Maatiyee 16​:​1-28

  • Pɔpɔzaa se pawɩlɩ-wɛ yʋsaɣ nakɛyɛ (1-4)

  • Farɩsɩ mba lɔlɔm nɛ Saduki mba lɔlɔm (5-12)

  • Kewiyaɣ ñɩma (13-20)

    • Pama ɛgbɛyɛ kaaʋ yɔɔ (18)

  • Yesu yɔɔdɩ ɛ-sɩm tɔm (21-23)

  • Mbʋ pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ kɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ toovenim taa yɔ (24-28)

16  Peeɖe Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba pɔñɔtɩnɩ-ɩ se patakɩ-ɩ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se ɛwɩlɩ-wɛ ɛsɔdaa yʋsaɣ nakɛyɛ.  Ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɖanaɣ ɖanɩɣ yɔ, ɩtɔŋ se: ‘Ɛsɔdaa kaɣ cɛbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa sɛ cɩɩɩ ɛzɩ miŋ yɔ,’  nɛ tanaŋ tɛɛ lɛ, ɩtɔŋ se: ‘Pɩkaɣ labʋ niŋkaɣ, tɛʋ kaɣ nɩʋ sɔnɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔdaa sɛ cɩɩɩ ɛzɩ miŋ yɔ ɛlɛ pɩwɛ yuulee.’ Ɩsɩm ɛsɔdaa wɛtʋ tɔbʋʋ lɩzʋʋ, ɛlɛ alɩwaatʋ tɛ yʋsasɩ lɛ, ɩɩpɩzɩɣ sɩ-tɔbʋʋ lɩzʋʋ.  Kpaɖʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ acɛyɛ ñɩŋgʋ* wɛɛ nɛ kɩñɩnɩɣ yʋsaɣ nakɛyɛ, ɛlɛ paakaɣ-kʋ wɩlʋʋ yʋsaɣ nakɛyɛ ye pɩtɩkɛ Yoonaasɩ yʋsaɣ yɔ.” Eheyi-wɛ tɔm ndʋ lɛ, eyele-wɛ nɛ ɛcaŋ ɛɖɛɛ.  Tɔmkpɛlɩkɩyaa tɛzɩ nɛ powolo kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ, ɛlɛ pɔsɔɔ se pɛkpɛndɩnɩ kpɔnʋnaa.  Yesu heyi-wɛ se: “Ikuli mɩ-ɛsa nɛ ɩkpa mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba tɛ lɔlɔm.”  Nɛ papaɣzɩ yɔɔdɩnʋʋ ɖama nɛ pɔtɔŋ se: “Ðɩtɩkpɛndɩnɩ kpɔnʋnaa.”  Yesu tɩlɩ pa-lɩmaɣza mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛbɛ yɔɔ ɩwɛɛ nɛ ɩhɔŋ tɔm mɩ-hɛkʋ taa se ɩfɛyɩnɩ kpɔnʋnaa, tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ?  Ɛzɩ ɩtɩnɩtɩ pʋ-tɔbʋʋ, yaa ɩɩtɔzʋʋ kpɔnʋnaa kagbanzɩ mba abalaa 5 000 tɔwaa nɛ ɖɔkɩŋ ɛzɩma iteɣzaa yɔ? 10  Yaa ɩɩtɔzʋʋ kpɔnʋnaa lʋbɛ mba abalaa 4 000 tɔwaa nɛ ɖɔkɩŋ sɔsɔŋ ɛzɩma iteɣzaa yɔ? 11  Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩɩnɩɣ pʋ-tɔbʋʋ se pɩtɩkɛ kpɔnʋnaa tɔm meheyaɣ-mɩ? Ɛlɛ ɩkpa mɩ-tɩ nɛ Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba tɛ lɔlɔm.” 12  Peeɖe panɩ pɩ-taa se ɛɛtɔŋ se pakpa pa-tɩ nɛ kpɔnʋ tɛ lɔlɔm, ɛlɛ Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba wɩlɩtʋ. 13  Yesu talɩ Sezaaree, Filiipu egeetiye taa lɛ, ɛpɔzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɛyaa tɔŋ se ɛyʋ Pɩyalʋ kɛ anɩ?” 14  Pocosi-i se: “Nabɛyɛ tɔŋ se Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ, lalaa se Eliya, nɛ lalaa ɖɔɖɔ se Yereemii yaa nayaa taa nɔɔyʋ.” 15  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛlɛ mɩ yɔ, ɩtɔŋ se mɛnkɛ anɩ?” 16  Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ cosi se: “Ñɛkɛnɩ Krɩstʋ, Ɛsɔ ɛsadʋ Pɩyalʋ.” 