Maatiyee 20​:​1-34

  • Pɛhɛyɩ viiñi hayɩm taa tʋmlaɖaa kɩmaŋ (1-16)

  • Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm (17-19)

  • Pɔpɔzɩ lona Kewiyaɣ taa (20-28)

    • Yesu kɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ (28)

  • Ekuli yʋlʋmaa naalɛ ɛsa (29-34)

20  “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ ɖɩɣa ñʋʋdʋ weyi ɛlɩ tanaŋ tɛɛ cu se ɛmʋ tʋmlaɖaa e-viiñi hayɩm taa yɔ.  Ɛ nɛ tʋmlaɖaa panɩnɩ ɖama se ɛhɛyɩɣ-wɛ dinaarɩ* kʋɖʋmʋʋ evemiye taa lɛ, etiyi-wɛ e-viiñi hayɩm taa.  Ɛlɩɩ ɖɔɖɔ ñɩɣyʋʋ naadozo* ñɩŋgʋ yɔɔ nɛ ɛna lalaa kɩyakʋ taa,* pasɩŋ yem nɛ paalakɩ naɖɩyɛ;  nɛ eheyi-wɛ se: ‘Mɩ ɖɔɖɔ iwolo viiñi hayɩm taa, nɛ mankaɣ-mɩ hɛyʋʋ mbʋ pɩmʋnaa yɔ.’  Nɛ powolo. Nɛ ɛɖaɣnɩ lɩʋ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ loɖo* ñɩŋgʋ nɛ nakʋ* ñɩŋgʋ yɔɔ mbʋ yɔ nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ.  Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, pɩtalɩ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ 11* ñɩŋgʋ yɔɔ mbʋ yɔ lɛ, ɛlɩɩ nɛ ɛna lalaa pasɩŋaa, nɛ eheyi-wɛ se, ‘Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩsɩŋ cɩnɛ evemiye pilim nɛ ɩɩlakɩ naɖɩyɛ?’  Pocosi-i se: ‘Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nɔɔyʋ tɩmʋ-ɖʋ ɛ-tʋmɩyɛ taa.’ Eheyi-wɛ se: ‘Mɩ ɖɔɖɔ iwolo viiñi hayɩm taa.’  “Ðanaɣ ɖanaa lɛ, viiñi hayɩm tʋ heyi ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ se: ‘Yaa tʋmlaɖaa nɛ ŋhɛyɩ-wɛ pe-liidiye, paɣzɩnɩ kɛdɛzaɣ ñɩma nɛ ŋtɛzɩnɩ kajalaɣ ñɩma.’  Alɩwaatʋ ndʋ mba palabɩ tʋmɩyɛ ñɩɣyʋʋ 11 ñɩŋgʋ yɔɔ yɔ pɔkɔma yɔ, pa-taa paa weyi mʋ dinaarɩ* kʋɖʋmʋʋ. 10  Nɛ kajalaɣ mba kɔma lɛ, pamaɣzɩ se pakaɣ mʋʋ nɛ pɩkɩlɩ mbʋ, ɛlɛ mba ɖɔɖɔ pamʋ dinaarɩ* kʋɖʋmʋʋ. 11  Pamʋ-kʋ mbʋ lɛ, papaɣzɩ miduu pɔ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ ɖɩɣa ñʋʋdʋ 12  nɛ pɔtɔŋ se: ‘Kɛdɛzaɣ ñɩma panɛ palabɩ tʋmɩyɛ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke; ɛlɛ ŋyeba nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩwɛɛ kɩmaŋ, ɖa mba ɖɩtɔɔ kʋñɔŋ evemiye pilim nɛ wɩsɩ ñaɣ-ɖʋ siŋŋ yɔ!’ 13  Ɛlɛ ekitini pa-taa lɛlʋ se: ‘Taabalʋ, mantɩlabɩ-ŋ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ma nɛ ŋ ɖɩɩnɩnɩ ɖama dinaarɩ* kʋɖʋmʋʋ yɔɔ na, yaa pɩtɩkɛ mbʋ? 14  Mʋ ñe-ɖeɖe nɛ ŋɖɛɛ. Mɔnsɔɔlaa se mɛhɛyɩ ña nɛ kɛdɛzaɣ tʋ kɩmaŋ. 15  Mɛnfɛyɩnɩ waɖɛ se mankpaɣ mbʋ mɛwɛna yɔ nɛ malabɩnɩ mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ? Yaa ŋlakɩ sʋsɩ* mbʋ pʋyɔɔ yɔ malakɩ kɩbandʋ?’* 16  Mbʋ kɛdɛzaɣ ñɩma kaɣ pɩsʋʋ kajalaɣ ñɩma, nɛ kajalaɣ ñɩma ñapɩsɩ kɛdɛzaɣ ñɩma.” 17  Pakpaɣaɣ Yeruzalɛm lɛ, Yesu kɛzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 12 kɩjaʋ nɛ eheyi-wɛ nʋmɔʋ taa se: 18  “Ɩna! Ðiɖiɣni kpaʋ Yeruzalɛm, nɛ pakaɣ ɖʋzʋʋ ɛyʋ Pɩyalʋ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa pe-nesi tɛɛ. Pakaɣ kʋʋ ɛ-tɔm nɛ pɔtɔ se ɛmʋnɩ sɩm 19  nɛ paɖʋzɩ-ɩ ajɛɛ taa ɛyaa nesi tɛɛ, nɛ powoŋi-i nɛ polu-i agbazɛɛ nɛ pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ; nɛ kɩyakʋ tozo ñɩŋgʋ wiye lɛ pakaɣ-ɩ fezuu.” 