Maatiyee 19​:​1-30

  • Nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɖama kizuu (1-9)

  • Ɛɖandʋ caɣʋ haɖɛ (10-12)

  • Yesu wazɩɣ piya (13-15)

  • Tɔm ndʋ evebu ñɩm tʋ nɔɔyʋ pɔzaa yɔ (16-24)

  • Kewiyaɣ yɔɔ kɩlaŋ laʋ (25-30)

19  Yesu tɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, ɛkʋyɩ Galilee nɛ ɛkɔɔ Yuudee kamasɩ yɔɔ Yɔɔrdaŋ wayɩ.  Ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ ɖɔɖɔ tɩŋ ɛ-wayɩ, nɛ ɛla nɛ mba pɩwɩɣaɣ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ cɛ peeɖe.  Nɛ Farɩsɩ mba kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ pañɩnaɣ se patakɩ-ɩ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Paɣtʋ ha nʋmɔʋ se abalʋ ekizi ɛ-halʋ paa tɔm ndʋ lɛ tɩ-yɔɔ?”  Ecosi-wɛ se: “Ɩtɩkalɩ se weyi ɛlɩzɩ-wɛ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛlabɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ  nɛ ɛtɔ se: ‘Pʋyɔɔ lɛ, abalʋ kaɣ yebu ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛkaɣ ñɔnʋʋ ɛ-halʋ, nɛ pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ’ na?  Piyeba nɛ patɩtasɩ kɛʋ ɛyaa naalɛ, ɛlɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ. Ye mbʋ, mbʋ Ɛsɔ kpɛndaa yɔ, nɔɔyʋ ɛtaayasɩ-pʋ.”  Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ Moyizi ɖʋ paɣtʋ se pɛcɛlɩ halʋ ɖɔɔnʋʋ takayaɣ nɛ pekizi-i?”  Ecosi-wɛ se: “Mɩ-laŋa kpɩzɩŋ yɔɔ Moyizi ha-mɩ nʋmɔʋ se ikizi mɩ-halaa, ɛlɛ kiɖe tɛɛ lɛ, pɩtaawɛɛ mbʋ.  Meheyiɣ-mɩ se weyi ekiziɣ ɛ-halʋ nɛ pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* yɔɔ nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ.” 10  Tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-i se: “Ye mbʋ pɩwɛ abalʋ nɛ ɛ-halʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɛyʋ ɛtaaɖɔkɩ nesi.” 11  Eheyi-wɛ se: “Pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa pɩzɩɣna nɛ pɔɖɔŋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ mba pɩha-wɛ yɔ pe-ɖeke. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, aliŋga* naayɛ wɛɛ lɛ, palʋlɩ-yɛ mbʋ, nɛ aliŋga naayɛ lɛ, ɛyaa pɩsɩnɩ-yɛ aliŋga, nɛ aliŋga naayɛ ɖɔɖɔ lɛ, a-maɣmaɣ apɩsɩnɩ a-tɩ aliŋga ɛsɔdaa Kewiyaɣ yɔɔ. Weyi ɛpɩzɩɣ se ɛɖɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛɖɔ tɩ-yɔɔ.” 13  Pʋwayɩ lɛ, ɛyaa kɔnɩ-ɩ piya cikpesi se ɛtɩnɩ e-nesi sɩ-yɔɔ nɛ ɛtɩmɩ sɩ-yɔɔ, ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa kalɩ-wɛ. 14  Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Iyele piya cikpesi, ɩtaaɖaŋ-sɩ se sɩtaakɔɔ mɔn-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pɛwɛ ɛzɩ piya nzɩ yɔ, mba tɩnɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ.” 15  Nɛ ɛtɩnɩ e-nesi sɩ-yɔɔ nɛ ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɛ. 16  Nɛ na, nɔɔyʋ kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Wɩlɩyʋ, kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ wezuu maatɛŋ?” 17  Ecosi-i se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋpɔzʋʋ-m mbʋ pɩkɛ kɩbandʋ yɔ pɩ-yɔɔ tɔm? Ɛsɔ ɖeke kɛnɩ kɩbanʋ. Ɛlɛ ye ŋcaɣ se ŋhiɣ wezuu yɔ, ɖɔ paɣtʋ yɔɔ paa ɛzɩmtaa.” 18  Ɛpɔzɩ-ɩ se: “Paɣtʋ ndʋ?” Yesu cosi-i se: “Taakʋ ɛyʋ, taala acɛyɛ, taamɩlɩ, taalɩzɩ cɛtɩm aseɣɖe, 19  ɖʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ, nɛ ŋsɔɔlɩ ña-taabalʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.” 20  Evebu ɛnʋ eheyi-i se: “Mɔnɖɔm pɩtɩŋa payɩ mbʋ pɩ-yɔɔ; ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩtasɩ-m kazʋʋ?” 21  Yesu cosi-i se: “Ye ŋcaɣ se ŋwɛɛ pilim yɔ, wolo nɛ ŋpɛdɩ mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋha kʋñɔndɩnaa, nɛ ŋkaɣ wɛnʋʋ ñɩm ɛsɔdaa; nɛ ŋkɔɔ ŋpɩsɩ ma-wayɩ tɩŋɩyʋ.” 22  Evebu ɛnʋ ɛnɩ mbʋ lɛ, ɛɖɛɛnɩ laŋwɛɛkɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ ñɩm sakɩyɛ. 23  Peeɖe Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɩkaɣ wɛʋ ñɩm tʋ kaɖɛ se ɛsʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. 24  Mantasɩɣ-mɩ heyuu se pɩwɛ aɖaaɖaa kɛlɛʋ se ɛsʋʋnɩ ɛjɔʋ pɔʋ nɛ pɩkɩlɩ se ñɩm tʋ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.” 25  Alɩwaatʋ ndʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti siŋŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Anɩ ɖeyi ɖeyi pɩzɩɣ nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ?” 26  Yesu cɔnɩ-wɛ cuɖuɖu lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛyaa ɛsɩndaa lɛ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ, ɛlɛ Ɛsɔ ñapɩzɩɣ nɛ ɛla pɩtɩŋa.” 27  Nɛ Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: “Na! Ðiyebi pɩtɩŋa payɩ nɛ ɖɩtɩŋ ña-wayɩ; ɛbɛ ɖɩkaɣ hiɣu yɔ?” 28  Yesu cosi-wɛ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se wondu ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ taa, alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ Pɩyalʋ cakɩ e-kewiyaɣ kpelaɣ sɔsɔɔ yɔɔ yɔ, mɩ mba ɩtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ɩkaɣ caɣʋ kewiyaɣ kpelisi 12 yɔɔ, nɛ ɩhʋʋnɩ Izrayɛɛlɩ cejewe 12 tɔm. 29  Nɛ weyi eyebi ɖɩsɩ yaa ɖalaa yaa newaa yaa kɔɔnaa yaa caa yaa ɖoo yaa piya yaa tɛtʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ hiɣu pi-lone taa tam mɩnʋʋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɛkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ. 30  “Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ mba pɛkɛ kajalaɣ ñɩma yɔ, pakaɣ pɩsʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩma, nɛ kɛdɛzaɣ ñɩma ñapɩsɩ kajalaɣ ñɩma.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ yaa ɛyʋ lɛlʋ.