Maatiyee 3​:​1-17

  • Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ susuu tɔm (1-12)

  • Yesu lɩm mɩyɩsʋʋ (13-17)

3  Kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ kɔɔ nɛ esusuu tɔm Yuudee kañɩmbusuu taa,  nɛ ɛtɔŋ se: “Ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɔtaa.”  Toovenim taa lɛ, ɛ-tɔm paatɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Nɔɔyʋ ɖiɣni mabʋ kubusi kañɩmbusuu taa se: ‘Ɩñɔɔzɩ Yehowa* nʋmɔʋ! Ɩla nɛ ɛ-nʋmɔŋ tʋʋzɩ.’”  Yohanɛɛsɩ kaasu wondu ndʋ palabɩnɩ aɖaaɖaanaa hʋndʋ yɔ nɛ ɛta tambaɖɛ nɖɩ palabɩnɩ tɔnɛ yɔ ɛ-tɩnaɣ taa. Kudoloŋ* nɛ tɛyɛ tʋŋ num kaakɛnɩ ɛ-tɔɔnaɣ.  Nɛ ɛyaa lɩɣnɩ Yeruzalɛm nɛ Yuudee kpeekpe taa nɛ egeetiye nɖɩ ɖɩcɔ Yɔɔrdaŋ nɛ ɖɩta yɔ ɖɩ-taa nɛ powoki ɛ-cɔlɔ,  nɛ ɛmɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa, nɛ pɔyɔɔdʋʋ pa-kɩwɛɛkɩm kaɣlaa.  Alɩwaatʋ ndʋ ɛna Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba sakɩyɛ kɔŋaɣ se ɛmɩyɩsɩ-wɛ lɩm lɛ, eheyi-wɛ se: “Cakpadanaa piya mɩ, atasɩ-mɩ lɔŋ se ise pana wena akɔŋ yɔ?  Ye mbʋ, ɩlʋlɩ pee wena awɩlɩɣ se ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ.  Ɩtaawɛɛ nɛ ɩmaɣzɩɣ mɩ-taa se: ‘Ða-caa lɛ Abraham.’ Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ Abraham piya nɛ pɛɛ anɛ yɔ, a-taa. 10  Laɖɩyɛ tɛm wɛʋ tɩŋ lila yɔɔ. Ye mbʋ, tɩʋ ŋgʋ kɩɩlʋlʋʋ pee kɩbana yɔ, pɛsɛtɩɣ-kʋ nɛ pɛpɛɖɩ miŋ taa. 11  Ma lɛ, lɩm taa mamɩyɩsɩɣ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ikpiɖi mɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ, ɛlɛ ma-wayɩ lɛ weyi ɛkɔŋ yɔ, ɛkɩlɩ-m ɖoŋ nɛ mantɩmʋna se mɔhɔzɩ ɛ-naataŋgbala. Ɛlɛ yɔ, ɛkaɣ-mɩ mɩyɩsʋʋ fezuu kiɖeɖeu taa nɛ miŋ taa.* 12  Ɛɖɔkɩ wonuu ŋgʋ ɛfalɩɣna yɔ e-nesi taa, nɛ ɛkaɣ hazʋʋ taɣ ŋga ka-taa ɛmakɩ tɔɔnaɣ yɔ cɩɖɩ cɩɖɩ, nɛ ɛkaɣ kpeɣluu e-blee kpou taa, ɛlɛ lɔtʋ yɔ ɛkaɣ-tʋ ñaɣzʋʋ miŋ weyi paapɩzɩɣ nɛ paɖɩzɩ yɔ ɩ-taa.” 13  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu lɩɩnɩ Galilee nɛ ɛkɔɔ Yohanɛɛsɩ cɔlɔ Yɔɔrdaŋ se ɛlɛ ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm. 14  Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ ñaɣ pana se ekizini-i, nɛ eheyi-i se: “Ma pɩwɛɛ se mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ nɛ ŋmɩyɩsɩ-m lɩm, nɛ ŋyele ŋkɔŋ mɔn-cɔlɔ?” 15  Yesu cosi-i se: “Yele nɛ pɩla mbʋ lɛɛlɛɛyɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna se ɖɩla mbʋ payɩ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ.” Peeɖe eyebi-i kizinuu. 16  Pɛtɛm Yesu lɩm mɩyɩsʋʋ lɛ, ɛlɩɩ lɩm taa kpaagbaa; nɛ na, ɛsɔdaa tʋlɩ, nɛ ɛna Ɛsɔ fezuu, kitikaɣ ɛ-yɔɔ ɛzɩ ehooye yɔ. 17  Ɩna! Nɔɔ nakɛyɛ ɖɔɖɔ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔŋ se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-m yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “Nakaŋ.”
Pʋ-tɔbʋʋ se ɛkaɣ-mɩ taʋ fezuu kiɖeɖeu num nɛ ɛɖɩzɩ-mɩ nɛ miŋ.