Maatiyee 26​:​1-75

  • Cɔjɔnaa labɩ nɔɔ se pakʋ Yesu (1-5)

  • Papɩyɩ sɔzɩŋ num Yesu yɔɔ (6-13)

  • Kɛdɛzaɣ Paska nɛ Yesu wayɩ lɩʋ (14-25)

  • Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ ɖʋʋ (26-30)

  • Yesu yɔɔdaa se Pɩyɛɛrɩ kaɣ-ɩ kizuu (31-35)

  • Yesu tɩmɩ Jɛtɩsemaanee (36-46)

  • Pakpa Yesu (47-56)

  • Pahʋnɩ Yesu tɔm Sahedrɛɛ ɛsɩndaa (57-68)

  • Pɩyɛɛrɩ kizi Yesu (69-75)

26  Nɛ Yesu tɛm tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ yɔɔdʋʋ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se:  “Ɩnawa se pɩkazɩ kɩyakɩŋ naalɛ se pɔtɔɔ Paska, nɛ pakaɣ ɛyʋ Pɩyalʋ kpaʋ nɛ pɛcɛlɩ nɛ pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ.”  Ðɩnɛ ɛlɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ samaɣ taa ɛzʋtʋyaa pekpeɣli cɔjɔ sɔsɔ weyi payaɣ se Kayifu yɔ ɛ-kadaɣ taa,  nɛ pala nɔɔ se patɩŋnɩ ajitu nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pakpa Yesu nɛ pakʋ-ɩ.  Ɛlɛ, paawɛɛ nɛ pɔtɔŋ se: “Pɩtaakɛ kazandʋ wiye, se pɩtaala nɛ pɩkɔnɩ ñam ñam lakasɩ ɛyaa samaɣ taa.”  Yesu kaawɛ Betaanii, canaɣ Siimɔɔ ɖɩɣa taa lɛ,  halʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-ɩ, ɛɖɔkɩ alɩbaatɩrɩ fiɣa nakɛyɛ nɛ ka-taa nɛ sɔzɩŋ num mbʋ pɩwɛ liidiye siŋŋ yɔ, nɛ ɛpaɣzɩ-pʋ pɩyʋʋ Yesu ñʋʋ taa alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ kaawɛɛ nɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ* yɔ.  Tɔmkpɛlɩkɩyaa na mbʋ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ nɛ pɔtɔ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɛwɛɛkɩɣ num mbʋ?  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ papɩzaɣ se pɛpɛdɩ-pʋ liidiye sɔsɔɖɛ nɛ paha-ɖɩ kʋñɔndɩnaa.” 10  Yesu na mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩcaɣ halʋ ɛnʋ tɔm? Ɛlabɩ-m lakasɩ kɩbanzɩ. 11  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋñɔndɩnaa lɛ, pɛwɛ mɩ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa, ɛlɛ ma lɛ maakaɣ wɛʋ mɩ-cɔlɔ paa ɛzɩmtaa. 12  Alɩwaatʋ ndʋ halʋ ɛnʋ ɛpɩyɩ sɔzɩŋ num mbʋ mon-tomnaɣ yɔɔ yɔ, ɛlabɩ mbʋ se ɛñɔɔzɩ men-pimtu. 13  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se paa le posusuu tɔm kɩbandʋ tʋnɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, mbʋ halʋ ɛnɛ ɛlaba yɔ, pakaɣ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se pɔtɔzɩnɩ ɛ-yɔɔ.” 14  Ðɩnɛ ɛlɛ Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm, weyi payaɣ se Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ yɔ, ewolo cɔjɔnaa ñʋndɩnaa cɔlɔ 15  nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩkaɣ-m cɛlʋʋ nɛ manɖʋzɩ-ɩ mi-nesi tɛɛ?” Peheyi-i se pahaɣ-ɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30. 