Maatiyee 18​:​1-35

  • Weyi ɛkɛ sɔsɔ Kewiyaɣ taa yɔ (1-6)

  • Mbʋ piyeki se pituuli ɛyaa yɔ (7-11)

  • Heu kilebu yɔɔ eduuye (12-14)

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwa koobu nɔɔyʋ yɔ (15-20)

  • Yom weyi etikpeɣ lɛlʋ yɔ, ɛ-yɔɔ eduuye (21-35)

18  Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ Yesu nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Toovenim taa lɛ, akɛ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa?”  Peeɖe ɛya pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ, nɛ ɛsɩnzɩ-kɛ pɛ-hɛkʋ taa  nɛ ɛtɔ se: “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ye ɩtɩlɛɣzɩ nɛ ɩpɩsɩ ɛzɩ piya cikpesi yɔ, ɩɩkaɣ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa kpa.  Pʋyɔɔ lɛ, weyi ɛkaɣ ɛ-tɩ luzuu ɛzɩ pɩɣa cikpelaɣ kanɛ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa;  nɛ weyi ɛmʋʋ pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ ɛzɩ kanɛ yɔ ma-hɩɖɛ taa yɔ, ɛmʋʋ-m ɖɔɖɔ.  Ɛlɛ weyi eyeki se pituuli piya cikpesi sɩnɛ, nzɩ sɩwɛnɩ tisuu mɔ-yɔɔ yɔ sɩ-taa nakɛyɛ yɔ, pɩkɩlɩɣ-ɩ ɖeu se pɛlɛɛ e-liu tɛɛ nem sɔsɔ weyi kpaŋaɣ cɔzʋʋ yɔ nɛ pɛpɛɖɩ-ɩ teŋgu taa.  “Pɩtɔɔ ɛjaɖɛ, mbʋ piyeki se pituuli ɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ! Toovenim taa lɛ, paa pɩɩkpawa nɛ pitii yɔ mbʋ pituuluu ɛyaa yɔ pɩkaɣ kɔm, ɛlɛ pɩtɔɔ weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna se pituuli lalaa yɔ!  Ye mbʋ, ye ñe-nesi yaa ña-nɩŋgbaŋaɣ eyeki se pituuli-ŋ kɔyɔ, sɛtɩ-kɛ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ. Ye ŋwɛnɩ nesi kʋɖʋmsɩ yaa nɩŋgbaŋaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ ŋhiɣ wezuu yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ-ŋ miŋ maatɛŋ taa nɛ ñe-nesi naalɛ yaa ña-nɩŋgbanzɩ naalɛ.  Pɩtasɩ lɛ, ye ñɛ-ɛsɩyɛ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, hɔɔzɩ-ɖɩ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ. Ye ŋpɩsɩ ɛsɩkpɩyʋʋ tʋ nɛ ŋhiɣ wezuu yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ se pɛpɛɖɩ-ŋ Gehena* miŋ taa nɛ ñɛ-ɛsa naalɛ. 10  Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ itaani piya cikpesi sɩnɛ sɩ-taa nakɛyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyiɣ-mɩ se si-tiyiyaa mba pɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, pɔcɔŋnɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛsɩndaa tam. 11  *⁠—— 12  “Suwe ɩmaɣzɩɣ? Ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ heŋ 100 nɛ ɩ-taa kʋɖʋm le, ɛɛkaɣ yebu heŋ 99 pʋŋ taa nɛ ewolo ɛñɩnɩ kʋɖʋm weyi eleba yɔ? 13  Nɛ ye ɛna-ɩ yɔ, meheyiɣ-mɩ toovenim taa se, ɛ-taa lakɩ-ɩ nɛ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ heŋ 99 weyi itile yɔ. 14  Mbʋ ɖɔɖɔ, man-Caa* weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛtɩsɔɔlɩ se piya cikpesi sɩnɛ yɔ, sɩ-taa paa kʋɖʋmaɣ maɣmaɣ ele. 15  “Pɩtasɩ lɛ, ye ño-koobu ɛyʋsɩnɩ-ŋ kɔyɔ, wolo nɛ ŋheyi-i ɛ-kɩwɛɛkɩm* ña nɛ ɩ mɩ-taa mi-ɖeke. Ye ewelisini-ŋ yɔ, ŋwabɩ ño-koobu.