Maatiyee 22​:​1-46

  • Nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ yɔɔ eduuye (1-14)

  • Ɛsɔ nɛ Sezaarɩ (15-22)

  • Sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm pɔzʋʋ (23-33)

  • Paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩkɩlaa yɔ (34-40)

  • Krɩstʋ kɛ Daviid pɩyalʋ yaa we? (41-46)

22  Yesu tasɩ-wɛ yɔɔdɩnʋʋ aduwa taa nɛ ɛtɔ se:  “Papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɛ pamaɣzɩnɩ wiyaʋ weyi ɛlabɩ ɛ-pɩyalʋ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ yɔ.  Nɛ etiyi e-yomaa se payaa mba paaya-wɛ se pɔkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa yɔ, ɛlɛ paba kizi se paakɔŋ.  Ɛtasɩ tiyuu yomaa lalaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iheyi mba paya-wɛ yɔ se: “Ɩna! Malabɩ mɔn-tɔɔnaɣ, mankʋ ma-naŋ nɛ kpɩna wena awɛ num yɔ, nɛ mɔñɔɔzɩ pɩtɩŋa nɛ mansɩɩ. Ɩkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa.”’  Ɛlɛ pitiheyi-wɛ natʋyʋ nɛ pacaŋ pɛɖɛɛ, kʋɖʋm ɖɛ ɛ-hayɩm taa nɛ lɛlʋ ñɛɖɛɛ ɛ-tadɩyɛ taa;  ɛlɛ pɩkazɩ mba yɔ, pakpa e-yomaa nɛ pawɩlɩ-wɛ ñaŋ nɛ pakʋ-wɛ.  “Pɩwɩzɩ wiyaʋ siŋŋ nɛ etiyi ɛ-sɔɔjanaa nɛ pakʋ ɛyaa kʋyaa mba nɛ pɔsɔ pɛ-tɛtʋ miŋ.  Nɛ eheyi e-yomaa se: ‘Pɛtɛm ñɔɔzʋʋ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ, ɛlɛ mba paaya-wɛ yɔ patɩmʋna.  Pʋyɔɔ lɛ, ɩlɩɩ habɛɛ wena awokini tɛtʋ wayɩ yɔ a-yɔɔ, nɛ ɩtɩɩna weyi lɛ, ɩyaa-ɩ se ɛkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa.’ 10  Yomaa mba pala mbʋ, nɛ palɩɩ habɛɛ yɔɔ nɛ pekpeɣli ɛyaa mba payɩ panawa yɔ, kañatʋ tɩnaa nɛ ɛyaa kɩbama; nɛ ɛyaa mba powobi tɔɔnaɣ tɔɔʋ* yɔ, posu kuduyuu ŋgʋ kɩ-tɛɛ palakaɣ nesi ɖɔkʋʋ sɔnzɩ yɔ. 11  “Wiyaʋ kɔm se ekilimiɣ mba paya-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, ɛna abalʋ nɔɔyʋ etisuu nesi ɖɔkʋʋ toko. 12  Peeɖe ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Taabalʋ, ɛzɩma ŋlaba nɛ ŋsʋʋ cɩnɛ nɛ ŋtisuu nesi ɖɔkʋʋ toko?’ Nɛ ɛlɛ su ɖiɣ ɖiɣ. 13  Ðɩnɛ ɛlɛ, wiyaʋ heyi ɛ-lɩmɖʋyaa se: ‘Ɩhɔkɩ e-nesi nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ nɛ ɩlɔ-ɩ awayɩ cɩkpɛndʋʋ taa. Peeɖe ɛkaɣ wiu nɛ ɛsalɩɣ e-kela.’ 14  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba paya-wɛ yɔ pɔɖɔwa, ɛlɛ pazɩ yem palɩzaa.” 15  Nɛ Farɩsɩ mba wolo nɛ pala nɔɔ se pɩsa nɛ pañɩbɩ-ɩ kpaca nɛ pakpa-ɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ taa. 16  Peeɖe petiyi pɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ Eroodi hɔɔlʋʋ taa ñɩma ɛ-cɔlɔ se peheyi-i se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩnawa se ŋyɔɔdʋʋ toovenim nɛ ŋwɩlɩɣ Ɛsɔ nʋmɔʋ toovenim taa, nɛ ŋŋtɩnɩɣ nɔɔyʋ yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋcɔŋnɩ ɛyaa ɛsɩndaa. 17  Pʋyɔɔ lɛ, heyi-ɖʋ, suwe ŋmaɣzɩɣ? Paɣtʋ haɣ nʋmɔʋ* se pɛhɛyɩ Sezaarɩ lambuu* yaa pataahɛyɩ?” 18  Ɛlɛ Yesu kaasɩm pa-kañatʋ lakasɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩtakɩɣ-m se ɩna, pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tɩnaa mɩ? 19  Ɩwɩlɩ-m lambuu liidiye pɔɔyaɣ.” Nɛ pɔkɔnɩ-ɩ dinaarɩ* pɔɔyaɣ. 20  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “A-kɩlɛmʋʋ nɛ a-matʋ yɔ?” 21  Pocosi se: “Sezaarɩ.” Peeɖe eheyi-wɛ se: “Ye mbʋ, ɩcɛlɩ Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ, ɛlɛ ɩcɛlɩ Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ.” 