Maatiyee 12​:​1-50

  • Yesu, “Sabaatɩ Kɩbaɣlʋ” (1-8)

  • Ɛwa abalʋ weyi pɩcamɩ e-nesi yɔ (9-14)

  • Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ kʋsɔɔlʋ (15-21)

  • Pɔɖɔɔnɩ aleewaa fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ taa (22-30)

  • Kɩwɛɛkɩm mbʋ paakpeɣu-pʋ yɔ (31, 32)

  • Patɩlɩɣ tɩʋ nɛ ki-pee (33-37)

  • Yoonaasɩ yʋsaɣ (38-42)

  • Alɩwaatʋ ndʋ azuluma fezuu pɩsɩɣ yɔ (43-45)

  • Yesu ɖoo nɛ e-newaa (46-50)

12  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yesu tɩŋnɩ blee* hayɩm nabʋyʋ taa Sabaatɩ wiye. Ñɔɔsɩ wɩɣaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ papaɣzɩ loyuu blee ñʋŋ nɛ ponuutuu pee nɛ pɔtɔkɩ.  Farɩsɩ mba na mbʋ lɛ, peheyi-i se: “Na! Ñɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ palakɩ mbʋ paɣtʋ tɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye yɔ.”  Eheyi-wɛ se: “Ɩtɩkalɩ mbʋ Daviid kaalaba alɩwaatʋ ndʋ ñɔɔsɩ wɩɣaɣ ɛ nɛ ɛyaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ?  Ɛzɩma ɛsʋ Ɛsɔ ɖɩɣa taa nɛ ɛ nɛ mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ pɔtɔɔ kpɔnʋnaa mba pasɩɣ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ, ŋgʋ paɣtʋ tɩha-wɛ nʋmɔʋ se pɔtɔɔ, ye pɩtɩkɛ cɔjɔnaa ɖeke yɔ?  Yaa ɩtɩkalɩ Paɣtʋ taa se Sabaatɩwaa wiye, cɔjɔnaa mba palakɩ tʋmɩyɛ templo taa yɔ, pamaɣnɩ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ ɛlɛ pɩtɩkɛnɩ-wɛ kɩwɛɛkɩm na?  Ɛlɛ, meheyiɣ-mɩ se weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ, ɛkɩlɩ templo.  Nɛ ye ɩɩnɩ tɔm ndʋ tɩtɔŋ se, ‘Pʋtɔdɩyɛ naʋ mɔnsɔɔlaa, pɩtɩkɛ kɩlaʋ’ yɔ tɩ-tɔbʋʋ yɔ, ɩtaakʋ mba patɩwɛɛkɩ pʋyʋ yɔ pɔ-tɔm.  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyʋ Pɩyalʋ kɛ Sabaatɩ Kɩbaɣlʋ.”  Ɛkʋyɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, ewolo pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩ taa, 10  nɛ na, abalʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe, pɩcamɩ e-nesi! Nɛ pɔpɔzɩ Yesu se: “Ɛzɩ paɣtʋ ha nʋmɔʋ se pawaa ɛyʋ kʋdɔŋ Sabaatɩ wiye?” Pañɩnaɣ se pehiɣ kawanaɣ nɛ pakʋ ɛ-tɔm. 11  Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ye mɩ-taa nɔɔyʋ ɛwɛnɩ heu kʋɖʋm nɛ heu ɛnʋ ɛtɔlɩ pɔʋ taa Sabaatɩ wiye yɔ, ɛɛkaɣ-ɩ hɔm se ɛlɩzɩ yaa we? 12  Ɛyʋ fɛyɩ ñɩm siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ heu yaa we? Ye mbʋ, paɣtʋ ha nʋmɔʋ se pala kɩbandʋ Sabaatɩ wiye.” 13  Peeɖe eheyi abalʋ ɛnʋ se: “Posi ñe-nesi.” Nɛ ɛlɛ posi-sɩ, nɛ sɩwaa caɣ caɣ nɛ sɩwɛɛ ɛzɩ nesi lɛɛsɩ yɔ. 14  Ɛlɛ Farɩsɩ mba lɩɩ nɛ pɛkpɛyɩ ɛ-tɔm se pakʋ-ɩ. 15  Yesu kɔm nɛ ɛna mbʋ lɛ, ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɛ. Ɛyaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ tɩŋ ɛ-wayɩ nɛ ɛla nɛ pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ cɛ, 16  ɛlɛ ɛpaɣ-wɛ siŋŋ se pataayele nɛ ɛyaa sɩmɩ-ɩ, 17  se pɩsa nɛ tɔm ndʋ paatɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ pɔyɔɔdɩ yɔ tɩla; ndʋ yɔ: 18  “Ɩna! Ma-lɩmɖʋyʋ weyi malɩzaa yɔ, man-kʋsɔɔlʋ weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-m yɔ! Mankaɣ ɖʋʋ men-fezuu ɛ-yɔɔ, nɛ ɛkaɣ yebu nɛ ajɛɛ tɩlɩ mbʋ siɣsiɣ wɛtʋ kɛnaa yɔ kpayɩ kpayɩ. 