Maatiyee 13​:​1-58

 • KEWIYAƔ YƆƆ ADUWA (1-52)

  • Ðomaɣ ɖuyu (1-9)

  • Mbʋ pʋyɔɔ Yesu labɩnɩ aduwa tʋmɩyɛ yɔ (10-17)

  • Ɛlɩzɩ ɖomaɣ ɖuyu yɔɔ eduuye tɔbʋʋ (18-23)

  • Blee nɛ ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ (24-30)

  • Piye cikpeɖe nɛ lɔlɔm (31-33)

  • Aduwa tʋmɩyɛ labɩnʋʋ yeki se natʋ tɔm ɛla (34, 35)

  • Ɛlɩzɩ blee nɛ ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔ eduuye tɔbʋʋ (36-43)

  • Ñɩm mbʋ pɛmɛsɩ-pʋ yɔ nɛ kijiɣa kɩbaŋa (44-46)

  • Piyuu (47-50)

  • Ñɩm kɩfam nɛ kɩbɩm (51, 52)

 • Pɔlɔ Yesu e-egeetiye taa (53-58)

13  Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, Yesu lɩ ɖɩɣa taa lɛ, ewolo ɛcaɣ teŋgu nɔɔ.  Nɛ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ wolo nɛ kekpeɣli ɛ-cɔlɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛkpa kpɩyʋʋ nakʋyʋ taa nɛ ɛcaɣ, nɛ ɛyaa samaɣ tɩŋa ñasɩŋ kidiiliŋ yɔɔ.  Ðɩnɛ ɛlɛ, eheyi-wɛ tɔm sakɩyɛ aduwa taa nɛ ɛtɔ se: “Ɩna! Ðomaɣ ɖuyu nɔɔyʋ lɩwa se eɖuu ɖomaɣ.  Eɖuwaɣ lɛ, pee naayɛ tɔlɩ nʋmɔʋ nɔɔ, nɛ sumasɩ kɔɔ nɛ sɩtɔɔ-yɛ.  Lɛɛna tɔlɩ kaaŋ taa ɖenɖe tɛtʋ tɩɖɔɔ yɔ, nɛ añɔ lɛɛ lɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛtʋ fɛyɩ cukaŋ.  Ɛlɛ wɩsɩ lɩwa lɛ, sɩñaɣ-yɛ nɛ aloo, mbʋ pʋyɔɔ yɔ afɛyɩnɩ hosi.  Lɛɛna tɔlɩ sɔɔ taa, nɛ sɔɔ kpa nɛ ahu a-yɔɔ.  Piyele nɛ lɛɛna ñɔtɔlɩ tɛtʋ kɩbandʋ taa, nɛ apaɣzɩ lʋlʋʋ pee, naayɛ tam 100, lɛɛna tam 60, nɛ lɛɛna ɖɔɖɔ tam 30.  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ lɛ, ewelisi.” 10  Peeɖe ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔm ɛ-cɔlɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋyɔɔdʋʋnɩ-wɛ aduwa taa?” 11  Ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Mɩ lɛ, pɩha-mɩ waɖɛ se ɩnɩɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu tɔbʋʋ, ɛlɛ mba lɛ, pɩtɩha-wɛ waɖɛ nɖɩ. 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ sɔzʋʋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɛkaɣ wɛnʋʋ sakɩyɛ; ɛlɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, halɩ mbʋ ɛwɛna yɔ, pakaɣ-pʋ mʋʋ ɛ-cɔlɔ. 13  Mbʋ yebina nɛ mɔyɔɔdʋʋnɩ-wɛ aduwa taa; mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔcɔŋna ɛlɛ paanaɣ pʋyʋ, pewelisiɣ, ɛlɛ paanɩɣ natʋyʋ, nɛ paanɩɣ pʋ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ. 