Maatiyee 11​:​1-30

  • Pasam Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ (1-15)

  • Pakʋ kpaɖʋʋ ŋgʋ kiiwelisiɣ yɔ kɩ-tɔm (16-24)

  • Yesu sam ɛ-Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ eyeba nɛ mba poluzuu pa-tɩ yɔ pehiɣ kʋjɔʋ ɛ-ɛsɩndaa (25-27)

  • Yesu sʋʋtʋ ɖaʋ hɛzɩɣ laŋa (28-30)

11  Yesu tɛm ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 12 paɣtʋ ɖʋʋ lɛ, ɛlɩɩ peeɖe nɛ ewolo se ɛwɩlɩ nɛ esusi tɔm pɛ-tɛtʋ taa.  Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ kaawɛ salaka taa, nɛ ɛnɩ Krɩstʋ tʋma taŋ lɛ, etiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa  se pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛkɛnɩ Weyi ɛkaɣ kɔm yɔ, yaa pɩwɛɛ se ɖɩɖaŋ nɔɔyʋ?”  Yesu cosi-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Iwolo nɛ ɩkɛdɩ Yohanɛɛsɩ ndʋ iɖiɣni nɩʋ nɛ mbʋ iɖiɣni naʋ yɔ:  Yʋlʋmaa naɣ lɛɛlɛɛyɔ nɛ taɖɩyɛ tɩnaa ɖɔŋ, canasɩ yɔɔ cɛkɩ* nɛ tandamaa nɩɣ, sɩɖaa feŋ, nɛ posusuu kʋñɔndɩnaa tɔm kɩbandʋ.  Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛɛnaɣ mɔ-yɔɔ mbʋ pituuluu-i se ɛtɔlɩ yɔ.”  Pakpaɣ pa-nʋmɔʋ nɛ papɩsɩɣ lɛ, Yesu paɣzɩ ɛyaa samaɣ heyuu Yohanɛɛsɩ yɔɔ tɔm se: “Ɛbɛ ɩlɩ naʋ kañɩmbusuu taa? Kañɩŋgbayaɣ ŋga helim cɔzʋʋ-kɛ yɔ?  Ye mbʋ, ɛbɛ ɩlɩ naʋ? Abalʋ weyi esu tokonaa ɖɔfɩɩ* yɔ? Ɩna, mba posuu tokonaa ɖɔfɩɩ yɔ, awiya ɖɩsɩ taa pɛwɛɣ.  Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ kpem ɩlɩwa yɔ? Se ɩna nayʋ nɔɔyʋ yaa we? Ɛɛɛ, meheyiɣ-mɩ se ɛcɛzɩ nayʋ pɩŋŋ. 10  Ɛ-tɔm pamawa se: ‘Na! Mentiyiɣ men-tiyiyu nɛ ɛɖɛ-ŋ nɔɔ,* nɛ ɛkaɣ ñɔɔzʋʋ ña-nʋmɔʋ ñɛ-ɛsɩndaa!’ 11  Toovenim taa lɛ meheyiɣ-mɩ se, mba halaa lʋlɩ-wɛ yɔ pa-taa lɛ, nɔɔyʋ tɩlɩɩ nɛ ɛkɩlɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ, ɛlɛ weyi ɛkɛ cikpelu ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ, ɛkɩlɩ-ɩ. 12  Kpaɣnɩ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ kɩyakɩŋ taa nɛ pɩtalɩ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛsɔdaa Kewiyaɣ kɛnɩ kaɖʋwa ŋga ɛyaa wɛɛ nɛ palʋkɩ se patalɩ yɔ, nɛ mba palʋkɩ siŋŋ yɔ, pehikiɣ-kɛ. 13  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Nayaa nɛ Paɣtʋ, pa-tɩŋa paayɔɔdɩ natʋ tɔm nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ Yohanɛɛsɩ; 14  nɛ ye ɩsɔɔlaa se itisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛnʋ lɛ ‘Eliya weyi pɩwɛɛ se ɛkɔŋ yɔ.’ 15  Weyi ɛwɛnɩ nɩŋgbaaŋ lɛ, ewelisi. 16  “Anɩ mankaɣ kpaɣʋ kpaɖʋʋ kʋnɛ nɛ mɛnkɛdɩna? Kɩwɛ ɛzɩ piya cikpesi nzɩ sɩcaɣ kɩyakʋ taa* nɛ sɩyaɣ sɩ-taabalaa mba sɩ nɛ wɛ peleɣyiɣ yɔ, 17  nɛ sɩtɔŋ se: ‘Ðɩya-mɩ hɩlaɣ ɛlɛ ɩtɩpaa; ɖɩcaɣ kʋñɔwiye, ɛlɛ ɩtɩnɩɩ siziŋ nɛ ɩma mɩ-laŋa taa.’ 18  Mbʋ ɖɔɖɔ, Yohanɛɛsɩ kɔma nɛ ɛɛtɔkɩ nɛ ɛɛñɔʋ, ɛlɛ ɛyaa tɔŋ se: ‘Ekem eleeu.’ 