; piyele nɛ weyi ɛtɔŋ se: ‘Kɩmɛlɛŋ sɔsɔʋ ña!’ yɔ, ɛkaɣ mʋnʋʋ se pɛpɛɖɩ-ɩ Gehena* miŋ taa. 23  “Ye mbʋ, ye ŋɖiɣni wonuu ña-haɖɛ altaaru yɔɔ nɛ ŋtɔzɩ se ño-koobu taa wɛnɩ-ŋ nɛ natʋyʋ yɔ, 24  yele ña-haɖɛ altaaru ɛsɩndaa peeɖe, nɛ ŋɖɛɛ. Kajalaɣ lɛ, ña nɛ ño-koobu iceɣ, nɛ pʋwayɩ lɛ ŋpɩsɩ ŋkɔɔ nɛ ŋha ña-haɖɛ. 25  “Yele nɛ ña nɛ weyi ɛya-ŋ tɔm yɔ, ɩñɔɔzɩ tɔm lɛɛ lɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ña nɛ ɩ ɩwɛ nʋmɔʋ taa nɛ iwoki tɔm ɖɩhʋyɛ yɔ, nɛ pɩtaakɛdɩ nɛ weyi ɛya-ŋ tɔm yɔ ɛkpa-ŋ nɛ ɛcɛlɩ tɔm hʋyʋ, nɛ tɔm hʋyʋ kpa-ŋ nɛ ɛcɛlɩ tɔm ɖɩhʋyɛ taa tʋmlaɖʋ, nɛ paɖʋ-ŋ salaka. 26  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-ŋ se ŋŋkaɣ lɩʋ peeɖe kaaʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋhɛyɩ ñɛ-kɛdɛzaɣ liidiye pɔɔyaɣ cikpelaɣ* yɔ. 27  “Ɩnɩwa se paayɔɔdaa se: ‘Taala acɛyɛ.’ 28  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se ye nɔɔyʋ ɛwɛɛ nɛ ɛcɔŋnɩ halʋ nɔɔyʋ nɛ e-liu tɛɛ kɔtʋʋnɩ-ɩ yɔ, ɛtɛm labʋ acɛyɛ nɛ halʋ ɛnʋ ɛ-laŋɩyɛ taa. 29  Ye mbʋ, ye ñe-nesi kɩbanzɩ ɛsɩyɛ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, hɔɔzɩ-ɖɩ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ŋlesi ñe-piliŋa kʋɖʋmaɣ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ ño-tomnaɣ tɩŋa Gehena taa.* 30  Pɩtasɩ lɛ, ye ñe-nesi kɩbanzɩ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, sɛtɩ-sɩ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ŋlesi ñe-piliŋa kʋɖʋmaɣ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se ño-tomnaɣ tɩŋa ewolo Gehena* taa. 31  “Pɩtasɩ lɛ, paatɔm se: ‘Ye nɔɔyʋ ekiziɣ ɛ-halʋ yɔ, ɛcɛlɩ-ɩ kizuu takayaɣ.’ 32  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se ye nɔɔyʋ ekizi ɛ-halʋ nɛ pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* yɔɔ yɔ, eyeki se ɛ-halʋ ɛla acɛyɛ, nɛ weyi ɛkpakɩɣ halʋ weyi pekizi-i yɔ ɛlabɩ acɛyɛ. 33  “Ɩtasɩ nɩʋ se paaheyi ɖooo lɔndaa mba se: ‘Taaɖuu nɛ ŋtɩla pɩ-yɔɔ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ŋla ndʋ ŋɖuuni Yehowa* yɔ tɩ-yɔɔ.’ 34  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se: Itaaɖuu kaaʋ, itaaɖuuni ɛsɔdaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ Ɛsɔ kewiyaɣ kpelaɣ; 35  itaaɖuuni tɛtʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ ɖɩzɩyɛ; itaaɖuuni Yeruzalɛm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ Wiyaʋ sɔsɔ tɛtʋ. 36  Taaɖuuni ña-ñʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ñɔyaɣ kʋɖʋmaɣ pɩsɩ kʋhʋlʋmaɣ yaa kɩkpɛɛdaɣ. 