14  Nɛ Izaayii natʋ tɔm ɖiɣni labʋ pɔ-hɔɔlʋʋ taa. Tɩtɔŋ se: ‘Toovenim taa lɛ, ɩkaɣ welisuu, ɛlɛ ɩɩkaɣ pʋ-tɔbʋʋ nɩʋ kaaʋ; nɛ toovenim taa lɛ, ɩkaɣ cɔnʋʋ, ɛlɛ ɩɩkaɣ naʋ kaaʋ. 15  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, samaɣ kanɛ ka-laŋɩyɛ wɛ kpɩzɩŋ, nɛ kanɩnɩ ka-nɩŋgbaaŋ, ɛlɛ katiwelisi; kohuuzi kɛ-ɛsa se kataananɩ kɛ-ɛsa nɛ kataanɩɩnɩ ka-nɩŋgbaaŋ nɛ ka-laŋɩyɛ ɛtaanɩɩ tɔm tɔbʋʋ nɛ kapɩsɩ nɛ mawaa-kɛ.’ 16  “Ɛlɛ, ɩkɛ koboyaɣ tɩnaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-ɛsa naɣ nɛ mɩ-nɩŋgbaaŋ nɩɣ. 17  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se nayaa nɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa sakɩyɛ kaasɔɔlaa se pana mbʋ iɖiɣni naʋ yɔ, ɛlɛ patɩna-pʋ, nɛ paasɔɔlaa ɖɔɖɔ se panɩɩ tɔm ndʋ iɖiɣni nɩʋ yɔ, ɛlɛ patɩnɩɩ-tʋ. 18  “Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, iwelisi ɖomaɣ ɖuyu yɔɔ eduuye tɔbʋʋ. 19  Ye nɔɔyʋ ewelisiɣ Kewiyaɣ tɔm, ɛlɛ ɛɛnɩɣ tɩ-tɔbʋʋ yɔ, kañatʋ tʋ kɔŋ nɛ ɛlɩzɩ mbʋ poɖu ɛ-laŋɩyɛ taa yɔ; ɖomaɣ ŋga lɛ ŋga poɖu nʋmɔʋ nɔɔ yɔ. 20  Ðomaɣ ŋga poɖu kaaŋ taa yɔ, ŋga lɛ weyi ewelisiɣ tɔm nɛ ɛmʋʋ-tʋ lɛɛ lɛɛ nɛ taa leleŋ yɔ. 21  Ɛlɛ, ɛfɛyɩnɩ hosi, paa mbʋ yɔ ɛɖɔkʋʋ-tʋ alɩwaatʋ natʋyʋ, nɛ kʋñɔŋ yaa nazɩm lɩɣ Kewiyaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ɛlɔ e-tisuu* kpaagbaa. 22  Piyele nɛ ɖomaɣ ŋga poɖu-kɛ sɔɔ taa yɔ, ŋga lɛ ɛyʋ weyi ewelisiɣ Kewiyaɣ tɔm yɔ, ɛlɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa nɩɣzɛ nɛ ɖoŋ weyi ñɩm wɛna se pipeɣzi ɛyaa yɔ pohuu tɔm yɔɔ, nɛ tɩɩlʋlʋʋ pee. 23  Piyele nɛ ɖomaɣ ŋga poɖu tɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, ŋga lɛ weyi ewelisiɣ Kewiyaɣ tɔm nɛ ɛnɩɣ tɩ-tɔbʋʋ nɛ ɛlʋlʋʋ pee sakɩyɛ yɔ, naayɛ tam 100, lɛɛna tam 60, nɛ lɛɛna ɖɔɖɔ tam 30.” 24  Ɛtasɩ-wɛ eduuye lɛɛɖɛ tuu nɛ ɛtɔ se: “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ ɛyʋ weyi eɖu ɖomaɣ kɩbaŋa ɛ-hayɩm taa yɔ. 25  Ɛyaa wɛɛ nɛ poɖou lɛ, e-koyindu kɔɔ nɛ eɖuu ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ blee taa nɛ ɛɖɛɛ. 26  Blee ñɔwa nɛ kɩɖʋ pee lɛ, ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ɖɔɖɔ kpa. 27  Hayɩm tʋ yomaa kɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: ‘Caa, pɩtɩkɛ ɖomaɣ kɩbaŋa ŋɖu ña-hayɩm taa kɛ? Nɛ ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ñalɩnɩ le pɩ-taa yɔ?’ 28  Eheyi-wɛ se: ‘Koyindu nɔɔyʋ labɩnɩ mbʋ.’ Yomaa pɔzɩ-ɩ se: ‘Ye mbʋ ŋsɔɔlaa se ɖiwolo nɛ ɖɩkpɛzɩ-tʋ?’ 29  Ecosi-wɛ se: ‘Aayɩ, pɩtaakɛdɩ nɛ ɩɩkpɛzɩɣ ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ lɛ, ɩkpɛndɩnɩ blee nɛ ɩkpɛzɩ. 