Maatiyee 24​:​1-51

 • KRƖSTƲ WƐƲ ALƖWAATƲ YƲSAƔ (1-51)

  • Yoŋ, ñɔɔsɩ, tɛtʋ ñamsʋʋ (7)

  • Pakaɣ susuu tɔm kɩbandʋ (14)

  • Kʋñɔŋ sɔsɔʋ (21, 22)

  • Ɛyʋ Pɩyalʋ yʋsaɣ (30)

  • Fiigi tɩʋ (32-34)

  • Ɛzɩ Noowa kɩyakɩŋ yɔ (37-39)

  • Ɩwɛɛ nɛ ifeŋiɣ (42-44)

  • Yom siɣsiɣ tʋ nɛ yom kɩdɛkɛdʋ (45-51)

24  Yesu lɩ templo taa nɛ ɛɖɛɣ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ se pawɩlɩ-ɩ ɛzɩma pama templo ŋgʋ yɔ.  Eheyi-wɛ se: “Ɩɩnaɣ pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ? Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se paakaɣ yebu pɩyɛ naɖɩyɛ pɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ cɩnɛ kaaʋ nɛ patituzi-ɖɩ nɛ pɛpɛɖɩ.”  Ɛcaɣ Oliivi Pʋʋ yɔɔ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ-ɩ pa-taa pe-ɖeke nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Heyi-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ, ɛzɩmtaa pɩkaɣ labʋ mbʋ, nɛ ɛbɛ kaɣ kɛʋ ñɛ-wɛʋ alɩwaatʋ* nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* tɛm alɩwaatʋ yʋsaɣ?”  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ etaapeɣzi-mɩ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ sakɩyɛ kaɣ kɔm ma-hɩɖɛ taa nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ma lɛ Krɩstʋ,’ nɛ pakaɣ peɣzuu ɛyaa sakɩyɛ.  Ɩkaɣ nɩʋ yoŋ taŋ pɩ-cɔlɔ nɛ poliŋ taa. Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛɛ se lakasɩ nzɩ sɩla, ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm tɩtalɩta.  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ, nɛ ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ lona ndɩ ndɩ taa, nɛ tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ lona ndɩ ndɩ taa.  Lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩkɛ wɩzasɩ ɖɩbazɩyɛ.  “Nɛ ɛyaa kaɣ-mɩ kpaʋ nɛ pɛcɛlɩ se pawɩlɩ-mɩ kʋñɔŋ nɛ pakaɣ-mɩ kʋʋ, nɛ ajɛɛ tɩŋa kaɣ-mɩ paɖʋʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ. 10  Nɛ pɩkaɣ ɖɔɖɔ ɛyaa sakɩyɛ tuuluu nɛ pakaɣ ɖama wayɩ lɩʋ, nɛ pakaɣ ɖama paɖʋʋ. 11  Cɛtɩm nayaa sakɩyɛ kaɣ lɩʋ nɛ pepeɣzi ɛyaa sakɩyɛ; 12  nɛ ɛzɩma paɣtʋ yɔɔ maʋ kaɣ huuu yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ. 13  Ɛlɛ weyi ɛɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ* nɛ pɩkɔɔ pɩtɛ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ. 14  Nɛ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ, pakaɣ-tʋ susuu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ se pɩkɛnɩ ajɛɛ kpeekpe aseɣɖe, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kaɣ kɔm. 15  “Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ kʋzɔɔtʋ wonuu ŋgʋ kɩyɔkʋʋ pɩtɩŋa payɩ yɔ, kɩsɩŋ lone kiɖeɖee taa ɛzɩ nayʋ Danɩyɛɛlɩ kaayɔɔdʋʋ yɔ lɛ (kalɩyʋ ɛlabɩnɩ lɛɣtʋ tʋmɩyɛ), 16  ɖɩnɛ ɛlɛ mba pɛwɛ Yuudee yɔ, papaɣzɩ seu nɛ pakpa pʋŋ taa. 17  Weyi ɛwɛ ɖɩɣa ñʋʋ taa yɔ, etaatii se ɛkpakɩɣ nabʋyʋ ɛ-ɖɩɣa taa nɛ ɛkpɛndɩna, 18  nɛ weyi ɛwɛ hayɩm taa yɔ, ɛtaapɩsɩ se ɛkpakɩɣ e-toko kɩtɩnʋʋ. 