Maatiyee 25​:​1-46

  • KRƖSTƲ WƐƲ ALƖWAATƲ YƲSAƔ (1-46)

    • Pɛlaa hiu yɔɔ eduuye (1-13)

    • Talaŋwaa yɔɔ eduuye (14-30)

    • Heŋ nɛ pʋŋ (31-46)

25  “Papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɛ pamaɣzɩnɩ pɛlaa* hiu mba pakpaɣ pa-kanɖʋnaa nɛ palɩɩ se pakatɩɣ asɛyʋ walʋ yɔ.  Pa-taa kagbanzɩ kɛ lɔŋsɩnɖaa nɛ kagbanzɩ kɛ kɩmɛlɛmɩŋ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩmɛlɛmɩŋ kpaɣ pa-kanɖʋnaa, ɛlɛ patɩɖɔkɩ num* pɔ-yɔɔ,  piyele nɛ lɔŋsɩnɖaa ñakpaɣ pa-kanɖʋnaa nɛ paɖʋ num po-kokola taa nɛ pɔɖɔkɩ.  Asɛyʋ walʋ taakɔŋ lɔŋ lɛ, ɖom kpaɣ pa-tɩŋa nɛ poɖoo.  Ðoo tayɩ hɛkʋ lɛ, panɩɩ kubuka nakɛyɛ taŋ se: ‘Asɛyʋ walʋ talaa! Ɩlɩɩ nɛ ɩkatɩ-ɩ.’  Peeɖe pɛlaa mba pa-tɩŋa pakʋyaa nɛ pɔñɔɔzɩ pa-kanɖʋnaa.  Kɩmɛlɛmɩŋ heyi lɔŋsɩnɖaa se: ‘Ɩha-ɖʋ mi-num pazɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖa-kanɖʋnaa caɣ ɖem.’  Lɔŋsɩnɖaa cosi-wɛ se: ‘Pʋtɔma yɔ, pɩɩkaɣ ɖa nɛ mɩ talʋʋ. Iwolo mba pɛpɛdɩɣ yɔ pɔ-cɔlɔ nɛ ɩcɛ.’ 10  Powokaɣ num cɛbʋ lɛ, asɛyʋ walʋ talɩ. Pɛlaa mba paañɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pasɩɩ yɔ, pa nɛ ɩ pasʋʋ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa, nɛ paɖɩɣ nɔnɔɔ. 11  Pʋwayɩ lɛ, pɛlaa mba pɩɩkazaa yɔ, patalɩ ɖɔɖɔ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ðajaa, Ðajaa, tʋlɩ-ɖʋ!’ 12  Nɛ ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Meheyiɣ-mɩ toovenim, maasɩŋ-mɩ.’ 13  “Pʋyɔɔ lɛ, ɩwɛɛ nɛ ifeŋiɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ kɩyakʋ nɛ ñɩɣyʋʋ. 14  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ abalʋ nɔɔyʋ weyi ɛcaɣ wobu nʋmɔʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛyaa e-yomaa nɛ ɛtayɩ-wɛ ɛ-ñɩm yɔ. 15  Ɛcɛlɩ kʋɖʋm talaŋwaa* kagbanzɩ, ɛcɛlɩ lɛlʋ talaŋwaa naalɛ, nɛ pɩkazɩ ɛcɛlɩ lɛlʋ talaŋ kʋɖʋmʋʋ; ɛcɛlɩ paa weyi e-ɖoŋ ɖeɖe, nɛ ɛcaŋ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ. 16  Kpaagbaa mbʋ lɛ, weyi ɛmʋ talaŋwaa kagbanzɩ yɔ, ewolo ɛlabɩ-wɛ nɛ tadɩyɛ nɛ pɩsɛɛ-ɩ talaŋwaa kagbanzɩ pɩ-yɔɔ. 17  Weyi ɛmʋ talaŋwaa naalɛ yɔ, ɛla mbʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩsɛɛ-ɩ talaŋwaa naalɛ pɩ-yɔɔ. 18  Ɛlɛ yom weyi ɛmʋ talaŋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke yɔ, ewolo ehuyi pɔʋ tɛtɛɛ nɛ ɛmɛsɩ ɛ-caa liidiye kɩ-taa. 19  “Alɩwaatʋ sakɩyɛ wayɩ lɛ, yomaa mba pa-caa kɔɔ nɛ ɛ nɛ wɛ pala akɔnta. 