Maatiyee 4​:​1-25

  • Eleeu takɩɣ Yesu (1-11)

  • Yesu paɣzɩ tɔm susuu Galilee (12-17)

  • Ɛya kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa (18-22)

  • Yesu susi tɔm, ɛwɩlɩ tɔm, nɛ ɛwaa kʋdɔndɩnaa (23-25)

4  Pʋwayɩ lɛ, fezuu woni Yesu kañɩmbusuu taa se Eleeu ɛtakɩ-ɩ.  Ɛhɔkɩ nɔɔ kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40 nɛ pɩtɛ lɛ, ñɔɔsɩ wɩɩ-ɩ.  Nɛ Takɩyʋ ñɔtɩnɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, heyi pɛɛ anɛ yɔ se apɩsɩ kpɔnʋnaa.”  Ɛlɛ ecosi se: “Pamawa se: ‘Pɩtɩkɛ kpɔnʋ ɖeke yekina se ɛyʋ ɛwɛɛ wezuu, ɛlɛ ɛwɛɣ wezuu tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa tɩlɩɣnɩ Yehowa* nɔɔ taa yɔ tɩ-yɔɔ.’”  Pʋwayɩ lɛ, Eleeu woni-i tɛtʋ kiɖeɖetu taa, nɛ ɛkpazɩ-ɩ templo ñʋʋ taa*  nɛ eheyi-i se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, kʋyɩ nɛ ŋmaa tataa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: ‘Ɛkaɣ ɖʋʋ e-tiyiyaa paɣtʋ ñɔ-yɔɔ,’ nɛ ‘Pakaɣ-ŋ ɖɔkʋʋ pe-nesi tɛɛ se kaaʋ nakʋyʋ etaatuuli ña-nɩŋgbaŋaɣ.’”  Yesu heyi-i se: “Pamawa ɖɔɖɔ se: ‘Pɩtɩpɔzɩ se ŋtakɩ Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ.’”  Eleeu tasɩ-ɩ kpaɣʋ nɛ ewoni pʋʋ kʋkʋyʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi tɩŋa nɛ si-ɖoŋ.  Nɛ eheyi-i se: “Ye ŋluŋaa nɛ ŋsɛ-m* kɔyɔ, mankaɣ-ŋ haʋ pɩtɩŋa payɩ.” 10  Nɛ Yesu heyi-i se: “Ðɛɛ mɔ-yɔɔ, Sataŋ! Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: ‘Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ pɩwɛɛ se ŋsɛɛ, nɛ e-ɖeke koŋ pɩwɛɛ se ŋla tʋmɩyɛ kiɖeɖee.’” 11  Ðɩnɛ ɛlɛ, Eleeu ɖɛɛ nɛ eyebi-i, nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɔɔ nɛ papaɣzɩ-ɩ ɖʋʋ lɩm. 12  Nɛ ɛnɩwa se pakpa Yohanɛɛsɩ lɛ, ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ewolo Galilee. 13  Nɛ pʋwayɩ ɛkʋyɩ Nazarɛɛtɩ lɛ, ewolo nɛ ɛcaɣ Kapɛrɩnawum, kɩwɛ teŋgu nɔɔ, Zebulɔɔnɩ nɛ Naftalii ageeta taa, 14  se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla, ndʋ lɛ se: 15  “Oo Zebulɔɔnɩ tɛtʋ nɛ Naftalii tɛtʋ, mɩ mba ɩwɛ teŋgu habɩyɛ yɔɔ, Yɔɔrdaŋ pɔɔ wayɩ yɔ, ajɛɛ tɛ Galilee! 16  Samaɣ ŋga kacaɣ cɩkpɛndʋʋ taa yɔ, kana ñalɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ, nɛ mba pacaɣ sɩm kuzotuu egeetiye taa yɔ, ñalɩmɩyɛ lɩ pɔ-yɔɔ.” 17  Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yesu paɣzɩ tɔm susuu nɛ ɛtɔŋ se: “Ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɔtaa.” 18  Ɛɖɔŋaɣ Galilee Teŋgu nɔɔ lɛ, ɛna koobiya naalɛ, Siimɔɔ weyi payaɣ se Pɩyɛɛrɩ yɔ nɛ e-neu* Andree, pɛwɛɛ nɛ pɔlɔʋ piyuu teŋgu taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛkɛ kpakpasɩ kpayaa. 19  Nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩtɩŋ ma-wayɩ, nɛ mankaɣ-mɩ pɩsʋʋ ɛyaa kpayaa.” 20  Kpaagbaa mbʋ lɛ, peyele pe-piyiŋ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 21  Ɛkʋyɩ peeɖe lɛ, ɛna koobiya lalaa naalɛ, Yakubu nɛ e-neu* Yohanɛɛsɩ. Pa nɛ pa-caa Zebedee paawɛ kpɩyʋʋ taa nɛ pɔñɔɔzʋʋ pe-piyiŋ, nɛ ɛyaa-wɛ. 22  Kpaagbaa mbʋ lɛ, peyele kpɩyʋʋ nɛ pa-caa, nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ. 23  Pʋwayɩ lɛ, ewolo Galilee kpeekpe taa nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ esusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɛwaɣ samaɣ taa kʋdɔmɩŋ kpeekpe nɛ ɛjandʋ kpeekpe. 24  Nɛ ɛ-yɔɔ tɔm yɛlɩ Siirii kpeekpe taa, nɛ pɔkɔnɩ-ɩ mba kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ wɩzasɩ ndɩ ndɩ cɛyaɣ-wɛ yɔ pa-tɩŋa, mba paakem aleewaa yɔ nɛ mba paawɛnɩ kʋdɔŋ kɩtɔlʋʋ yɔ nɛ kaakalasɩ, nɛ ɛla nɛ pɔ-yɔɔ cɛ. 25  Piyeba nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ lɩɩnɩ Galilee nɛ Dekapooli* nɛ Yeruzalɛm nɛ Yuudee nɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ nɛ katɩŋɩɣ ɛ-wayɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛkpazɩ-ɩ koloŋa ŋga kɛwɛ templo ñʋʋ taa yɔ kɔ-yɔɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ŋsɛ-m tam kʋɖʋm.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Siimɔɔ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Yaa “Tɛtʋ Hiu Egeetiye.”