30  Iyele nɛ pa-naalɛ pɛkpɛndɩ papaɣlɩ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kʋmtʋ; nɛ kʋmtʋ alɩwaatʋ taa lɛ, mankaɣ heyuu kʋnɖaa se: Ɩcalɩnɩ kpeɣluu ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ ɩhɔkɩ-tʋ hɔɔ nɛ ɩñɔtɩ-tʋ miŋ; piyele nɛ blee yɔ, isuu-kʋ mon-kpou taa.’” 31  Ɛtasɩ-wɛ tuu eduuye lɛɛɖɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ piye cikpeɖe* nɖɩ nɔɔyʋ kpaɣaa nɛ eɖuu ɛ-hayɩm taa yɔ. 32  Toovenim taa lɛ, nɖɩ kɩlɩnɩ kɔzʋʋ ɖomasɩ kpeekpe taa, ɛlɛ ɖɩñɔwa nɛ ɖɩpaɣlɩ lɛ, ɖɩkpaɖɩ kaɖaɣ taa tɩŋ lɛɛŋ nɛ ɖɩpɩsɩ tɩʋ sɔsɔʋ, nɛ ɛsɔdaa sumasɩ kɔŋ nɛ sihikiɣ ɖɩjɔzɩyɛ ki-pilinzi yɔɔ.” 33  Ɛtasɩ-wɛ tuu eduuye lɛɛɖɛ se: “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ lɔlɔm ŋgʋ halʋ nɔɔyʋ kpaɣaa nɛ esidi mʋlʋm eyisi sɔsɔsɩ naadozo taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mʋtʋ kpeekpe kpawa yɔ.” 34  Aduwa yɔɔ Yesu tɩŋnaa nɛ eheyi ɛyaa samaɣ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa. Toovenim taa lɛ, etaaheyiɣ-kɛ natʋyʋ nɛ ɛɛtɩŋɩɣnɩ aduwa yɔɔ, 35  se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla, ndʋ yɔ: “Mankaɣ kuluu mɔ-nɔɔ nɛ mɔyɔɔdɩ aduwa taa; mankaɣ susuu tɔm ndʋ pɛmɛsɩ-tʋ ɖooo kiɖe tɛɛ* yɔ.” 36  Pʋwayɩ, eyebi ɛyaa samaɣ nɛ kɛɖɛɛ lɛ, ɛɖɛɛ nɛ ɛsʋʋ ɖɩɣa. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ peheyi-i se: “Lɩzɩ-ɖʋ hayɩm taa ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ eduuye tɔbʋʋ.” 37  Ecosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Ðomaɣ kɩbaŋa ɖuyu lɛ ɛyʋ Pɩyalʋ; 38  hayɩm kɛlɛ ɛjaɖɛ. Piyele nɛ ɖomaɣ kɩbaŋa lɛ Kewiyaɣ pɩyalaa, ɛlɛ ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ kɛlɛ kañatʋ tʋ pɩyalaa, 39  nɛ koyindu weyi eɖu-tʋ yɔ, ɛnʋ lɛ Sataŋ. Kʋmtʋ lɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-tɛm alɩwaatʋ, nɛ kʋnɖaa kɛlɛ Ɛsɔ tiyiyaa. 40  Ye mbʋ, ɛzɩ pekpeɣluu ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ pɔñɔtɩ-tʋ miŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* tɛm alɩwaatʋ taa. 41  Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ tiyuu e-tiyiyaa, nɛ pakaɣ lɩzʋʋ e-Kewiyaɣ taa ɛyaa mba payɩ peyeki se pituuli lalaa yɔ nɛ mba pamaɣnɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ, 42  nɛ pakaɣ-wɛ pɛɖʋʋ miŋ momoɖe taa. Peeɖe pakaɣ wiu nɛ pasalɩɣ pe-kela. 43  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kaɣ ñɩlɩsʋʋ ɛzɩ wɩsɩ yɔ pa-Caa Kewiyaɣ taa. Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ lɛ, ewelisi. 