19  Ɛɛkaɣ you nɛ ɛɛkaɣ kubusi mabʋ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ɛ-nɔɔ nɩʋ habɛɛ sɔsɔna yɔɔ. 20  Ɛɛkaɣ tɛzʋʋ pɛlʋʋ kañɩŋgbayaɣ ŋga kolowa yɔ, nɛ ɛɛkaɣ tɛzʋʋ ɖɩzʋʋ miŋ nimaɣ ŋga kalɩɣ ñɔsɩ yɔ, pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlakɩ nɛ siɣsiɣ tɔm wa yɔ. 21  Toovenim taa lɛ, ajɛɛ kaɣ taʋ ɛ-hɩɖɛ liu.” 22  Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔnɩ Yesu eliikenu nɔɔyʋ, ɛɛkɛ yʋlʋm nɛ ɛtɛ ɛkɛ kaayɔɔdaɣ, nɛ ɛla nɛ ɛ-yɔɔ cɛ. Piyeba nɛ kaayɔɔdaɣ ŋga kapaɣzɩ yɔɔdʋʋ nɛ kanaɣ. 23  Nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa samaɣ tɩŋa pɩŋŋ nɛ kapaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛzʋnɔ pɩtɩkɛ Daviid Pɩyalʋ lɛ?” 24  Farɩsɩ mba nɩ tɔm ndʋ lɛ pɔtɔ se: “Abalʋ ɛnɛ, aleewaa ñʋʋdʋ Bɛlɩzeebuub* yɔɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa.” 25  Yesu sɩm pa-lɩmaɣza mbʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Kewiyaɣ ŋga ka-taa tayaa yɔ, kɔyɔkʋʋ; nɛ tɛtʋ yaa ɖɩɣa ŋga ka-taa tayaa yɔ, kaakaɣ kam. 26  Mbʋ ɖɔɖɔ, ye Sataŋ ɛɖɔɔnʋʋ Sataŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛ-taa tayaa; ye mbʋ, ɛzɩma e-kewiyaɣ kaɣ kam yɔ? 27  Pɩtasɩ lɛ, ye Bɛlɩzeebuub yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa yɔ, a-yɔɔ mɩ-pɩyalaa ñatɩŋɩɣna nɛ pɔɖɔɔnʋʋ-wɛ? Pʋyɔɔ pakaɣ kɛʋ mɩ-tɔm hʋyaa. 28  Ɛlɛ, ye Ɛsɔ fezuu yɔɔ mantɩŋɩɣna nɛ mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa yɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-mɩ toovenim taa. 29  Yaa ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ ɛyʋ ɖoŋ tʋ nɔɔyʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛlazɩ ɛ-ñɩm nɛ ɛtɩcalɩnɩ ɖoŋ tʋ ɛnʋ hɔkʋʋ? Pi-ɖeke piyekina nɛ ɛpɩzɩ ɛlazɩ ɛ-ɖɩɣa taa ñɩm. 30  Weyi ɛɛtɩnɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkʋyʋʋ mɔ-yɔɔ; nɛ weyi ɛɛsɩɣnɩ-m kpeɣluu yɔ, ɛmɩzɩɣ kɩmɩzʋ. 31  “Pʋyɔɔ meheyiɣ-mɩ se, paa kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛyaa ɩlaba nɛ paa tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ pɔyɔɔdɩ wondu kiɖeɖetu yɔɔ yɔ, pakaɣ-wɛ kpeɣu, ɛlɛ paakaɣ kpeɣu weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ fezuu yɔɔ yɔ. 32  Weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, pakaɣ-ɩ kpeɣu; ɛlɛ weyi ɛyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ yɔ, paakaɣ-ɩ kpeɣu kpa, paa pɩtɩɩkɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tʋnɛ* tɩ-taa yaa ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-taa yɔ. 33  “Ye ɩsɔ tɩʋ kɩbaŋʋ yɔ, kɩlʋlʋʋ pee kɩbana, yaa ye ɩsɔ tɩʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, kɩlʋlʋʋ pee kɩdɛkɛdɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩlɩɣ tɩʋ nɛ ki-pee. 34  Cakpadanaa piya mɩ, ɩlakɩ ɛzɩma nɛ ɩyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ, ŋgʋ ɩkɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɔm ndʋ tusuu laŋɩyɛ taa yɔ, ndʋ nɔɔ yɔɔdʋʋ. 35  Ɛyʋ kɩbanʋ lɩzɩɣ ɛ-ñɩm kɩbam taa mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ, ɛlɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ lɩzɩɣ ɛ-ñɩm kɩdɛkɛdɩm taa mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. 