19  Pɩtɔɔ halaa hosi tɩnaa nɛ mba pɛkɛ asɔŋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ! 20  Ɩwɛɛ tɩmʋʋ yɔɔ se mi-seu ɛtaatʋʋzɩnɩ niŋkaɣ alɩwaatʋ taa yaa Sabaatɩ wiye; 21  mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, kʋñɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ kaɣ lɩʋ nɛ nakʋyʋ taalɩɩ mbʋ kpaɣnɩ ɛjaɖɛ ɖɩbazɩyɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ lɛɛlɛɛyɔ, aayɩ, nakʋyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ lɩʋ mbʋ wiɖiyi. 22  Toovenim taa lɛ, ye pataapasɩ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ yɔ, nɔɔyʋ taahiɣ ñʋʋ yabʋ; ɛlɛ mba palɩzɩ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, pakaɣ pasʋʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ. 23  “Nɛ ye nɔɔyʋ eheyi-mɩ se: ‘Ɩna! Krɩstʋ wɛ cɩnɛ,’ yaa ‘Peeɖe yɔ’ yɔ, itaatisi. 24  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cɛtɩm Krɩstʋwaa nɛ cɛtɩm nayaa pakaɣ lɩʋ nɛ pala yʋsasɩ sɔsɔsɩ nɛ piti lakasɩ se ye pɩsaŋ kɔyɔ, pepeɣzi halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba palɩzɩ-wɛ yɔ. 25  Ɩna! Mɛntɛm-mɩ paɣʋ. 26  Pʋyɔɔ lɛ, ye ɛyaa iheyiɣ-mɩ se: ‘Ɩna! Ɛwɛ kañɩmbusuu taa’ yɔ, ɩtaalɩɩ; ye peheyiɣ-mɩ se: ‘Ɩna! Ɛwɛ pɩ-taa kuduyuŋ taa’ yɔ, itaatisi. 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ pɩ-ñalɩmɩyɛ wokini wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa kiŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ wɛʋ alɩwaatʋ* kaɣ wɛʋ. 28  Ðenɖe pʋyʋ kɩsɩbʋ nɔɔyʋ wɛɛ yɔ, peeɖe keziyewaa kpeɣliɣ. 29  “Kʋñɔŋ ŋgʋ kɩkaɣ lɩʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa yɔ, kɩ-wayɩ kpaagbaa lɛ, wɩsɩ kaɣ yuu cɩkpɛndʋʋ, nɛ fenaɣ ɛɛkaɣ tasʋʋ ñandʋʋ, nɛ tɩɩnzɩ kaɣ lɩnʋʋ ɛsɔdaa nɛ sɩtɔlɩ, nɛ ɛsɔdaa ɖoŋ kaɣ ñamsʋʋ. 30  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛyʋ Pɩyalʋ yʋsaɣ kaɣ lɩʋ ɛsɔdaa, nɛ tɛtʋ yɔɔ cejewe kpeekpe kaɣ nɩʋ siziŋ nɛ ama a-laŋa taa, nɛ akaɣ naʋ ɛyʋ Pɩyalʋ ɛwɛɛ nɛ ɛkɔŋ ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ nɛ ɖoŋ nɛ samtʋ sɔsɔtʋ. 31  Nɛ pakaɣ yaʋ ɛgandɩyɛ sɔsɔɖɛ nɛ etiyi e-tiyiyaa, nɛ pakaɣ kpeɣluu ɛyaa mba ɛlɩzaa yɔ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ naanza taa,* kpaɣnɩ ɛsɔdaa kamaɣ lɛɛka nɛ piwolo pɩtalɩ kamaɣ lɛɛka yɔɔ. 32  “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩkpɛlɩkɩ lɔŋ fiigi tɩʋ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa: Alɩwaatʋ ndʋ ki-piliŋa hɔʋ nɛ kalɩɣ hatʋ yɔ, ɩtɩlɩɣ se tɛzoŋgiye ñɔtaa. 