Maatiyee 27​:​1-66

  • Paɖʋzɩ Yesu Pilaatɩ nesi tɛɛ (1, 2)

  • Yudaasɩ ɖɩ ɛ-tɩ nimiye (3-10)

  • Yesu wɛ Pilaatɩ ɛsɩndaa (11-26)

  • Powoŋi-i ɛyaa ɛsɩndaa (27-31)

  • Pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ Goligota (32-44)

  • Yesu sɩm (45-56)

  • Yesu pimtu (57-61)

  • Paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ kpam (62-66)

27  Tɛʋ fem tanaŋ tɛɛ lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa tɩŋa nɛ samaɣ taa ɛzʋtʋyaa pekpeɣli se pɔyɔɔdɩ ɛzɩma pala nɛ pakʋ Yesu yɔ.  Pɔhɔkɩ-ɩ nimee nɛ pɩtɛ lɛ, powoni-i nɛ paɖʋzɩ wiyaʋ Pilaatɩ nesi tɛɛ.  Nɛ Yudaasɩ weyi ɛlɩ Yesu wayɩ yɔ, ɛnawa se pɛsɛtɩ tɔm se pakʋʋ-ɩ lɛ, pɩcɛyɩ-ɩ siŋŋ nɛ ɛpɩsɩnɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30 nzɩ nɛ ɛcɛlɩ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa,  nɛ ɛtɔ se: “Malabɩ kɩwɛɛkɩm alɩwaatʋ ndʋ manɖʋzɩ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ calɩm mi-nesi tɛɛ yɔ.” Pekitini-i se: “Pɩna-ɖʋ le? Ñɔ-cɔlɔ lɛ!”  Peeɖe ɛlɔ liidiye pɔɔyɩsɩ templo taa nɛ ɛɖɛɛ. Nɛ ewolo nɛ ɛɖɩ ɛ-tɩ nimiye.  Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa kpaɣ liidiye pɔɔyɩsɩ nzɩ nɛ pɔtɔ se: “Paɣtʋ ɛɛhaɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩɖʋ-sɩ liidiye koozaɣ kiɖeɖeɣa taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ calɩm liidiye.”  Pɔyɔɔdaa nɛ panɩɩnɩ ɖama nɛ pɩtɛ lɛ, pakpaɣ liidiye nɖɩ nɛ payabɩnɩ cʋʋ mayʋ hayɩm se pɩkɛ ɖenɖe pepiŋ agɔma yɔ.  Pʋyɔɔ paya hayɩm mbʋ se Calɩm Hayɩm nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ kʋnɛ.  Ðɩnɛ ɛlɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ Yereemii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla. Ndʋ yɔ: “Nɛ pakpaɣ liidiye pɔɔyɩsɩ 30, nzɩ paaɖʋ ɛyʋ yɔɔ yɔ, ɛyʋ weyi Izrayɛɛlɩ piya taa nasɩyɩ ɖʋ ɛ-yɔɔ liidiye yɔ, 10  nɛ payabɩnɩ cʋʋ mayʋ hayɩm, ɛzɩ Yehowa* kaaɖʋʋ-m paɣtʋ yɔ.” 11  Powoni Yesu wiyaʋ cɔlɔ, nɛ wiyaʋ pɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Yuuda mba Wiyaʋ yaa we?” Yesu cosi-i se: “Ña-maɣmaɣ ñɔtɔŋnɩ mbʋ.” 12  Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa pɛwɛɛ nɛ pakʋʋ ɛ-tɔm lɛ, eticosi natʋyʋ. 13  Nɛ Pilaatɩ pɔzɩ-ɩ se: “Ŋŋnɩɣ aseɣɖe tɔm sakɩyɛ ndʋ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ?” 