19  Ɛyʋ Pɩyalʋ ñɔkɔma lɛ, ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ, ɛlɛ ɛyaa tɔŋ se: ‘Ɩna! Abalʋ ɛnɛ ɛkɛ hiluu tʋ nɛ vɛɛ ñɔyʋ, lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pa-taabalʋ.’ Ɛlɛ, lɔŋsɩnɖɛ lakasɩ* patɩlɩɣna se lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ siɣsiɣ.” 20  Ðɩnɛ ɛlɛ ɛpaɣzɩ kalʋʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛkɩlɩ labʋ maamaaci lakasɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩ-taa mba tikpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. 21  Ɛyɔɔdaa se: “Pɩtɔɔ-ŋ Koraaziini! Pɩtɔɔ-ŋ Bɛtɩsayidaa! mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maamaaci lakasɩ nzɩ palabɩ mɩ-tɛ yɔ, ye Tiirɩ nɛ Siidɔɔ pɛ-tɛtʋ taa paalabɩ-sɩ yɔ, paakpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ ɖooo lɔŋ fɔlɔtɔnaa nɛ tɔlɩma taa. 22  Ɛlɛ meheyiɣ-mɩ se pɩkaɣ wɛʋ Tiirɩ nɛ Siidɔɔ weewee Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye nɛ pɩkɩlɩ-mɩ. 23  Piyele nɛ ña Kapɛrɩnawum, ŋmaɣzɩɣ se pakaɣ-ŋ kpazʋʋ ɛsɔdaa? Ðooo Pɩlaʋ* taa ŋkaɣ tibu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ maamaaci lakasɩ nzɩ palabɩ ñɛ-tɛ yɔ, ye paalabɩ-sɩ Sodom tɛtʋ taa yɔ, tɩɩwɛɛ nɛ pɩtalɩnɩ kɩyakʋ kʋnɛ. 24  Ɛlɛ meheyiɣ-ŋ se, pɩkaɣ wɛʋ Sodom tɛtʋ weewee Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye nɛ pɩkɩlɩ-ŋ.” 25  Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Mansaŋɩ-ŋ ɛyaa ɛsɩndaa, Caa, ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ pa-Kɩbaɣlʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋmɛsɩ pʋnɛ lɔŋsɩnɖaa nɛ lɛɣtʋ tɩnaa, nɛ ŋkuli pɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ piya ajamaa. 26  Ɛɛɛ, hayɩ Caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ŋ lɛ lɛ. 27  Man-Caa ɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ me-nesi tɛɛ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ Pɩyalʋ camɩyɛ ye pɩtɩkɛ Caa yɔ; nɛ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ ɖɔɖɔ Caa camɩyɛ ye pɩtɩkɛ Pɩyalʋ nɛ weyi Pɩyalʋ sɔɔlaa se ekuli Caa yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ yɔ. 28  Ɩkɔɔ mɔn-cɔlɔ, mɩ mba payɩ ɩlakɩ kʋñɔŋ nɛ sʋʋtʋ nɩ-mɩ yɔ, nɛ mankaɣ hɛzʋʋ mɩ-laŋa. 29  Ɩkpaɣ man-sʋʋtʋ ɖaʋ* nɛ ɩhɔɔlɩ nɛ ɩkpɛlɩkɩ mɔn-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ laŋɩyɛ hɛɛɛ tʋ nɛ moluzuu man-tɩ, nɛ ɩkaɣ hiɣu laŋɩyɛ hɛzʋʋ. 30  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ man-sʋʋtʋ ɖaʋ fɛyɩ yuŋ,* nɛ man-sʋʋtʋ wɛ hʋnjaŋ.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Piye piye, “wɛɣ kele kele.”
Yaa “esu wondu kɩbandʋ.”
Piye piye, “men-tiyiyu ñɛ-ɛsɩndaa.”
Yaa “sɩcaɣ ɛyaa ɖigbeɣliye taa.”
Yaa “pee.”
Yaa “Hadɛɛsɩ,” pʋ-tɔbʋʋ se ɛyaa tɩŋa pɩlaʋ. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “man-sʋʋtʋ ɖaʋ sɩɣlʋʋ wɛ kɛlɛʋ.”