33  Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa payɩ mbʋ yɔ lɛ, ɩtɩlɩ se ɛyʋ Pɩyalʋ ñɔtɩnɩ nɔnɔsɩ kpam. 34  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se kpaɖʋʋ kʋnɛ yɔ, kɩɩkaɣ ɖɛʋ kaaʋ pʋcɔ nɛ lakasɩ nzɩ yɔ sɩ-tɩŋa payɩ sɩla. 35  Ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pakaɣ ɖɛʋ, ɛlɛ mɔn-tɔm ɛɛkaɣ ɖɛʋ kaaʋ. 36  “Piyele nɛ kɩyakʋ ŋgʋ nɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ, Ɛsɔ tiyiyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ nɛ ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɔɖɔ paasɩŋ, ɛlɛ Caa ɖeke sɩmna. 37  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩɩwɛ Noowa kɩyakɩŋ taa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ wɛʋ alɩwaatʋ* kaɣ wɛʋ. 38  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩɣ lɛ, pɔtɔkaɣ nɛ pɔñɔʋ, abalaa kpakɩɣ halaa nɛ halaa walɩɣ, nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ Noowa sʋ aɖakaɣ taa yɔ, 39  nɛ patike natʋyʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Tɛʋ Sɔsɔʋ kɔm nɛ kɩkpaɣ pa-tɩŋa yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ wɛʋ alɩwaatʋ kaɣ wɛʋ. 40  Ðɩnɛ ɛlɛ, abalaa naalɛ kaɣ wɛʋ hayɩm taa; pakaɣ kpaɣʋ kʋɖʋm nɛ peyele lɛlʋ. 41  Halaa naalɛ kaɣ wɛʋ nɛ panaŋɩɣ namɩyɛ yɔɔ; pakaɣ kpaɣʋ kʋɖʋm nɛ peyele lɛlʋ. 42  Pʋyɔɔ lɛ, ɩwɛɛ feŋuu yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ kɩyakʋ ŋgʋ mɩ-Kɩbaɣlʋ kaɣ kɔm yɔ. 43  “Ɛlɛ, ɩtɩlɩ tɔm tʋnɛ: Ye ɖɩɣdʋ kaatɩlɩ ɖoo taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ mɩlʋ kɔŋ yɔ, ɛɛcaɣnɩ ɛ-ɛsa, nɛ etaayele se pɔyɔkɩ nɛ pasʋʋ ɛ-ɖɩɣa taa. 44  Pʋyɔɔ lɛ, mɩ ɖɔɖɔ ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ ɩɖaŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɩtɩmaɣzɩ yɔ. 45  “Toovenim taa lɛ, akɛ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ weyi ɛ-caa lɩzaa se ɛcɔnɩ ɛ-ɖɩɣa taa mba yɔɔ nɛ ɛha-wɛ pɔ-tɔɔnaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ? 46  Koboyaɣ tʋ lɛ yom ɛnʋ ye ɛ-caa ɛkɔm nɛ ɛmaɣnɩ-ɩ eɖiɣni labʋ mbʋ yɔ! 47  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ɛkaɣ-ɩ lɩzʋʋ se ɛcɔnɩ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ. 48  “Ɛlɛ ye pɩlaba se yom kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Man-caa ɛɛkɔŋ lɔŋ,’ 49  nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-taabalaa yomaa lalaa mabʋ, nɛ ɛ nɛ sʋlʋm kpaŋɩyaa sɔsaa pɔtɔkɩ nɛ pɔñɔʋ yɔ, 50  yom ɛnʋ ɛ-caa kaɣ kɔm kɩyakʋ ŋgʋ ɛtɩɖʋna nɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ ɛɛsɩŋ yɔ kɩ-yɔɔ, 51  nɛ ɛkaɣ ɛ-nɩŋgbaŋʋʋ hɔm siŋŋ nɛ ɛkaɣ-ɩ ɖʋʋ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa hɛkʋ taa. Peeɖe ɛkaɣ wiu nɛ ɛsalɩɣ e-kela.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “weyi ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “mba ɛlɩzɩ helim naanza taa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.