Maatiyee 10​:​1-42

  • Apostoloowaa 12 (1-4)

  • Ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ (5-15)

  • Pakaɣ nazʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa (16-25)

  • Ise Ɛsɔ sɔɔndʋ, pɩtaakɛ ɛyaa (26-31)

  • Pɩtɩkɛ laŋhɛzɩyɛ, ɛlɛ laɣɖɛ (32-39)

  • Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mʋʋ (40-42)

10  Peeɖe ɛya ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 12 nɛ ɛha-wɛ ɖoŋ azuluma feziŋ yɔɔ se pɔɖɔɔnɩ-ɩ, nɛ pawaa paa kʋdɔŋ ŋgʋ nɛ paa ɛjandʋ ndʋ.  Apostoloowaa 12 mba, pa-hɩla yɔ: Kajalaɣ lɛ, Siimɔɔ weyi payaɣ-ɩ se Pɩyɛɛrɩ yɔ nɛ e-neu* Andree; Zebedee pɩyalʋ Yakubu nɛ e-neu* Yohanɛɛsɩ;  Filiipu nɛ Bartelemii; Tomaa nɛ Maatiyee weyi ɛkɛ lambuu mʋyʋ yɔ; Alfee pɩyalʋ Yakubu; Taadee;  Siimɔɔ Kanaŋ tʋ;* nɛ Yudaasɩ Isɩkarɩyɔɔtɩ weyi ɛlɩ ɛ-wayɩ pʋwayɩ yɔ.  Yesu tiyi 12 mba, nɛ ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ tʋnɛ: “Ɩtaatɩŋnɩ ajɛɛ taa mba nʋmɔŋ taa, nɛ ɩtaasʋʋ Samaarii mba tɛtʋ natʋyʋ taa;  ɛlɛ, ɩwɛɛ nɛ iwoki Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa taa heŋ kilebiŋ cɔlɔ na.  Iwoki lɛ, isusi se: ‘Ɛsɔdaa Kewiyaɣ ñɔtaa.’  Ɩwaa kʋdɔndɩnaa, ifezi sɩɖaa, iyele nɛ canasɩ yɔɔ cɛ,* ɩɖɔɔnɩ aleewaa. Ɩmʋ falaa, ɩha falaa.  Ɩtaañɩnɩ sika, yaa liidiye ñɩɣyʋʋ, yaa ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ se ɩɖʋ mi-liidiye huyiŋ taa, 10  nɛ ɩtaañɩnɩ tɔɔnaɣ huyuu se ɩɖɔmnɩ nʋmɔʋ, yaa tokonaa naalɛ,* yaa naataŋgbala, yaa ɖaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tʋmlaɖʋ mʋnaa se pɛcɛlɩ-ɩ ɛ-tɔɔnaɣ. 11  “Ye ɩsʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ taa yaa tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa yɔ, ɩñɩnɩ tɩ-taa ɛyʋ weyi ɛmʋnaa yɔ, nɛ ɩcaɣ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ mɩ-ɖɛʋ. 12  Alɩwaatʋ ndʋ ɩsʋʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa yɔ, ɩsɛɛ ɖɩɣa taa mba. 13  Ye ɖɩɣa ŋga kamʋnaa yɔ, iyele nɛ mɩ-laŋhɛzɩyɛ kɔɔ kɔ-yɔɔ; ɛlɛ ye katɩmʋna yɔ, iyele nɛ mɩ-laŋhɛzɩyɛ pɩsɩ mɩ-yɔɔ. 14  Ye ɩsʋ ɖoli nɛ nɔɔyʋ ɛtɩmʋ-mɩ yaa etiwelisi mɩ-tɔm yɔ, ɩɩlɩɣ ɖɩɣa ŋga ka-taa yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ikpizi mʋzʋʋ mɩ-nɩŋgbanzɩ yɔɔ. 15  Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɩkaɣ wɛʋ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ tɛtʋ weewee Tɔm Hʋʋ Kɩyakʋ wiye nɛ pɩkɩlɩ tɛtʋ ndʋ. 16  “Ɩna! Mentiyiɣ-mɩ ɛzɩ heŋ yɔ ñɩtʋ taa hasɩ* hɛkʋ taa; pʋyɔɔ lɛ ɩwɛɛ lɛɣtʋ ɛzɩ ɖʋmaa yɔ, nɛ ɩtaawɛɛnɩ kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ ɛzɩ ahoo yɔ. 17  Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ ɛyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ-mɩ kpaʋ nɛ powoni tɔm ɖɩhʋyɛ, nɛ pakaɣ-mɩ luu agbazɛɛ pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa. 18  Nɛ pakaɣ-mɩ wonuu komina ñʋndɩnaa nɛ awiya ɛsɩndaa mɔ-yɔɔ, se pɩkɛnɩ pa nɛ ajɛɛ taa mba aseɣɖe. 19  Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ-mɩ nɛ pɛcɛlɩ yɔ, ɩtaanɩɣzɩ ɛzɩma yaa ndʋ ɩkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakaɣ-mɩ heyuu ndʋ ɩkaɣ yɔɔdʋʋ yɔ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ; 20  mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtɩkɛ mi-ɖeke ɩkaɣnɩ yɔɔdʋʋ, ɛlɛ mɩ-Caa fezuu kaɣnɩ tɩŋnʋʋ mɩ-yɔɔ nɛ kɩyɔɔdɩ. 21  Pɩtasɩ lɛ, ɖalʋ kaɣ yebu nɛ pakʋ neu yaa neu kaɣ yebu nɛ pakʋ ɖalʋ, nɛ caja kaɣ yebu nɛ pakʋ ɛ-pɩɣa, nɛ piya kaɣ kʋyʋʋ sɩ-lʋlɩyaa yɔɔ nɛ siyele nɛ pakʋ-wɛ. 22  Nɛ ɛyaa kpeekpe kaɣ-mɩ paɖʋʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ, ɛlɛ weyi ɛɖɔkɩ ɛ-laŋɩyɛ* nɛ pɩkɔɔ pɩtɛ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ hiɣu ñʋʋ yabʋ. 23  Alɩwaatʋ ndʋ panazɩɣ-mɩ tɛtʋ natʋyʋ taa yɔ, ise iwolo lɛɛtʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se ɩɩkaɣ cɔʋ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ tɩŋa nɛ ɩtɛ kaaʋ pʋcɔ nɛ ɛyʋ Pɩyalʋ talɩ. 24  “Sukulibɩɣa tɩkɩlɩ ka-wɩlɩyʋ, nɛ yom tɩkɩlɩ ɛ-caa. 25  Pɩɖɔ sukulibɩɣa se kɛwɛɛ ɛzɩ ka-wɩlɩyʋ yɔ, nɛ yom se ɛwɛɛ ɛzɩ ɛ-caa yɔ. Ye ɛyaa ɩya ɖɩɣa ñʋʋdʋ se Bɛlɩzeebuub* yɔ, paayaɣ ɛ-ɖɩɣa taa mba mbʋ nɛ pɩkɩlɩ yaa we? 26  Pʋyɔɔ lɛ, itaase-wɛ sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nabʋyʋ fɛyɩ se pohuuzi pɩ-yɔɔ nɛ paakaɣ pɩ-yɔɔ kuluu, nɛ nabʋyʋ fɛyɩ mɛsaɣ tɛɛ se paakaɣ-pʋ tɩlʋʋ. 27  Tɔm ndʋ meheyiɣ-mɩ cɩkpɛndʋʋ tɛɛ yɔ, ɩyɔɔdɩ-tʋ ñalɩmɩyɛ taa; nɛ ndʋ pɛwɛɛtɩ mɩ-nɩŋgbaaŋ taa yɔ, isusi-tʋ ɖɩsɩ ñʋŋ taa. 28  Nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ nɛ mba pakʋʋ tomnaɣ ɛlɛ paapɩzɩɣ nɛ pakʋ kalɩzaɣ* yɔ; ɛlɛ ise sɔɔndʋ weyi ɛpɩzɩɣ ɛɖɩzɩ kalɩzaɣ nɛ tomnaɣ Gehena* taa yɔ. 29  Pɛpɛdɩɣ cɩʋcɩʋnaa naalɛ liidiye pɔɔyaɣ ŋga katɩlɩɩ pʋyʋ* yɔ, yaa we? Paa mbʋ yɔ, pa-taa kʋɖʋm ɛɛkaɣ tɔlʋʋ tataa nɛ mɩ-Caa tɩtɩlɩ. 30  Ɛlɛ halɩ pakalɩ mɩ-ñʋʋ taa ñɔsɩ tɩŋa. 31  Pʋyɔɔ lɛ, itaase sɔɔndʋ; ɩwɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ cɩʋcɩʋnaa sakɩyɛ. 