16  Nɛ kpaɣnɩ mbʋ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ se ɛɖʋzɩ-ɩ pe-nesi tɛɛ. 17  Kpɔnʋ ŋgʋ kɩ-taa patɩɖʋ lɔlɔm yɔ, kɩ-kazandʋ kajalaɣ kɩyakʋ ñɩŋgʋ wiye lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ Yesu cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Le ŋñɩnɩɣ se ɖɩñɔɔzɩ-ŋ nɛ ŋtɔɔ Paska?” 18  Ɛtɔ se: “Iwolo tɛtʋ taa Akele cɔlɔ nɛ iheyi-i se: ‘Wɩlɩyʋ tɔŋ se: “Ma-alɩwaatʋ* ñɔtaa; ma nɛ mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɩkaɣ tɔɔʋ Paska ña-ɖɩɣa taa.”’” 19  Peeɖe tɔmkpɛlɩkɩyaa laba ɛzɩ Yesu heyuu-wɛ yɔ nɛ pɔñɔɔzɩ Paska. 20  Ðanaɣ ɖanaa lɛ, ɛcaɣ taabɩlɩ yɔɔ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 12. 21  Pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ lɛ, ɛtɔ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se mɩ-taa kʋɖʋm kaɣ ma-wayɩ lɩʋ.” 22  Pa-laŋɩyɛ wɛɛkɩ siŋŋ nɛ pa-taa paa weyi lɛ, ɛpaɣzɩ-ɩ heyuu se: “Kɩbaɣlʋ, pɩtɩkɛ ma, yaa we?” 23  Ekitini-wɛ se: “Weyi ma nɛ ɩ ɖitisiɣ nesi ñanaɣ taa yɔ, ɛnʋ kɛnɩ weyi ɛkaɣ ma-wayɩ lɩʋ yɔ. 24  Toovenim lɛ, ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɛɣ ɛzɩ pamaʋ ɛ-tɔm yɔ, ɛlɛ pɩtɔɔ ɛyʋ weyi pɩtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pakpa ɛyʋ Pɩyalʋ yɔ! Ye pataalʋlɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ, pɩɩkɩlɩ-ɩ ɖeu.” 25  Yudaasɩ weyi ɛkaɣ ɛ-wayɩ lɩʋ yɔ, eheyi-i se: “Raabi, pɩtɩkɛ ma, yaa we?” Yesu cosi-i se: “Ña-maɣmaɣ ñɔyɔɔdɩna.” 26  Pɛwɛɛ nɛ pɔtɔkɩ lɛ, Yesu kpaɣ kpɔnʋ, nɛ ɛwazɩ kɩ-yɔɔ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛpɛlɩ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛtɔ se: “Ɩmʋ nɛ ɩtɔɔ. Pʋnɛ pɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ.” 27  Nɛ ɛkpaɣ kɔpʋ nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ, nɛ ɛtɔ se: “Mɩ-tɩŋa payɩ ɩñɔɔ, 28  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋnɛ pɩsɩŋnɩ man-calɩm mbʋ pɩkɛ ‘ɛgbɛyɛ calɩm,’ mbʋ pakaɣ kpɛdʋʋ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ se pekpeɣ-wɛ pa-kɩwɛɛkɩm yɔ. 29  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se: Maakaɣ tasʋʋ ñɔʋ vɛɛ kʋnɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ ma nɛ mɩ ɖɩkaɣ ñɔʋ vɛɛ kɩfalʋʋ man-Caa Kewiyaɣ taa yɔ.” 30  Nɛ pɛtɛm samtʋ hendu* teu lɛ, palɩɩ nɛ powolo Oliivi Pʋʋ yɔɔ. 31  Nɛ Yesu heyi-wɛ se: “Mɩ-tɩŋa payɩ pɩkaɣ-mɩ tuuluu mɔ-yɔɔ ɖoo anɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamawa se: ‘Mankaɣ mabʋ ninɖiɣyu, nɛ heŋ ewiɖe kaɣ mɩzʋʋ.’ 