14  Ɛlɛ eticosi-i natʋyʋ, paa tɔm kʋɖʋmtʋ maɣmaɣ, piyeba nɛ pɩɖɩɣzɩ wiyaʋ siŋŋ. 15  Paa paska kazandʋ ndʋ lɛ, pɩɩkɛnɩ wiyaʋ sɔnzɩ se eyele salaka tʋ nɔɔyʋ, weyi ɛyaa samaɣ sɔɔlaa yɔ. 16  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, abalʋ weyi payaɣ se Baraabaasɩ nɛ ɛyaa sɩmɩ-ɩ camɩyɛ ɛ-kañatʋ lakasɩ yɔɔ yɔ, ɛɛwɛ salaka taa. 17  Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pa-tɩŋa pekpeɣlaa lɛ, Pilaatɩ pɔzɩ-wɛ se: “Anɩ ɩsɔɔlaa se meyebi-mɩ, Baraabaasɩ yaa Yesu weyi ɛyaa yaɣ se Krɩstʋ yɔ?” 18  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Pilaatɩ kaanawa se ɛsɩsɛmɩyɛ yɔɔ pakpa-ɩ nɛ paɖʋzɩ e-nesi tɛɛ. 19  Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɛɛcaɣ tɔm ɖɩhʋyɛ yɔ, ɛ-halʋ tiyaa se peheyi-i se: “Taala nabʋyʋ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ ɛnʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔnɔ, malabɩ kʋñɔŋ siŋŋ ɛ-yɔɔ ɖoziye taa.” 20  Ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ ɛzʋtʋyaa peseɣti ɛyaa samaɣ se kɔpɔzɩ se peyele Baraabaasɩ, ɛlɛ pakʋ Yesu. 21  Wiyaʋ tasɩ-wɛ pɔzʋʋ se: “Pa-naalɛ pa-taa lɛ, anɩ ɩsɔɔlaa se meyele?” Pocosi-i se: “Baraabaasɩ.” 22  Pilaatɩ pɔzɩ-wɛ se: “Ye mbʋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se mala Yesu weyi ɛyaa yaɣ se Krɩstʋ yɔ?” Pa-tɩŋa pocosi-i se: “Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” 23  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ? Kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛlaba?” Pɛwɛɛ nɛ pɛtɛzɩɣ kubusi mabʋ se: “Kamɩ-ɩ sizika yɔɔ!” 24  Pilaatɩ nawa se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nabʋyʋ, nɛ ñam ñam lakasɩ wɛɛ nɛ sɩtɛzɩɣ kpaʋ ɖoŋ lɛ, ɛkpaɣ lɩm nɛ ɛsaŋ e-nesi ɛyaa samaɣ ɛsɩndaa nɛ ɛtɔ se: “Me-nesi fɛyɩ ɛyʋ ɛnɛ ɛ-calɩm taa. Mɩ-maɣmaɣ mɩ-cɔlɔ lɛ.” 25  Ðɩnɛ ɛlɛ, ɛyaa samaɣ tɩŋa heyi-i se: “Ɛ-calɩm ɛkɔɔ ɖa nɛ ɖe-piya ɖɔ-yɔɔ.” 26  Peeɖe eyebi-kɛ Baraabaasɩ, ɛlɛ ɛha nɔɔ nɛ polu Yesu agbazɛɛ nɛ ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ se pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. 27  Ðɩnɛ ɛlɛ wiyaʋ sɔɔjanaa kpaɣ Yesu nɛ powoni-i wiyaʋ ɖɩɣa taa nɛ pekpeɣli sɔɔjanaa tɩŋa ɛ-cɔlɔ. 28  Nɛ pɔhɔzɩ e-toko lɛ, posuu-i toko sɔsɔʋ kɩsɛɛmʋʋ cɩɩɩ, 29  nɛ palʋʋ sɔɔ awiya hulaɣ nɛ papam-kɛ ɛ-ñʋʋ taa nɛ paɖʋzɩ e-nesi kɩbanzɩ tɛɛ ɖaʋ nakʋyʋ.* Nɛ poluŋuu ɛ-ɛsɩndaa nɛ powoŋuu-i nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩsɛ-ŋ,* Yuuda mba Wiyaʋ!” 30  Nɛ pɔtɔ ɛ-yɔɔ ndaatʋ nɛ pamʋ e-nesi tɛɛ ɖaʋ nɛ papaɣzɩ ɛ-ñʋʋ taa mabʋ. 31  Nɛ pɛtɛmɩ-ɩ woŋuu lɛ, pɔhɔzɩ ɛ-yɔɔ toko sɔsɔʋ nɛ posuu-i e-tokonaa kɩtɩnaa nɛ powoni-i se pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. 32  Palɩɣaɣ lɛ, pana Siirɛɛnɩ abalʋ nɔɔyʋ payaɣ-ɩ se Siimɔɔ. Nɛ pakpa-ɩ nɛ ɖoŋ se ɛhɔɔlɩ Yesu nazɩm sizika.