44  “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ ñɩm nabʋyʋ, mbʋ pɛmɛsɩ-pʋ hayɩm taa nɛ abalʋ nɔɔyʋ lɩɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛmɛsɩ-pʋ yɔ; nɛ ɛzɩma ɛ-taa kaalabɩ leleŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ewolo nɛ ɛpɛdɩ mbʋ payɩ ɛwɛna yɔ nɛ ɛya hayɩm mbʋ. 45  “Pɩtasɩ lɛ, ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ tadɩyɛ laɖʋ nʋmɔɖɔnʋ weyi ɛñɩnɩɣ kijisi kɩbanzɩ yɔ. 46  Ɛna kijiɣa kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ñɩm siŋŋ yɔ lɛ, ewolo nɛ ɛpɛdɩ mbʋ payɩ ɛɛwɛna yɔ lɛɛ lɛɛ nɛ ɛyabɩ-kɛ. 47  “Pɩtasɩ lɛ, ɛsɔdaa Kewiyaɣ wɛ ɛzɩ piyuu ŋgʋ pɔlɔ teŋgu taa nɛ kɩkpaɣ kpakpasɩ ndɩ ndɩ yɔ. 48  Nɛ kɩ-taa suwa lɛ, pɔhɔm-kʋ nɛ palɩzɩ kidiiliŋ yɔɔ, nɛ pacaɣ nɛ pɔtɔzɩ kpakpasɩ kɩbanzɩ nɛ paɖʋ ñanzɩ taa, piyele nɛ nzɩ sɩfɛyɩ ɖeu yɔ lɛ, pɔlɔ-sɩ. 49  Mbʋ pɩkaɣ labʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ* tɛm alɩwaatʋ taa. Ɛsɔ tiyiyaa kaɣ lɩʋ nɛ palɩzɩ kañatʋ tɩnaa siɣsiɣ tɩnaa hɛkʋ taa 50  nɛ pakaɣ-wɛ pɛɖʋʋ miŋ momoɖe taa. Peeɖe pakaɣ wiu nɛ pasalɩɣ pe-kela. 51  “Ɩnɩ tɔm tʋnɛ ti-kpeekpe tɩ-tɔbʋʋ na?” Pocosi-i se: “Ɛɛɛ.” 52  Ðɩnɛ ɛlɛ eheyi-wɛ se: “Ye mbʋ yɔ, samaɣ taa tɔm wɩlɩyʋ weyi pawɩlɩ-ɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ yɔɔ tɔm yɔ, ɛwɛ ɛzɩ abalʋ nɔɔyʋ, ɖɩɣa ñʋʋdʋ weyi ɛlɩzɩɣ ɛ-ñɩm ɖɩñɔɔzɩyɛ taa wondu kɩfatʋ nɛ kɩbɩndʋ yɔ.” 53  Yesu tɛm aduwa ana tuu lɛ, ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɛ. 54  Ɛkɔm nɛ ɛtalɩ e-egeetiye taa lɛ, ɛpaɣzɩ-wɛ tɔm wɩlʋʋ pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩ taa, nɛ pɩɖɩɣzɩ-wɛ pɩŋŋ nɛ pɔtɔŋ se: “Le abalʋ ɛnɛ ɛlɩ lɔŋsɩnɖɛ ɖɩnɛ nɛ maamaaci lakasɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ? 55  Pɩtɩkɛ kafɩnda pɩyalʋ lɛ? Nɛ pɩtɩkɛ e-ɖoo payaɣ se Maarɩɩ, nɛ e-newaa lɛ Yakubu nɛ Yosɛɛfʋ nɛ Siimɔɔ nɛ Yudaasɩ? 56  Nɛ e-newaa halɩñɩma tɩŋa fɛyɩ ɖɛ-hɛkʋ taa? Ye mbʋ, le ɛlɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ pɩ-yɔɔ?” 57  Nɛ ɛ-yɔɔ lɛ, pɩpaɣzɩ-wɛ tuuluu. Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Paɖʋʋ nayʋ hɩɖɛ paa le, ɛlɛ e-egeetiye nɛ ɛ-ɖɩɣa maɣmaɣ taa paaɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ.” 58  Nɛ ɛtɩla maamaaci lakasɩ sakɩyɛ peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pataawɛɛnɩ tisuu.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “pituuli-i.”
Yaa “ɛlɛ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Grɛɛkɩ taa, “ɛzɩ sinaapi piye.” Sinaapi piye kɛ ɖomaɣ piye cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ Izrayɛɛlɩ yɔ. Sinaapi tɩʋ pɩzɩɣ nɛ kɩpaɣlɩ nɛ kɩtalɩ mɛtanaa 4 mbʋ yɔ.
Pɩpɩzɩɣ pɩkɛ, “ɖooo ɛjaɖɛ ɖɩbazɩyɛ.”
Yaa “Kʋmtʋ lɛ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩkaɣ labʋ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “pɩkaɣ labʋ pɩnzɩ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.