Maatiyee 1​:​1-25

  • Yesu Krɩstʋ liɖe yɔɔ tɔm (1-17)

  • Yesu lʋlʋʋ (18-25)

1  Yesu Krɩstʋ,* Daviid pɩyalʋ, Abraham pɩyalʋ liɖe yɔɔ tɔm:   Abraham lʋlɩ Izaakɩ;Izaakɩ lʋlɩ Yakɔɔb;Yakɔɔb lʋlɩ Yuuda nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-newaa;   Yuuda kpaɣ Tamaarɩ nɛ ɛlʋlɩ Peerɛɛtɩ nɛ Zeraa;Peerɛɛtɩ lʋlɩ Ɛsɩrɔɔnɩ;Ɛsɩrɔɔnɩ lʋlɩ Raam;   Raam lʋlɩ Aminaadaabɩ;Aminaadaabɩ lʋlɩ Naasɔɔnɩ;Naasɔɔnɩ lʋlɩ Salɩmɔɔnɩ;   Salɩmɔɔnɩ kpaɣ Rahaabɩ nɛ ɛlʋlɩ Bowaazɩ;Bowaazɩ kpaɣ Ruti nɛ ɛlʋlɩ Obɛɛdɩ;Obɛɛdɩ lʋlɩ Yesee;   Yesee lʋlɩ wiyaʋ Daviid.Daviid kpaɣ Uriya halʋ nɛ ɛlʋlɩ Salomɔɔ;   Salomɔɔ lʋlɩ Rehabam;Rehabam lʋlɩ Abiya;Abiya lʋlɩ Aazaa;   Aazaa lʋlɩ Yozafaatɩ;Yozafaatɩ lʋlɩ Yehoram;Yehoram lʋlɩ* Uziya;   Uziya lʋlɩ Yotam;Yotam lʋlɩ Ahaazɩ;Ahaazɩ lʋlɩ Ezekiyaasɩ; 10  Ezekiyaasɩ lʋlɩ Manaasee;Manaasee lʋlɩ Amɔɔnɩ;Amɔɔnɩ lʋlɩ Yoziyaasɩ; 11  Yoziyaasɩ lʋlɩ* Yekoniya nɛ ɛ-ɖalaa nɛ e-newaa Babilɔɔnɩ yomiye taa wobu alɩwaatʋ taa. 12  Paawɛ Babilɔɔnɩ yomiye taa lɛ, Yekoniya lʋlɩ Seyalɩtɩyɛɛlɩ;Seyalɩtɩyɛɛlɩ lʋlɩ Zorobabɛɛlɩ; 13  Zorobabɛɛlɩ lʋlɩ Abiyudi;Abiyudi lʋlɩ Eliyaakim;Eliyaakim lʋlɩ Azɔɔrɩ; 14  Azɔɔrɩ lʋlɩ Sadɔɔkɩ;Sadɔɔkɩ lʋlɩ Akim;Akim lʋlɩ Eliwuudi; 15  Eliwuudi lʋlɩ Eliyaazaarɩ;Eliyaazaarɩ lʋlɩ Mataanɩ;Mataanɩ lʋlɩ Yakɔɔb; 16  Yakɔɔb lʋlɩ Maarɩɩ walʋ Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ ɛnʋ ɛlʋlɩnɩ Yesu weyi payaɣ se Krɩstʋ yɔ. 17  Ye mbʋ, kpaɖɩŋ tɩŋa yɔ: Kpaɣnɩ Abraham nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Daviid lɛ, kpaɖɩŋ kpɛndɩ 14; kpaɣnɩ Daviid nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Babilɔɔnɩ yomiye taa wobu lɛ, kpaɖɩŋ kpɛndɩ 14; kpaɣnɩ Babilɔɔnɩ yomiye taa wobu nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Krɩstʋ lɛ, kpaɖɩŋ kpɛndɩ 14. 18  Ɛlɛ ɛzʋnɔ pɩɖɔma nɛ palʋlɩ Yesu Krɩstʋ. Alɩwaatʋ ndʋ posu e-ɖoo Maarɩɩ se pɛcɛlɩ Yosɛɛfʋ lɛ, Maarɩɩ haɣ hoɣa fezuu kiɖeɖeu* ɖoŋ taa pʋcɔ nɛ pakpaɣ ɖama. 19  Ɛlɛ ɛ-walʋ Yosɛɛfʋ kaawɛ siɣsiɣ nɛ ɛtaasɔɔlɩ se ɛɖʋ-ɩ fɛyɛ ɛyaa hɛkʋ taa, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɖʋ ɛ-taa se ekiziɣ-i mɛsaɣ tɛɛ. 20  Ɛlɛ ɛmaɣzɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa* tiyiyu lɩɩ ɛ-yɔɔ ɖoziye taa nɛ eheyi-i se: “Yosɛɛfʋ, Daviid pɩyalʋ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ se ŋkpaɣ ña-halʋ Maarɩɩ nɛ ŋkpeni ñɛ-tɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɛhaɣ hoɣa. 21  Ɛkaɣ lʋlʋʋ abalɩbɩɣa nɛ ŋyaa-kɛ se Yesu,* mbʋ pʋyɔɔ yɔ kakaɣ ka-samaɣ ñʋʋ yabʋ ka-kɩwɛɛkɩm taa.” 22  Pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ, piyeba se tɔm ndʋ Yehowa* tɩŋnɩ ɛ-nayʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ yɔ tɩla. Ɛyɔɔdaa se: 23  “Ɩna! Pɛlɛ weyi ɛtɩtɩlɩ abalʋ yɔ, ɛkaɣ haɣʋ hoɣa nɛ ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa, nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Emaanʋyɛɛlɩ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se “Ɛsɔ wɛ ɖɔ-cɔlɔ.” 24  Peeɖe Yosɛɛfʋ femni ɖom yɔɔ nɛ ɛla ɛzɩ Yehowa* tiyiyu kaaheyuu-i yɔ, nɛ ɛkpaɣ ɛ-halʋ nɛ ekpeni ɛ-tɛ. 25  Ɛlɛ ɛ nɛ ɩ patɩsʋʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ lʋlɩ abalɩbɩɣa yɔ, nɛ ɛyaa-kɛ se Yesu.

Pɩ-tɛɛ tɔm

Yaa “Mesiya; Patam Num.”
Pɩtɩkɛ Yehoram maɣmaɣ lʋlɩnɩ Uziya, ɛlɛ ɛ-cɔzɔ nɔɔyʋ ɛkɛnaa.
Pɩtɩkɛ Yoziyaasɩ maɣmaɣ lʋlɩnɩ-wɛ ɛlɛ pɔ-cɔzɔ nɔɔyʋ ɛkɛnaa.
Yaa “ɖoŋ weyi Ɛsɔ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.”
Bibl kʋnɛ kɩ-taa, cɩnɛ pacalɩ maʋ Ɛsɔ hɩɖɛ Yehowa Grɛɛkɩ Masɩ taa; nɛ Masɩ nzɩ sɩ-taa lɛ, pama-ɖɩ tam 237. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Ebree taa lɛ, payaɣ-ɖɩ se Yezuwee yaa Yozuwee nɛ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “Yehowa Kɛnɩ Ñʋʋ Yabɩtʋ.”
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.