* 33  Nɛ patalɩ lone nɖɩ payaɣ se Goligota, pʋ-tɔbʋʋ se Ñʋmbɔɔyaɣ Lone yɔ ɖɩ-taa lɛ, 34  paha-ɩ vɛɛ ŋgʋ pesidi kɩ-taa kɔyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ñaŋ yɔ se ɛñɔɔ; ɛlɛ ɛɖɩŋ-kʋ lɛ, ekizi se ɛɛñɔʋ. 35  Pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ lɛ, pɔlɔ piye nɛ patayɩ ɖama e-tokonaa kɩtɩnaa, 36  nɛ pacaɣ peeɖe nɛ pɛwɛɛ paɖaŋɩɣ ɛ-yɔɔ. 37  Pama ɖɔɖɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pakʋ-ɩ yɔ nɛ paka ɛ-ñʋʋ yɔɔ, ndʋ yɔ se: “Yesu, Yuuda mba Wiyaʋ kɔyɔ.” 38  Nɛ paakam mɩlaa sɔsaa naalɛ sizikasɩ yɔɔ ɛ-cɔlɔ, kʋɖʋm e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ kʋɖʋm ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ. 39  Nɛ mba pɛɖɛɣaɣ yɔ, pɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ pekpiɣyiɣ pa-ñʋŋ 40  nɛ pɔtɔŋ se: “Ña weyi ŋŋtɔm se ŋyɔkʋʋ templo nɛ ŋkpaɣ kɩyakɩŋ naadozo nɛ ŋmanɩ-kʋ yɔ, ya ña-maɣmaɣ ña-ñʋʋ lɛ! Ye ŋkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ yɔ, tii nazɩm sizika* yɔɔ!” 41  Mbʋ ɖɔɖɔ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ ɛzʋtʋyaa papaɣzɩ-ɩ woŋuu nɛ pɔtɔŋ se: 42  “Ɛyabɩ lalaa ñʋʋ; ɛɛpɩzɩɣ se ɛya ɛ-maɣmaɣ ɛ-ñʋʋ! Ɛkɛ Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ; lɛɛlɛɛyɔ lɛ, etii nazɩm sizika* yɔɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩkaɣ ɛ-yɔɔ tisuu. 43  Ɛta Ɛsɔ liu; ye ɛlɛ ɛsɔɔlɩ-ɩ yɔ, ɛya ɛ-ñʋʋ lɛ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛtɔm se: ‘Mɛnkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.’” 44  Halɩ mɩlaa sɔsaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ sizikasɩ yɔɔ yɔ, pɛwɛɛ nɛ patʋʋ-ɩ ɖɔɖɔ. 45  Kpaɣnɩ ñɩɣyʋʋ loɖo* ñɩŋgʋ yɔɔ lɛ, cɩkpɛndʋʋ yu tɛtʋ tɩŋa taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ñɩɣyʋʋ nakʋ* ñɩŋgʋ yɔɔ. 46  Pɩtalɩ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ nakʋ ñɩŋgʋ yɔɔ mbʋ yɔ lɛ, Yesu ma kubuka sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛtɔ se: “Elii, Elii, lamaa sabakɩtanii?” pʋ-tɔbʋʋ se: “Mɛ-Ɛsɔ, mɛ-Ɛsɔ, ɛbɛ yɔɔ ŋlɔ-m?” 47  Mba paasɩŋ peeɖe yɔ, panɩ mbʋ lɛ, pa-taa nabɛyɛ paɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Abalʋ ɛnɛ ɛwɛɛ nɛ ɛyaɣ Eliya.” 48  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, pa-taa kʋɖʋm se nɛ ɛkpaɣ kʋca nɛ elii-kʋ vɛɛ ŋgʋ kɩwɛ ñɩmɩŋ yɔ kɩ-taa, nɛ ɛtʋʋ-kʋ ɖaʋ yɔɔ nɛ ɛcɛlɩ-ɩ se ɛsɔyɩ. 49  Ɛlɛ pɩkazɩ mba yɔ, pɔtɔŋ se: “Iyebi-i! Iyele nɛ ɖɩna se Eliya kɔŋ nɛ ɛya ɛ-ñʋʋ na.” 50  Yesu tasɩ mabʋ kubuka sɔsɔɔ nakɛyɛ nɛ etisi fezuu. 