17  Yesu kitini-i se: “Ŋkɛ koboyaɣ tʋ, Siimɔɔ, Yoonaasɩ pɩyalʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ tomnaɣ nɛ calɩm* pokulini tɩ-yɔɔ nɛ pawɩlɩ-ŋ, ɛlɛ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛnʋ kulini tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ŋ. 18  Pɩtasɩ lɛ, meheyiɣ-ŋ se: Ñɛkɛnɩ Pɩyɛɛrɩ, nɛ kaaʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ mankaɣ maʋ mɛ-ɛgbɛyɛ, nɛ Pɩlaʋ* nɔnɔsɩ ɩɩkaɣ-ɖɩ wabʋ. 19  Mankaɣ-ŋ cɛlʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɩma, nɛ mbʋ payɩ ŋhɔkʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɛtɛm-pʋ hɔkʋʋ ɛsɔdaa, nɛ mbʋ payɩ ŋhɛɖɩɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɛtɛm-pʋ hɛɖʋʋ ɛsɔdaa.” 20  Nɛ ɛka tɔmkpɛlɩkɩyaa ñʋŋ taa siŋŋ se pataaheyi nɔɔyʋ se ɛnʋ kɛnɩ Krɩstʋ. 21  Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yesu paɣzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩzʋʋ pɩ-taa se pɩwɛɛ se ewolo Yeruzalɛm nɛ ɛtɔɔ kʋñɔŋ siŋŋ ɛzʋtʋyaa nɛ cɔjɔnaa ñʋndɩnaa nɛ paɣtʋ wɩlɩyaa nesi tɛɛ nɛ pakʋ-ɩ, nɛ kɩyakʋ tozo ŋgʋ wiye lɛ pefezi-i. 22  Ðɩnɛ ɛlɛ, Pɩyɛɛrɩ kɛzɩ-ɩ kɩjaʋ nɛ ɛpaɣzɩ-ɩ kalʋʋ nɛ ɛtɔŋ se: “Kɩbaɣlʋ, ñɩnɩ ña-tɩ kɩbandʋ; pɩɩkaɣ-ŋ talʋʋ mbʋ kpa.” 23  Ɛlɛ Yesu kɛzɩ ɛ-tɩ nɛ eheyi Pɩyɛɛrɩ se: “Kɛɛ ma-wayɩ, Sataŋ! Ŋkɛ mbʋ pituuluu-m yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋfɛyɩnɩ Ɛsɔ lɩmaɣza, ɛlɛ ɛyaa ñɩna.” 24  Nɛ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ekizi ɛ-tɩ nɛ ɛkpaɣ ɛ-nazɩm sizika* nɛ ɛwɛɛ ɛtɩŋɩɣ ma-wayɩ. 25  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛñɩnɩɣ se ɛya e-wezuu* ñʋʋ yɔ, ɛkaɣ-kʋ lesuu; ɛlɛ weyi elesiɣ e-wezuu* mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-kʋ hiɣu. 26  Toovenim taa lɛ, pɩkaɣ ɛyʋ wazʋʋ we ye ɛjaɖɛ kpeekpe ɛpɩsɩ ɛ-pʋyʋ ɛlɛ elesi e-wezuu?* Yaa ɛbɛ ɛyʋ kaɣ kpaɣʋ nɛ ɛcɛlɩ se ɛlɛɣzɩnɩ e-wezuu* lone taa? 27  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ ɛ-Caa samtʋ taa, ɛ nɛ e-tiyiyaa, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛkaɣ hɛyʋʋ paa weyi ɛ-lakasɩ yɔɔ. 28  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se mba pasɩŋ cɩnɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ ɩɩkaɣ ɖɩŋʋʋ sɩm kpa pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pana ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ e-Kewiyaɣ taa yɔ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “nɛ ŋgʋ kɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ.”
Yaa “pɩtɩkɛ ɛyʋ.”
Yaa “Hadɛɛsɩ, pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”
Yaa “ɛ-kalɩzaɣ.”