Maatiyee 17​:​1-27

  • Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ (1-13)

  • Tisuu mbʋ pɩwɛ ɛzɩ piye cikpeɖe yɔ (14-21)

  • Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm (22, 23)

  • Pɛhɛyɩ lambuu nɛ liidiye pɔɔyaɣ ŋga palɩzɩ kpakpayaɣ nɔɔ taa yɔ (24-27)

17  Kɩyakɩŋ loɖo wayɩ lɛ, Yesu kpaɣ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yakubu nɛ e-neu* Yohanɛɛsɩ nɛ pakpa pʋʋ kʋkʋyʋʋ nakʋyʋ yɔɔ pe-ɖeke.  Nɛ ɛ-wɛtʋ lɛɣzɩ pɛ-ɛsɩndaa; ɛ-ɛsɩndaa ñɩlɩsɩɣ ɛzɩ wɩsɩ yɔ, nɛ e-tokonaa kɩtɩnaa ñɩlɩsɩɣ* ɛzɩ ñalɩmɩyɛ yɔ.  Nɛ na, Moyizi nɛ Eliya palɩɩ pɔ-yɔɔ, nɛ pa nɛ Yesu pɛwɛɛ nɛ pɛkɛdɩɣ.  Ðɩnɛ ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, pɩwɛ ɖeu se ɖɩwɛɛ cɩnɛ. Ye ŋsɔɔlaa yɔ, mensiki kizinzikiŋ naadozo cɩnɛ, ña kʋɖʋmʋʋ, Moyizi kʋɖʋmʋʋ, nɛ Eliya kʋɖʋmʋʋ.”  Eɖiɣni yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, na, ɛsɔmɩnʋʋ kɩñɩlɩsʋʋ nakʋyʋ huuzi pɔ-yɔɔ, nɛ nɔɔ nakɛyɛ lɩɩnɩ ɛsɔmɩnʋʋ taa nɛ kɔtɔ se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-m yɔ. Iwelisini-i.”  Tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ mbʋ lɛ, pɔtɔlɩ nɛ papa pɛ-ɛsa nɛ tɛtʋ nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩŋŋ.  Nɛ Yesu ñɔtɩnɩ-wɛ, nɛ etukuni-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩkʋyɩ. Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ.”  Pakʋsɩ pɛ-ɛsa lɛ, patɩna nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ Yesu.  Palɩnɩ pʋʋ yɔɔ nɛ petiki lɛ, Yesu ɖʋ-wɛ paɣtʋ se: “Itaaheyi nɔɔyʋ natʋ ndʋ tɩ-tɔm nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pefezi ɛyʋ Pɩyalʋ nɛ sɩɖaa taa yɔ.” 10  Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ paɣtʋ wɩlɩyaa yɔɔdʋʋ se pɩwɛɛ se Eliya ɛkɔɔ nɛ pʋcɔ?” 11  Ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Toovenim taa lɛ, Eliya kɔŋ nɛ ɛkaɣ pɩtɩŋa payɩ ñɔɔzʋʋ. 12  Ɛlɛ, meheyiɣ-mɩ se Eliya tɛm kɔm, nɛ patɩtɩlɩ-ɩ, ɛlɛ palabɩ-ɩ mbʋ payɩ pɔsɔɔlaa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ tɔɔʋ kʋñɔŋ pe-nesi tɛɛ.” 13  Ðɩnɛ ɛlɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩɩ pɩ-taa se Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ tɔm eheyaɣ-wɛ. 14  Pɔkɔm ɛyaa samaɣ cɔlɔ lɛ, abalʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-ɩ, eluŋ ɛ-tɛɛ nɛ ɛtɔ se: 15  “Kɩbaɣlʋ, na man-pɩyalʋ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛnɩ kʋdɔŋ kɩtɔlʋʋ nɛ pɩwɩɣ-ɩ. Ɛtɔlʋʋ miŋ taa ɖoŋ ɖoŋ, nɛ ɛtɔlʋʋ ɖɔɖɔ lɩm taa ɖoŋ ɖoŋ. 16  Mɔnkɔnɩ-ɩ ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ, ɛlɛ patɩpɩzɩ nɛ pawaa-ɩ.” 17  Yesu kitina se: “Hayɩ, kpaɖʋʋ ŋgʋ kɩfɛyɩnɩ tisuu nɛ kɩlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se mantasɩ wɛʋ mɩ-cɔlɔ? Alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se mɔnɖɔkɩ man-tɩ mɩ-lakasɩ yɔɔ? Ɩkɔnɩ-m ɩ cɩnɛ.” 18  Nɛ Yesu kalɩ eleeu ɛnʋ, nɛ ɛlɩɩ abalɩbɩɣa ŋga ka-taa, nɛ kpaɣnɩ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ lɛ, kɔ-yɔɔ cɛ. 19  Pʋwayɩ lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ pɛwɛ pe-ɖeke lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔɔnɩ-ɩ?” 20  Ecosi-wɛ se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mi-tisuu tɩpaɣlɩ. Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ye mi-tisuu ɛpaɣlaa nɛ pɩtalɩ piye cikpeɖe* yɔ, ɩkaɣ heyuu pʋʋ kʋnɛ se: ‘Kpɛzɩ cɩnɛ nɛ ŋkɛɛ peeɖe yɔ,’ nɛ kɩkaɣ kpɛzʋʋ, nɛ nabʋyʋ fɛyɩ se ɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɩlabɩ-pʋ.” 21  *⁠—— 22  Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa paakpeɣli Galilee yɔ eheyi-wɛ se: “Pakaɣ ɛyʋ Pɩyalʋ wayɩ lɩʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ ɛyaa nesi tɛɛ, 23  nɛ pakaɣ-ɩ kʋʋ, nɛ kɩyakʋ tozo ŋgʋ wiye lɛ pakaɣ-ɩ fezuu.” Piyeba nɛ pɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ. 24  Patalɩ Kapɛrɩnawum lɛ, mba pamʋʋ dɩrakɩmwaa* naalɛ lambuu yɔ, pɔñɔtɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Mɩ-wɩlɩyʋ ɛɛhɛyɩɣ dɩrakɩmwaa naalɛ lambuu yaa we?” 25  Ecosi-wɛ se: “Ɛhɛyɩɣ.” Ɛlɛ, Pɩyɛɛrɩ sʋ ɖɩɣa taa lɛ, Yesu calɩnɩ-ɩ yɔɔdɩnʋʋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Siimɔɔ, ŋmaɣzɩɣ suwe? Mba cɔlɔ tɛtʋ yɔɔ awiya mʋʋ liidiye yaa lambuu*? Pe-piya cɔlɔ yaa agbaaɣdaa mba cɔlɔ?” 26  Ecosaa se: “Agbaaɣdaa mba cɔlɔ” lɛ, Yesu heyi-i se: “Ye mbʋ, toovenim taa lɛ, piya ɩɩhɛyɩɣ lambuu. 27  Ɛlɛ, pɩsa nɛ ɖitaayele nɛ pituuli-wɛ lɛ, wolo teŋgu taa, lɔ kolaɣ, nɛ kpakpayaɣ ŋga ŋcalɩɣ kpaʋ yɔ, ŋkuluu kɔ-nɔɔ lɛ, ŋkaɣ naʋ liidiye pɔɔyaɣ nakɛyɛ.* Kpaɣ-kɛ nɛ ŋcɛlɩ-wɛ ma nɛ ŋ ɖɔ-yɔɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Yaa “hʋlʋmɩ.”
Grɛɛkɩ taa, “sinaapi piye.” Sinaapi piye kɛ ɖomaɣ piye cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ Izrayɛɛlɩ yɔ. Sinaapi tɩʋ pɩzɩɣ nɛ kɩpaɣlɩ nɛ kɩtalɩ mɛtanaa 4 mbʋ yɔ.
Mayaɣ kanɛ, kɛwɛ Biblwaa nabɛyɛ taa, ɛlɛ kɛfɛyɩ Grɛɛkɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ papɩzɩɣ nɛ pataa-sɩ liu yɔ sɩ-taa.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “lambuu ŋgʋ pɩwɛɛ se paa weyi ɛhɛyɩ yɔ.”
Pɩkɛ dɩrakɩmwaa naanza. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.