Maatiyee 23​:​1-39

  • Ɩtaamaɣzɩnɩ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba (1-12)

  • Pɩtɔɔ paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba (13-36)

  • Yesu wi Yeruzalɛm yɔɔ (37-39)

23  Nɛ Yesu yɔɔdɩnɩ ɛyaa samaɣ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ eheyi-wɛ se:  “Paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba pacaɣ Moyizi kpelaɣ yɔɔ.  Pʋyɔɔ lɛ, tɔm ndʋ payɩ peheyiɣ-mɩ yɔ, ɩlabɩ-tʋ nɛ ɩɖɔ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ ɩtaala pa-lakasɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɔyɔɔdʋʋ ɛlɛ paaɖɔŋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ.  Pɔhɔkʋʋ sʋʋtʋ yuŋ ñɩndʋ nɛ pasɩɣ ɛyaa hazasɩ yɔɔ, ɛlɛ pa-maɣmaɣ patɩsɔɔlɩ se potukuni-tʋ nɛ pe-niye.  Tʋma wena payɩ palakɩ yɔ, palakɩ-yɛ se ɛyaa ɩna-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pawalɩsɩɣ patanaa mba pa-taa paɖʋʋ masɩ yɔ nɛ pataŋ-wɛ pe-kila taa nɛ pe-nesi yɔɔ se pɩkandɩyɩ pɔ-yɔɔ, nɛ palakɩ nɛ po-tokonaa nɔsɩ ɖaɣlɩɣ.  Pɔsɔɔlɩ caɣʋ lone sɔsɔɖɛ taa ɖanaɣ tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ, nɛ pɔsɔɔlɩ ɛsɩndaa kpelisi* yɔɔ caɣʋ sinaagɔɔgɩwaa taa  nɛ pɔsɔɔlaa se ɛyaa ɩsɛɛ-wɛ kɩyakɩŋ taa* nɛ payaa-wɛ se Raabi.*  Ɛlɛ mɩ yɔ, itaayele nɛ payaa-mɩ se Raabi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ kʋɖʋm kɛnɩ mɩ-Wɩlɩyʋ, piyele nɛ mɩ-tɩŋa lɛ ɩkɛ koobiya.  Pɩtasɩ lɛ, ɩtaayaa nɔɔyʋ se mɩ-caa tɛtʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kʋɖʋm kɛnɩ mɩ-Caa, Weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. 10  Itaayele ɖɔɖɔ nɛ payaa-mɩ se ɖiyiyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛnɩ Ðiyiyu kʋɖʋm, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ. 11  Ɛlɛ weyi ɛkɛ sɔsɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛkɛ mɩ-lɩmɖʋyʋ. 12  Weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ luzuu, nɛ weyi eluzuu ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ. 13  “Pɩtɔɔ-mɩ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɖɩkɩ ɛyaa ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɔnɔsɩ; mɩ-maɣmaɣ ɩɩsʋʋ ka-taa, nɛ ɩɩhaɣ mba pacaɣ se pasʋʋ ka-taa yɔ nʋmɔʋ se pasʋʋ. 14  *⁠—— 15  “Pɩtɔɔ-mɩ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩyɛlɩɣ teŋgu yɔɔ nɛ tɛtʋ yɔɔ se ɩpɩsɩ ɛyʋ kʋɖʋm Yuuda tʋ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɩpɩsɩɣ-ɩ lɛ, ɩlakɩ-ɩ se ɛpɩsɩ weyi pɩwɛɛ se ewolo Gehena* taa tam nabʋlɛ nɛ pɩkɩlɩ mɩ-maɣmaɣ yɔ. 16  “Pɩtɔɔ-mɩ, ɖiyiyaa yʋlʋmaa mba mɩ ɩtɔŋ se: ‘Ye nɔɔyʋ eɖuuni templo yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ; ɛlɛ ye nɔɔyʋ eɖuuni sika ŋga kɛwɛ templo taa yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se ɛɖɔ e-ɖuutu yɔɔ.’ 17  Kpanzɩyaa nɛ yʋlʋmaa mɩ! Toovenim taa lɛ, ɛbɛ kɩlaa, sika yaa templo ŋgʋ kɩpɩsɩ sika pʋyʋ kiɖeɖeu yɔ? 18  Pɩtasɩ lɛ, ɩtɔŋ se: ‘Ye nɔɔyʋ eɖuuni altaaru yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ; ɛlɛ ye nɔɔyʋ eɖuuni haɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ kɩ-yɔɔ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ kɩjɛyʋʋ se ɛɖɔ e-ɖuutu yɔɔ.’ 19  Yʋlʋmaa mɩ! Toovenim taa lɛ, ɛbɛ kɩlaa, haɖɛ yaa altaaru ŋgʋ kɩpɩsɩɣ haɖɛ pʋyʋ kiɖeɖeu yɔ? 20  Ye mbʋ, weyi eɖukini altaaru yɔ, eɖukini altaaru ŋgʋ nɛ mbʋ payɩ pɩwɛ kɩ-yɔɔ yɔ; 21  nɛ weyi eɖukini templo yɔ, eɖukini kuduyuu ŋgʋ nɛ Weyi ɛtɩnɩ-kʋ yɔ; 22  nɛ weyi eɖukini ɛsɔdaa yɔ, eɖukini Ɛsɔ kewiyaɣ kpelaɣ nɛ Weyi ɛcaɣ kɔ-yɔɔ yɔ. 23  “Pɩtɔɔ-mɩ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩhaɣ mɛntɩ nɛ anɛɛtɩ nɛ kumɛɛ* hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ, ɛlɛ iniŋ Paɣtʋ taa mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, mbʋ lɛ siɣsiɣ tɔm labʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ. Pɩcɛyaa se ɩha hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ, ɛlɛ itaani ɖɔɖɔ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ. 