20  Peeɖe weyi ɛɛmʋ talaŋwaa kagbanzɩ yɔ, ɛkɔma nɛ ɛkpɛndɩnɩ talaŋwaa kagbanzɩ mba pɩɩsɛ-ɩ yɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Caa, ŋŋcɛlɩ-m talaŋwaa kagbanzɩ; na, pɩsɛ-m talaŋwaa kagbanzɩ pɩ-yɔɔ.’ 21  Ɛ-caa heyi-i se: ‘Ŋlabɩ camɩyɛ, yom kɩbanʋ nɛ siɣsiɣ tʋ! Ŋwɛ siɣsiɣ wondu pazɩ taa. Mankaɣ-ŋ lɩzʋʋ se ŋcɔnɩ wondu sakɩyɛ yɔɔ. Sʋʋ ña-caa leleŋ taa.’ 22  Pʋwayɩ lɛ, weyi ɛɛmʋ talaŋwaa naalɛ yɔ, ɛkɔɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Caa, ŋŋcɛlɩ-m talaŋwaa naalɛ; na, pɩsɛ-m talaŋwaa naalɛ pɩ-yɔɔ.’ 23  Ɛ-caa heyi-i se: ‘Ŋlabɩ camɩyɛ, yom kɩbanʋ nɛ siɣsiɣ tʋ! Ŋwɛ siɣsiɣ wondu pazɩ taa. Mankaɣ-ŋ lɩzʋʋ se ŋcɔnɩ wondu sakɩyɛ yɔɔ. Sʋʋ ña-caa leleŋ taa.’ 24  “Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, yom weyi ɛɛmʋ talaŋ kʋɖʋmʋʋ yɔ, ɛkɔɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Caa, manawa se ŋkɛ ɛyʋ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ yɔ, ŋkʋŋ ɖenɖe ŋtiɖuu yɔ nɛ ŋkpeɣliɣ ɖenɖe ŋtɩfalɩ yɔ. 25  Pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpa-m nɛ mowolo mɛmɛsɩ ñɛ-tɛ talaŋ tɛtɛɛ. Ŋgʋ yɔ, mʋ ña-pʋyʋ.’ 26  Ɛ-caa cosi-i nɛ ɛtɔ se: ‘Yom kañatʋ tʋ nɛ feendu tʋ, ŋsɩm mbʋ se mankʋŋ ɖenɖe mantiɖuu yɔ, nɛ menkpeɣliɣ ɖenɖe mantɩfalɩ yɔ, yaa we? 27  Ye mbʋ, pɩɩwɛɛ se ŋwoni me-liidiye nɛ ŋsɩɩ liidiye koozaɣ taa nɛ manpɩsɩɣ lɛ, mamʋ-ɖɩ nɛ ɖɩ-kɛzɛɣa. 28  “‘Pʋyɔɔ lɛ, ɩmʋ talaŋ ɛ-cɔlɔ nɛ ɩcɛlɩ-kʋ weyi ɛwɛnɩ talaŋwaa hiu yɔ. 29  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ haʋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ sakɩyɛ. Ɛlɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, halɩ mbʋ ɛwɛna yɔ, pakaɣ-pʋ mʋʋ ɛ-cɔlɔ. 30  Nɛ ɩlɔ yom maawazɩɣ pʋyʋ ɛnʋ awayɩ cɩkpɛndʋʋ taa. Peeɖe ɛkaɣ wiu nɛ ɛsalɩɣ e-kela.’ 31  “Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ ɛ-samtʋ taa, ɛ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kpeekpe yɔ, ɛkaɣ caɣʋ e-kewiyaɣ kpelaɣ sɔsɔɔ yɔɔ. 32  Ajɛɛ kpeekpe kaɣ kpeɣluu ɛ-ɛsɩndaa, nɛ ɛkaɣ tayʋʋ ɛyaa hɛkʋ taa ɛzɩ ninɖiɣyu tayʋʋ heŋ nɛ pʋŋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. 33  Nɛ ɛkaɣ sɩʋ heŋ e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ, nɛ ɛsɩɩ pʋŋ ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ. 