32  “Ye mbʋ, weyi ɛyɔɔdʋʋ kaɣlaa ɛyaa ɛsɩndaa se ɛsɩmɩ-m yɔ, ma ɖɔɖɔ mankaɣ yɔɔdʋʋ kaɣlaa man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛsɩndaa se mansɩmɩ-ɩ. 33  Ɛlɛ weyi ekiziɣ-m ɛyaa ɛsɩndaa yɔ, mankaɣ-ɩ ɖɔɖɔ kizuu man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛsɩndaa. 34  Ɩtaamaɣzɩ se laŋhɛzɩyɛ mɔnkɔnɩ tɛtʋ yɔɔ; pɩtɩkɛ laŋhɛzɩyɛ mɔnkɔnaa, ɛlɛ laɣɖɛ.* 35  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔnkɔm se mantayɩ, ɛyʋ nɛ ɛ-caa pɛ-hɛkʋ taa, pɛlɛ nɛ e-ɖoo pɛ-hɛkʋ taa, wolu nɛ ɛ-waŋ pɛ-hɛkʋ taa. 36  Toovenim lɛ, ɛyʋ koyindinaa kaɣ kɛʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖɩɣa taa mba. 37  Weyi ɛsɔɔlʋʋ ɛ-caa yaa e-ɖoo nɛ pɩkɩlɩ-m yɔ, ɛtɩmʋnɩ-m; nɛ weyi ɛsɔɔlʋʋ ɛ-pɩyalʋ yaa ɛ-pɛlɛ nɛ pɩkɩlɩ-m yɔ, ɛtɩmʋnɩ-m. 38  Nɛ weyi etitisi nɛ ɛkpaɣ ɛ-nazɩm sizika* nɛ ɛtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ɛtɩmʋnɩ-m. 39  Weyi ɛyakɩ ɛ-kalɩzaɣ* ñʋʋ yɔ, ɛkaɣ-kɛ lesuu; nɛ weyi elesiɣ ɛ-kalɩzaɣ* mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkaɣ-kɛ hiɣu. 40  “Weyi ɛmʋʋ-mɩ yɔ, ɛmʋʋ-m ɖɔɖɔ, nɛ weyi ɛmʋʋ-m yɔ, ɛmʋʋ ɖɔɖɔ Weyi etiyi-m yɔ. 41  Weyi ɛmʋʋ nayʋ nɔɔyʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ nayʋ yɔ, ɛkaɣ mʋʋ nayʋ kɩhɛyʋʋ, nɛ weyi ɛmʋʋ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔ, ɛkaɣ mʋʋ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ kɩhɛyʋʋ. 42  Nɛ weyi ɛhaɣ ɛyaa cikpema panɛ, pa-taa nɔɔyʋ paa lɩm kiniɣdim kɔpʋ kʋɖʋmʋʋ maɣmaɣ se ɛñɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛlɛ kɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, meheyiɣ-mɩ toovenim taa se ɛɛkaɣ lesuu ɛ-kɩhɛyʋʋ kpa.”

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Pɩyɛɛrɩ nɛ Andree pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Grɛɛkɩ taa lɛ, patɩyɔɔdɩ weyi ɛkɛ sɔsɔ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ.
Yaa “kpekpeka tʋ.”
Piye piye, “wɛɛ kele kele.”
Yaa “toko ŋgʋ ɩɩlɛɣzɩ yɔ.”
Sɩkɛ kpɩna wena awɛ patʋ siŋŋ nɛ atɔkɩ kpɩna lɛɛna yɔ.
Yaa “weyi ɛɖɔkʋʋ ɛ-laŋɩyɛ.”
Sataŋ payaɣ mbʋ, ɛnʋ kɛnɩ aleewaa ñʋʋdʋ.
Yaa “wezuu,” pʋ-tɔbʋʋ se wezuu maatɛŋ lidaʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Piye piye, “cɩʋcɩʋnaa naalɛ asaɖɩyɔɔnɩ kʋɖʋmʋʋ.” Ye patayɩ dɩnaarɩ kʋɖʋmʋʋ taa tam 16 yɔ, hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ maɣnɩ asaɖɩyɔɔnɩ kʋɖʋmʋʋ.
Yaa “abalɩsɩɣa.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Yaa “e-wezuu.”
Yaa “e-wezuu.”