24  Ðiyiyaa yʋlʋmaa mɩ, ɩcatɩɣ sʋlʋm se ɩlɩzɩ pɔɖʋʋ ɛlɛ iliki aɖaaɖaa! 25  “Pɩtɔɔ-mɩ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩñalɩɣ kɔpʋ nɛ ñanaɣ wayɩ, ɛlɛ pa-taa suni ɛsa naɣ naɣ* nɛ niye ɖɛlɛsʋʋ. 26  Farɩsɩ tʋ yʋlʋm ña, calɩnɩ ñalʋʋ kɔpʋ nɛ ñanaɣ pa-taa, se pɩsa nɛ pa-wayɩ ɖɔɖɔ wɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ. 27  “Pɩtɔɔ-mɩ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩwɛ ɛzɩ pɩlaŋ weyi pata-ɩ tɔlɩm nɛ ɩhʋlʋmɩ yɔ, weyi ɩ-yɔɔ ɖewa, ɛlɛ ɩ-taa suni sɩɖaa mɔɔ nɛ azuluma ndɩ ndɩ yɔ. 28  Mbʋ ɖɔɖɔ ɛyaa ɛsɩndaa lɛ, ɩlakɩ ɛzɩ ɩwɛ siɣsiɣ yɔ, ɛlɛ mɩ-taa suni pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nɛ paɣtʋ yɔɔ maʋ. 29  “Pɩtɔɔ-mɩ, paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩmaɣ nayaa pɩlaŋ nɛ ɩcanɩɣ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa pɩlaŋ,* 30  nɛ ɩtɔŋ se: ‘Ye ɖɩɩwɛ ɖɔ-cɔzɔnaa alɩwaatʋ taa yɔ, ɖɩtaatɩnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛdɩ nayaa calɩm.’ 31  Pʋyɔɔ lɛ, mɩ-maɣmaɣ ɩwɛɛ nɛ ɩlɩzɩɣ aseɣɖe se ɩkɛ mba pakʋ nayaa yɔ, pa-pɩyalaa. 32  Ye mbʋ, ɩtɛzɩ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ mɩ-cɔzɔnaa paɣzaa yɔ. 33  “Ðʋmaa, cakpadanaa piya mɩ, ɛzɩma ɩkaɣ seu Gehena* tɔm hʋʋ? 34  Mbʋ yebina nɛ mentiyiɣni-mɩ nayaa nɛ lɔŋsɩnɖaa nɛ samaɣ taa tɔm wɩlɩyaa. Ɩkaɣ kʋʋ pa-taa nabɛyɛ nɛ ɩkam-wɛ sizika yɔɔ, nɛ pa-taa lalaa lɛ ɩkaɣ-wɛ luu agbazɛɛ mɩ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ ɩnazɩ-wɛ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa, 35  se pɩsa nɛ calɩm siɣsiɣ ñɩmbʋ mbʋ payɩ pɛkpɛdɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɩkɔɔ mɩ-yɔɔ, kpaɣnɩ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Aabɛɛlɩ calɩm nɛ piwolo pɩtalɩ Barakii pɩyalʋ Zakarii calɩm, weyi ɩkʋ-ɩ kooka kiɖeɖeɣa nɛ altaaru pɛ-hɛkʋ taa yɔ. 36  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, pɩkaɣ kɔm kpaɖʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ. 37  “Yeruzalɛm, Yeruzalɛm, ña weyi ŋkʋʋ nayaa nɛ ŋɖakɩ pɛɛ mba petiyini-ŋ yɔ, tam ɛzɩma mantɩñɩnɩ se menkpeɣli ñe-piya ɛzɩ ɖoyuu kpeɣluu kɩ-kalɩmasɩ ki-keŋ tɛɛ yɔ! Ɛlɛ ititisi. 38  Ɩna! Peyebini-mɩ mɩ-ɖɩɣa.* 39  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, meheyiɣ-mɩ se kpaɣnɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɩɩkaɣ-m tasʋʋ naʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɩtɔŋ se: ‘Pawazɩ weyi ɛkɔŋ Yehowa* hɩɖɛ taa yɔ!’”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “pɔsɔɔlɩ lona kɩbana.”
Yaa “ɩsɛɛ-wɛ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “Wɩlɩyʋ.”
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Mɛntɩ, anɛɛtɩ nɛ kumɛɛ pɛkɛ ñɩtʋ ndʋ pahayɩɣ kaɖasɩ taa nɛ paɖʋʋ tɔɔnaɣ taa se kalɩɩ sɔzɩŋ camɩyɛ yɔ.
Yaa “suni mɩlɩm.”
Yaa “pɩlaŋ weyi ɩ-yɔɔ pɔtɔzʋʋ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “Peyekini-mɩ mɩ-ɖɩɣa nɛ kapɩsɩ njɛyɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.