37  Iyele nɛ mɩ-tɔm piye ‘Ɛɛɛ’ kɛ ɛɛɛ, mɩ-tɛ ‘Aayɩ’ kɛ aayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ pɩsɔzʋʋ pɩ-yɔɔ yɔ pɩlɩnɩ kañatʋ tʋ cɔlɔ. 38  “Ɩnɩwa se paayɔɔdaa se: ‘Ɩhɛyɩ ɛsɩyɛ yɔɔ ɛsɩyɛ, nɛ keɖe yɔɔ keɖe.’ 39  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se: Ɩtaakaɖɩnɩ weyi ɛkɛ kañatʋ tʋ yɔ, ɛlɛ ye nɔɔyʋ ɛcɛbɩ-ŋ kadaŋa ñe-nesi kɩbanzɩ lɩkpaɣzaɣ yɔɔ yɔ, kɛzɩ-ɩ ɖɔɖɔ lɩkpaɣzaɣ lɛɛka. 40  Nɛ ye nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se ɛya-ŋ tɔm ɖɩhʋyɛ nɛ ɛmʋ ño-toko pɩ-tɛɛ ñɩŋgʋ yɔ, yebini-i ɖɔɖɔ ño-toko kɩtɩnʋʋ; 41  nɛ ye ñʋʋdʋ nɔɔyʋ ɛkpa-ŋ se ŋlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɛpɔzɩ-ŋ se ña nɛ ɩ ɩɖɔ ɛzɩ kilomɛta kʋɖʋmʋʋ nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ* yɔ, ña nɛ ɩ ɩɖɔ kilomɛtanaa naadozo mbʋ yɔ. 42  Ha weyi ɛpɔzʋʋ-ŋ yɔ, nɛ taaha siɣye weyi ɛñɩnɩɣ se ŋkɩndɩ-ɩ* yɔ. 43  “Ɩnɩwa se paayɔɔdaa se: ‘Sɔɔlɩ ña-taabalʋ* nɛ ŋpaɖɩ ño-koyindu.’ 44  Ɛlɛ, meheyiɣ-mɩ se: Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩsɔɔlɩ mi-koyindinaa nɛ ɩtɩmɩ mba panazɩɣ-mɩ yɔ pɔ-yɔɔ, 45  se pɩsa nɛ ɩwɩlɩ se ɩkɛ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ e-piya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, eyeki nɛ wɩsɩ lɩɣ kɩdɛkɛdaa nɛ kɩbama pɔ-yɔɔ, nɛ eyeki nɛ tɛʋ nɩɣ siɣsiɣ tɩnaa nɛ mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ pɔ-yɔɔ. 46  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye ɩsɔɔlʋʋ mba pɔsɔɔlʋʋ-mɩ yɔ, kɩhɛyʋʋ ŋgʋ ɩwɛna? Pɩtɩkɛ mbʋ ɖɔɖɔ lambuu mʋyaa lakɩ yaa we? 47  Nɛ ye ɩsɛɣ mi-koobiya ɖeke, ɛbɛ iɖiɣni labʋ nɛ pɩwɛɛ ndɩ yɔ? Pɩtɩkɛ mbʋ ɖɔɖɔ ajɛɛ taa mba lakɩ yaa we? 48  Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɩwɛɛ pilim ɛzɩ mɩ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛwɛʋ pilim yɔ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “mba pasʋlʋmʋʋ fezuu taa wondu yɔ.”
Yaa “laŋhɛzɩyɛ tɩnaa.”
Lone nɖɩ ɖɩ-taa pañaɣzaɣ kʋzɔɔtʋ wondu miŋ Yeruzalɛm wayɩ yɔ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “ñɛ-kɛdɛzaɣ kadɩraŋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɩɖɔ miili kʋɖʋmʋʋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se ŋkɩndɩ-ɩ ɛlɛ ŋŋpɔzʋʋ kɛzɛɣa.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.