* 16  Ɛlɛ ye etiwelisini-ŋ yɔ, wolo nɛ ŋñɩnɩ ɛyʋ kʋɖʋm yaa ɛyaa naalɛ, se pɩsa nɛ aseɣɖe tɩnaa naalɛ yaa naadozo aseɣɖe tɔm yɔɔ lɛ, pɔcɔnɩ paa tɔm ndʋ lɛ ti-ɖeɖe. 17  Ye etiwelisini-wɛ yɔ, yɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ. Ye etiwelisini ɛgbɛyɛ ɖɔɖɔ yɔ, ɛkɛ ñɛ-ɛsɩndaa ɛzɩ ajɛɛ taa tʋ nɛ ɛzɩ lambuu mʋyʋ yɔ. 18  “Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se mbʋ payɩ ɩhɔkʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ kɛʋ mbʋ pɛtɛm-pʋ hɔkʋʋ ɛsɔdaa yɔ; nɛ mbʋ payɩ ɩhɛɖɩɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ kɛʋ mbʋ pɛtɛm-pʋ hɛɖʋʋ ɛsɔdaa yɔ. 19  Toovenim taa lɛ, mantasɩɣ-mɩ heyuu se, ye mɩ-taa ɛyaa naalɛ ɩnɩnɩ ɖama tɛtʋ yɔɔ se pɔpɔzɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa kɔyɔ, ɛkaɣ-wɛ pʋ labʋ. 20  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖenɖe ɛyaa naalɛ yaa naadozo kpeɣli ma-hɩɖɛ taa yɔ, mɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa peeɖe.” 21  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ye mon-koobu ɛyʋsɩnɩ-m yɔ, tam ɛzɩma pɩwɛɛ se mankpaɣ nɛ menkpeɣ-i? Pɩsɩɩnɩ tam lʋbɛ yaa we?” 22  Yesu heyi-i se: “Meheyiɣ-ŋ se, pɩtaasɩɩnɩ tam lʋbɛ, ɛlɛ pɩsɩɩnɩ tam 77. 23  “Pʋyɔɔ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ nɛ pamaɣzɩnɩ wiyaʋ nɔɔyʋ, weyi ɛñɩnaɣ se e-yomaa ɩlabɩ-ɩ akɔnta yɔ. 24  Ɛpaɣzɩ akɔnta labʋ lɛ, pɔkɔnɩ-ɩ abalʋ nɔɔyʋ weyi ɛtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ talaŋwaa 10 000* yɔ. 25  Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛtaapɩzɩɣ se ɛhɛyɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛ-caa ɖʋ paɣtʋ se pɛpɛdɩ ɛ nɛ ɛ-halʋ nɛ e-piya nɛ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ nɛ pɛhɛyɩ kɩmɩyɛ nɖɩ. 26  Peeɖe yom tɔlɩ ɛ-caa tɛɛ nɛ ɛha-ɩ ñamtʋ,* nɛ eheyi-i se: ‘Ðʋ suuɖu, nɛ mankaɣ-ŋ hɛyʋʋ pɩtɩŋa.’ 27  Yom ɛnʋ ɛ-tɔm la ɛ-caa pʋtɔdɩyɛ nɛ eyebi-i nɛ ɛɖɛɛ, nɛ ekpeɣ-i ɛ-kɩmɩyɛ. 28  Ɛlɛ yom ɛnʋ ɛlɩwa nɛ ɛna ɛ-taabalʋ yom lɛlʋ, weyi ɛtɔɔ-ɩ kɩmɩyɛ dinaarɩwaa* 100 yɔ lɛ, ɛkpa-ɩ nɛ ɛta e-liu tɛɛ, nɛ eheyi-i se: ‘Hɛyɩ ña-kɩmɩyɛ tɩŋa.’ 29  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-taabalʋ yom tɔlɩ ɛ-tɛɛ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ tenduu se: ‘Ðʋ suuɖu, nɛ mankaɣ-ŋ hɛyʋʋ.’ 30  Ɛlɛ ekizi, nɛ ewoni-i nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka se ɛwɛɛ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛhɛyɩ ɛ-kɩmɩyɛ yɔ. 31  Ɛ-taabalaa yomaa lalaa na mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pɩwɩzɩ-wɛ siŋŋ nɛ powolo peheyi pa-caa mbʋ payɩ pɩlaba yɔ. 32  Peeɖe ɛ-caa ya-ɩ nɛ eheyi-i se: ‘Yom kañatʋ tʋ, mankpaɣ ña-kɩmɩyɛ tɩŋa nɛ menkpeɣ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋtendi-m yɔ. 33  Ŋtaapɩzɩɣ ɖɔɖɔ se ŋna ña-taabalʋ yom lɛlʋ pʋtɔdɩyɛ ɛzɩ manaʋ ña-pʋtɔdɩyɛ yɔ?’ 34  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛ-caa mʋ pana siŋŋ, nɛ ɛkpa-ɩ nɛ ɛcɛlɩ salaka yɔɔ cɔnɩyaa pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛhɛyɩɣ ɛ-kɩmɩyɛ tɩŋa yɔ. 35  Mbʋ ɖɔɖɔ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛkaɣ-mɩ labʋ ye mɩ-taa paa weyi eekpeɣu e-koobu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim kɔyɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “mɩ-Caa.”
Piye piye, “nɛ ŋkizini-i tɔm.”
Yaa “ŋsɩnɩ ño-koobu nɛ ɛla mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ.”
Liidiye talaŋwaa 10 000 lakɩ dinaarɩwaa 60 000 000. Nɛ dinaarɩ kʋɖʋmʋʋ maɣnɩ liidiye nɖɩ pɛhɛyaɣ tʋmlaɖʋ evemiye taa yɔ.
Yaa “nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.