32  Ɛlɛ men-femtu wayɩ lɛ, mankaɣ-mɩ ɖɛʋ nɔɔ Galilee.” 33  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ cosi-i nɛ ɛtɔ se: “Paa pituuluu lalaa ñɔ-yɔɔ yɔ, ma lɛ pɩɩkaɣ-m tuuluu kpa!” 34  Yesu heyi-i se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-ŋ se ɖoo anɛ a-taa, pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo lɛ, ŋkaɣ-m kizuu tam nabudozo.” 35  Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Halɩ paa pɩwɛɛ se ma nɛ ŋ ɖɩsɩ yɔ, maakaɣ-ŋ kizuu kpa.” Tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa tɩŋa ɖɔɖɔ heyi-i tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ. 36  Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa powolo lone nɖɩ payaɣ se Jɛtɩsemaanee yɔ ɖɩ-taa, nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩcaɣ cɩnɛ nɛ mowolo ɛsɩndaa peeɖe yɔ nɛ mantɩmɩ.” 37  Nɛ ɛkpɛndɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Zebedee pɩyalaa naalɛ, nɛ ɛpaɣzɩ nɩʋ siziŋ nɛ ɛnɩɣzɩɣ siŋŋ. 38  Nɛ eheyi-wɛ se: “Mɛwɛɛ* nɛ manɩɣ siziŋ siŋŋ nɛ halɩ pɩtalɩ sɩm taa. Ɩcaɣ cɩnɛ nɛ ɩsɩnɩ-m feŋuu.” 39  Nɛ etuzi ɛ-tɩ nɛ ɛsɩndaa pazɩ lɛ, ɛtɔlɩ nɛ ɛpa ɛ-ɛsa nɛ tɛtʋ nɛ ɛtɩmɩ nɛ ɛtɔ se: “Man-Caa, ye pɩsaŋ yɔ, yele nɛ kɔpʋ kʋnɛ kɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ. Ɛlɛ pɩtaakɛ ɛzɩ mɔnsɔɔlʋʋ yɔ, ɛlɛ ɛzɩ ŋsɔɔlʋʋ yɔ.” 40  Ɛpɩsɩ nɛ ɛkɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ peɖiɣni ɖou, nɛ ɛpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Ɩtɩpɩzɩ nɛ ɩsɩnɩ-m feŋuu ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ na? 41  Ɩwɛɛ feŋuu yɔɔ nɛ ɩwɛɛ adɩma yɔɔ, se pɩsa nɛ ɩtaatɔlɩ takɩm taa. Toovenim taa lɛ, fezuu wɛ ɖoŋ* ɛlɛ tomnaɣ wɛnɩ ɛjandʋ.” 42  Ɛtasɩ wobu nabʋlɛ ɖeɖe nɛ ɛtɩmɩ se: “Man-Caa, ye pɩɩsaŋ se kɔpʋ kʋnɛ kɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ nɛ mantɩñɔɔ-kʋ yɔ, yele nɛ ñɔ-sɔɔlɩm la.” 43  Nɛ ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛkɔɔ nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ peɖiɣni ɖou, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖom kaahɔkɩ pɛ-ɛsa. 44  Peeɖe eyebi-wɛ, nɛ ɛɖaɣnɩ wobu nɛ ɛtɩmɩ tozo ɖeɖe, nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ. 45  Pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ ɛkɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ iɖiɣni ɖou nɛ ɩhɛzɩɣ! Ɩna! Ñɩɣyʋʋ ñɔtaa se pakpa ɛyʋ Pɩyalʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm laɖaa nesi tɛɛ. 46  Ɩkʋyɩ nɛ ɖɩɖɛɛ. Ɩna! Weyi ɛlɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛñɔtaa.” 