Maatiyee 2​:​1-23

  • Tɩɩnzɩ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa kɔmtʋ (1-12)

  • Pesewa nɛ powolo Ejipiti (13-15)

  • Eroodi kʋ abalɩbiya cikpesi (16-18)

  • Papɩsɩ Nazarɛɛtɩ (19-23)

2  Palʋlɩ Yesu Bɛtɩlɛhɛm ŋgʋ kɩwɛ Yuudee yɔ kɩ-taa wiyaʋ Eroodi* alɩwaatʋ taa nɛ pɩtɛ lɛ, na, tɩɩnzɩ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa* nabɛyɛ lɩɩnɩ Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ taa nɛ pɔkɔɔ Yeruzalɛm,  nɛ pɔpɔzɩ se: “Yuuda mba wiyaʋ weyi palʋlaa yɔ, ɛwɛ le? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩna ɛ-tɩɩŋa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩwɛ Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ taa yɔ, nɛ ɖɩkɔɔ se ɖɩha-ɩ ñamtʋ.”*  Wiyaʋ Eroodi nɩ mbʋ lɛ, sɔɔndʋ kpa ɛ nɛ Yeruzalɛm mba kpeekpe pɩŋŋ.  Ekpeɣli tɛtʋ taa cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa kpeekpe, nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se peheyi-i ɖenɖe pɩɩwɛɛ se palʋlɩ Krɩstʋ* yɔ.  Peheyi-i se: “Bɛtɩlɛhɛm ŋgʋ kɩwɛ Yuudee yɔ kɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzʋnɔ paatɩŋnɩ nayʋ yɔɔ nɛ pama se:  ‘Nɛ ña, Bɛtɩlɛhɛm ŋgʋ kɩwɛ Yuuda yɔ, pɩtɩkɛ ñɛkɛnɩ tɛtʋ ndʋ tɩkɩlɩ kɔzʋʋ Yuuda awiya hɛkʋ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wiyaʋ weyi ɛkaɣ ɖiyuu man-samaɣ Izrayɛɛlɩ yɔ, ña-taa ɛkaɣ lɩnʋʋ.’”  Peeɖe Eroodi ya tɩɩnzɩ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa* mɛsaɣ tɛɛ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ kpayɩ kpayɩ se ɛna alɩwaatʋ ndʋ tɩɩŋa ŋga kalɩwa yɔ.  Alɩwaatʋ ndʋ etiyaɣ-wɛ Bɛtɩlɛhɛm yɔ, eheyi-wɛ se: “Iwolo nɛ ɩñɩnɩ pɩɣa ŋga camɩyɛ, nɛ ɩna-kɛ lɛ, ɩpɩsɩ ɩkɔɔ nɛ iheyi-m nɛ ma ɖɔɖɔ manpɩzɩ mowolo nɛ maha-kɛ ñamtʋ.”  Pewelisini wiyaʋ nɛ pɛtɛ lɛ, pakpaɣ pa-nʋmɔʋ nɛ pɛɖɛɛ, nɛ tɩɩŋa ŋga paana alɩwaatʋ ndʋ paawɛ Wɩsɩ Ðɩlɩyɛ taa yɔ, kɛɖɛɛ-wɛ nɔɔ nɛ katalɩ kasɩŋ ɖɩɣa ŋga ka-taa pɩɣa ŋga kaawɛɛ yɔ, ka-ñʋʋ taa. 10  Pana tɩɩŋa ŋga lɛ, pa-taa la leleŋ siŋŋ. 11  Nɛ pasʋ ɖɩɣa taa lɛ, pana pɩɣa nɛ ko-ɖoo Maarɩɩ, nɛ pɔtɔlɩ nɛ paha-kɛ ñamtʋ.* Pokuli ɖɔɖɔ mbʋ pɩ-taa paɖʋ pa-ñɩm yɔ nɛ palabɩ-kɛ kʋjɔŋ—sika nɛ tɩlaaɖɩ kʋhʋlʋmʋʋ nɛ num mbʋ payaɣ se miiri yɔ. 12  Ɛlɛ, Ɛsɔ kaaheyi-wɛ ɖoziye taa se pataapɩsɩ Eroodi cɔlɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, patɩŋnɩ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ papɩsɩ pɛ-ɛjaɖɛ taa. 13  Pɛɖɛwa lɛ, na! Yehowa* tiyiyu lɩɩ Yosɛɛfʋ yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: “Kʋyɩ, kpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ ŋse ŋwolo Ejipiti, nɛ ŋcaɣ peeɖe pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ meheyiɣ-ŋ se ŋpɩsɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi caɣ pɩɣa ŋga ñɩnʋʋ se ɛkʋ-kɛ.” 14  Peeɖe Yosɛɛfʋ kʋyɩnɩ ɖoo nɛ ɛkpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo, nɛ ɛɖɛɛ ewolo Ejipiti. 15  Ɛcaɣ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Eroodi sɩba yɔ. Piyeba nɛ tɔm ndʋ Yehowa* kaatɩŋnɩ ɛ-nayʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ tɩla, ndʋ lɛ se: “Maya man-pɩyalʋ nɛ Ejipiti.” 16  Pʋwayɩ Eroodi nawa se tɩɩnzɩ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa cɛtɩ-ɩ lɛ, ɛ-pana kpa pɩŋŋ, nɛ etiyi Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ taa nɛ ti-ageeta tɩŋa taa nɛ pakʋ abalɩbiya kpeekpe, nzɩ sɩwɛnɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ pɩkpaɣ pitii yɔ, ɛzɩ ɛɛpɔzʋʋ tɩɩnzɩ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa kpayɩ kpayɩ nɛ peheyi-i alɩwaatʋ yɔ. 17  Piyeba nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ Yereemii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla, ndʋ lɛ se: 18  “Panɩ Raamaa taa nɔɔ nakɛyɛ, wiluu nɛ peenduu siŋŋ. Rasɛɛlɩ wiɣaɣni e-piya yɔɔ, nɛ etaatisiɣ se pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩtɩtasɩ wɛʋ.” 19  Eroodi sɩba lɛ, Yehowa* tiyiyu lɩɩ Yosɛɛfʋ yɔɔ ɖoziye taa Ejipiti 20  nɛ eheyi-i se: “Kʋyɩ, kpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ ŋwolo Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pañɩnaɣ se palɩzɩ pɩɣa ŋga ke-wezuu* yɔ, pasɩba.” 21  Peeɖe ɛkʋyaa nɛ ɛkpaɣ pɩɣa nɛ ko-ɖoo nɛ ɛsʋʋ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa. 22  Ɛlɛ ɛnɩwa se Arkelaayuusi tɔkaɣnɩ kewiyitu Yuudee yɔɔ ɛ-caa Eroodi lone taa lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ peeɖe wobu. Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩ Ɛsɔ kaaheyuu-i ɖoziye naɖɩyɛ taa yɔ, ɛɖɛɛ Galilee egeetiye taa. 23  Nɛ ewolo ɛcaɣ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ tɩ-taa, se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayaa yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ, tɩla. Ndʋ lɛ se: “Pakaɣ-ɩ yaʋ se Nazarɛɛtɩ tʋ.”*

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “maajiki laɖaa.”
Yaa “se ɖiluŋ ɛ-tɛɛ.”
Yaa “Mesiya; Patam Num.”
Yaa “maajiki laɖaa.”
Yaa “nɛ poluŋ kɛ-tɛɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ka-kalɩzaɣ.”
Pʋtɔma yɔ, palɩzɩ hɩɖɛ nɖɩ nɛ Ebree tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “yɛzʋʋ” yɔ ɖɩ-taa.