51  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, kooka kiɖeɖeɣa taa pɩsaʋ cɩyɩ nabʋlɛ taa kpaɣnɩ hayo nɛ pitii pɩ-tɛɛ, nɛ tɛtʋ ñamsɩ, nɛ kaaŋ ya. 52  Nɛ pɩlaŋ* kuli, nɛ ɛyaa kiɖeɖema mba paaɖo sɩm taa yɔ, pɩlɩzɩ pa-taa sakɩyɛ tomnasɩ awayɩ 53  nɛ ɛyaa sakɩyɛ na-sɩ. (Nɛ ɛyaa mba palɩɣaɣnɩ pɩlaŋ yɔɔ e-femtu wayɩ yɔ, pasʋʋ tɛtʋ kiɖeɖetu taa). 54  Ɛlɛ sɔɔja sɔsɔ nɛ mba ɛ nɛ wɛ paɖaŋaɣ Yesu yɔɔ yɔ pana tɛtʋ ñamsʋʋ nɛ mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ nɛ pɔtɔ se: “Toovenim taa lɛ, ɛnɛ ɛɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” 55  Nɛ halaa sakɩyɛ kaasɩŋ poliŋ taa nɛ pɔcɔŋna, mba paatɩŋ Yesu wayɩ kpaɣnɩ Galilee nɛ paɖʋʋ-ɩ lɩm yɔ; 56  pa-taa kɛlɛ, Maarɩɩ Magdalaa tʋ nɛ Yakubu nɛ Yosɛɛsɩ po-ɖoo Maarɩɩ, nɛ Zebedee pɩyalaa ɖoo. 57  Nɛ ɖanaɣ ɖanaa lɛ, Ariimatee abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ kɔɔ, payaɣ-ɩ se Yosɛɛfʋ, nɛ ɛɛpɩsɩ ɖɔɖɔ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ. 58  Abalʋ ɛnʋ, ewolo Pilaatɩ cɔlɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ Yesu tomnaɣ. Nɛ Pilaatɩ ha nɔɔ se pɛcɛlɩ-ɩ kɛ. 59  Yosɛɛfʋ kpaɣ tomnaɣ nɛ ɛhɔkɩ-kɛ pɩsaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩwɛ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ kɩ-taa, 60  nɛ ɛhɩzɩ-kɛ ɛ-pɩlaʋ* kɩfalʋʋ ŋgʋ eehuyi-kʋ kaaʋ taa yɔ kɩ-taa. Nɛ epilisi kaaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ nɛ ɛɖɩɣ pɩlaʋ* nɔɔ lɛ, ɛɖɛɛ. 61  Ɛlɛ Maarɩɩ Magdalaa tʋ nɛ Maarɩɩ lɛlʋ pɛwɛɛ peeɖe, nɛ pacaɣ pɩlaʋ ɛsɩndaa. 62  Tɛʋ fema lɛ, pʋ-tɔbʋʋ se Sabaatɩ ñɔɔzʋʋ wayɩ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Farɩsɩ mba pekpeɣli Pilaatɩ ɛsɩndaa, 63  nɛ pɔtɔ se: “Ðajaa, ɖɩtɔzʋʋ se cɛtɩyʋ ɛnʋ, ɛɛyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛnɩ ɛ-ɛsa yɔ se: ‘Kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ, mankaɣ fem.’ 64  Pʋyɔɔ lɛ, ha nɔɔ nɛ paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ naadozo ñɩŋgʋ wiye, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩtaakɔɔ nɛ pamɩlɩ-ɩ nɛ peheyi ɛyaa se: ‘Efemni sɩɖaa taa!’ Ðɩnɛ ɛlɛ, kɛdɛzaɣ cɛtɩm pʋnɛ, pɩkaɣ kɩlʋʋ kajalaɣ ñɩmbʋ.” 65  Pilaatɩ heyi-wɛ se: “Ðaŋɩyaa kɔyɔ. Ɩkpaɣ-wɛ nɛ powolo paɖaŋ kɩ-yɔɔ ɛzɩ ɩsɔɔlʋʋ yɔ.” 66  Peeɖe powoba nɛ pataaɖɩ kaaʋ ŋgʋ paaɖɩɣ pɩlaʋ nɔɔ yɔ nɛ pasɩɩ sɔɔjanaa se paɖaŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “kañɩŋgbayaɣ nakɛyɛ.”
Yaa “Ðɩsamɩ-ŋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Yaa “pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”