Maatiyee 14​:​1-36

  • Pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñʋʋ (1-12)

  • Yesu calɩ ɛyaa 5 000 (13-21)

  • Yesu ɖɔŋ lɩm yɔɔ (22-33)

  • Ɛwa ɛyaa kʋdɔmɩŋ Jeneezaarɛɛtɩ (34-36)

14  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Eroodi weyi ɛɛkɛ egeetiye ñʋʋdʋ yɔ, ɛnɩɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdaɣ Yesu yɔɔ yɔ  nɛ eheyi ɛ-lɩmɖʋyaa se: “Ɛyʋ ɛnʋ, ɛkɛ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ. Pefezi-i nɛ sɩɖaa taa, nɛ pʋyɔɔ ɛlakɩ maamaaci lakasɩ nzɩ.”  Eroodi* kaakpa Yohanɛɛsɩ nɛ ɛhɔkɩ-ɩ nɛ ɛɖʋ-ɩ salaka ɛ-ɖalʋ Filiipu halʋ Eroodiyaadɩ yɔɔ.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yohanɛɛsɩ kaawɛɛ nɛ eheyiɣ Eroodi se: “Paɣtʋ tɩha-ŋ nʋmɔʋ se ŋkpaɣ Eroodiyaadɩ.”  Ɛlɛ, paa ɛɛsɔɔlaa se ɛkʋʋ Yohanɛɛsɩ yɔ, eseɣaɣ ɛyaa samaɣ sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kakpakaɣ-ɩ se ɛkɛ nayʋ.  Ɛlɛ pɔtɔkaɣ Eroodi lʋlʋʋ kazandʋ lɛ, Eroodiyaadɩ pɛlɛ paa nɛ pɩkɛdɩnɩ Eroodi siŋŋ  nɛ ɛlɛ ɖuu se ɛcɛlɩɣ-ɩ mbʋ payɩ ɛkaɣ-ɩ pɔzʋʋ yɔ.  Peeɖe pɛlɛ ɛnʋ ɛɖɔm e-ɖoo lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Cɛlɩ-m tɛlɛm nakʋyʋ taa Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñʋʋ.”  Paa pɩɩcɛyɩ wiyaʋ siŋŋ yɔ, e-ɖuutu nɛ mba ɛ nɛ wɛ pacaɣaa nɛ pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ* yɔ pɔ-yɔɔ lɛ, ɛha nɔɔ se pɛcɛlɩ-ɩ kʋ. 10  Peeɖe etiyaa nɛ pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ salaka taa. 11  Pɔkɔnɩ ɛ-ñʋʋ tɛlɛm taa nɛ pɛcɛlɩ pɛlɛ, nɛ ɛlɛ woni-kʋ nɛ ɛcɛlɩ e-ɖoo. 12  Pʋwayɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ nɛ pakpaɣ e-tomnaɣ nɛ powoni pepi; nɛ powolo peheyi Yesu. 13  Yesu nɩ-tʋ lɛ, ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛkpa kpɩyʋʋ taa nɛ ewolo lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ e-ɖeke yɔ. Ɛlɛ samaɣ nɩwa se ɛɖɛwa lɛ, kalɩɩnɩ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ kɔɖɔ nɩŋgbanzɩ nɛ katɩŋ ɛ-wayɩ. 14  Etibini kpɩyʋʋ taa lɛ, ɛna ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, nɛ kalabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, nɛ ɛla nɛ kʋdɔndɩnaa mba paawɛ ka-taa yɔ pɔ-yɔɔ cɛ. 15  Ɛlɛ ɖanaɣ ɖanaa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ peheyi-i se: “Pɩkɛ lone nɖɩ ɖiposini ɖɩsɩ yɔ nɛ alɩwaatʋ tɛm ɖɛʋ; yele samaɣ nɛ kɛɖɛɛ, nɛ kapɩzɩ kowolo tɛtʋ taa nɛ kaya ka-tɩ tɔɔnaɣ.” 16  Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Pɩtɩcɛyɩ se kɛɖɛɛ; mɩ-maɣmaɣ ɩha-kɛ nabʋyʋ nɛ kɔtɔɔ.” 17  Peheyi-i se: “Ðɩfɛyɩnɩ nabʋyʋ cɩnɛ nɛ pɩtasɩnɩ kpɔnʋnaa kagbanzɩ nɛ kpakpasɩ naalɛ.” 