Maatiyee 28​:​1-20

  • Pefezi Yesu (1-10)

  • Paha sɔɔjanaa liidiye se pɛcɛtɩ (11-15)

  • Ɛɖʋ-wɛ tʋmɩyɛ se pala tɔmkpɛlɩkɩyaa (16-20)

28  Sabaatɩ wayɩ, tɛʋ paɣzɩ fem kpɩtaʋ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋgʋ wiye lɛ, Maarɩɩ Magdalaa tʋ nɛ Maarɩɩ lɛlʋ, pɔkɔɔ se pana pɩlaʋ.  Nɛ na, tɛtʋ kaañamsaa siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa* tiyiyu kaalɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etii, nɛ ɛkɔɔ epilisi kaaʋ nɛ ɛcaɣ kɩ-yɔɔ.  Ɛ-ɛsɩndaa kaawɛ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ, nɛ e-tokonaa ñahʋlʋmɩ ɛzɩ ɖɔmbɛɛ yɔ.  Ɛɛɛ, feŋiyaa mba paaɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ yɔ pana-ɩ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ peseliɣ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pasɩba yɔ.  Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi halaa se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se ɩwɛɛ nɛ ɩñɩnɩɣ Yesu weyi paakamɩ-ɩ sizika yɔɔ yɔ.  Ɛfɛyɩ cɩnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ efema ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ. Ɩkɔɔ nɛ ɩna lone nɖɩ ɖɩ-taa paahɩzɩ-ɩ yɔ.  Ye mbʋ, iwolo lɛɛ lɛɛ nɛ iheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se efemni sɩɖaa taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩna, ɛɖɛɣ-mɩ nɔɔ Galilee. Ɩkaɣ-ɩ naʋ peeɖe. Ɩna! Ndʋ mɔnkɔm se meheyi-mɩ.”  Peeɖe pakʋyɩnɩ pɩlaʋ yɔɔ lɛɛ lɛɛ, nɛ peseni sɔɔndʋ nɛ taa leleŋ sɔsɔŋ, nɛ powolo pɛkɛdɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa.  Nɛ na, Yesu katɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Mɛnsɛ-mɩ!” Pɔñɔtɩnɩ-ɩ nɛ pakpa ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ paha-ɩ ñamtʋ.* 10  Ðɩnɛ ɛlɛ, Yesu heyi-wɛ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ! Iwolo nɛ iheyi mon-koobiya se powolo Galilee, nɛ pakaɣ-m naʋ peeɖe.” 11  Paawɛ nʋmɔʋ taa lɛ, sɔɔjanaa mba paaɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ wolo tɛtʋ taa nɛ pɛkɛdɩ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa mbʋ payɩ pɩɩlaba yɔ. 12  Nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa pekpeɣlaa nɛ pɔyɔɔdɩ lɛ, paha sɔɔjanaa liidiye pɔɔyɩsɩ sakɩyɛ 13  nɛ peheyi-wɛ se: “Ɩtɔ se: ‘Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔm ɖoo taa nɛ pamɩlɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɛ nɛ ɖiɖou yɔ.’ 14  Nɛ ye tɔm tʋnɛ tɩtalɩ wiyaʋ cɔlɔ yɔ, ɖɩkaɣ-ɩ lɩzʋʋ pɩ-taa, nɛ pɩɩkaɣ cɛyʋʋ se ɩnɩɣzɩ.” 15  Peeɖe pamʋ liidiye pɔɔyɩsɩ nɛ pala ɛzɩ peheyuu-wɛ yɔ, nɛ tɔm ndʋ tɩyɛlɩ Yuuda mba hɛkʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ kʋnɛ. 16  Ɛlɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa 11 wolo Galilee pʋʋ yɔɔ, ɖenɖe Yesu kaaheyi-wɛ se pakatɩ-ɩ yɔ. 17  Pana-ɩ lɛ, paha-ɩ ñamtʋ,* ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ wɛɛ nɛ papɩtɩɣ ɛ-yɔɔ. 18  Yesu ñɔtɩnɩ-wɛ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Paha-m ɖoŋ tɩŋa ɛsɔdaa nɛ tataa. 19  Pʋyɔɔ lɛ, iwolo nɛ ɩla ajɛɛ tɩŋa taa ɛyaa nɛ papɩsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa, ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu pa-hɩɖɛ taa, 20  ɩwɩlɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ tɔm ndʋ payɩ mawɩlɩ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Nɛ ɩna! Mɛwɛ mɩ-cɔlɔ kɩyakɩŋ tɩŋa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* tɛm alɩwaatʋ taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ poluŋ ɛ-tɛɛ.”
Yaa “poluŋ ɛ-tɛɛ.”
Yaa “pɩtalɩ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.