36  Meheyiɣ-mɩ se tɔm ndʋ payɩ ɛyaa yɔɔdʋʋ nɛ tɩfɛyɩ wazaɣ yɔ, pakaɣ-wɛ pɔzʋʋ akɔnta tɩ-yɔɔ Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye; 37  mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pakaɣ-ŋ yaʋ se siɣsiɣ tʋ; nɛ pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pakaɣ kʋʋ ñɔ-tɔm.” 38  Peeɖe paɣtʋ wɩlɩyaa nɛ Farɩsɩ mba nabɛyɛ cosi-i nɛ pɔtɔ se: “Wɩlɩyʋ, ɖɩcaɣ se ŋwɩlɩ-ɖʋ yʋsaɣ nakɛyɛ.” 39  Ecosi-wɛ se: “Kpaɖʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ nɛ acɛyɛ ñɩŋgʋ* wɛɛ nɛ kɩñɩnɩɣ yʋsaɣ nakɛyɛ, ɛlɛ paakaɣ-kʋ wɩlʋʋ yʋsaɣ nakɛyɛ ye pɩtɩkɛ nayʋ Yoonaasɩ yʋsaɣ yɔ. 40  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛzɩ Yoonaasɩ kaawɛʋ kpakpayaɣ sɔsɔɔ lotu taa kɩyakɩŋ naadozo nɛ ɖoo naadozo yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ wɛʋ tɛtɛɛ kɩyakɩŋ naadozo nɛ ɖoo naadozo. 41  Niniivi mba kaɣ kʋyʋʋ tɔm hʋʋ alɩwaatʋ taa, pa nɛ kpaɖʋʋ kʋnɛ nɛ pakʋ kɩ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔm ndʋ Yoonaasɩ susaa yɔ, tiyeba nɛ pekpiɖi. Ɛlɛ ɩna, weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ, ɛkɩlɩ Yoonaasɩ. 42  Pakaɣ kʋsʋʋ hadɛ kiŋ abiɖe tɔm hʋʋ alɩwaatʋ taa, ɖɩ nɛ kpaɖʋʋ kʋnɛ nɛ ɖɩkʋ kɩ-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩlɩnɩ ɖooo tɛtʋ kamaɣ yɔɔ nɛ ɖɩkɔɔ se ɖiwelisi Salomɔɔ lɔŋsɩnɖɛ. Ɛlɛ ɩna, weyi ɛwɛ cɩnɛ yɔ, ɛkɩlɩ Salomɔɔ. 43  “Alɩwaatʋ ndʋ azuluma fezuu nakʋyʋ lɩɣnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ taa yɔ, kɩcɔʋ lona wena awɩlɩ waɣ waɣ yɔ a-taa nɛ kɩñɩnɩɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa kɩhɛzɩ yɔ, nɛ kɩɩnaɣ naɖɩyɛ. 44  Peeɖe kɩtɔŋ se: ‘Manpɩsɩɣ man-ɖɩɣa taa ɖenɖe maalɩnaa yɔ,’ nɛ kɩtalɩɣ lɛ kɩmaɣnɩ ɖɩɣa ŋga kpɛɖɛ, ɛlɛ pahazɩ ka-taa kpɩlɩŋgbɩlɩ nɛ pacanɩ-kɛ. 45  Ðɩnɛ ɛlɛ, kiwoki nɛ kɩkpaɣ feziŋ ndɩ ndɩ lʋbɛ weyi ɩwɛ kañatʋ nɛ pɩkɩlɩ-kʋ yɔ, nɛ ɩtɛŋ sʋʋ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-taa lɛ, ɩcaɣ peeɖe; nɛ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-wɛtʋ kɛdɛzaɣ ñɩndʋ wɛɛkɩɣ nɛ pɩkɩlɩ kajalaɣ ñɩndʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ labʋ kpaɖʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kʋnɛ.” 46  Ɛwɛɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ ɛyaa samaɣ mbʋ lɛ, e-ɖoo nɛ e-newaa* pɔkɔɔ pasɩŋ awayɩ nɛ pañɩnɩɣ se pɔyɔɔdɩnɩ-ɩ. 47  Nɛ nɔɔyʋ heyi-i se: “Na! Ño-ɖoo nɛ ñe-newaa* pasɩŋ awayɩ nɛ pañɩnɩɣ se pɔyɔɔdɩnɩ-ŋ.” 48  Nɛ ecosi weyi ɛyɔɔdɩnɩ-ɩ yɔ se: “Akɛ mon-ɖoo, nɛ mba kɛ me-newaa?” 49  Nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nesi nɛ ɛtɔ se: “Na! Mon-ɖoo nɛ me-newaa yɔ! 50  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛlakɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, ɛnʋ kɛnɩ me-neu, man-ɖalʋ, mɔn-kɔɔ nɛ mon-ɖoo.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Blee pee panaŋɩɣ nɛ palakɩnɩ kpɔnʋ.
Sataŋ payaɣ mbʋ.
Yaa “paa pɩtɩɩkɛ pɩnzɩ sɩnɛ.” Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “nɛ ŋgʋ kɩfɛyɩ siɣsiɣ yɔ.”
Pɩɩkɛ e-newaa abalɩñɩma.
Pɩɩkɛ e-newaa abalɩñɩma.