22  Panɩ mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti nɛ peyebi-i nɛ pɛɖɛɛ. 23  Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, Saduki ñɩma mba pɔtɔŋ se sɩɖaa femtu fɛyɩ yɔ, pɔkɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: 24  “Wɩlɩyʋ, Moyizi yɔɔdaa se: ‘Ye abalʋ nɔɔyʋ ɛsɩba nɛ ɛfɛyɩnɩ piya yɔ, pɩwɛɛ se e-neu* ɛkpaɣ ɛ-halʋ nɛ ɛlʋlɩ ɛ-ɖalʋ* piya.’ 25  Abalaa nabɛyɛ lʋbɛ kaawɛ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ paakɛ ɛyʋ kʋɖʋm piya. Kajalaɣ ñɩnʋ kpaɣ halʋ nɛ ɛkɔɔ ɛsɩ ɛfɛyɩnɩ pɩɣa, nɛ eyebini ɛ-halʋ e-neu. 26  Mbʋ ɖɔɖɔ pɩlabɩ naalɛ ñɩnʋ nɛ naadozo ñɩnʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ lʋbɛ ñɩnʋ. 27  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, halʋ ɖɔɖɔ sɩ. 28  Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, pa-lʋbɛ pa-taa lɛ, a-halʋ ɛkaɣ kɛʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa paakpaɣ-ɩ halʋ.” 29  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Piyiɣdi-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ Masɩ nɛ ɩɩsɩŋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ ɖoŋ; 30  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ sɩɖaa yɔ, abalaa ɩɩkpakɩɣ halaa nɛ halaa ɖɔɖɔ ɩɩwalɩɣ, ɛlɛ pɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ ɛsɔdaa. 31  Sɩɖaa femtu yɔɔ tɔm lɛ, ɩtɩkalɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ kaaheyi-mɩ se: 32  ‘Mɛnkɛ Abraham tɛ Ɛsɔ, nɛ Izaakɩ tɛ Ɛsɔ, nɛ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ’ yɔ? Ɛtɩkɛ sɩɖaa tɛ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛsadɩnaa tɛ Ɛsɔ.” 33  Ɛyaa samaɣ nɩ mbʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-kɛ pɩŋŋ nɛ ɛ-tɔm wɩlʋʋ. 34  Farɩsɩ mba nɩwa se esuli Saduki mba nɔsɩ lɛ, pɛkpɛndɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ pɔkɔɔ. 35  Nɛ pa-taa lɛlʋ weyi ɛɛsɩm Paɣtʋ camɩyɛ yɔ, ɛtakɩ-ɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: 36  “Wɩlɩyʋ, Paɣtʋ taa lɛ, paɣtʋ ndʋ kɩlaa?” 37  Ecosi-i se: “‘Sɔɔlɩ Yehowa* ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ña-kalɩzaɣ* pilim nɛ ña-maɣzɩm pilim.’ 38  Ndʋ kɛnɩ paɣtʋ sɔsɔtʋ nɛ kajalaɣ ñɩndʋ. 39  Naalɛ ñɩndʋ ndʋ tɩwɛ ɛzɩ tʋnɛ yɔ, ndʋ yɔ: ‘Sɔɔlɩ ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.’ 40  Paɣtʋ tʋnɛ, tɩ-naalɛ tɩ-taa Paɣtʋ kpeekpe nɛ Nayaa tɔm palɩnaa.” 41  Farɩsɩ mba kpeɣli ɖama lɛ, Yesu pɔzɩ-wɛ se: 42  “Suwe ɩmaɣzɩɣ Krɩstʋ yɔɔ? A-pɩyalʋ ɛkɛnaa?” Pocosi-i se: “Daviid pɩyalʋ.” 43  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ye mbʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ fezuu seɣti Daviid nɛ ɛyaa-ɩ se Kɩbaɣlʋ, nɛ ɛtɔ se, 44  ‘Yehowa* heyi man-Kɩbaɣlʋ se: “Caɣ me-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mansɩɣ ño-koyindinaa ña-nɩŋgbanzɩ tɛɛ yɔ”’? 45  Ye mbʋ, ye Daviid ɛyaɣ-ɩ se Kɩbaɣlʋ, ɛzɩma tɩyɛ ɛkɛ ɛ-pɩyalʋ?” 46  Nɛ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ecosi-i natʋyʋ, nɛ kpaɣnɩ puwiye lɛ, nɔɔyʋ taakatɩɣ se ɛtasɩ-ɩ tɔm natʋyʋ pɔzʋʋ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “powoba nɛ pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Yaa “pɩmʋnaa.”
Yaa “lambuu ŋgʋ pɩwɛɛ se paa weyi ɛhɛyɩ yɔ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛ-ɖalʋ.”
Yaa “e-neu.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.