18  Eheyi-wɛ se: “Ɩkɔnɩ-m wɛ cɩnɛ.” 19  Nɛ eheyi ɛyaa samaɣ se kacaɣ ñɩtʋ yɔɔ. Ðɩnɛ ɛlɛ ɛkpaɣ kpɔnʋnaa kagbanzɩ mba nɛ kpakpasɩ naalɛ nzɩ, nɛ ɛkpazɩ ɛ-ɛsa nɛ ɛsɔdaa lɛ, ɛwazɩ pɩ-yɔɔ; nɛ ɛpɛlɩ kpɔnʋnaa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛcɛlɩ-wɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tayɩ-wɛ ɛyaa samaɣ. 20  Nɛ pa-tɩŋa pɔtɔɔ nɛ pahaɣ, nɛ pekpeɣli hɔɔlasɩ nzɩ sɩkazaa yɔ, nɛ sisu ɖɔkɩŋ 12. 21  Mba pɔtɔwaa yɔ, pa-taa abalaa kpɛndɩ ɛzɩ 5 000 mbʋ yɔ, patɩkalɩ halaa nɛ piya cikpesi. 22  Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ pɛɖɛɛ-ɩ nɔɔ kidiiliŋ lɛɛkʋ yɔɔ, nɛ ɛnʋ yele ɛyaa samaɣ nɛ kɛɖɛɛ. 23  Eyebi ɛyaa samaɣ nɛ kɛɖɛɛ lɛ, ɛɖɛɛ ɛkpa pʋʋ yɔɔ e-ɖeke se ɛtɩmɩ. Ðoo yuwa lɛ, e-ɖeke ɛɛwɛnɩ peeɖe. 24  Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, kpɩyʋʋ kaaposini kidiiliŋ nɛ mɛtanaa mɩnɩŋ sakɩyɛ,* nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ palʋkɩnɩ lɩm hola, mbʋ pʋyɔɔ yɔ helim makaɣ tuluŋa. 25  Ɛlɛ pɩkɔm tɛbɩyɛ tɛɛ* lɛ, Yesu ɖɔŋ teŋgu yɔɔ nɛ ɛkɔŋ pɔ-cɔlɔ. 26  Alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa na-ɩ ɛwɛɛ nɛ ɛɖɔŋ teŋgu yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ pɔtɔ se: “Ðoziye yaa!” Nɛ pama kubuka nɛ sɔɔndʋ. 27  Ɛlɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, Yesu yɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ! Ma na; itaase sɔɔndʋ.” 28  Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye pɩkɛ ña yɔ, tɔ se mɔnɖɔ lɩm yɔɔ nɛ mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ.” 29  Eheyi-i se: “Kɔɔ!” Nɛ Pɩyɛɛrɩ lɩɩ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛɖɔŋ lɩm yɔɔ nɛ ewoki Yesu cɔlɔ. 30  Ɛlɛ ɛcɔŋnaɣ ɛzɩma helim sɔsɔm makaɣ yɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ. Nɛ ɛpaɣzɩ lɩm tɛɛ sʋʋ lɛ, ɛma kubuka se: “Kɩbaɣlʋ, ya ma-ñʋʋ!” 31  Kpaagbaa mbʋ lɛ, Yesu sezi e-nesi nɛ ɛɖɔkɩ-ɩ nɛ eheyi-i se: “Tisuu ññɩɩ tʋ ña, ɛbɛ yeba nɛ ŋpaɣzɩ pɩtʋʋ?” 32  Pakpa kpɩyʋʋ taa lɛ, helim sɔsɔm mbʋ piyele mabʋ. 33  Nɛ mba paawɛ kpɩyʋʋ taa yɔ, paha-ɩ ñamtʋ,* nɛ pɔtɔ se: “Toovenim taa lɛ, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.” 34  Nɛ pɛtɛzɩ teŋgu nɛ patalɩ Jeneezaarɛɛtɩ. 35  Peeɖe mba sɩmɩ-ɩ lɛ, petiyi ageeta wena acɔ-wɛ nɛ ata yɔ a-tɩŋa a-taa, nɛ ɛyaa kɔnɩ-ɩ mba payɩ pɛkɛ kʋdɔndɩnaa yɔ. 36  Nɛ petendi-i se eyele nɛ potukuni cɛɛkɛ e-toko kɩtɩnʋʋ nɔɔ; nɛ mba pa-tɩŋa payɩ potukuni-kʋ yɔ, pɔ-yɔɔ cɛ caɣ caɣ.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Pɩkɛ Eroodi Antipasɩ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “ɛ nɛ wɛ pacaɣ taabɩlɩ yɔɔ.”
Piye piye, “nɛ staadɩnaa sakɩyɛ.” Staadɩ kʋɖʋmʋʋ maɣnɩ mɛtanaa 185.
Pʋ-tɔbʋʋ se tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 3 nɛ piwolo ñɩɣtʋ 6 yɔɔ mbʋ yɔ.
Yaa “poluŋ ɛ-tɛɛ.”