34  “Ðɩnɛ ɛlɛ, Wiyaʋ kaɣ heyuu mba pɛwɛ e-nesi kɩbanzɩ yɔɔ yɔ se: ‘Ɩkɔɔ, mɩ mba man-Caa wazɩ-mɩ yɔ, ɩmʋ Kewiyaɣ ŋga paañɔɔzɩ ɖooo ɛjaɖɛ kiɖe tɛɛ nɛ pasɩɩ-mɩ yɔ nɛ kapɩsɩ mɩ-ñɩm. 35  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ñɔɔsɩ kaawɩ-m nɛ ɩha-m nabʋyʋ nɛ mɔntɔɔ; lɔkɔtʋ kaaɖɛ-m nɛ ɩha-m nabʋyʋ nɛ mɔñɔɔ. Maakɛ ɛgɔm nɛ ɩmʋ-m ɛgɔndʋ camɩyɛ; 36  maawɛ ndaakpeɖe* nɛ isu-m wondu, pɩɩwɩ-m nɛ ɩcɔnɩ mɔ-yɔɔ. Maawɛ salaka taa nɛ ɩkɔɔ ɩna-m.’ 37  Peeɖe ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kaɣ-ɩ cosuu nɛ pɔtɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ, ɛzɩmtaa ɖɩna-ŋ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-ŋ nɛ ɖɩha-ŋ nɛ ŋtɔɔ, yaa lɔkɔtʋ kaaɖɛ-ŋ nɛ ɖɩha-ŋ nabʋyʋ nɛ ŋñɔɔ? 38  Ɛzɩmtaa ɖɩna-ŋ se ŋkɛ ɛgɔm nɛ ɖɩmʋ-ŋ ɛgɔndʋ camɩyɛ, yaa ɖɩna-ŋ ndaakpeɖe nɛ ɖisu-ŋ wondu? 39  Ɛzɩmtaa ɖɩna-ŋ se pɩwɩɣaɣ-ŋ yaa ŋŋwɛ salaka taa nɛ ɖɩkɔɔ ɖɩna-ŋ?’ 40  Wiyaʋ kaɣ-wɛ cosuu nɛ ɛtɔ se: ‘Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɩlabɩ mbʋ mon-koobiya panɛ pa-taa cikpelu nɔɔyʋ yɔ, ma ɩlaba.’ 41  “Nɛ ɛkaɣ heyuu mba pɛwɛ ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ yɔ se: ‘Ɩɖɛɛ mɔ-yɔɔ, mɩ mba pɔlɔ mɩ-yɔɔ nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ yɔ, nɛ iwolo miŋ maatɛŋ weyi pɔñɔɔzaa nɛ pasɩɩ Eleeu nɛ e-tiyiyaa yɔ ɩ-taa. 42  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ñɔɔsɩ kaawɩ-m ɛlɛ ɩtɩha-m nabʋyʋ se mɔntɔɔ; nɛ lɔkɔtʋ kaaɖɛ-m, ɛlɛ ɩtɩha-m nabʋyʋ se mɔñɔɔ. 43  Maakɛ ɛgɔm, ɛlɛ ɩtɩmʋ-m ɛgɔndʋ camɩyɛ; maawɛ ndaakpeɖe, ɛlɛ itisu-m wondu; pɩɩwɩ-m nɛ maawɛ salaka taa, ɛlɛ ɩtɩcɔnɩ mɔ-yɔɔ.’ 44  Peeɖe pakaɣ-ɩ cosuu nɛ pɔtɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ, ɛzɩmtaa ɖɩna-ŋ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ-ŋ, yaa lɔkɔtʋ kaaɖɛ-ŋ, yaa ŋŋkɛ ɛgɔm, yaa ŋŋwɛ ndaakpeɖe, yaa pɩwɩɣaɣ-ŋ, yaa ŋŋwɛ salaka taa nɛ ɖɩtɩɖʋ-ŋ lɩm?’ 45  Nɛ ɛkaɣ-wɛ cosuu nɛ ɛtɔ se: ‘Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɩtɩla mbʋ ɛyaa panɛ pa-taa cikpelu nɔɔyʋ yɔ, ma ɩtɩla mbʋ.’ 46  Ɛyaa panɛ, pakaɣ wobu ɖɩzʋʋ maatɛŋ taa, ɛlɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa ñowolo wezuu maatɛŋ taa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “pɛlaa mba paasɩŋ abalaa yɔ.”
Pɩɩkɛ num mbʋ palabɩnɩ oliivi pee nɛ paɖʋʋ kanɖʋnaa taa caanaʋ taa yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “mantaawɛɛnɩ wondu sakɩyɛ.”