20  Pʋwayɩ lɛ, Zebedee pɩyalaa ɖoo ñɔtɩnɩ-ɩ, ɛ nɛ ɛ-pɩyalaa mba pa-naalɛ, nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ.* Ɛñɩnaɣ se ɛpɔzɩ-ɩ nabʋyʋ. 21  Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ ŋsɔɔlaa?” Ecosi-i se: “Ha nɔɔ nɛ man-pɩyalaa panɛ pa-naalɛ pacaɣ ñe-Kewiyaɣ taa, kʋɖʋm ñe-nesi kɩbanzɩ yɔɔ nɛ kʋɖʋm ña-nɩmɩyɛ yɔɔ.” 22  Yesu cosi se: “Ɩɩsɩŋ mbʋ iɖiɣni pɔzʋʋ yɔ. Ɩpɩzɩɣ nɛ ɩñɔɔ kɔpʋ ŋgʋ mancaɣ ñɔʋ yɔ?” Pocosi-i se: “Ðɩpɩzɩɣ.” 23  Eheyi-wɛ se: “Toovenim taa lɛ, ɩkaɣ ñɔʋ mɔn-kɔpʋ, ɛlɛ me-nesi kɩbanzɩ nɛ ma-nɩmɩyɛ yɔɔ caɣʋ lɛ, pɩtɩkɛ mahaɣnɩ lona ana, ɛlɛ mba man-Caa ñɔɔzɩ-yɛ nɛ ɛsɩɩ yɔ, mba tɩnɩ-yɛ.” 24  Alɩwaatʋ ndʋ hiu lalaa nɩ-tʋ lɛ, pa-taa wɩɩnɩ koobiya mba pa-naalɛ. 25  Ɛlɛ Yesu yaa-wɛ ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩsɩm mbʋ se ajɛɛ ñʋndɩnaa ñazɩɣ pɛ-ɛyaa nɛ sɔsaa tɔkɩ kewiyitu pɔ-yɔɔ. 26  Pɩtɩpɔzɩ se pɩwɛɛ mbʋ mɩ-hɛkʋ taa; ɛlɛ weyi ɛsɔɔlaa se ɛpɩsɩ sɔsɔ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛkɛ mɩ-lɩmɖʋyʋ, 27  nɛ weyi ɛsɔɔlaa se ɛkɛ kajalaɣ tʋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɛkɛ mi-yom. 28  Ðɔɖɔ ɛzɩ ɛyʋ Pɩyalʋ tɩkɔɔ se paɖʋ-ɩ lɩm, ɛlɛ se ɛɖʋ lalaa lɩm nɛ ɛcɛlɩ e-wezuu* se pɩkɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa ɛyaa sakɩyɛ yɔɔ yɔ.” 29  Palɩɣaɣ Yeriikoo taa lɛ, ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ tɩŋ ɛ-wayɩ. 30  Nɛ na, yʋlʋmaa naalɛ kaacaɣ nʋmɔʋ nɔɔ, nɛ panɩwa se Yesu wɛɛ nɛ ɛɖɛɣ lɛ, pama kubusi se: “Kɩbaɣlʋ, na ɖa-pʋtɔdɩyɛ, Daviid Pɩyalʋ!” 31  Ɛlɛ ɛyaa samaɣ kalɩ-wɛ nɛ keheyi-wɛ se posuli pɔ-nɔsɩ; ɛlɛ pɛtɛzɩɣ mabʋ kubusi ɖoŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ, na ɖa-pʋtɔdɩyɛ, Daviid Pɩyalʋ!” 32  Nɛ Yesu sɩŋ, ɛyaa-wɛ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛbɛ ɩsɔɔlaa se malabɩ-mɩ?” 33  Peheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, yele nɛ ɖɛ-ɛsa kuli.” 34  Pɩla Yesu pʋtɔdɩyɛ nɛ etukuni pɛ-ɛsa, nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ pɛ-ɛsa kuli nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Pʋ-tɔbʋʋ se tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 9 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “lalaa ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ taa ñɩɣtʋ 12 yɔɔ mbʋ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se wɩsɩ wɛlʋʋ ñɩɣtʋ 3 yɔɔ mbʋ yɔ.
Pʋ-tɔbʋʋ se ɖanaɣ yɔɔ ñɩɣtʋ 5 yɔɔ mbʋ yɔ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “Yaa ñɛ-ɛsɩyɛ kɛ kɩdɛkɛdɩyɛ.”
Yaa “mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ kʋjɔʋ tʋ.”
Yaa “nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”