47  Eɖiɣni yɔɔdʋʋ lɛ, na, Yudaasɩ, Hiu nɛ Naalɛ taa kʋɖʋm kɔɔ, ɛ nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, kɔɖɔkɩ laɣɖa* nɛ ɖaŋ; cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ samaɣ taa ɛzʋtʋyaa kaatiyini-kɛ. 48  Nɛ weyi ɛlɩɣaɣ ɛ-wayɩ yɔ, ɛɛha-wɛ yʋsaɣ nakɛyɛ nɛ ɛtɔ se: “Weyi mamʋzʋʋ ɛ-lɩkpaɣzaɣ yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ; ɩkpa-ɩ.” 49  Nɛ ɛɖɔ nɛ ewolo Yesu yɔɔ kpaagbaa nɛ ɛtɔ se: “Mɛnsɛ-ŋ, Raabi!” nɛ ɛmʋzɩ ɛ-lɩkpaɣzaɣ yɔɔ. 50  Ɛlɛ Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Taabalʋ, ɛbɛ yɔɔ ŋkɔm cɩnɛ?” Ðɩnɛ ɛlɛ pɔɖɔ nɛ powolo Yesu yɔɔ nɛ pesezi nesi nɛ pakpa-ɩ. 51  Ɛlɛ na, mba pa nɛ Yesu paawɛɛ yɔ, pa-taa kʋɖʋm sezi e-nesi nɛ ɛkpɛɛ ɛ-laɣɖɛ* nɛ elo cɔjɔ sɔsɔ yom nɛ ɛsɛtɩ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ. 52  Nɛ Yesu heyi-i se: “Pɩsɩnɩ ña-laɣɖɛ* ɖi-lone taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pa-tɩŋa payɩ pakpakɩɣ laɣɖɛ lalaa yɔɔ yɔ, pakaɣ sɩbɩnʋʋ laɣɖɛ. 53  Yaa ŋmaɣzɩɣ se maapɩzɩɣ nɛ mɔnpɔzɩ man-Caa se ɛha-m alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ pɩcɛzɩ tikasɩ 12 yaa we? 54  Ye malabɩ mbʋ, Masɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ se pɩwɛɛ se pɩla mbʋ yɔ, ɛzɩma sɩ-taa tɔm kaɣ labʋ?” 55  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, Yesu heyi ɛyaa samaɣ se: “Ɛzɩ mɩlʋ sɔsɔ nɔɔyʋ mɛnkɛnaa nɛ ɩkɔŋ ma-wayɩ se ɩkpa-m nɛ laɣɖa* nɛ ɖaŋ na? Paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, mancakaɣ templo taa nɛ mawɩlɩɣ tɔm, ɛlɛ ɩtɩkpa-m. 56  Ɛlɛ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, pɩlaba se pɩsa nɛ tɔm ndʋ nayaa kaamawa* yɔ, tɩla.” Ðɩnɛ ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋa se nɛ peyebi-i. 57  Mba pakpa Yesu yɔ powoni-i cɔjɔ sɔsɔ Kayifu tɛ, ɖenɖe paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ ɛzʋtʋyaa paakpeɣlaa yɔ. 58  Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ wɛɛ nɛ ɛtɩŋɩɣ ɛ-wayɩ ɖooo poliŋ taa, nɛ ɛtalɩ cɔjɔ sɔsɔ ɖɩɣa kadaɣ taa, nɛ ɛsʋ pɩ-taa lɛ, ɛcaɣ ɖɩɣa taa tʋmlaɖaa cɔlɔ se ɛna mbʋ pɩtɛŋna yɔ. 59  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ Sahedrɛɛ* taa mba tɩŋa wɛɛ nɛ pañɩnɩɣ cɛtɩm aseɣɖe tɔm Yesu yɔɔ se pɩsa nɛ pakʋ-ɩ. 60  Ɛlɛ petihiɣ natʋyʋ, ŋgʋ cɛtɩm aseɣɖe tɩnaa sakɩyɛ kaakɔma. Pʋwayɩ lɛ, naalɛ kɔɔ 61  nɛ pɔtɔ se: “Abalʋ ɛnɛ ɛɛtɔm se: ‘Manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔkɩ templo nɛ manɖaɣnɩ-kʋ maʋ kɩyakɩŋ naadozo taa.’” 62  Peeɖe cɔjɔ sɔsɔ kʋyaa nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋŋcosuu natʋyʋ yaa we? Ŋŋnɩɣ aseɣɖe tɔm ndʋ abalaa panɛ pɛwɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ñɔ-yɔɔ yɔ?” 63  Ɛlɛ Yesu su ɖiɣ ɖiɣ. Nɛ cɔjɔ sɔsɔ heyi-i se: “Mɔnpɔzʋʋ-ŋ se ŋɖuuni Ɛsɔ ɛsadʋ nɛ ŋheyi-ɖʋ ye ñɛkɛnɩ Krɩstʋ, Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ!” 64  Yesu cosi-i se: “Ña-maɣmaɣ ñɔyɔɔdɩnɩ-tʋ. Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩkaɣ naʋ ɛyʋ Pɩyalʋ, ɛcaɣ Ɛsɔ Ðoŋ tʋ nesi kɩbanzɩ yɔɔ, nɛ ɛkɔŋ ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ.” 65  Nɛ cɔjɔ sɔsɔ cɩyɩ e-tokonaa kɩtɩnaa nɛ ɛtɔ se: “Ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ! Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtasɩɣ ñɩnʋʋ aseɣɖe tɩnaa yɔ? Ɩna! Lɛɛlɛɛyɔ ɩnɩ ɛzɩma ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ. 66  Suwe ɩmaɣzɩɣ?” Pocosi se: “Ɛmʋnɩ sɩm.” 67  Nɛ pɔtɔ ndaatʋ ɛ-ɛsɩndaa nɛ pamabɩ-ɩ ŋgulumee. Lalaa cɛbɩ-ɩ kadanzɩ, 68  nɛ pɔtɔŋ se: “Krɩstʋ, ye ŋkɛ nayʋ yɔ, heyi-ɖʋ nɛ ɖɩna, amabɩ-ŋ?” 69  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Pɩyɛɛrɩ kaacaɣ awayɩ, kadaɣ taa, nɛ pɛlɛ lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-i se: “Ña ɖɔɖɔ ŋŋwɛ Yesu Galilee tʋ cɔlɔ!” 70  Ɛlɛ ɛkpɛzɩ pa-tɩŋa pɛ-ɛsɩndaa nɛ ɛtɔ se: “Maasɩŋ mbʋ pɩ-tɔm ŋɖiɣni yɔɔdʋʋ yɔ.” 71  Ɛlɩ nɔnɔɔ taa lɛ, pɛlɛ nɔɔyʋ tasɩ-ɩ naʋ nɛ eheyi mba pɛwɛ peeɖe yɔ se: “Abalʋ ɛnɛ ɛɛwɛ Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ cɔlɔ.” 72  Ɛtasɩ kpɛzʋʋ nɛ eɖuu se: “Maasɩŋ abalʋ ɛnʋ!” 73  Pɩlabɩ pazɩ lɛ, mba paasɩŋ peeɖe yɔ pɔñɔtɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ peheyi-i se: “Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkɛ pa-taa nɔɔyʋ ɖɔɖɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ñɔ-yɔɔdaɣ wɩlɩɣnɩ mbʋ.” 74  Nɛ ɛpaɣzɩ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ lɔʋ nɛ eɖuki nɛ ɛtɔŋ se: “Maasɩŋ abalʋ ɛnʋ!” Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, kalɩmaʋ koo. 75  Nɛ Pɩyɛɛrɩ tɔzɩ tɔm ndʋ Yesu kaaheyi-i yɔ tɩ-yɔɔ, ndʋ yɔ: “Pʋcɔ nɛ kalɩmaʋ koo lɛ, ŋkaɣ-m kizuu tam nabudozo.” Nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ewii siŋŋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “ɛlɛ kaacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Yaa “Alɩwaatʋ ndʋ paɖʋ-m yɔ.”
Yaa “keɣsi.”
Yaa “Man-kalɩzaɣ wɛɛ.”
Yaa “fezuu sɔɔlaa.”
Yaa “abalɩsɩsɩ.”
Yaa “ɛ-abalɩsɩɣa.”
Yaa “ña-abalɩsɩɣa.”
Yaa “abalɩsɩsɩ.”
Yaa “tɔm ndʋ masɩ kaayɔɔdaa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.